HGM929/2006
ID intern unic:  317033
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 929
din  15.08.2006

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată

a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii şi alocaţiilor

sociale de stat

Publicat : 25.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 1008
    MODIFICAT
   
HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19
    HG933 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.990; în vigoare 01.09.18
   
HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365
    HCC19 din 19.07.16, MO430-440/16.12.16 art.106; în vigoare 19.07.16
    HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545
    HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347
    HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443
    HG1302 din 27.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1353
   
HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346

    NOTĂ:
   
În tot textul Regulamentului, cuvintele „prestator de servicii de plată”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestator de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19
    În titlul, în partea dispozitivă a hotărîrii și în textul Regulamentului, cuvintele „sistemul public de asigurări sociale de stat” se substituie cu cuvintele „sistemul public de pensii” prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365
    În tot textul Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, cuvintele “16 ani” se substituie cu cuvintele “18 ani” prin HG1302 din 27.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1353
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii şi alocaţiilor sociale de stat (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.868 din 22 septembrie 1999 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de plată a pensiilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106-108, art.936).

    PRIM-MINISTRU                                                               Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale                                 Ion Ababii
    Ministrul finanţelor                                                                Mihail Pop

    Nr. 929. Chişinău, 15 august 2006.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 929
din 15 august  2006
REGULAMENTUL
privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public
de pensii şi alocaţiilor sociale de stat
I.  Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament determină modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii (în continuare - pensii) şi a alocaţiilor sociale de stat (în continuare - alocaţii).
    2. Plata pensiilor şi alocaţiilor se efectuează prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnat de către beneficiar încheie contract cu Casa Națională de Asigurări Sociale (în continuare – Casa Naţională).
    [Pct.2 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.2 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    3. Plata pensiilor şi alocaţiilor se efectuează lunar, în numerar, pentru luna în curs, de către prestatorul de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova.
    La solicitare, în cazul persoanelor în vîrstă şi al persoanelor cu dizabilităţi, care din cauza stării sănătăţii nu le pot primi de sine stătător la oficiile şi/sau reprezentanţele prestatorului de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova, pensiile şi alocaţiile acestora se distribuie la domiciliu.
    [Pct.3 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.3 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    4. Modul de plată a pensiilor şi alocaţiilor prin intermediul prestatorului de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova se stabileşte conform Instrucţiunii, aprobate prin ordinul preşedintelui Casei Naţionale.
    [Pct.4 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.4 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    5. Pensia sau alocaţia se plăteşte personal beneficiarului, mandatarului acestuia, tutorelui sau curatorului, la prezentarea actelor ce confirmă identitatea lor.
    Pensia sau alocaţia se plăteşte mandatarului numai la prezentarea actului ce confirmă identitatea sa şi a procurii, autentificate conform legislaţiei în vigoare, al cărei termen de valabilitate nu poate fi mai mare de 12 luni consecutive.
    La expirarea termenului de valabilitate a procurii, beneficiarul de pensie sau alocaţie are dreptul să perfecteze o nouă procură, legalizată în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    Dacă beneficiarul de pensie sau alocaţie se află temporar peste hotarele Republicii Moldova, procura pentru primirea pensiei sau alocaţiei poate fi autentificată de ambasada (consulatul) Republicii Moldova din ţara de reşedinţă.
    [Pct.5 modificat prin HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19]
II. Modul de plată a pensiilor
