LPC191/2006
ID intern unic:  316738
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 191
din  30.06.2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 548-XIII
din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei
Publicat : 28.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 116-119     art Nr : 541
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art. 624), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1:
se completează cu două alineate noi, care devin alineatele (1) şi (3), cu următorul cuprins:
"(1) Banca Naţională a Moldovei (denumirea echivalentă - Banca Naţională) este banca centrală a Republicii Moldova."
"(3) Banca Naţională nu este supusă înregistrării în Registrul de stat al întreprinderilor şi în Registrul de stat al organizaţiilor."
alineatele (1) şi (2) devin alineatele (2) şi (4);
la alineatul (2), cuvintele "a Moldovei (denumirea echivalentă - Banca Naţională)" se exclud;
la alineatul (4), cuvîntul "sucursale," se exclude.
2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
"Articolul 4. Obiectivul fundamental
(1) Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.
(2) Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, Banca Naţională promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului."
3.  Articolul 5:
la litera a), cuvîntul "promovează" se substituie prin cuvîntul "implementează";
la litera e), cuvintele "şi statului" se exclud;
după litera g) se introduce o nouă literă h), cu următorul cuprins:
"h) stabileşte, prin consultări cu Guvernul, regimul cursului de schimb al monedei naţionale;"
literele h)-j) devin literele i)-k);
articolul se completează cu litera l), cu următorul cuprins:
"l) efectuează reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova."
4. Articolul 6:
la alineatul (1), propoziţia a doua se exclude;
articolul se completează cu alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) Orice proiect de act normativ al autorităţilor publice care priveşte domeniile în care Banca Naţională are atribuţii va fi adoptat după ce, în prealabil, s-a solicitat avizul Băncii Naţionale. Avizul va fi transmis în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare.
(4) Banca Naţională este independentă în exercitarea atribuţiilor sale stabilite de prezenta lege şi nu va solicita sau primi instrucţiuni de la autorităţile publice sau de la orice altă autoritate."
5. Articolul 12 se exclude.
6. Articolul 20 alineatul (2) se completează în final cu textul "în termen de 15 zile după primirea raportului auditorului extern asupra dării de seamă financiare a Băncii Naţionale."
7. Articolul 23:
la alineatul (2), propoziţia a doua se exclude;
articolul se completează cu alineatul (8), cu următorul cuprins:
"(8) Membrii Consiliului de administraţie nu pot fi reţinuţi, arestaţi ori traşi la răspundere administrativă sau penală decît la decizia Procurorului General."
8. Articolul 26:
la litera a), cuvintele "pentru operaţiunile de piaţă deschisă efectuate de Banca Naţională, rata dobînzii la depozitele la Banca Naţională" se substituie prin cuvintele "ratelor dobînzii la instrumentele politicii monetare";
litera g) se exclude;
litera h) devine litera g);
după litera g) se introduc două litere noi, care devin literele h) şi i), cu următorul cuprins:
"h) decide asupra modului de eliberare a autorizaţiilor, permisiunilor, aprobărilor, prevăzute de Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995;
i) examinează, după caz, rezultatele controalelor efectuate la bănci şi unităţi de schimb valutar, adoptă hotărîrile aferente acestora;"
literele i)-r) devin literele j)-s);
la litera r), cuvîntul "sucursale," se exclude.
9. La articolul 33:
titlul articolului va avea următorul cuprins:
"Articolul 33. Auditul intern";
la alineatul (1), cuvîntul "control" se substituie prin cuvîntul "audit", iar cuvintele "şi finanţelor" se substituie prin cuvintele " , finanţelor şi tehnologiilor informaţionale";
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Controlorul general în comun cu experţii organului de audit intern:
a) stabilesc procedurile de audit intern;
b) examinează şi evaluează procesele de activitate, inclusiv calitatea metodelor de control şi de gestiune a riscurilor, sistemele informatice utilizate, examinează alte subiecte, în scopul asigurării respectării cerinţelor legislaţiei în vigoare şi ale normelor interne;
c) examinează corectitudinea registrelor şi procedurilor contabile, verifică dările de seamă financiare şi documentele relevante, confirmînd aceasta printr-un aviz;
d) prezintă Consiliului de administraţie rapoarte şi recomandări rezultate din activitatea de audit."
