HGC433/2006
ID intern unic:  315769
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 433
din  25.04.2006
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr.923 din 4 septembrie 2001
Publicat : 05.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 70-72     art Nr : 476
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă, conform anexei, modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.923 din 4 septembrie 2001 "Cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat".

PRIM-MINISTRU                                                           Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei,
tineretului şi sportului                                                        Victor Ţvircun
Ministrul finanţelor                                                            Mihail Pop

Chişinău, 25 aprilie 2006.
Nr. 433.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.433
din 25 aprilie 2006
Modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.923
din 4 septembrie 2001
Hotărîrea Guvernului nr.923 din 4 septembrie 2001 "Cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.972), cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la punctul 1, cuvintele "la specialităţile pedagogie, medicină, farmaceutică, drept, cultură şi arte" se exclud;
punctul 2 va avea următorul cuprins:
"2. Se aprobă, conform anexei, Contractul-tip privind realizarea studiilor în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate (la zi) în grupele cu finanţare bugetară şi plasarea  tinerilor specialişti în cîmpul muncii";
la punctul 3, cuvîntul "departamentelor" se substituie prin sintagma "altor autorităţi administrative centrale";
punctul 5 se completează în final cu cuvintele:
"în cazul cînd aceştia nu le-au achitat personal";
anexa la hotărîre va avea următorul cuprins: 
"Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.923
din 4 septembrie 2001
Contractul-tip
privind realizarea studiilor în instituţiile de învăţămînt
superior şi mediu de specialitate (la zi) în grupele cu finanţare
bugetară şi plasarea tinerilor specialişti în cîmpul muncii
nr.______________ din__________________
I. Părţile contractante
Instituţia de învăţămînt ____________________________________________,
                                                   (denumirea instituţiei de învăţămînt)
în persoana rectorului (directorului)___________________________________,
                                                             (numele, prenumele)
pe de o parte, şi studentul (elevul)____________________________________,
                                                            (numele, prenumele)
legitimat (ă) prin _________________________________________________,
                                                 (numărul şi seria actului de identitate, domiciliul)
sau părintele ____________________________________________________,
                      (numele, prenumele părintelui - pentru studenţii/elevii care nu au atins vîrsta de 18 ani)
legitimat (ă) prin __________________________________________________,
                                         (numărul şi seria actului de identitate, domiciliul)
pe de altă parte, în temeiul legislaţiei în vigoare, au încheiat prezentul contract, convenind asupra următoarelor.
II. Obiectul contractului
Contractul are ca obiect:  
a) organizarea/realizarea studiilor superioare şi medii de specialitate la învăţămîntul de zi din contul bugetului de stat;
b) plasarea în cîmpul muncii, conform repartizării ministerului în subordinea căruia este instituţia respectivă de învăţămînt, a studentului/elevului (tînărului specialist) care şi-a făcut studiile cu finanţare din contul bugetului de stat;
c) restituirea de către tînărul specialist a cheltuielilor de instruire, inclusiv a bursei acordate de stat, în cazul nerespectării condiţiilor prezentului contract.
III. Obligaţiunile şi drepturile părţilor contractante
3.1. Instituţia se obligă:
a) să asigure, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi propriul Statut, înmatricularea şi instruirea studentului (elevului)____________la specialitatea _____________(învăţămînt de zi), cu durata studiilor____________________, cu acordarea titlului/calificării ______________ şi eliberarea actului de studii de nivelul respectiv, cu condiţia realizării de către student/elev a programului de studii conform standardelor educaţionale pentru nivelul şi specialitatea respectivă;
b) să creeze condiţii optime de desfăşurare eficientă a procesului de studii, pe baza planurilor de învăţămînt şi programelor care asigură realizarea standardelor educaţionale de stat;
c) să asigure studentului/elevului condiţii adecvate pentru pregătirea fundamentală de specialitate, care îi va permite angajarea în muncă în condiţii echitabile cu absolvenţii altor instituţii;
d) să asigure securitatea vieţii şi sănătăţii studentului/elevului pe perioada aflării lui în instituţie;
e) să repartizeze la lucru conform specialităţii studentul (elevul) în întreprinderea, instituţia sau organizaţia de stat pînă la începerea practicii în producţie, în funcţie de necesităţile statului.
3.2. Instituţia  are  dreptul să  exmatriculeze studentul/elevul, în  condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.
3.3. Studentul/elevul se obligă:
a) să realizeze, în termen, programul educaţional la specialitatea solicitată;
b) să frecventeze regulat orele de curs şi să nu admită absenţe nemotivate;
c) să respecte Carta Universitară, Statutul, Regulamentul de ordine internă şi alte acte normative ale instituţiei;
d) să lucreze, nu mai puţin de  3 ani după absolvirea instituţiei, la întreprinderea, instituţia sau  organizaţia la care a fost repartizat;
e) să restituie la bugetul de stat, în cazul exmatriculării sau neprezentării la locul de muncă conform repartizării şi al încălcării termenului indicat în prezentul contract, cheltuielile pentru instruirea sa în volumul calculat de instituţia de învăţămînt respectivă.
3.4. Studentul/elevul are dreptul:
a) să intervină cu propuneri argumentate în vederea îmbunătăţirii   calităţii serviciilor prestate de instituţie;
b) să pretindă  respectarea în instituţie a drepturilor şi libertăţilor studentului/elevului, conform legislaţiei în vigoare;
c) să fie ales în organele de administraţie ale instituţiei;
d) să fie asigurat, contra plată, în conformitate cu actele normative în vigoare, cu loc în cămin, în cazul în care instituţia respectivă dispune de acesta;
e) să participe la concursul pentru alegerea locului de muncă din lista de repartizare propusă.
IV. Rezilierea contractului
4.1. Prezentul contract poate fi reziliat în următoarele cazuri:
a) exmatricularea  studentului/elevului din vina acestuia;  
b) reorganizarea,  reprofilarea, lichidarea întreprinderii, instituţiei  sau organizaţiei în care a fost repartizat absolventul, ceea ce a determinat reducerea unităţii ocupate de angajat;
c) nerespectarea de către una dintre părţi a condiţiilor contractului;
d) imposibilitatea realizării contractului;
e) în alte cazuri  acceptate  de părţile contractante  sau prevăzute de legislaţie.
4.2. Părţile informează în scris despre intenţia de reziliere a contractului cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul stabilit pentru desfacerea acestuia.
V. Dispoziţii finale
5.1.  Prezentul contract poate fi modificat numai cu consimţămîntul ambelor părţi, faptul modificărilor consemnîndu-se într-un proces-verbal sub formă de anexă la contract.
5.2.  Refuzul unilateral de respectare a condiţiilor prezentului contract este inadmisibil, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de
prezentul contract.
5.3. Litigiile apărute între părţile contractante vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
5.4.  Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării de către părţi şi este valabil pînă la.
5.5.  Contractul este perfectat în trei exemplare, fiecare dintre ele avînd aceeaşi putere juridică.
Adresele juridice şi semnăturile părţilor
Instituţia                                                                               Studentul/elevul
___________________                                                _________________
___________________                                                _________________
___________________                                                 _________________
                                                                                                Părinţii
                                                                                      _________________
                                                                                      _________________
                                                                                      _________________".