LPM796/2002
ID intern unic:  312876
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 796
din  25.01.2002
pentru modificarea şi completarea Codului electoral
Publicat : 02.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 20     art Nr : 84
  MODIFICAT
   HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

    Articol unic. - Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  Articolul 1:
    la noţiunea "concurenţi electorali", liniuţa a doua, cuvintele "primar sau de" se exclud;
    la noţiunea "revocare", textul "sau prin referendum a mandatului primarului, altei persoane" se înlocuieşte cu textul "a mandatului persoanei".
    [Art. 1 în partea în care se exclud sintagmele "primar sau de" şi "sau prin referendum" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    2. Articolul 13:
    la alineatul (1) litera b), cuvintele "sau private de drepturi electorale" se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Cetăţenii Republicii Moldova care, în virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice ori sînt funcţionari publici, din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, îşi suspendă activitatea în funcţia pe care o deţin."
    3. Articolul 18 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, adoptate în limitele competenţei acesteia, sînt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele acestora, precum şi pentru toţi cetăţenii."
    4. Articolul 20:
    titlul articolului va fi:
    "Articolul 20. Încetarea calităţii de membru al
                          Comisiei Electorale Centrale";
    articolul se completează cu un nou alineat (1), cu următorul cuprins:
    "(1) Calitatea de membru al Comisiei Electorale Centrale încetează în caz de:
    a)  expirare a mandatului;
    b)demisie;
    c)  revocare;
    d) imposibilitate a exercitării atribuţiilor;
    e)  deces.";
    alineatele (1), (2) şi (3) devin alineatele (2), (3) şi (4);
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) În baza hotărîrii Curţii Supreme de Justiţie cu privire la revocare şi/sau în cazul încetării, înainte de expirarea mandatului, a calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale, autoritatea respectivă, în termen de 10 zile, desemnează, iar Parlamentul confirmă un nou membru pentru durata neexpirată a mandatului predecesorului."
    5. Articolul 22:
    la litera e), cuvintele "sau pentru funcţia de primar" se exclud;
    [Art. 22 lit. e) în partea în care se exclude sintagma "sau pentru funcţia de primar" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    la litera q), după textul "furnizate de" se introduce textul "Departamentul Statistică şi Sociologie şi de".
    6. Articolul 26 alineatul (1):
    litera m) se completează cu cuvintele ", determină numărul de membri ai birourilor electorale care pot fi degrevaţi şi termenul pentru care sînt degrevaţi;";
    la litera n), cuvintele "celui de al doilea tur de scrutin," se exclud.
    7. Articolul 27:
    alineatul (1):
    în prima propoziţie, cifrele "75" şi "65" se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele "55" şi "50";
    propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, circumscripţiile electorale, consiliile electorale de circumscripţie se constituie în acelaşi termen.";
    la alineatul (2), cuvintele "3 judecători şi" se exclud; alineatul se completează în final cu cuvintele "sau cu studii în domeniul administraţiei publice";
    la alineatul (3), textul "organelor executive ale autorităţilor reprezentative" se înlocuieşte cu textul "consiliilor locale de nivelul întîi sau comitetelor executive ale consiliilor raionale";
    la alineatul (4), textul "organele executive ale autorităţilor reprezentative" se înlocuieşte cu textul "consiliile locale de nivelul întîi sau comitetele executive ale consiliilor raionale";
    alineatul (8) se completează cu  propoziţia: "Pentru perioada degrevării de atribuţiile de la locul de muncă permanent funcţionarilor aparatului li se stabileşte un spor la salariu de 25 la sută."
    8. La articolul 28 litera h), cuvintele "al membrilor" se înlocuiesc cu cuvintele "a membrilor consiliilor şi".
    9. Articolul 29:
    alineatul (2):
    în prima propoziţie, cifra "45" se înlocuieşte cu cifra "35";
    propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, secţiile de votare se constituie în acelaşi termen.";
    la alineatul (6), după cuvintele "de circumscripţie" se introduc cuvintele "de nivelul al doilea";
    alineatul (10):
    în prima propoziţie, cifra "25" se înlocuieşte cu cifra "20";
    propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie în acelaşi termen."
