HPC80/2007
ID intern unic:  323717
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 80
din  29.03.2007
pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.112-XV din 27 aprilie 2001 cu privire
la aprobarea Strategiei naţionale  şi a Planului de acţiune în domeniul conservării diversităţii biologice
Publicat : 04.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 060     art Nr : 288
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.I. - Hotărîrea Parlamentului nr. 112-XV din 27 aprilie 2001 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune în domeniul conservării diversităţii biologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 90-91, art.700) se modifică după cum urmează:
1. În titlul şi în textul hotărîrii, sintagma "planul de acţiune" se înlocuieşte cu sintagma "planul de acţiuni".
2. În textul  Strategiei,  sintagmele "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului",  "Ministerul Învăţămîntului", "Serviciul Silvic de Stat", "Institutul Naţional de Ecologie", "Institutul  de Geografie", "Institutul de Genetică", "Institutul de Microbiologie", "Serviciul \xaeHidrometeo\xaf", "agenţiile ecologice teritoriale" se înlocuiesc, respectiv,  cu sintagmele "Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale", "Ministerul Educaţiei şi Tineretului",  "Agenţia pentru Silvicultură \xaeMoldsilva\xaf", "Institutul de Ecologie  şi  Geografie", "Institutul de Ecologie şi Geografie", "Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor", "Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie", "Serviciul Hidrometeorologic de Stat", "agenţiile ecologice şi  inspecţiile ecologice".
  3. În Planul de acţiuni în domeniul conservării diversităţii biologice:
  compartimentul 1 "Planul  general  de  acţiuni în domeniul conservării biodiversităţii":
la subcompartimentul A "Perfecţionarea politicilor, legislaţiei şi  cadrului instituţional", poziţiile 1.3 şi 2.2 vor avea următorul cuprins:
"1.3. Integrarea cerinţelor privind conservarea       Permanent     BS, SI    MERN,
biodiversităţii în politicile sectoriale                     AS,
                            MAIA,
                            AŞM";
"2.2. Elaborarea unui proiect de   lege privind       2007-2009     BS    MERN,
regnul vegetal şi a regulamentului cadastrului                 AŞM,
regnului vegetal                         MAIA,
                            AS";
la subcompartimentul B "Cercetările şi monitoringul", poziţiile 2, 4-7 şi 9 vor avea următorul cuprins:
"2. Efectuarea   cercetărilor   în   vederea           Permanent     BS, SI,   AŞM,
studierii impactului schimbării climei asupra               FE    MERN";
biodiversităţii
"4. Întocmirea registrului automatizat al         2008-2010    SI, FE    AŞM,  
habitatelor naturale faunistice şi floristice                   MERN
valoroase
5. Elaborarea unui subprogram de monitoring        2007-2010     BS, SI    AŞM, ONG
biologic, asigurarea metodică şi ştiinţifică a
acestuia. Constituirea grupurilor de lucru şi
automatizarea procesului de colectare şi
analiză a datelor
6. Cartografierea  unităţilor  biogeografice          2007-2010     FE, SI    AŞM,  
(scara 1:200 000). Elaborarea hărţilor biogeo-                MERN,
grafice ale Republicii Moldova                     ONG
(scara 1:400 000) şi a hărţilor regionării
biodiversităţii
7. Armonizarea   metodologiei   şi   metodelor         2007-2010     BS, SI     AŞM,
de cartografiere naţională cu cele ale Uniunii                 MERN";
Europene. Elaborarea hărţilor habitatelor
