LPC1539/1998
ID intern unic:  311208
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1539
din  25.02.1998
pentru modificarea şi completarea
Legii privind protecţia mediului înconjurător
Publicat : 21.05.1998 în Monitorul Oficial Nr. 44     Data intrarii in vigoare : 21.05.1998
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Art.I. - Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10 (partea I), art.283) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, se înlocuiesc, la cazul respectiv:
cuvintele "Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Resursele Naturale" cu cuvintele "Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător";
cuvintele "Inspecţia de Stat a Calităţii Mediului" cu cuvintele "Inspectoratul Ecologic de Stat";
cuvintele "organele de autoadministrare locală" şi cuvintele "organele de autoadministrare" respectiv cu cuvintele "autorităţile administraţiei publice locale" şi "autorităţile administraţiei publice";
cuvintele "judeţ  (raion)", "ale judeţului (raionului)" -  respectiv cu cuvintele "raion", "ale raionului".
2. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:
"a) asigurării  fiecărui om a dreptului la un mediu sănătos şi estetic plăcut".
3. La articolul 6:
la litera c), cuvintele "comună a", "şi Departamentului" se exclud;
literele f) şi g) se exclud;
litera h) devine litera f);
la litera f), cuvintele "dările de seamă anuale ale Departamentului" se înlocuiesc cu cuvintele "raportul anual al Guvernului".
4. La articolul 8:
punctul 1):
cuvintele "1) de comun acord cu Departamentul:" se exclud;
literele a) - j) devin respectiv punctele 1) - 10);
la punctul 6), cuvintele "şi  propun anual Parlamentului,  nu  mai tîrziu de 1 decembrie" se exclud;
articolul se completează cu punctul 11), care va avea următorul cuprins:
"11) numeşte directorul general al Departamentului şi adjuncţii lui;";
punctele 2) şi 3) devin respectiv punctele 12) şi 13).
5. La articolul  9  litera  d), cuvintele "judeţene (raionale), municipale" se înlocuiesc cu cuvîntul "locale".
6. La articolul  11, cuvintele "directă a  Parlamentului" se înlocuiesc cu cuvîntul "Guvernului".
7. La articolul 12, cuvîntul "Parlament" se înlocuieşte cu cuvîntul "Guvern", iar cuvintele "cu drept de iniţiativă legislativă" se exclud.
8. La articolul 14, cuvîntul "Parlamentului" se înlocuieşte cu cuvîntul "Guvernului", iar cuvintele "pînă la 1 decembrie a anului calendaristic" şi cuvintele "elaborate în comun cu Guvernul iar, după caz, şi de sine stătător" se exclud.
9. La articolul 15:
litera b) se completează în final cu următorul text  ", evaluării impactului asupra mediului şi efectuării auditului ecologic;";
litera d) va avea următorul cuprins:
"d) coordonarea  activităţii de ocrotire a ecosistemelor naturale, landşafturilor, monumentelor naturii de importanţă ştiinţifică, instructivă şi istorico-culturală;";
      litera f) se exclude;
literele g), h) şi i) devin respectiv literele f), g) şi h);
la litera g), cuvintele "de propuneri" se înlocuiesc cu cuvîntul "actelor".
10. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
"Art.17. - Departamentul este condus de un director general, desemnat de către Guvern."
11. Articolul 18 se exclude.
12. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
Art.19. - Colegiul Departamentului este un organ consultativ condus de către directorul general. El se constituie din 7 membri, confirmaţi de Guvern."
13. La articolul  20  alineatul  (2), cuvintele
14. Articolul 32:
 litera a) se exclude;
literele b),  c), d), e), f), g), h) şi i) devin respectiv  literele a), b), c), d), e), f), g) şi h).
15. Articolele 40 şi 41 vor avea următorul cuprins:
"Art.40. - Este interzisă şi atrage răspunderea stabilită de legislaţie vătămarea sau tăierea fără autorizaţia autorităţilor pentru mediu a arborilor din perdelele forestiere de protecţie a cîmpurilor şi a bazinelor acvatice şi din zonele limitrofe căilor de transport, precum şi vătămarea sau tăierea altei vegetaţii neincluse în fondul forestier.
Art.41. - (1) Se interzice reducerea suprafeţei terenurilor fondului forestier. În cazuri excepţionale, pentru construcţia obiectelor cu destinaţie specială, a drumurilor de importanţă republicană, a liniilor electrice de tensiune înaltă, a magistralelor de petrol şi  gaze, reducerea  suprafeţei terenurilor fondului forestier se permite în baza deciziei Guvernului doar cu avizul pozitiv al Expertizei ecologice de stat.
(2) Retragerea definitivă  a suprafeţelor din terenurile fondului forestier se realizează prin includerea în ele a unor terenuri utile pentru împădurire şi echivalente ca suprafaţă şi bonitate."
