LPC250/2004
ID intern unic:  312259
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 250
din  09.07.2004
privind interpretarea unei sintagme din articolul 27 alineatul (6)
din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002
cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei
Publicat : 30.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 125     art Nr : 659     Promulgat : 23.07.2004
În temeiul art. 66 lit. c) din Constituţia Republicii Moldova,
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Prin sintagma "achită cheltuielile pentru instruire", cuprinsă în articolul 27 alineatul (6) din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 137-138, art. 1054), cu modificările ulterioare, se subînţelege acoperirea cheltuielilor, calculate în mod proporţional, ce cuprind mijloacele băneşti achitate personalului (militar şi civil) implicat în procesul de instruire, cheltuielile pentru cazare, echipament, alimentaţie şi asigurare medicală.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 9 iulie 2004.
Nr. 250-XV.