    10. Articolul 32:
    la alineatul (4), textul "pe luna precedentă degrevării" se înlocuieşte cu textul "de la începutul anului curent, sau al anului precedent, dacă alegerile au loc în lunile ianuarie sau februarie. În cazul convocării pensionarilor sau a persoanelor temporar neangajate în cîmpul muncii, acestora li se plăteşte salariul mediu pe republică de la începutul anului curent, sau al anului precedent, dacă alegerile au loc în lunile ianuarie sau februarie.";
    după alineatul (4) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Se permite, în caz de necesitate, de a încheia contracte de muncă individuale pentru perioada îndeplinirii unor activităţi determinate. Cheltuielile în cauză se efectuează din contul mijloacelor alocate pentru alegeri.";
    alineatul (5) devine alineatul  (6).
    11. La articolul 37 alineatul (4), cuvîntul "dobîndite" se înlocuieşte cu cuvîntul "primite".
    12. Articolul 38:
    la alineatul (1) litera a), cuvîntul "judeţul" se înlocuieşte cu cuvîntul "raionul";
    după alineatul (2) se introduc şase alineate noi, care devin alineatele (3), (4), (5), (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(3) Concurentul electoral confirmă la Comisia Electorală Centrală persoana responsabilă de finanţe (trezorierul). Concurentul electoral care nu deschide un cont la bancă cu menţiunea "Fond electoral" informează despre aceasta Comisia Electorală Centrală.
    (4) Persoanele juridice pot vira sumele băneşti pe contul "Fond electoral" numai prin transfer, cu o notă informativă despre existenţa sau inexistenţa cotei străine în capitalul statutar.
    (5) Se interzice finanţarea şi susţinerea materială sub orice formă a campaniilor electorale de către:
    a) cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit 18 ani;
    b) organizaţii finanţate de la buget;
    c) persoane anonime;
    d) organizaţii de binefacere şi religioase.
    (6) Persoanele fizice şi juridice nu au dreptul să comande materiale electorale publicitare pentru şi în favoarea concurenţilor electorali şi să achite cheltuielile aferente producerii acestora fără acordul concurenţilor electorali şi cu mijloace financiare care nu au fost virate pe contul "Fond electoral" al concurenţilor respectivi.
    (7) Mijloacele financiare virate pe contul "Fond electoral" nu pot fi folosite în scopuri personale. Concurenţilor electorali li se interzice să propună alegătorilor bani, cadouri, să distribuie fără plată bunuri materiale, inclusiv din ajutoarele umanitare sau din alte acţiuni de binefacere.
    (8) Concurenţii electorali prezintă o dată la două săptămîni organelor electorale respective rapoarte financiare, care trebuie să conţină informaţii referitoare la venituri şi cheltuieli conform destinaţiei.";
alineatele (3) şi (4) devin alineatele (9) şi (10).
    13. La articolul 39 alineatul (1), cifra "15" se înlocuieşte cu cifra "10".
    14. La articolul 40 alineatul (1), cifra "15" se înlocuieşte cu cifra "10".
    15. Articolul 41:
    la alineatul (1), cifra "40" se înlocuieşte cu cifra "30";
    la alineatul (2) litera b), textul "de Comisia Electorală Centrală în decursul a 15 zile de la data constituirii lor," se înlocuieşte cu textul "corespunzător de Comisia Electorală Centrală - la alegerile parlamentare şi alegerile locale generale sau de consiliile electorale de circumscripţie - în cazul alegerilor noi, în decursul a 15 zile de la data constituirii blocurilor electorale,";
    la alineatul (3) litera b), cuvintele "funcţiile de primar şi" se înlocuiesc cu cuvintele "funcţia de";
    [Art. 41 alin. (3) lit. b) sintagma "funcţiile de primar şi" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    16. La articolul 42 alineatul (2), după cuvîntul "semnături" se introduc cuvintele "candidaţii independenţi şi".
    17. La articolul 43 alineatul (1), textul "şi cel mai tîrziu cu 20 de zile înainte de data alegerilor anticipate" se exclude, cuvintele "verifică autenticitatea" se înlocuiesc cu cuvintele "începe verificarea autenticităţii".