valoroase şi crearea Reţelei "Smarald"
"9. Elaborarea  şi  publicarea  Cărţii  Verzi          2009-2010     BS, FE, SI   AŞM,
(a fitocenozelor) a Republicii Moldova                   MERN, ONG";
la subcompartimentul C "Planificarea teritorială, programele de conservare a biodiversităţii", poziţia 1 va avea următorul cuprins:
"1. Introducerea reglementărilor de mediu         Permanent     BS, SI,    MERN,
obligatorii în  planificarea  landşaftică, luînd               FE    AŞM";
în considerare stabilitatea ecologică,
capacitatea de  suport şi vulnerabilitatea  
la subcompartimentul D "Instruirea şi educarea populaţiei", poziţiile 2, 4 şi 5 vor avea următorul cuprins:
"2. Întreţinerea paginii web cu privire la         2007-2010     BS, SI     MERN";
realizarea Strategiei  naţionale  şi  a Planului  
de  acţiuni în domeniul conservării diversităţii
biologice
"4. Acordarea  de  asistenţă  (financiară,           2007-2010     BS, SI, FE   MERN,
tehnică, metodologică,  consultativă)  la                      MET,
elaborarea  şi editarea programelor de                    AŞM,
instruire şi educaţie în domeniul conservării                   MAIA
biodiversităţii
5. Instruirea ecologică a deţinătorilor de terenuri       2007-2010      BS, SI,   MAIA,    
agricole                      FE    MERN,ONG";  
la subcompartimentul E "Consolidarea mecanismelor de asistenţă financiară", poziţiile 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
"2. Evaluarea economică şi cadastrarea         2007-2010     BS, SI,    AŞM,
resurselor biologice utilizate în economia               FE    MERN
naţională
3. Elaborarea şi perfecţionarea mecanis-        2007-2010    BS, FE  MERN,
melor de stimulare economică a acţiunilor de                 MAIA,
conservare a biodiversităţii şi de folosire                   AS";
raţională a componentelor ei
la subcompartimentul F "Informarea, coordonarea şi cooperarea; crearea mecanismului cliring", poziţia 1.5 va avea următorul cuprins:
"1.5. Crearea unor bănci de date ale biodiversi-      2007-2010     BS, FE   AŞM, MERN,
tăţii florei, faunei şi microorganismelor                    MET, AS, MAIA";
compartimentul 2 "Planul de acţiuni în domeniul creării reţelei ecologice naţionale":
la subcompartimentul A "Perfecţionarea politicilor, legislaţiei şi  cadrului instituţional", poziţiile 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
"2. Modificarea legislaţiei funciare şi a         2007-2010     BS     MAIA, AŞM,
legislaţiei referitoare  la  protecţia    mediului                    MERN
în  scopul ameliorării solurilor degradate,
conservării zonelor palustre, regenerării
luncilor şi a altor componente geosistemice
3. Elaborarea unui proiect  de  lege  cu  privire  la peisaje     2008       BS     MERN";
la subcompartimentul B "Planificarea teritorială, programele de conservare a biodiversităţii", poziţiile 1-6 vor avea următorul cuprins:
"1. Elaborarea concepţiei şi instrucţiunilor         2007-2008     BS, SI, FE   MERN, AŞM,
metodice privind crearea reţelei ecologice la                 ONG
diferite niveluri (naţional, local)
2. Încorporarea cerinţelor reţelei ecologice         2010       BS, SI,    MERN,  
naţionale în Schema naţională de planificare               FE    MAPL, ACDT
teritorială
3. Elaborarea schemei teritoriale a reţelei         2009       BS, SI,   MERN, AŞM,
ecologice naţionale (scara 1:200 000)               FE     MAPL, ACDT,  
                            ONG
4. Elaborarea schemelor teritoriale ale         2008      BS, SI,   MERN, MAPL,
