LPC384/2004
ID intern unic:  312408
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 384
din  25.11.2004
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 17.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 233-236     art Nr : 1001
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Articolul 7 din Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 6, art. 54), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Efectivele formaţiunilor speciale antiteror străine care, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, participă la activităţi comune de combatere a terorismului se scutesc de înregistrare la birourile teritoriale de evidenţă şi documentare a populaţiei ale Departamentului Tehnologii Informaţionale, fără a dobîndi dreptul de a se stabili cu traiul temporar sau permanent pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi nu sînt supuse reglementărilor privind regimul de vize la intrarea şi ieşirea de pe teritoriul Republicii Moldova."
Art. II. - Articolul 193 alineatul (3) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 160-162, art. 1201), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"(3) Sînt exonerate de control vamal navele maritime şi aeriene, inclusiv militare, alte mijloace de transport, tehnica şi armamentul formaţiunilor speciale antiteror străine care, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, participă la activităţi comune de combatere a terorismului. De control vamal sînt de asemenea exonerate documentele oficiale, în plicuri sigilate, ale formaţiunilor menţionate."
Art. III. - Legea nr. 539-XV din 12 octombrie 2001 cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147-149, art. 1163), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, cuvîntul "acordurile" se înlocuieşte cu cuvîntul "tratatele".
2. Articolul 4:
la alineatele (1) şi (2), cuvîntul "acordurile" se înlocuieşte cu cuvîntul "tratatele";
articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) În caz de necesitate, Republica Moldova, în conformitate cu tratatele internaţonale la care este parte, poate solicita, în modul stabilit, asistenţa necesară din partea altor state la desfăşurarea acţiunilor de eliberare a ostaticilor, precum şi poate participa la astfel de acţiuni."
3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Articolul 6. Autorităţile care desfăşoară activitate
                    de combatere a terorismului
(1) Preşedintele Republicii Moldova coordonează întreaga activitate de combatere a terorismului.
(2) Guvernul este principala autoritate responsabilă de organizarea activităţii de combatere a terorismului şi de asigurarea acesteia cu forţele, mijloacele şi resursele necesare.
(3) Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova este autoritatea naţională care desfăşoară nemijlocit activitatea de combatere a terorismului.
(4) Centrul antiteror al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova este organul abilitat cu dirijarea, coordonarea şi realizarea măsurilor de combatere a terorismului. Regulamentul, structura organizatorică şi efectivul centrului se aprobă de Guvern.
(5) Autorităţile care desfăşoară activitate de combatere a terorismului, în limitele împuternicirilor lor, sînt:
a) Procuratura Generală;
b) Ministerul Afacerilor Interne;
c) Ministerul Apărării;
d) Departamentul Trupelor de Grăniceri;
e) Departamentul Situaţii Excepţionale;
f) Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat;
g) Departamentul Vamal;
h) Departamentul Tehnologii Informaţionale;
i) Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei.
(6) Din componenţa Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat al Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei fac parte structuri specializate pentru combaterea terorismului, care activează în colaborare cu Centrul antiteror al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
(7) Autorităţile administraţiei publice locale participă la combaterea terorismului în limitele împuternicirilor lor, stabilite prin acte legislative şi alte acte normative.
(8) La activitatea de prevenire, depistare şi curmare a activităţii teroriste pot participa, în limitele împuternicirilor lor, şi alte autorităţi ale administraţiei publice, în modul stabilit de Guvern.
(9) În caz de lichidare, reorganizare sau schimbare a denumirii autorităţilor prevăzute în prezentul articol, funcţiile lor în domeniul combaterii terorismului vor fi preluate de către succesorii de drept ai acestora."
4. Articolul 7 se completează cu alineatul (10), cu următorul cuprins:
"(10) Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei va acorda suportul necesar la curmarea actului terorist, punînd la dispoziţia autorităţilor competente subdiviziunea cu destinaţie specială din subordine."
5. Articolul 10:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Pentru dirijarea nemijlocită a operaţiunii antiteroriste se creează o grupă operativă condusă de reprezentantul Centrului antiteror al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova."
alineatul (4) se exclude;
alineatele (5) şi (6) devin alineatele (4) şi (5).

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                               Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 25 noiembrie 2004.
Nr. 384-XV.