    18. Articolul 44:
    alineatul (1):
    litera e) va avea următorul cuprins:
    "e) declaraţia candidatului privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;";
    alineatul se completează cu litera f), care va avea următorul cuprins:
    "f) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate anterior - pentru persoanele care cad sub incidenţa art.13 alin.(3).";
    articolul se completează cu un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale şi candidaţii independenţi depun actele necesare pentru înregistrare numai după ce Comisia Electorală Centrală, consiliile electorale de circumscripţie respective fac publică informaţia privind locul (biroul) şi timpul primirii documentelor. Această informaţie este dată publicităţii în termen de 2 zile de la începerea perioadei de desemnare a candidaţilor. În cazul în care reprezentanţi ai mai multor partide, mai multor organizaţii social-politice, mai multor blocuri electorale, mai mulţi candidaţi independenţi depun în acelaşi timp toate documentele necesare la biroul desemnat pentru înregistrare, ordinea de primire a documentelor se stabileşte prin tragere la sorţi.";
    alineatele (2)-(6) devin alineatele (3)-(7).
    19. La articolul 45 alineatul (3), cuvintele "funcţiile de primar sau" se înlocuiesc cu cuvintele "funcţia de".
    [Art. 45 alin. (3) sintagma "funcţiile de primar sau" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    20. La articolul 46, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Candidaţii, pe durata campaniei electorale, sînt degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent. Candidaţii degrevaţi prezintă Comisiei Electorale Centrale documentele de salarizare nu mai tîrziu de 2 luni din ziua alegerilor."
    21. Articolul 47:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3)-(15) devin alineatele (2)-(14);
    alineatul (2) se completează cu cuvintele "la fiecare instituţie";
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Instituţiile private ale audiovizualului pot organiza, în condiţii echitabile pentru toţi concurenţii electorali, dezbateri în cadrul meselor rotunde, cu invitarea reprezentanţilor tuturor concurenţilor electorali, toţi împreună sau în grupuri formate conform anumitor criterii anunţate în prealabil de Comisia Electorală Centrală. Luările de cuvînt ale participanţilor la emisiune se cronometrează, totodată, tuturor concurenţilor electorali li se oferă timp egal. Orarul punerii pe post a emisiunilor respective, aprobat de Comisia Electorală Centrală, va fi adus la cunoştinţa concurenţilor electorali cu 7 zile calendaristice înainte de punerea pe post a fiecărei emisiuni. Timpul de antenă pentru publicitate electorală contra plată nu va depăşi 2 minute pe zi pentru un concurent electoral la fiecare instituţie.";
    la alineatul (4), în prima propoziţie, cuvîntul "judeţean" se înlocuieşte cu cuvîntul "raional".
    alineatul (5) se completează cu următoarea propoziţie: "Fiecare material publicitar trebuie să includă denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografiei care l-a tipărit.";
    la alineatul (6), în propoziţia a doua, cuvintele "începerea campaniei electorale" se înlocuiesc cu cuvintele "punerea pe post a emisiunilor respective".
    22. Articolul 49:
    la alineatul (2), cifra "5" se înlocuieşte cu cifra "3", cuvintele "cu un supliment de unu la sută" se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele ", cu 2 zile înainte de ziua alegerilor," se înlocuiesc cu cuvintele "în ajunul alegerilor";
    la alineatul (6), cifra "5" se înlocuieşte cu cifra "2".
    23. La articolul 54 alineatul (5), după cuvintele "unul din membrii biroului electoral al secţiei de votare" se introduc cuvintele ", care permanent se află lîngă urna de vot,".
    24. La articolul 55, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    "(8) La toate şedinţele organelor electorale, precum şi la numărarea şi totalizarea voturilor, la operaţiile în legătură cu listele electorale, buletinele de vot, certificatele pentru drept de vot, la întocmirea proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor şi referendumurilor, au dreptul să asiste:
    a) membrii şi reprezentanţii organelor electorale ierarhic superioare;
    b) membrii reprezentanţi ai concurenţilor electorali în organele electorale;
    c) observatorii locali, naţionali, străini  şi internaţionali acreditaţi de către organele respective;
    d) reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.
    Nici o altă persoană nu poate rămîne în incinta secţiei de votare mai mult timp decît este necesar pentru votare."