reţelelor ecologice raionale (scara 1:100 000)             FE, BL    AŞM, ONG,
                             ACDT
5. Elaborarea şi implementarea proiectelor         2008-2010     BS, BL,    MERN, AŞM,
experimentale ale reţelelor ecologice  locale               SI, FE     MAPL, AAPL
la nivelul  regiunilor sau al raioanelor
(scara 1:25 000; 1:10 000)
6. Elaborarea   schemei   de   conexare   a         2010       BS, SI,      MERN, AŞM,
reţelei ecologice naţionale la elementele               FE     ACDT, MAPL";
stabilizatoare de mediu ale Rom\x01+niei şi Ucrainei
la subcompartimentul C "Cercetările şi monitoringul",  poziţiile 1, 2, 5-7  vor avea următorul cuprins:
"1. Elaborarea unui program şi a unui plan         2007-2008     BS, SI,   MERN, AŞM,
concret de acţiuni privind crearea reţelei               FE    MAPL
ecologice naţionale
2. Identificarea şi cartografierea teritoriilor         2008-2009     BS, SI,    AŞM, MERN,
ce vor fi incluse în reţeaua ecologică               FE     AS, AAPL";
naţională şi  în reţelele ecologice locale
"5. Stabilirea   şi  dezvoltarea  monitoringului       2009       BS, FE,    AŞM, MERN,
landşaftic                       SI    ONG
6. Elaborarea,  în  cadrul  Strategiei           2007-2008     BS, SI,    AS, AŞM,
dezvoltării durabile   a   sectorului   forestier,               FE    MERN
a  unui  program naţional de lungă durată
privind extinderea zonelor forestiere pe
teritoriile în care urmează a fi creată reţeaua
ecologică naţională
7. Elaborarea unor planuri de creare a         2007-2010    BS, BL,   MAPL, MAIA,
spaţiilor forestiere  în  cadrul  zonelor de                  SI     AS, AAPL";
protecţie  a  obiectelor industriale şi urbane,  
a  rîurilor şi lacurilor
la subcompartimentul D "Acţiunile informaţional-educative", poziţiile 1-5 vor avea următorul cuprins:
"1. Includerea informaţiei cu privire la rolul         2007-2008    BS, FE   MET, MERN,
şi importanţa reţelei ecologice naţionale în                   AŞM
programele de studii
2. Propagarea de către mijloacele de informare       2007-2010     BS, FE,    MERN, AŞM,
în masă a importanţei reţelei ecologice               SI    ONG
naţionale
3. Publicarea instrucţiunilor metodice de         2008-2010     BS, FE, SI   MERN, AŞM
creare a reţelei ecologice naţionale.
Elaborarea raportului cu privire la
landşafturile naturale şi culturale ale
Republicii Moldova
4. Elaborarea şi editarea unui ghid practic         2007-2010     BS, FE,    MERN, AŞM,
privind crearea reţelelor ecologice la nivel               SI    ONG
naţional şi local. Organizarea unui sistem de
instruire pentru personalul autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale în
scopul creării reţelei ecologice
5. Editarea schemei teritoriale a reţelei         2009      BS, FE,   MERN, AŞM,
ecologice naţionale (scara 1:200 000)               SI      ONG";
compartimentul 3 "Planul de acţiuni în domeniul protecţiei ecosistemelor forestiere":
la subcompartimentul A "Perfecţionarea politicilor, legislaţiei şi cadrului instituţional",  poziţiile 2-4 vor avea următorul cuprins:
"2. Modificarea  legislaţiei  referitoare   la         2007-2009     BS, AS  AS,      MERN,
managementul şi protecţia biodiversităţii                   AŞM
forestiere în scopul conservării habitatelor
valoroase şi luării lor sub protecţia statului
3. Elaborarea  unor  acte  normative  privind       2007-2009     BS, AS,   AS
stimularea creării fondului forestier privat               FE, SI