    6. Pensia pentru limită de vîrstă şi de dizabilitate se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    [Pct.6 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    7. Pensia deputaţilor în Parlament, membrilor Guvernului, funcţionarilor publici, precum şi cele ale aleşilor locali se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    8. Pensia stabilită unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat, cu excepţia cazurilor cînd aceştia activează în funcţii care dau dreptul la acest tip de pensie.
    9. Pensia pentru vechime în muncă cadrelor din domeniul învăţămîntului şi ocrotirii sănătăţii se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat, cu excepţia cazurilor cînd aceştia activează în funcţii care dau dreptul la acest tip de pensie.
    91. Pensia unor categorii de angajaţi din instituţiile de cultură şi artă naţionale de stat şi municipale se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat, cu excepţia cazurilor cînd aceştia activează în funcţii care dau dreptul la acest tip de pensie.
    [Pct.91 introdus prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    10. Pensia pentru vechime în muncă colaboratorilor organelor vamale se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    11. Pensia de urmaş se plăteşte integral:
    a) copiilor pînă la vîrsta de 18 ani;
    [Pct.11 lit.a) în redacția HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    b) copiilor care îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt de zi: secundar general, secundar profesional, post secundar profesional (colegii), superior, inclusiv în instituţiile teologice din ţară sau cele din străinătate - pînă la absolvire, inclusiv pe perioada vacanţelor, însă care nu depăşesc vîrsta de 23 de ani.
   12. Plata pensiei de urmaş încetează din luna următoare celei de absolvire a unei instituţii de învăţămînt de zi. În cazul continuării  studiilor într-o altă instituţie de învăţămînt, specificată la lit. b) pct. 11 al prezentului Regulament, plata pensiei de urmaş se reia retroactiv din luna încetării plăţii, dacă beneficiarul este înmatriculat la studii cu frecvenţă la zi, în termen de cel mult 3 luni de la data încetării plăţii.
    121. Neprezentarea documentelor ce confirmă perioada de studii după împlinirea vîrstei de 18 ani servește drept temei pentru încetarea plăţii pensiei începînd cu luna următoare. Reluarea plății pensiei de urmaş se efectuează din data încetării plăţii, la prezentarea documentelor ce confirmă perioada de studii.
    [Pct.121 introdus prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    13. Pensia de urmaş nu se plăteşte copiilor care au atins vîrsta de 18 ani în perioada aflării în concediu academic. Plata pensiei de urmaş se suspendă începînd cu luna următoare celei în care a fost acordat concediul academic.
    [Pct.13 modificat prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
   14. Pensia de urmaş, stabilită soţului supravieţuitor, se plăteşte dacă la momentul decesului susţinătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces a împlinit vîrsta de pensionare standard sau a fost încadrat în gradul sever sau accentuat de dizabilitate, a fost cel puţin 15 ani căsătorit cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit, inclusiv persoanelor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    În cazul în care persoana este plasată în serviciul social, plata pensiei de urmaş se efectuează prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnaţi de beneficiari.
    [Pct.14 modificat prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    [Pct.14 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
   15. Pensia de urmaş, stabilită soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului), care are în îngrijire copii sub vîrsta de 3 ani ai susţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, se plăteşte numai în cazul în care aceştia nu realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    16. Pensia de urmaş stabilită copiilor se plăteşte şi după înfierea lor.
    17. Plata pensiei pentru limită de vîrstă, de dizabilitate și de urmaş stabilită în baza articolului 25 alineatul (1) litera b) din Legea privind sistemul public de pensii persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului se efectuează în proporţie de 25 la sută din cuantumul pensiei stabilite.
    [Pct.17 modificat prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    [Pct.17 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
   
171. În cazul în care, după indexarea pensiilor, inclusiv valorizate și majorate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cuantumul pensiei va depăși 1500 de lei, beneficiarilor de pensii stipulaţi la articolele I, II şi III din Legea nr. 147 din 17 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, li se va acorda suport financiar de stat în mărimea diferenţei dintre cuantumul cumulativ al pensiei şi suportului financiar de stat de pînă la indexare, inclusiv valorizare și majorare, şi cuantumul pensiei indexate, inclusiv valorizate și majorate.
    [Pct.171 modificat prin HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19]
    [Pct.171 introdus prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
   
