HGC294/2007
ID intern unic:  322025
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 294
din  14.03.2007
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 415 din 8 aprilie 2003
Publicat : 23.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 39-42     art Nr : 310
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 415 din 8 aprilie 2003 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                    Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul transporturilor şi gospodăriei drumurilor                  Vasile Ursu
    Ministrul afacerilor interne                                                        Gheorghe Papuc

    Nr. 294. Chişinău, 14 martie 2007.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 294
din 14 martie 2007
Modificările ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 415 din 8 aprilie 2003
    Regulamentul cu privire la supravegherea tehnică exercitată de poliţia rutieră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 415 din 8 aprilie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 70-72, art. 442), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 5, sintagma "Ministerul Afacerilor Externe" se substituie cu sintagma "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene";
    la punctul 7, sintagma "Inspectoratul General al Poliţiei al" se exclude;
    la punctul 19 litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) reutilarea autobuzelor în camioane-furgoane sau camioane-furgoane mixte.
    Pentru automobilele reutilate (camion-furgon) destinate transportării bunurilor sau bunurilor şi persoanelor (camioane-furgoane mixte) sînt prevăzute următoarele cerinţe de securitate a circulaţiei:
    numărul de scaune destinate pasagerilor, inclusiv pentru şofer, nu poate depăşi cerinţele condiţiilor tehnice stabilite de uzina producătoare;
    amplasarea scaunelor pentru pasageri trebuie să fie efectuată conform standardelor prevăzute de legislaţia în vigoare, care stabilesc prescripţii unice pentru construcţia autobuzelor;
    furgonul urmează să fie asigurat cu un dispozitiv care ar împiedica deplasarea bunurilor;
    geamurile din părţi, pentru evacuarea de urgenţă, ale furgonului urmează a fi asigurate cu elemente de protecţie";
    la punctul 28, sintagma "Departamentul Trupelor de Grăniceri" se substituie cu sintagma "Serviciul Grăniceri";
    la punctul 41, sintagma "Departamentului Standardizare şi Metrologie" se substituie cu sintagma "Serviciului Standardizare şi Metrologie".