HGM676/2005
ID intern unic:  295161
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 676
din  11.07.2005
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 15.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 95-97     art Nr : 733

    MODIFICAT
   
HG3 din 14.01.14, MO9-13/17.01.14 art.12

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă, conform anexei, modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

PRIM-MINISTRU                                           Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării
informaţionale                                                    Vladimir Molojen

Chişinău, 11 iulie 2005.
Nr. 676.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 676
din 11 iulie 2005
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG3 din 14.01.14, MO9-13/17.01.14 art.12]
2. Hotărîrea Guvernului nr. 1298 din 28 octombrie 2003 "Cu privire la crearea Sistemului Informaţional Geografic Naţional" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 223-225, art. 1350) se modifică şi se completează după cum urmează:
la pct. 2, cuvîntul "Guvernului" se substituie prin cuvintele "Consiliului coordonator pentru crearea Sistemului Informaţional Geografic Naţional";
după pct. 2 se introduce un punct nou, 3 cu următorul cuprins:
"3. Concepţiile sistemelor informaţionale geografice de ramură se aprobă de către instituţiile responsabile de elaborare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale, se înregistrează la Ministerul Justiţiei şi se publică în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova.";
pct. 3 devine pct. 4;
în concepţia Sistemului Informaţional Geografic Naţional:
în tot textul Concepţiei sintagma "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma "Ministerul Dezvoltării Informaţionale", sintagma "Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru" - prin sintagma "Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru", sintagma "Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" - prin sintagma "Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva", sintagma "Institutul de Proiectare a Sistemelor de Gospodărire a apelor "ACVAPROIECT" - prin sintagma "Institutul "ACVAPROIECT", sintagma "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului" - prin sintagma "Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale"; sintagma "Ministerul Culturii" - prin sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului", sintagma "Ministerul Industriei" - prin sintagma "Ministerul Industriei şi Infrastructurii", sintagma "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" - prin sintagma "Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor", sintagma "Departamentul Trupelor de Grăncieri" - prin sintagma "Serviciul Grăniceri";
în capitolul II "Cadrul juridico-normativ" la pct. 6 alineatul trei se exclude.
3. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1518 din 17 decembrie 2003 "Despre crearea Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 1-5, art. 2) se modifică după cum urmează:
în alineatul doi cifra "2003" se substituie prin cifra "2005";
în alineatul trei cifra "2005" se substituie prin cifra "2010".
"Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1253
din 25 septembrie 2002
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului coordonator pentru crearea Sistemului
Informaţional Geografic Naţional
MOLOJEN Vladimir        - ministru al dezvoltării informaţionale, preşedinte
                                              al Consiliului
BANNICOV Alexandr    - director general al Agenţiei Relaţii Funciare şi
                                              Cadastru, vicepreşedinte al Consiliului
OVDII Maria                   - şef al Direcţiei geodezie, cartografie şi geoinformaţie,        
                                        Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, secretar al
                                              Consiliului
Membrii Consiliului:
BUCEAŢCHI Pavel        - viceministru al dezvoltării informaţionale
GRAMA Teodor             - şef adjunct al Direcţiei politici structurale ramurale,
                                        Ministerul Economiei şi Comerţului
BÎNZARU Valerian         - şef al Direcţiei generale finanţele economiei naţionale
                                        şi investiţii capitale, Ministerul Finanţelor
BOGATOV Constantin    - director adjunct al Întreprinderii de Stat "Registru",
                                        Ministerul Dezvoltării Informaţionale
ŞARPAK Grigore            - şeful secţiei sisteme informaţionale geografice a
                                              Întreprinderii
de Stat "Registru", Ministerul Dezvoltării
                                              Informaţionale
BOTNARENCO Ion       - şef al Direcţiei organizare a teritoriului şi structurii
                                        rurale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
ŞERBUL Valeriu              - şef adjunct al secţiei  proiectare şi programare a
                                              Direcţiei
informaţii şi evidenţă operativă, Ministerul
                                              Afacerilor Interne
BOIAN Ilie                      - prim-vicedirector al Serviciului Hidrometeorologic
                                              de Stat,
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
SLIUSARI Boris              - prim-vicedirector al Asociaţiei de Stat de Producţie
                                        pentru Explorări Geologice "AGeoM", Ministerul 
                                         Ecologiei şi Resurselor Naturale
CEBANU Alexandru        - şeful Serviciului Topografic al Armatei Naţionale,
                                         locotenent-colonel, Ministerul Apărării
USATÎI Anatol                 - manager şef al Î.S."Druminvest", Ministerul
                                         Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor
CEBOTARI Silvia            - şef al Direcţiei patrimoniu, arte plastice, Ministerul
                                                Culturii
şi Turismului
CRUDU Petru                   - vicedirector al Centrului ştiinţifico-practic, sănătate
                                                publică
şi management sanitar, Ministerului Sănătăţii
                                         şi Protecţiei Sociale
CRIGAN Ştefan                - vicedirector general, Agenţia Relaţii Funciare şi
                                               Cadastru
CĂPĂŢINĂ Constantin     - şef al Direcţiei cadastru, Agenţia Relaţii Funciare
                                                 şi Cadastru
NAGORNEAC Serghei    - director al Institutului "INGEOCAD",
                                         Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
GÎNJU Valeriu                  - manager adjunct al Oficiului de implementare a
                                               primului
proiect de cadastru, Agenţia Relaţii Funciare
                                               şi Cadastru
IACOB Boris                    - manager al Oficiului central "Cadastru", Agenţia
                                                Relaţii
Funciare şi Cadastru
CIOBANU Anatol            - director general adjunct al Agenţiei pentru Silvicultură
                                          "Moldsilva"
CHIRILOVICI Serghei     - vicedirector tehnic al Institutului "ACVAPROIECT"
RĂILEANU Valentin       - colaborator ştiinţific, coordonator, Institutul de
                                        Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ANDRUŞCEAC      
Constinatin                        - şef al Direcţiei urbanism, Agenţia pentru Dezvoltare 
                                               Regională".