4. Elaborarea şi aprobarea unor acte         2007-2009     BS, AS,   AS, AŞM,
normative cu privire   la   monitoringul                FE, SI    MERN";
fondului   forestier,   la folosirea pădurilor în
scopuri recreative
la subcompartimentul B "Planificarea teritorială, programele de conservare a biodiversităţii",  poziţiile 1-7 vor avea următorul cuprins:
"1. Elaborarea,  în  baza  Strategiei    dezvoltării       2007-2008     BS, AS,   AS, MERN
durabile  a  sectorului  forestier naţional,  a                SI
unui program de conservare a comunităţilor
forestiere valoroase (Fageta sylvaticae,
Querceta petraecae, Querceta roboris şi
Querceta pubescentis)
2. Elaborarea şi implementarea unui program       2007-2010    BS, AS,  AS, AŞM
naţional de reconstrucţie ecologică a pădurilor             SI
degradate şi de extindere a spaţiilor forestiere
3. Extinderea fondului forestier, pînă la         2007-2010    BS, AS,   AS, MERN,
15%, prin împădurirea zonelor de protecţie a             SI, FE,   MAIA
apelor rîurilor şi bazinelor de apă şi a               SP
terenurilor degradate, prin crearea
coridoarelor ecologice de conexiune
4. Consolidarea potenţialului de manage-        2007-2010     BS, AS,  MERN, AS
ment al ariilor naturale protejate de stat.               SI, FE
Antrenarea asistenţei tehnice în acest scop
5. Extinderea    suprafeţelor   de    arii            2007-2010      BS, AS,   MERN, AŞM,
forestiere naturale  protejate  de  stat în                SI, FE    AS
scopul  conservării comunităţilor forestiere
valoroase existente
6. Elaborarea şi realizarea măsurilor de         2007-2010     BS, AS,   AS, MERN
împădurire a coridoarelor ecologice în               SI, FE
scopul formării carcasei forestiere
7. Elaborarea documentaţiei de proiect şi         2008-2010     BS, AS,   MERN, AS,
fondarea parcului naţional "Orhei"                 SI, FE    AŞM, AAPL";
la subcompartimentul C "Cercetările şi monitoringul", poziţiile 1, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
"1. Elaborarea   tipologiei  şi  cartografierea       2007-2010     BS, AS,  AS, AŞM";
ecosistemelor forestiere                   SI, FE
"3. Dezvoltarea subprogramului de monitori-      2007-2010     BS, AS,   AS, MERN
zare a fondului  forestier şi  crearea de  sisteme             SI, FE
informaţionale în domeniu
4. Elaborarea criteriilor de evaluare a biodiversi-      2007-2009      BS, AS,      AŞM, AS";
tăţii forestiere                     SI
la subcompartimentul D "Acţiunile informaţional-educative",  poziţiile 2-4 vor avea următorul cuprins:
"2. Optimizarea sistemului de instruire a         Permanent     BS, AS,   AS, AŞM,
cadrelor în domeniul silviculturii                 SI    MET,MERN
3. Pregătirea   şi    editarea    monografiei          2008-2010     BS, AS,   AŞM, AS,
"Biodiversitatea pădurilor din Republica               SI, FE    MERN
Moldova"
4. Elaborarea şi editarea unui  set de         Permanent     AS, BS,   AS, AŞM,
materiale informative  (filme,  buclete,  broşuri)             SI    MERN";
despre pădurile Republicii  Moldova  
(importanţa, protecţia, regenerarea, starea etc.)
compartimentul 4 "Planul de acţiuni în domeniul protecţiei ecosistemelor de stepă":
la subcompartimentul A "Perfecţionarea politicilor, legislaţiei şi cadrului instituţional",  poziţia 2 va avea următorul cuprins:
"2. Optimizarea normelor ce reglementează          2007-2008     BS     MERN, MAIA,
utilizarea ecosistemelor de stepă (păşunatul,                 AŞM";
recoltarea fînului, colectarea plantelor
medicinale etc.)    
