LC411/1999
ID intern unic:  311295
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 411
din  14.05.1999
pentru modificarea articolului 26 din Legea bugetului pe anul 1999
Publicat : 10.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 059     Promulgat : 14.05.1999     Data intrarii in vigoare : 10.06.1999
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - La articolul  26  alineatul  (1) punctul 1) litera  g)  din Legea bugetului pe anul 1999 nr.216-XIV din 12 decembrie 1998 (Monitorul Oficial  al  Republicii Moldova, 1998, nr.119-120,  art.719),  cuvintele "utilajul,  tehnica  şi agregatele care intră în complet,  importate de producători" se înlocuiesc cu cuvintele "utilajul, tehnica şi agregatele care  intră în complet, produse în ţară, precum şi importate în  scopuri de producţie".
Art.II. - Prezenta  lege  intră în vigoare la data publicării şi  se aplică pe parcursul anului bugetar 1999.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
Chişinău, 14 mai 1999.
Nr. 411-XIV.