10.  Articolul 34:
la alineatul (4), cuvintele "să primească sume băneşti de la" se substituie prin cuvintele "să fie remuneraţi de";
la alineatul (5), cuvintele "de control" se substituie prin cuvintele "de audit".
11.  Articolul 37:
la alineatul (1), textul "decît în cazurile prevăzute la articolul 41" se exclude;
la alineatul (3), propoziţia a doua se exclude.
12.  Articolul 40:
se completează cu două litere noi, care devin literele a) şi b), cu următorul cuprins:
"a) desfăşurarea, pe baza acordului încheiat cu Ministerul Finanţelor, a plasării pe piaţa primară a hîrtiilor de valoare de stat;
b) efectuarea înregistrărilor în sistemul de înscrieri în conturi ale hîrtiilor de valoare, organizat de Banca Naţională;"
literele a)-c) devin literele c)-e).
13. Articolul 41 va avea următorul cuprins:
"Articolul 41. Interdicţia creditării statului
Banca Naţională nu va acorda împrumuturi şi garanţii sub orice formă statului sau organelor acestuia, inclusiv prin procurarea pe piaţa primară a hîrtiilor de valoare de stat."
14. Articolul 42 litera a) va avea următorul cuprins:
"a) cu condiţia că Banca Naţională va cumpăra, numai prin operaţiuni de piaţă deschisă, hîrtiile de valoare cu scadenţa de pînă la 180 de zile, care au fost emise public;"
15. La articolul 51 litera a), după cuvîntul "reglementarea" se introduc cuvintele "(inclusiv autorizarea şi raportarea)".
16. Articolul 68 va avea următorul cuprins:
"Articolul 68. Controlul financiar extern
Dările de seamă financiare anuale, conturile şi registrele Băncii Naţionale sînt supuse auditului extern anual, în conformitate cu standardele internaţionale de audit, efectuat de către o organizaţie de audit extern, independentă, cu renume şi cu experienţă recunoscută în domeniul auditului băncilor centrale şi al instituţiilor financiare internaţionale, selectată de Consiliul de administraţie pe bază de licitaţie, precum şi controlului efectuat de Curtea de Conturi. Raportul auditorului extern se publică împreună cu situaţiile financiare anuale ale Băncii Naţionale. Aceiaşi organizaţie de audit extern nu poate fi numită consecutiv pentru o perioadă ce depăşeşte 5 ani."
17. La articolul 69 alineatul (1) litera a), cuvintele "prin aviz de organul de control intern" se substituie prin cuvintele "de auditorul extern".
18. La capitolul XI:
titlul capitolului va avea următorul cuprins:
"Capitolul XI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII".
capitolul se completează cu un nou articol, care devine articolul 761, cu următorul cuprins:
"Articolul 761
(1) Anual, pentru anul bugetar respectiv, Guvernul şi Banca Naţională ajung la înţelegere cu privire la soldul datoriei statului contractate anterior de la Banca Naţională.
(2) Prin derogare de la prevederile articolului 41 al prezentei legi, Consiliul de administraţie va aproba reperfectarea împrumuturilor în lei moldoveneşti acordate anterior statului şi acceptarea reemisiunii hîrtiilor de valoare de stat emise în urma conversiunii împrumuturilor contractate anterior.
(3) Împrumuturile reperfectate se garantează cu creanţe negociabile la dobînda pieţei şi cu termenul de exigibilitate corespunzător termenului împrumuturilor pe care le garantează, emise şi livrate de stat Băncii Naţionale. Pentru fiecare împrumut reperfectat şi pentru fiecare tranşă a hîrtiilor de valoare de stat reemise, între Guvern, în persoana Ministerului Finanţelor, şi Banca Naţională se încheie un acord. În acord se specifică suma de bază a împrumutului reperfectat sau a hîrtiilor de valoare reemise, termenul, dobînda şi alte comisioane."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                      Marian LUPU

Chişinău, 30 iunie 2006.
Nr.191-XVI.