172. Suportul financiar de stat nu se acordă beneficiarului de pensie care și-a stabilit domiciliul în străinătate.
    [Pct.172 introdus prin HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19]
    18. Pensia de urmaş stabilită copiilor pînă la vîrsta de 18 ani se plăteşte integral prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnaţi părintelui, tutorelui, curatorului sau mandatarului acestora.
    Copiilor care au împlinit vîrsta de 18 ani, dar îşi continuă studiile în instituţii de învăţămînt de zi, pînă la împlinirea vîrstei de 23 de ani, pensia de urmaş, la solicitarea acestora, li se plăteşte integral prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnaţi.
    Plata pensiei de urmaş stabilite copiilor pînă la vîrsta de 18 ani, aflați în plasament planificat, se efectuează prin intermediul instituţiilor financiare, la contul bancar deschis pe numele copilului, în baza cererii directorului/managerului instituţiei în care este plasat copilul sau în baza cererii autorităţii tutelare teritoriale depuse la filiala (agenţia) instituţiei financiare desemnate.
    [Pct.18 în redacția HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    19. Plata pensiei prin intermediul instituţiilor financiare se efectuează în baza cererii depuse de către beneficiar la filiala (agenţia) instituţiei financiare desemnate pe termenul de valabilitate a contului bancar. În cazul în care beneficiarul a închis contul bancar la instituţia financiară, plata pensiei se transferă la oficiul poştal pînă la desemnarea unui alt prestator de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Pct.19 în redacția HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    [Pct.19 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.19 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    191. Pensia şi indemnizaţia lunară viageră stabilită judecătorilor şi procurorilor se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    [Pct.191 modificat prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    [Pct.191 modificat prin HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]
   
192. Plata pensiilor prin intermediul oficiilor poştale se efectuează în baza listelor electronice, în orice oficiu poştal, indiferent de localitatea de domiciliu. Persoanelor care, din cauza stării de sănătate, nu pot primi pensiile la oficiile poştale, la cerere, acestea li se distribuie la domiciliu.
   
[Pct.192 introdus prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
III. Modul de plată a pensiilor neîncasate
    20. Plata pensiei stabilite, dar neîncasate pe o perioadă de 6 luni de către beneficiar se suspendă. Plata pensiei se reia din luna în care beneficiarul a depus cererea şi actele ce îi atestă identitatea, aceasta fiind achitată retroactiv din data suspendării.
    [Pct.20 modificat prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    [Pct.20 sintagma „pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării, dar nu mai devreme de data suspendării” declarată neconstituțională prin HCC19 din 19.07.16, MO430-440/16.12.16 art.106; în vigoare 19.07.16]
    [Pct.20 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    21. Pensia neplătită la timp din vina organului de asigurări sociale responsabil de stabilirea şi plata pensiilor se plăteşte retroactiv, fără nici o limitare în termen.
    22. Pensia neîncasată în legătură cu decesul beneficiarului se plăteşte inclusiv pentru luna decesului soţului supravieţuitor, părinţilor, copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora - persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
    Pensia se plăteşte retroactiv persoanei care s-a adresat la organul competent de asigurări sociale cu cererea respectivă, indiferent de faptul dacă aceasta a convieţuit cu pensionarul decedat.
    [Pct.22 modificat prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    [Pct.22 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    [Pct.23 abrogat prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
IV. Modul de plată a alocaţiilor
    24. Alocaţiile sociale de stat se plătesc:
    a) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii;
    b) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie;
    c) copiilor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii pînă la vîrsta de 18 ani;
    [Pct.24 lit.c) modificată prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    d) copiilor care au pierdut întreţinătorul;
    e) persoanelor care au atins vîrsta de pensionare şi care nu au realizat venituri pasibile de asigurări sociale de stat, neîndeplinind astfel condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat.
    [Pct.24 în redacţia HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    25. Alocațiile sociale de stat nu se plătesc persoanelor care se află la întreținerea deplină a statului în cadrul unor servicii sociale.
    Structura teritorială de asistență socială sau prestatorul de serviciu, în termen de 3 zile lucrătoare, prezintă casei teritoriale de asigurări sociale informația privind admiterea persoanelor în servicii sociale care le asigură întreținere deplină din partea statului.
    În baza informației prezentate, casa teritorială de asigurări sociale suspendă plata alocației din luna următoare celei în care persoanele au fost admise în servicii sociale care le asigură întreținere deplină din partea statului, informând în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare, structura teritorială de asistență socială sau prestatorul de serviciu.
    [Pct.25 în redacţia HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    [Pct.25 în redacţia HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
   