la subcompartimentul B "Planificarea teritorială, programele de conservare a biodiversităţii",  poziţiile 1 şi 3 vor avea următorul cuprins:
"1. Elaborarea şi implementarea unui   complex       2007-2009     BS, FE,   AŞM, AAPL";
de măsuri pentru eficientizarea protecţiei ariilor             SI
naturale de stepă protejate de stat
(Dezghingea, Vrăneşti, Ciumai, Bugeac)
"3. Identificarea suprafeţelor cu vegetaţie tipică        2008-2010     BS, FE   AŞM, MERN,
de stepă şi elaborarea unor proiecte de                   AAPL";
organizare a noilor arii naturale protejate
la subcompartimentul C "Cercetările şi monitoringul",  poziţiile 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
"1. Inventarierea  biodiversităţii spontane a         2008       BS,SI     AŞM, MERN
ecosistemelor de   stepă  şi elaborarea unor
recomandări de conservare a acesteia
2. Monitorizarea biodiversităţii ecosistemelor       Permanent     BS, SI        AŞM, MERN";
de stepă
la subcompartimentul D "Acţiunile informaţional-educative",  poziţiile 1 şi 2  vor avea următorul cuprins:
"1. Elaborarea unor postere  şi  a altor materiale       Permanent     FE, SI     AŞM,
informative cu  privire la  speciile  rare din                   MERN, ONG
ecosistemele  de  stepă (răspîndirea, importanţa
genetică)
2. Informarea publicului larg asupra ecosiste-      Permanent     FE, SI     MERN, AŞM,
melor de stepă (programe radio şi TV, publicaţii)                 ONG";
compartimentul 5 "Planul de acţiuni în domeniul protecţiei ecosistemelor de luncă":
la subcompartimentul A "Perfecţionarea politicilor, legislaţiei şi cadrului instituţional",  poziţia 1 va avea următorul cuprins:
"1. Crearea rezervaţiei   biosferei "Prutul de Jos"       2008-2010     BS, FE   MERN, AŞM,
şi promovarea ideii de creare a unei rezervaţii                 AS, AAPL";
biosferice transfrontaliere tripartite
la subcompartimentul B "Planificarea teritorială, programele de conservare a biodiversităţii", poziţia 3 va avea următorul cuprins:
"3. Identificarea  suprafeţelor cu  vegetaţie         2007-2010     BS, BL,      AŞM, MERN,
valoroasă de luncă şi elaborarea propunerilor de             SI, FE    AAPL";
extindere a ariilor naturale protejate de stat
la subcompartimentul C "Cercetările şi monitoringul",  poziţiile 1 şi 3 vor avea următorul cuprins:
"1. Evaluarea  stării  ecosistemelor de  luncă  şi       2007-2010     BS, SI,   AŞM";
cartografierea floristico-geobotanică a acestora             FE
"3. Întocmirea listei de specii şi comunităţi         2010      BS, SI,   AŞM, MERN";
rare din ecosistemele de luncă şi includerea               FE
lor în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în
Cartea Verde a Republicii Moldova
compartimentul 6 "Planul de acţiuni în domeniul protecţiei ecosistemelor petrofite":
la subcompartimentul A "Perfecţionarea politicilor, legislaţiei şi  cadrului instituţional",  poziţia unică va avea următorul cuprins:
"Elaborarea unui regulament privind protecţia       2009       BS, FE   AŞM, MERN";
ecosistemelor petrofite cu valoare înaltă
naturală şi culturală
la subcompartimentul B "Planificarea teritorială, programele de conservare a biodiversităţii",  poziţia 2 va avea următorul cuprins:
"2. Fondarea a două rezervaţii peisagistice ale       2009-2010     BS, BL,   MERN, AŞM,
ecosistemelor petrofite în bazinul Prutului               SI, FE     AAPL";
(sectorul Teţcani - Lopatnic - Stolniceni;
Pociumbeni - Văratic)
la subcompartimentul C "Cercetările şi monitoringul",  poziţia 1 va avea următorul cuprins:
"1. Inventarierea şi cartografierea           2008 - 2009     BS, FE   AŞM, MERN";
biodiversităţii biotopurilor calcaroase din
bazinele Nistrului şi Prutului
compartimentul 7 "Planul de acţiuni în domeniul protecţiei ecosistemelor acvatice şi palustre":
la subcompartimentul B "Planificarea teritorială, programele de conservare a biodiversităţii",  poziţiile 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