    25. Articolul 57:
    la alineatul (1) litera c), cuvintele "cercuri din" se  exclud;
    după alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Buletinul de vot nu poate fi declarat nevalabil doar din cauza că alegătorul a aplicat ştampila cu inscripţia "Votat" de mai multe ori într-un singur patrulater sau din cauza că ştampila a fost aplicată în afara cercului din patrulater sau pe semnul ori simbolul concurentului electoral, în cazul cînd opţiunea alegătorului este clară.";
    alineatele (2) şi (3) devin alineatele (3) şi (4).
    26. La articolul 64 alineatul (4), cuvîntul "două" se înlocuieşte cu cuvîntul "zece".
    27. La articolul 67, alineatul (5) se completează în final cu cuvintele "şi ale Legii contenciosului administrativ".
    28. Articolul 68:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele "şi ale Legii contenciosului administrativ";
    la alineatul (2), cuvintele "şi primarilor" se exclud.
    [Art. 68 alin. (2) în partea în care se exclude sintagma "şi primarilor" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    29. La articolul 74 alineatul (1), cifrele "75" şi "65" se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele "55" şi "50".
    30. La articolul 76 alineatul (2), cuvintele "cel puţin 3 luni" se înlocuiesc cu cuvintele "cel puţin 60 de zile".
    31. Articolul 86 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 86. Stabilirea pragului de reprezentare
    (1) După primirea proceselor-verbale ale consiliilor electorale de circumscripţie în care sînt indicate rezultatele numărării voturilor din toate circumscripţiile electorale, Comisia Electorală Centrală totalizează numărul de voturi valabil exprimate, obţinut de fiecare partid, de altă organizaţie social-politică şi de fiecare bloc electoral, pentru a stabili dacă aceştia au atins pragul minim de reprezentare.
    (2) Pragul minim de reprezentare constituie următoarele proporţii din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară:
    a) pentru un partid, o organizaţie social-politică - 6 la sută;
    b) pentru blocul electoral format din două partide şi/sau alte organizaţii social-politice - 9 la sută;
    c) pentru blocul electoral format din trei şi mai multe partide şi/sau alte organizaţii social-politice - 12 la sută.
    (3) Partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale care au întrunit un număr mai mic de voturi decît cel specificat la alin.(2) se exclud, prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, din operaţia de atribuire a mandatelor."
    32. La articolul 94, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Dacă şi după votarea repetată alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, Comisia Electorală Centrală stabileşte data desfăşurării alegerilor noi, care au loc peste cel puţin 60 de zile de la data cînd alegerile sînt declarate nevalabile sau nule."
    33. La articolul 118, cuvintele "primarilor şi" se exclud.
    [Art.118 sintagma "primarilor şi" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    34. La articolul 119 alineatul (1), textul "Primarii oraşelor (municipiilor) şi satelor (comunelor) şi consilierii în consiliile judeţene" se înlocuieşte cu textul "Consilierii în consiliile raionale".
    35. Articolul 120:
    la alineatul (1), cuvintele "şi ale primarilor, fiecare judeţ" se înlocuiesc cu cuvintele "fiecare raion", cifra "55" se înlocuieşte cu cifra "45";
    alineatul (2):
    în prima propoziţie, cifra "50" se înlocuieşte cu cifra "40";
    alineatul se completează cu propoziţia: "În cazul desfăşurării alegerilor noi sau parţiale, consiliile electorale de circumscripţie se constituie de către Comisia Electorală Centrală.";
    la alineatul (3), cuvintele "şi a primarilor" se exclud.
    [Art. 120 alin. (1) sintagma "şi ale primarilor" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    36. La articolul 122, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Data alegerilor locale generale sau anticipate se stabileşte prin hotărîre a Parlamentului, cu cel puţin 60 de zile înainte de alegeri."
    37. Articolul 123:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu  un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) La alegerea consiliului local nu participă alegătorii care nu domiciliază în unitatea administrativ-teritorială respectivă."
    38. Articolul 124:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (1) devine alineat unic.
    39. Articolul 126:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:  
    "(2) O persoană nu poate candida în mai multe circumscripţii electorale de acelaşi nivel.";
    la alineatul (3), propoziţia a doua se exclude.
    40. La articolul 127, textul ", iar pentru a fi ales primar - dacă este susţinut de 5 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţie, dar nu mai puţin de 150 persoane şi nu mai mult de 10 000 de persoane" se exclude.