251. Reluarea plății alocației se efectuează din luna următoare celei în care persoanelor li s-a suspendat sau încetat prestarea serviciilor sociale care le-au asigurat întreținerea deplină din partea statului.
    Structura teritorială de asistență socială sau prestatorul de serviciu, în termen de 3 zile lucrătoare, prezintă casei teritoriale de asigurări sociale informația privind suspendarea sau încetarea prestării persoanelor a serviciilor sociale care le-au asigurat întreținere deplină din partea statului.
    În baza informației prezentate, casa teritorială de asigurări sociale reia plata alocației din luna următoare celei în care persoanelor li s-a suspendat sau încetat prestarea serviciilor sociale care le-au asigurat întreținere deplină din partea statului, informînd în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare, structura teritorială de asistență socială sau prestatorul de serviciu.
    [Pct.251 introdus prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    26. Alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere se plăteşte:
    a) persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe pînă la vîrsta de 18 ani;
    [Pct.26 lit.a) modificată prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    b) persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie;
    c) persoanelor cu dizabilităţi severe nevăzătoare.
    [Pct.26 în redacţia HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    27. Alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere se acordă categoriilor de persoane specificate la pct. 26 lit. b) şi c), beneficiare de pensii sau alocaţii sociale de stat, şi nu poate fi stabilită concomitent.
    [Pct.27 în redacţia HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    27¹. Pentru persoanele specificate la pct. 26 lit. a), alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere nu poate fi stabilită în cazul în care aceste persoane sînt beneficiare ale serviciului de asistenţă personală.
    [Pct.271 introdus prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    27². Pentru categoriile de persoane specificate la pct. 26 lit. b) şi c), alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere nu poate fi stabilită în cazul în care aceste persoane sunt beneficiare de servicii sociale care le asigură întreținere deplină din partea statului sau sînt beneficiare ale serviciului de asistență personală.
    [Pct.272 modificat prin HG933 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.990; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.272 în redacția HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    [Pct.272 introdus prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    273. Structura teritorială de asistență socială sau prestatorul de serviciu, în termen de 3 zile lucrătoare, prezintă casei teritoriale de asigurări sociale informația privind admiterea persoanelor specificate la pct. 26 lit. a)-c) în serviciile sociale, după caz, care le asigură întreținere deplină din partea statului sau în serviciul de asistență personală.
    În baza informației prezentate, casa teritorială de asigurări sociale suspendă plata alocației pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere din luna următoare celei în care persoanele au fost admise în servicii sociale, după caz, care le asigură întreținere deplină din partea statului sau serviciu de asistență personală, informând în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare, structura teritorială de asistență socială sau prestatorul de serviciu.
    [Pct.273 modificat prin HG933 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.990; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.273 în redacția HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    [Pct.273 introdus prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    274. Persoanele specificate la pct. 26 lit. a)-c) pot alege, la cererea lor, în schimbul serviciilor sociale de care beneficiază (servicii sociale care le asigură întreținere deplină din partea statului sau serviciu de asistență personală), dreptul de a beneficia de alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere.
    Reluarea plății alocației pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere se efectuează din luna următoare celei în care persoanelor specificate la pct. 26 lit. a)-c) li s-a suspendat sau încetat prestarea serviciilor sociale, după caz, care le-au asigurat întreținere deplină din partea statului sau a serviciului de asistență personală.
    Structura teritorială de asistență socială sau prestatorul de serviciu, în termen de 3 zile lucrătoare, prezintă casei teritoriale de asigurări sociale informația privind suspendarea sau încetarea prestării persoanelor specificate la pct. 26 lit. a)-c) a serviciilor sociale, după caz, care le-au asigurat întreținere deplină din partea statului sau a serviciului de asistență personală.
    În baza informației prezentate, casa teritorială de asigurări sociale reia plata alocației pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere din luna următoare celei în care persoanelor specificate la pct. 26 lit. a)-c) li s-a suspendat sau încetat prestarea serviciilor sociale, după caz, care le-au asigurat întreținere deplină din partea statului sau a serviciului de asistență personală, informînd în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare, structura teritorială de asistență socială sau prestatorul de serviciu.
    [Pct.274 modificat prin HG933 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.990; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.274 în redacția HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    [Pct.274 introdus prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    28. Alocaţia pentru copii, în cazul decesului întreţinătorului, se plăteşte integral, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani (elevilor şi studenţilor instituţiilor de învăţămînt secundar şi superior, cu excepţia învăţămîntului cu frecvenţă redusă - pînă la absolvirea instituţiei de învăţămînt respective, însă care nu depăşesc vîrsta de 23 de ani).
    Alocaţia nu se plăteşte copiilor care se află la întreţinerea deplină a statului. Alocaţia se plăteşte integral doar pe perioada aflării în vacanţă.
    29. Plata alocaţiei în perioada privaţiunii de libertate se suspendă.
    30. Plata alocaţiei prin intermediul instituţiilor financiare se efectuează în baza cererii depuse de către beneficiar la filiala (agenţia) instituţiei financiare desemnate pe termenul de valabilitate a contului bancar. În cazul în care beneficiarul a închis contul bancar la instituţia financiară, plata alocaţiei se transferă la oficiul poştal pînă la desemnarea unui alt prestator de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Pct.30 în redacția HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    [Pct.30 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.30 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
   