"1. Elaborarea şi implementarea unui program       2007-2010     BS, BL,      AŞM, MERN,
de reabilitare a habitatelor palustre naturale din             SI, FE     CRGA
luncile Prutului, Nistrului inferior şi  Răutului,
precum  şi ale acvatoriilor  lacustre  şi  fluviale
semnificative pentru restabilirea biotopurilor şi a
biodiversităţii specifice
2. Elaborarea şi implementarea unui program de       2007-2010     BS, BL,    CRGA";
menţinere  a  debitului  acvatic  salubru  în                SI
perioadele de etiaj pe cursurile de apă barate,
conform principiului de bazin hidrografic
la subcompartimentul C "Cercetările şi monitoringul",  poziţia 2 va avea următorul cuprins:
"2. Monitorizarea biotei acvatice în habitatele       Permanent      BS, SI,   AŞM, MERN";
valoroase (fluviile Dunărea şi Nistru, rîul Prut,             FE
lacurile Beleu şi Manta)
la subcompartimentul D "Acţiunile informaţional-educative",  poziţia 2 va avea următorul cuprins:
"2. Publicarea unor postere cu privire la         Periodic      BS, SI,   AŞM, MET,
speciile rare de plante şi animale acvatice               FE     MERN";
compartimentul 8 "Planul de acţiuni în domeniul protecţiei biodiversităţii ecosistemelor agricole":
la subcompartimentul A "Perfecţionarea politicilor, legislaţiei şi  cadrului instituţional",  poziţiile 1 şi 4 vor avea următorul cuprins:
"1. Elaborarea bazei normative privind         2007-2010     BS     MAIA, MERN,  
retragerea terenurilor degradate din                     AŞM";
ecosistemele agricole în scopul ameliorării
acestor terenuri
"4. Elaborarea  mecanismelor juridice  şi         2007-2010     BS, FE,   MAIA, AŞM,
economice   de   stopare   a   degradării                 SI    MERN";
solurilor (stimulenţi pentru implementarea
asolamentelor antierozionale şi de sporire a
fertilităţii solului, pentru utilizarea  
elementelor  de stopare a eroziunii solului etc.)
la subcompartimentul B "Planificarea teritorială, programele de conservare a biodiversităţii",  poziţia 1 va avea următorul cuprins:
"1. Elaborarea  unor  instrucţiuni  privind         2008-2010    BS, BL,     MAIA, MERN,
crearea de elemente ecologice stabilizatoare             SI, FE    AŞM";
în agrocenoze (oaze biocenotice, fîşii forestiere
de protecţie, coridoare de migraţie şi
dispersie) ca parte integrantă a reţelei
ecologice naţionale
la subcompartimentul C "Cercetările şi monitoringul",  poziţiile 1-3 vor avea următorul cuprins:
"1. Stabilirea unui sistem de indicatori  pentru       2008-2010     BS, SI,     AŞM, MAIA,
evaluarea agrobiodiversităţii                   FE     MERN
2. Elaborarea unor metode de evaluare         2008-2010     BS, SI,     AŞM, MAIA,
ecologică complexă a ecosistemelor agricole             FE     MERN
3. Analiza   stării   ecosistemelor  agricole  şi       2007-2010     BS, SI,    AŞM,  MAIA,  
elaborarea recomandărilor de   sporire   a               FE     MERN";
potenţialului stabilizator de mediu al acestora
la subcompartimentul D "Acţiunile informaţional-educative",  poziţia 1 va avea următorul cuprins:
"1. Includerea în programele de instruire la         Permanent     BS, SI,    MET, AŞM,
nivel universitar a unui curs cu privire la               FE     MERN";
biodiversitatea ecosistemelor agricole
compartimentul 9 "Planul  de  acţiuni  în domeniul  protecţiei  biodiversităţii ecosistemelor urbane":
la subcompartimentul B "Planificarea teritorială, programele de conservare a biodiversităţii", poziţia 3 va avea următorul cuprins:
"3. Restabilirea şi extinderea zonelor verzi         Permanent    BS, BL,  AAPL, MERN";
de protecţie a obiectivelor industriale               SI, FE
compartimentul 10  "Planul de acţiuni în domeniul protecţiei speciilor":
la subcompartimentul A "Perfecţionarea politicilor, legislaţiei şi cadrului instituţional",  poziţia 4 va avea următorul cuprins:
