HGA856/1999
ID intern unic:  293814
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 856
din  20.09.1999
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995
Publicat : 30.09.1999 în Monitorul Oficial Nr. 106-108     art Nr : 925
    Abrogată prin HG530 din 06.06.00, MO65-67/08.06.00 art.612
  
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 53-54,  art. 426) se modifică şi se  completează după cum urmează:
    1) din poziţia "Comitetele executive raionale şi primăriile municipiilor" se exclude prima propoziţie;
    2) în tot textul anexei sintagma "Ministerul Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe" se  substituie prin sintagma "Ministerul  Dezvoltării  Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale";
    3) Nota *) la anexa nominalizată se exclude;
    4) poziţia "Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale" se completează cu  propoziţia "Serviciul  de alimentare cu apă şi evacuarea apelor uzate prestate întreprinderilor, organizaţiilor şi populaţiei".
    2. Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale va opera, în caz de necesitate, modificările de rigoare în Metodologia privind elaborarea tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                  Ion STURZA
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi reformelor                               Alexandru Muravschi
    Ministrul finanţelor                                                     Anatol Arapu
    Ministrul dezvoltării teritoriului,
    construcţiilor şi gospodăriei comunale                       Mihai Severovan

    Chişinău, 20 septembrie 1999.
    Nr. 856.