301. Plata alocaţiilor prin intermediul oficiilor poştale se efectuează în baza listelor electronice, în orice oficiu poştal, indiferent de localitatea de domiciliu. Persoanelor care, din cauza stării de sănătate, nu pot primi alocațiile la oficiile poştale, la cerere, acestea li se distribuie la domiciliu.
    [Pct.301 introdus prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
V. Modul de plată a alocaţiilor neîncasate
    31. Alocaţiile neachitate la timp din vina organului de asigurări sociale responsabil de stabilirea şi plata alocaţiilor se plătesc retroactiv, fără nici o limitare în termen.
    32. Plata alocaţiei stabilite, dar neîncasate pe o perioadă de 6 luni de către beneficiar se suspendă. Plata alocaţiei se reia din luna în care beneficiarul a depus cererea şi actele ce îi atestă identitatea, aceasta fiind achitată retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării, dar nu mai devreme de data suspendării.
    [Pct.32 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.32 în redacţia HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    33. Alocaţia neachitată în legătură cu decesul beneficiarului se plăteşte integral soţului supravieţuitor, părinţilor, copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora - persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
    Alocaţia se plăteşte retroactiv persoanei care s-a adresat la organul de asigurări sociale cu cererea respectivă, indiferent de faptul dacă aceasta a convieţuit cu beneficiarul care ulterior a decedat, pentru o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării, dar nu mai devreme de data suspendării.
    [Pct.33 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
VI. Modul de plată a pensiilor şi alocaţiilor persoanelor care
şi-au stabilit domiciliul în alt raion sau în străinătate
    34. În cazul în care pensionarul sau beneficiarul de alocaţie îşi stabileşte domiciliul în alt raion (municipiu), plata pensiei sau alocaţiei se efectuează la locul nou de trai, începînd cu luna din care a fost suspendată la locul precedent de trai.
    [Pct.34 modificat prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
   
341. În cazul în care persoana își stabilește domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale, pensia stabilită în condițiile prevăzute de Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii încetează din luna următoare celei în care beneficiarul a fost radiat din evidență și se reia în condițiile prezentului Regulament.
    [Pct.341 introdus prin HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19]
    35. Beneficiarului de pensie de asigurări sociale care și-a stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale pensia stabilită i se plătește lunar, pentru luna în curs, prin intermediul prestatorului de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova, desemnat de către beneficiar.
    [Pct.35 în redacția HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19]
   
