LC1401/2001
ID intern unic:  311173
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1401
din  07.12.2000
pentru modificarea şi completarea Legii privind societăţile pe acţiuni
Publicat : 22.06.2001 în Monitorul Oficial Nr. 064     Promulgat : 13.06.2001
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 38-39, art. 332), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În tot textul legii, sintagmele "hîrtie de valoare" şi "Comisia de stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare" se înlocuiesc cu sintagmele "valoare mobiliară" şi, respectiv, "Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare" la cazul respectiv.
2. La articolul 31:
alineatul (6) se completează în final cu următorul text: "În caz de încălcare a acestei prevederi, statul, prin intermediul Ministerului Finanţelor, precum şi oricare persoană interesată sînt în drept să ceară, pe cale judecătorească, dizolvarea unei societăţi astfel constituite. În temeiul hotărîrii de dizolvare a societăţii, se va proceda la lichidarea acesteia în conformitate cu legislaţia.";
după alineatul (11) se introduce alineatul (12), cu următorul cuprins:
"(12) Nu pot fi fondatori persoanele declarate incapabile sau persoanele condamnate pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însuşire, delapidare sau abuz de serviciu, înşelăciune sau abuz de încredere, fals, depoziţie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de legislaţie, dar care nu şi-au ispăşit definitiv pedeapsa."
3. La articolul 42, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Hotărîrea de modificare a capitalului social se ia de adunarea generală a acţionarilor cu două treimi din voturile reprezentate la adunare".
4. La articolul 43:
alineatul (2) se exclude;
alineatele (3) şi (4) devin, respectiv, alineatele (2) şi (3);
după alineatul (3) se introducee  alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Capitalul social nu poate fi mărit şi acţiunile nu pot fi emise pînă nu vor fi plătite integral acţiunile din emisia precedentă."
5. La articolul 50 alineatul (3) litera b), cuvintele "cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 43 alin. (2)" se exclud.
6. La articolul 51 alineatul (4), cuvîntul "raional" se înlocuieşte cu cuvîntul "judeţean".
7. La articolul 58 alineatul (6), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
"a) dacă la adunare participă acţionari care deţin cel puţin o treime din acţiunile cu drept de vot ale societăţii, la ţinerea adunării generale anuale;
b) dacă la adunare participă acţionari care deţin cel puţin 50% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii şi dacă hotărîrile sînt adoptate cu votul acţionarilor care deţin cel puţin o treime din acţiunile cu drept de vot, la ţinerea adunării generale extraordinare."
8. La articolul 61, alineatul (2) se completează în final cu următorul text: "Hotărîrile cu privire la majorarea capitalului social al societăţii se adoptă cu cel puţin trei pătrimi din voturile reprezentate la adunare."
9. La articolul 66 alineatul (6):
alineatul se completează cu o nouă literă a), cu următorul cuprins:
"a) este specificată la art. 31 alin. (12). Persoana deja aleasă va fi revocată din funcţie;";
literele a)-d) devin, respectiv, literele b)-e).
10. La articolul 69, alineatul (4) se completează în final cu textul "Din organul executiv al societăţii nu pot face parte persoanele specificate la art. 31 alin. (12). Persoanele deja alese (numite) vor fi revocate din funcţie."
11. La articolul 71:
alineatul (2) se completează în final cu următorul text: "Numărul cenzorilor trebuie să fie impar. În cazul în care statul deţine cel puţin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.";
alineatul (3) se completează în final cu următorul text: "Cel puţin unul dintre membrii comisiei de cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau contabil-expert (auditor).";
alineatul (4):
alineatul se completează cu o nouă literă a), cu următorul cuprins:
"a) persoanele indicate la art. 31 alin. (12). Persoanele deja alese vor fi revocate din funcţie;";
literele a)-e) devin, respectiv, literele b)-f);
după alineatul (6) se introduce alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Majoritatea membrilor comisiei de cenzori şi majoritatea persoanelor din rezerva ei vor fi cetăţeni ai Republicii Moldova. Cenzorii trebuie să fie acţionari, cu excepţia contabililor-experţi."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI               Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 7 decembrie 2000.
Nr. 1401-XIV.