16. La articolul 42 literele a), b) şi c) vor avea următorul cuprins:
"Art.42. - Deţinătorii de terenuri din fondul forestier vor asigura:
a) paza şi regenerarea pădurilor, în primul rînd a biocenozelor silvice autohtone prin redresarea lor ecologică, în baza proiectelor amenajamentelor silvice;
b) valorificarea masei lemnoase numai în limita tăierilor de îngrijire, de igienă, de regenerareşi reconstrucţie conform amenajamentelor silvice, prin tehnologii ecologic argumentate de recoltare, corhănire şi transportare, care să asigure protecţia solurilor, a florei şi faunei sălbatice, stabilitatea pantelor şi a ecosistemelor silvice;
c) extinderea suprafeţelor de păduri cu un regim special  de protecţie;"
17. Articolul 43 va avea următorul cuprins:
"Art.43. - Guvernul va elabora programul de conservare şi dezvoltare a pădurilor."
18. La articolul 47  litera a), cuvintele "în conformitate  cu articolul 24" se înlocuiesc cu cuvintele "în modul stabilit".
19. La articolul 54 litera a), cuvintele "conform articolului 24" se înlocuiesc cu cuvintele "în modul stabilit".
20. La articolul 55, cuvintele "Departamentul în comun cu Ministerul Sănătăţii  şi cu Academia de Ştiinţe" se înlocuiesc cu cuvîntul "Guvernul".
21. La articolul  59, cuvintele "Departamentul în comun cu  Academia de Ştiinţe" se înlocuiesc cu cuvîntul "Guvernul".
22. La articolul  63, cuvintele "Departamentului şi a Academiei  de Ştiinţe" se înlocuiesc cu cuvîntul "Guvernului".
23. La articolul  65, cuvintele "braniştile",  "monumentele artei horticole", "braniştilor" se exclud.
24. La articolul  68 partea introductivă, cuvintele "de comun  acord cu Departamentul" se exclud.
25. La articolul 72 litera a), cuvintele "conform articolului 24" se înlocuiesc cu cuvintele "în modul stabilit".
26. La articolul  81, cuvintele "Autorităţile centrale pentru mediu, pentru  sănătate şi pentru serviciul geologic vor" se  înlocuiesc cu cuvintele "Guvernul va".
27. Articolul 83 va avea următorul cuprins:
"Art.83.- Fondurile ecologice: Fondul ecologic naţional (de pe lîngă Departament) şi fondurile ecologice locale (de pe lîngă organele teritoriale ale Departamentului) se creează în scopul colectării de resurse financiare suplimentare pentru protecţia mediului şi reconstrucţia ecosistemelor. Nu mai puţin de 70% din mijloacele fondurilor ecologice locale se utilizează la prevenirea şi  combaterea poluării mediului, la restabilirea stării lui şi lichidarea consecinţelor poluării."
28. Articolul 84 va avea următorul cuprins:
"Art.84. - Sursele de formare a fondurilor ecologice sînt: plăţile pentru poluarea mediului, amenzile pentru încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia mediului, mijloacele parvenite de la repararea prejudiciilor aduse mediului, de la comercializarea producţiei confiscate ce a fost obţinută prin exploatarea ilicită a florei şi faunei, donaţiile şi depunerile benevole. Toate mijloacele încasate  se acumulează la conturi speciale ale organelor teritoriale ale Departamentului şi se repartizează după cum urmează: 30% din mijloace - în  Fondul  ecologic naţional, 70% din mijloace -  în  fondul  ecologic local."
29. Articolul 85:
la alineatul întîi, cuvîntul "extrabugetare" se exclude;
la litera h), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "Sumele pentru premiere nu vor depăşi 5% din mijloacele fondurilor ecologice."
30. Articolul 87 va avea următorul cuprins:
"Art.87. - (1) Fondul ecologic naţional şi fondurile ecologice locale sînt administrate de către consiliile lor de administrare, în componenţa a cel puţin 5 persoane, create în baza Regulamentului fondurilor ecologice aprobat de Guvern.
(2) Consiliile de administrare ale fondurilor ecologice locale vor prezenta Consiliului de administrare al Fondului ecologic naţional dări de seamă trimestriale şi anuale în formă legală.Consiliul de administrare al Fondului ecologic naţional va prezenta dări de seamă anuale în conformitate cu Regulamentul fondurilor ecologice."
31. Articolul 88 se exclude.
32. Se abrogă:
Legea R.S.S.Moldoveneşti cu privire la protecţia naturii şi folosirea raţională a bogăţiilor naturale ale R.S.S.Moldoveneşti din 16 ianuarie 1959 (C.H.L. ale R.S.S.M., 1959, nr.1, art.4);
punctul 2 al articolului 1 din Ucazul Prezidiului Sovietului Suprem al  R.S.S.Moldoveneşti din 29 iunie 1961 (Veştile Sovietului Suprem  al R.S.S.M., 1961, nr.19, art.78).
Art.II. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
(2) Guvernul, în decurs de un an de la data intrării în vigoare a prezentei  legi, va prezenta Parlamentului un program de conservare şi dezvoltare a pădurilor.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                               Dumitru MOŢPAN

Chişinău, 25 februarie 1998.
Nr. 1539-XIII