351. Pentru stabilirea și/sau plata pensiei, beneficiarul depune personal cererea la casa teritorială de asigurări sociale de la ultimul domiciliu din Republica Moldova, prezintă în original și copie actul de identitate din sistemul național de pașapoarte și copia actului de identitate din țara de domiciliu al beneficiarului, tradusă și autentificată în modul stabilit de legislație.
    În cazul în care actul de identitate din țara de domiciliu nu conține informații despre domiciliu, acesta urmează să prezinte documentul oficial eliberat de autoritatea statului străin care atestă domiciliul acestuia în străinătate, tradus și autentificat în conformitate cu cerințele legislației în vigoare.
    [Pct.351 introdus prin HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19]
    352. Pensia se plătește de la data depunerii cererii pentru 12 luni, la expirarea cărora beneficiarul are obligația să prezinte sau să transmită la adresa Casei Naționale de Asigurări Sociale Certificatul de viață, completat conform formularului prevăzut în anexă, la fiecare 12 luni de la data eliberării.
    [Pct.352 introdus prin HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19]
    353. Beneficiarul de pensie va completa Partea A a Certificatului de viață și îl va semna la misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu sau la subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, care va autentifica faptul că acest document a fost semnat personal de către beneficiarul de pensie.
    Misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu al beneficiarului de pensie, subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale vor completa Partea B a Certificatului de viață.
    La autentificarea Certificatului de viață, misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova, subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale verifică dacă datele completate de beneficiar în Partea A a Certificatului de viață sînt valabile și corespund datelor din actele confirmative.
    [Pct.353 introdus prin HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19]
    354. Certificatul de viață autentificat conform pct. 353 va fi transmis Casei Naționale de Asigurări Sociale prin intermediul poștei sau al persoanei împuternicite printr-o procură.
    [Pct.354 introdus prin HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19]
    355. În cazul în care beneficiarul nu prezintă sau nu transmite Certificatul de viață în termenul indicat la pct. 352, plata pensiei se suspendă începînd cu luna următoare lunii în care expiră cele 12 luni.
    După prezentarea sau transmiterea certificatului de viață, plata pensiei se reia de la data suspendării, în baza deciziei casei teritoriale de asigurări sociale.
    [Pct.355 introdus prin HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19]
    356. Certificatul de viață va fi întocmit într-un singur exemplar original, pentru a fi prezentat/transmis Casei Naționale de Asigurări Sociale.
    Pentru autentificarea Certificatului de viață la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu, solicitantul va achita taxa consulară în conformitate cu prevederile Legii nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare.
    [Pct.356 introdus prin HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19]
    357. În cazul în care beneficiarul de pensie revine și își stabilește domiciliul în Republica Moldova, plata pensiei se va efectua în conformitate cu prevederile capitolului II.
    [Pct.357 introdus prin HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19]
    36. Plata alocaţiei persoanei care şi-a stabilit domiciliul în străinătate încetează din luna următoare celei în care a fost scos din evidenţă.
    [Pct.37 abrogat prin HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19]
    [Pct.37 modificat prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
    38. În cazul în care acordurile (convenţiile) privind asigurările sociale, inclusiv asigurarea cu pensii, la care Republica Moldova este parte, cuprind alte reglementări decît cele prevăzute în Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii, se aplică normele stabilite prin aceste acorduri (convenţii).
    [Pct.38 modificat prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]
VII. Modul de plată a pensiilor şi alocaţiilor persoanelor
aflate la tratament în staţionar

    39. Pentru perioada aflării beneficiarului, tutorelui, curatorului la tratament în condiţii de staţionar (inclusiv la tratament forţat) în spital, clinică, spital militar, centru de reabilitare şi în alte instituţii curative, pensia sau alocaţia se plăteşte integral personal pensionarului sau beneficiarului de alocaţie sau mandatarului acestuia la prezentarea procurii, a cărei termen de valabilitate nu poate fi mai mare de 12 luni consecutive.

    [Pct.39 modificat prin HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19]

    [Pct.39 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]

    40. Persoanelor care suferă de boli psihice (indiferent de vîrstă), recunoscute pe cale judiciară incapabile de exerciţiu şi internate în spitale de psihiatrie, precum şi celor aflate sub tutelă în condiţii de casă, pensia sau alocaţia se plăteşte integral tutorelui, adoptatorului sau curatorului.

