LPC82/2007
ID intern unic:  323740
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 82
din  29.03.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 04.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 60-63     art Nr : 279
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I.  - Articolul 14 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    punctul 1 se completează cu un alineat, cu următorul cuprins:
    "Întreprinderea individuală se echivalează cu întreprinzătorul individual."
    la punctul 2, propoziţia întîi se completează în final cu cuvintele "întreprinzător individual".
    Art.II. - Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1.  Articolul 92 se completează cu alineatele  (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1), întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită la buget impozitul, reţinut conform art. 88-91, nu mai tîrziu de 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.
    (7) Prin derogare de la prevederile alin. (2), întreprinzătorul individual,  gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, nu mai tîrziu de 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată.
    (8) Prin derogare de la prevederile alin. (3), întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, nu mai tîrziu de 31 martie  al anului următor anului fiscal de gestiune, darea de seamă fiscală unificată prevăzută la alin. (3)."
    2. La articolul 129, după punctul 9) se introduce punctul 91), cu următorul  cuprins:
    "91) Dare de seamă fiscală unificată - declaraţie, prezentată sau care trebuie să fie prezentată organului fiscal, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor de către întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A."
    3. La articolul 187 alineatul  (7), după cuvintele "a dărilor de seamă fiscale" se introduc cuvintele " , inclusiv a celor unificate,".  
    4. La  articolul  292,  alineatul  (1)  se  completează  cu  propoziţia: "Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, în termen de pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată privind taxele locale, cu achitarea taxelor în acelaşi termen."
    5.  Articolul 301 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, în termen de pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată privind taxa pentru apă, cu achitarea taxei în acelaşi termen."
    6. La  articolul  342,  alineatul  (2)  se  completează  cu  propoziţia: "Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată."
    Art. III. - La articolul 4 din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările ulterioare:  
    alineatul (7) se completează cu litera d), cu următorul cuprins:
    "d) prevederile lit.a) şi b) nu se extind asupra întreprinzătorului individual, gospodăriei ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi, care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. şi care prezintă, în termen de pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată, cu achitarea impozitului în acelaşi termen."  
    alineatul (9) se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
    "c) prevederile lit.a) şi b) nu se extind asupra întreprinzătorului individual, gospodăriei ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi, care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. şi care prezintă, în termen de  pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată, cu achitarea impozitului în acelaşi termen."  
    Art. IV. - Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.57), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 17 litera a), cuvintele "toate formele de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală" se înlocuiesc cu cuvintele "primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate în formă de sumă fixă".
    2. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    "Art.26. - (1) Întreprinderile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, prezintă trimestrial organelor fiscale teritoriale, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, un raport privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală conform modelului aprobat de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    (2) Prin derogare de la alin.(1), întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă anual, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată.
    (3) Plătitorii care descoperă că raportul privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, prezentat anterior, conţine o eroare sau o omisiune au dreptul să prezinte un raport corectat în modul prevăzut de titlul V art.188 din Codul fiscal, cu aplicarea, după caz, a majorării de întîrziere (penalităţii) pentru perioada respectivă."
    Art. V. -  În anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, nr. 405-XVI din 15 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2006, nr.203-206, art.985):
    punctul 3 din notă:
    litera b) se completează în final cu cuvintele " , cu excepţia plătitorilor specificaţi la lit.c)";
punctul se completează cu  litera c), cu următorul cuprins:
    "c) întreprinzătorii individuali al căror număr mediu de salariaţi, pe parcursul anului bugetar, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. - pînă la data de 10 ianuarie al anului următor anului bugetar de gestiune."

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Marian  LUPU

    Nr.82-XVI. Chişinău, 29 martie 2007.