    [Art.127 în partea în care se exclude dispoziţia ", iar pentru a fi ales primar - dacă este susţinut de 5 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţie, dar nu mai puţin de 150 persoane şi nu mai mult de 10 000 de persoane" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    41. La articolul 130, cuvîntul "judeţene" se înlocuieşte cu cuvîntul "raionale", textul "şi pentru alegerile primarilor oraşelor (municipiilor), satelor (comunelor)" se exclude.
    [Art.130 în partea în care se exclude sintagma "şi pentru alegerile primarilor oraşelor (municipiilor), satelor (comunelor)" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    42. La articolul 132 alineatul (2), cuvintele "de primar sau", "şi primarilor" se exclud.
    [Art. 132 alin. (2) în partea în care se exclud sintagmele  "de primar sau" şi "şi primarilor" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    43. Articolul 134 se exclude.
    [Excluderea art.134 declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    44. Articolul 135:
    la alineatul (1), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Consiliul electoral de circumscripţie al municipiului Chişinău va prezenta actele respective în judecătoria sectorului unde este situat consiliul electoral de circumscripţie al municipiului Chişinău.";
    la alineatul (3), cuvintele "şi primarilor" se exclud.
    [Art.135 alin.(3) în partea în care se exclude sintagma "şi primarilor" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    45. La articolul 138 alineatul (1), după cuvîntul "Dacă" se introduc cuvintele "în anumite circumscripţii  sau secţii de votare".
    46. Articolul 139:
    alineatul (1):
    litera b) se exclude;
    [Art.139 alin.(1) în partea în care se exclude lit. b) declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    la litera c), cuvintele "şi/sau primarul" se exclud;
    [Art.139 alin.(1) lit. c) în partea în care se exclude sintagma "şi/sau primarul" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    litera d) se exclude;
    la litera f), cuvintele "(consilii, primari)" se exclud;
    literele c), e) şi f) devin literele b), c) şi d);
    [Art.139 alin.(1) lit. f) în partea în care se exclude sintagma "(consilii, primari)" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    la alineatul (2), cifra "65" se înlocuieşte cu cifra "60".
    47. Articolul 143:
    la alineatul (1), după cuvîntul "constituţionale" se introduce cuvîntul", legislative";
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Referendumului constituţional sînt supuse propunerile privind revizuirea Constituţiei.";
    după alineatul (2) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Referendumului legislativ sînt supuse proiectele de legi sau unele prevederi ale acestora de importanţă deosebită.";
    alineatul (3) devine alineatul (4).
    48. Articolul 147 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 147. Probleme ce nu pot fi supuse referendumului
                             republican
    Referendumului republican nu pot fi supuse problemele:
    a) privind impozitul şi bugetul;
    b) privind amnistierea şi graţierea;
    c) privind măsurile extraordinare sau de urgenţă pentru asigurarea ordinii publice, sănătăţii şi securităţii populaţiei;
    d) privind alegerea, numirea, demiterea persoanelor în/din anumite funcţii, care ţin de competenţa Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului;
    e) ce ţin de competenţa instanţelor de judecată şi procuraturii."
    49. După articolul 147 se introduce un articol nou, care devine articolul 148,  cu următorul cuprins:
    "Articolul 148. Iniţierea referendumului pentru revizuirea
                            Constituţiei
    (1) Iniţierea referendumului pentru revizuirea Constituţiei se efectuează în condiţiile art.141 din Constituţie.
    (2) Propunerea privind desfăşurarea referendumului pentru revizuirea Constituţiei se prezintă Curţii Constituţionale, care este obligată să efectueze, în termen de 10 zile, controlul constituţionalităţii problemelor ce urmează a fi supuse referendumului şi să prezinte un aviz.
    (3) După efectuarea de către Curtea Constituţională a controlului constituţionalităţii problemelor ce urmează a fi supuse referendumului, propunerea privind desfăşurarea referendumului, la care se anexează avizul Curţii Constituţionale, se prezintă spre examinare Parlamentului.
    (4) Nu poate fi supusă referendumului revizuirea Constituţiei dacă va avea ca rezultat sugrumarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
    (5) În cazul în care revizuirea unora şi aceloraşi prevederi ale Constituţiei este iniţiată concomitent de Parlament şi de cetăţeni, examinarea propunerilor de revizuire pe cale parlamentară încetează."
