LPC437/2006
ID intern unic:  320136
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 437
din  28.12.2006
pentru  modificarea unor acte legislative
Publicat : 26.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. 10-13     art Nr : 27     Data intrarii in vigoare : 01.01.2007
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. -  Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 248-253, art.996), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1:
    subalineatul 10 va avea următorul cuprins:
    "normative de defalcări de la veniturile generale de stat - normative procentuale de defalcări de la veniturile generale de stat, stabilite prin prezenta lege pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi pentru bugetul municipal Bălţi sau de consiliile raionale, de Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, de consiliul municipal Bălţi şi consiliul municipal Chişinău pentru bugetele locale şi prin legea bugetară anuală, aprobată de Parlament, pentru unitatea teritorială autonomă Găgăuzia la taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate de agenţii economici şi la accizele la mărfurile (producţia) supuse accizelor;"
    subalineatul 11 se exclude.
    2. La articolul 4 alineatul (1):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) defalcări, conform normativelor procentuale de la veniturile generale de stat, stabilite prin prezenta lege pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi pentru bugetul municipal Bălţi şi prin legea bugetară anuală, în cotele prevăzute la art.5 alin.(3) pct.2) lit.b) şi d) din prezenta lege. Pentru bugetele locale, aceste normative sînt stabilite anual de consiliul raional, de Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, de consiliul municipal Bălţi şi de consiliul municipal Chişinău;"
    litera d) se exclude;
    literele e) şi f) devin literele d) şi e).
    3. Articolul 5:
    alineatul (1):
    la punctul 1), litera f) va avea următorul cuprins:
    "f) impozitul pe bunurile imobiliare;"
    punctul 3) se exclude.
    punctele 4) - 6) devin punctele 3) - 5);
    alineatul (2):
    punctul 2):
    la litera a), cuvintele "cel puţin 50%" se înlocuiesc cu cifra "100%";
    la litera b), cuvintele "cel puţin" se exclud;
    punctul 3) se exclude;
    punctele 4) - 6) devin punctele 3) - 5);
    alineatul (3):
    punctul 2):
    la litera a), cuvintele "cel puţin 50%" se înlocuiesc cu cifra "100%";
    la litera c), cuvintele "cel puţin " se exclud;
    punctul 3) se exclude;
    punctele 4) - 6) devin punctele 3) - 5);
    la alineatul (4) punctul 2) literele a) şi b), cuvintele "cel puţin" se exclud.
    4. La articolul 19 alineatul (2) litera a), cuvintele "în bugetele respective" se înlocuiesc cu cuvintele "în bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia".
    5. Articolul 21:
    la alineatul (2) litera b), liniuţa 3 se exclude;
    la alineatul (5):
    litera e) se exclude;
    literele f) - l) devin literele e) - k).
    Art. II. -  La articolul 6 alineatul (10) din Codul fiscal  nr.1163-XIII din  24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, cuvintele " , iar impozitul pe bunurile imobiliare reprezintă sursa de reglementare a veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale" se exclud.
    Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la  1 ianuarie 2007.
   Art. IV. - Guvernul, în termen de 6 luni, va prezenta Parlamentului propuneri pentru modificarea legislaţiei privind:
    a) distribuirea veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea;
   b) stabilirea normativelor de defalcări constante de la veniturile generale de stat pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea;
    c) elaborarea formulelor de transferuri directe de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea;
    d) delimitarea responsabilităţilor autorităţilor executive ale administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea şi a serviciilor publice desconcentrate în teritoriu în domeniul finanţelor publice locale.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                Marian LUPU

    Nr.437-XVI. Chişinău, 28 decembrie 2006.