"4. Elaborarea unui proiect de lege cu         2007 -2008     BS     AS, MERN,
privire la fondul cinegetic şi protecţia                     AŞM";
vînatului
la subcompartimentul B "Planificarea teritorială, programele de conservare a biodiversităţii",  poziţia 1 va avea următorul cuprins:
"1. Includerea habitatelor de plante şi animale       În caz de     BS, SI,   AŞM, MERN";
periclitate în ariile naturale protejate de stat         necesitate     FE
la subcompartimentul C "Cercetările şi monitoringul",  poziţiile 1-3 vor avea următorul cuprins:
"1. Determinarea genofondului local al         2007-2009     BS, SI,       AŞM, AS,
plantelor de cultură şi al şeptelului, editarea               FE    MET
catalogului "Fondul genetic al Republicii Moldova"
2. Extinderea  cercetărilor asupra  speciilor         Permanent     BS, ŞI,    AŞM, MET,
adventive şi invazive de plante şi animale şi               FE    MERN
asupra rolului lor ecologic
3. Elaborarea principiilor de identificare a         2007       BS, SI,    AŞM, MET";
categoriilor de specii şi comunităţi rare               FE
la subcompartimentul D "Acţiunile informaţional-educative",  poziţia 2 va avea următorul cuprins:
"2. Elaborarea unor programe instructiv-        2008       BS, SI      AŞM, MET,  
didactice cu privire la speciile periclitate şi la                  MERN, ONG";
protecţia acestora
compartimentul 11 "Planul de acţiuni în domeniul protecţiei ex situ a biodiversităţii":
la subcompartimentul B "Planificarea teritorială, programele de conservare a biodiversităţii",  poziţia 3 va avea următorul cuprins:
"3. Crearea pe teritoriul Grădinii Botanice a       2009       BS, SI,    AŞM";
AŞM a   unei   colecţii   vii   "Plante   rare                 FE
din   flora Republicii Moldova"
la subcompartimentul C "Cercetările şi monitoringul",  poziţia 1 va avea următorul cuprins:
"1.Crearea băncii de date privind           2008-2010     BS, SI,   AŞM"
biodiversitatea ex situ a Republicii                 FE
Moldova   (flora,   fauna, microorganismele)  
4. În Planul de acţiuni, în coloniţele a 3-a şi a 4-a, la acţiunile a căror perioadă de implementare rămîne  în vigoare, abrevierile "MECDT", "MÎ", "SSS",  "ME", "MI", "AL", "CAM", "MTC" se înlocuiesc, respectiv,  cu abrevierile "MERN", "MET", "AS", "MII", "MII",  "AAPL", "CRGA", "MTGD", iar abrevierile "BJ" şi "AJ"  se exclud.
5. Lista abrevierilor va   avea următorul cuprins:
Lista abrevierilor
AAPL     - autorităţile administraţiei publice locale
ACDT    - Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului
AS          - Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva"
ASV       - Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi
AŞM      - Academia de Ştiinţe a Moldovei
BL          - bugetele locale
BS          - bugetul de stat
CRGA   - Concernul   Republican   pentru
     Gospodărirea  Apelor  "Apele Moldovei"
FE          - fondurile ecologice (naţional, locale)
MAIA    - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
MAPL   - Ministerul Administraţiei Publice Locale
MERN   - Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
MET     - Ministerul Educaţiei    şi Tineretului
MII       - Ministerul Industriei şi Infrastructurii
MTGD   -  Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei
    Drumurilor  
ONG      - organizaţiile neguvernamentale
SI          - sursele internaţionale
SP          - sursele  private"
Art.II. -  (1) Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale va prezenta Parlamentului anual, către 10 ianuarie, informaţia privind implementarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni în domeniul conservării diversităţii biologice.
(2) Comisia parlamentară pentru administraţia publică, ecologie şi dezvoltarea teritoriului va efectua controlul asupra executării hotărîrii menţionate.
PREŞEDINTELE   PARLAMENTULUI      Marian LUPU
Nr.80-XVI.  Chişinău, 29 martie 2007.