    50. La articolul 150 alineatul (1) literele b) şi c), cuvîntul "consultativ" se exclude.
    51. La articolul 158 alineatul (1), cuvintele ", cu cel puţin 50 de zile înainte" şi "în acelaşi timp" se exclud.
    52. Articolul 162:
    la alineatul (4), cuvintele ", cu un supliment de unu la sută" se exclud;
    la alineatul (7), cifrele "5" şi "2" se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele "3" şi "1".
    53. La articolul 164 alineatul (2), cuvintele "trăgînd două linii în cruce" se înlocuiesc cu cuvintele "aplicînd ştampila cu inscripţia "Votat"".
    54. Articolul 175:
    în prima propoziţie, cuvîntul "judeţ" se înlocuieşte cu cuvîntul "raion"; propoziţia a doua se exclude.
    55. Articolul 176:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Hotărîrea privind amînarea referendumului local se adoptă de către Comisia Electorală Centrală la propunerea consiliului local sau a autorităţii reprezentative a unităţii administrativ-teritoriale cu statut special care a emis actul de desfăşurare a referendumului.";
    alineatul (4) se exclude.
    56. Articolul 177:
    alineatul (2) se exclude;
    [Art.177 în partea în care se exclude alin.(2) declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    alineatul (1) devine alineat unic.
    57. Articolul 178:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (1) devine alineat unic.
    58. Articolul 179 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 179. Stabilirea datei referendumului local
    Data referendumului local se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală la propunerea consiliului sătesc (comunal), orăşenesc (municipal), raional sau a autorităţii reprezentative a unităţii administrativ-teritoriale cu statut special."
    59. La articolul 180 litera b), cuvintele ", cu excepţia cazului cînd se iniţiază referendum privind revocarea primarului" se exclud.
60. Articolul 181:
    alineatul (1) se completează cu următorul text: "La adunarea de constituire a grupului de iniţiativă trebuie să participe cel puţin 30 de persoane. Cu cel puţin 3 zile înainte de adunare, iniţiatorii sînt obligaţi să comunice în scris primarului timpul, locul şi scopul desfăşurării adunării.";
    la alineatul (2), cifra "3" se înlocuieşte cu cifra "5", propoziţia a doua se exclude.
    61. La articolul 185 alineatul (1), propoziţia a doua se exclude.
    62. Articolul 186:
    la alineatul (1), cuvintele "sau a primarului" se exclud;
    [Art.186 alin.(1) în partea în care se exclude sintagma "sau a primarului" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]
    alineatul (2):
    la litera a), cuvintele "data referendumului" se înlocuiesc cu cuvintele "propunerea privind data referendumului";
    litera c) se exclude.
    63. Articolul 188:
    la alineatul (1), cuvintele "pînă la 11 membri" se înlocuiesc cu cuvintele "5-11 membri";
    la alineatul (2), cuvintele "cel puţin 7 persoane" se înlocuiesc cu cuvintele "5-11 membri", cifra "15" se înlocuieşte cu cifra "20";
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Preşedinţii consiliilor electorale raionale, consiliului electoral al municipiului Chişinău şi consiliilor electorale ale unităţilor administrativ-teritoriale cu statut special pentru desfăşurarea referendumului local sînt aleşi de către consiliile respective.";
    la alineatul (4), după cuvîntul "locale," se introduc cuvintele "membri ai grupului de iniţiativă,";
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) La prima şedinţă a consiliului electoral de circumscripţie al unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea pentru desfăşurarea referendumului local se aleg, cu votul majorităţii membrilor, vicepreşedintele şi secretarul consiliului, iar la prima şedinţă a consiliului electoral de circumscripţie sătesc (comunal), orăşenesc (municipal) şi a biroului electoral al secţiei de votare se aleg preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul acestor organe electorale."
    64. La articolul 193 alineatul (4), cuvintele ", cu un supliment de unu la sută" se exclud.
    65. La articolul 195 alineatul (2), cuvintele "trăgînd două linii în cruce" se înlocuiesc cu cuvintele "aplicînd ştampila cu inscripţia "Votat"".
    66. Articolul 198:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (3) devine alineatul (2).

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău 25 ianuarie 2002.
    Nr. 796-XV.