    [Pct.40 modificat prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]

VIII. Modul de plată a pensiei de dizabilitate

    [Capitolului VIII denumirea modificată prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    41. Încadrarea în alt grad de dizabilitate, conform deciziei Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurilor acestuia (în continuare – Consiliu), condiţionează modificarea cuantumului pensiei, începînd cu luna următoare celei în care s-a emis decizia Consiliului, dacă reexaminarea a avut loc în termenele stabilite.
    [Pct.41 în redacţia HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]

    42. În cazul modificării gradului de dizabilitate, plata pensiei de dizabilitate se efectuează începînd cu luna următoare celei în care s-a emis decizia respectivă a Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau a structurilor sale teritoriale.

    [Pct.42 în redacția HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]

    [Pct.42 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    43. În cazul suspendării gradului de dizabilitate, plata pensiei de dizabilitate se suspendă începînd cu luna următoare celei în care s-a emis decizia respectivă a Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale.

    [Pct.43 în redacția HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]

    [Pct.43 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    44. Neprezentarea la reexpertizare atrage încetarea plăţii pensiei de dizabilitate, începînd cu luna următoare celei în care a fost stabilit termenul dizabilităţii.
    [Pct.44 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    45. Reluarea plăţii pensiei dedizabilitate se efectuează din ziua constatării dizabilităţii, dacă reexpertizarea a avut loc în termen de pînă la 3 ani după încetarea plăţii.
    [Pct.45 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]   

VIII1. Modul de plată a pensiilor persoanelor condamnate
şi deţinute în instituţiile penitenciare

   451. Pentru stabilirea pensiilor persoanelor condamnate şi deţinute în instituţiile penitenciare, care anterior nu au beneficiat de pensie, administraţia penitenciarului va acumula actele necesare prezentate de condamnat, cererea de solicitare a pensiei, va autentifica semnătura acestuia pe cererea respectivă şi va expedia setul de acte organului teritorial de asigurări sociale, în a cărui rază se află instituţia penitenciară.
    452. Plata pensiei pentru limită de vîrstă şi dizabilitate persoanelor condamnate şi deţinute în instituţii penitenciare se suspendă la locul de trai şi se transferă pe contul curent pentru mijloacele intrate temporar în posesia instituţiei penitenciare în care se deţine pensionarul.

    [Pct. 452 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    453. În cazul în care condamnatul este transferat în altă instituţie penitenciară, sumele acumulate pe contul de peculiu al condamnatului în prima instituţie penitenciară se transferă pe contul de peculiu din instituţia penitenciară în care acesta este transferat, informînd Casa Naţională despre transferurile efectuate.
    454. La eliberarea pensionarului din instituţia penitenciară administraţia instituţiei achită beneficiarului de pensie suma integrală de pe cont şi timp de 10 zile transmite organului de asigurări sociale informaţia privind suma achitată.
    455. Plata pensiei în instituţia penitenciară încetează după eliberare şi se reia de către organul de asigurări sociale la locul de trai din ziua încetării, în baza cererii, certificatului de eliberare, eliberat de instituţia penitenciară, şi certificatului despre achitarea pensiei de către instituţie.
    456. În cazul decesului condamnatului beneficiar de pensie, administraţia instituţiei penitenciare anunţă organul de asigurări sociale despre decesul acestuia, în termen de 10 zile de la data decesului.
    457. Sumele neîncasate ale pensiei de pe contul de peculiu al beneficiarului de pensie condamnat, în cazul decesului acestuia, se transferă pe contul Casei Naţionale.
    [Capitolul VIII introdus prin HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]

IX. Modul de plată a alocaţiilor sociale de stat pentru
persoanele cu dizabilităţi

    [Capitolului IX denumirea modificată prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    46. Alocaţia socială de stat pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie, copiii cu dizabilităţi accentuate, severe şi medii pînă la vîrsta de 18 ani se plăteşte de la data emiterii de către Consiliu a deciziei de încadrare în gradul de dizabilitate, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei.
    În cazul în care data încadrării în gradul de dizabilitate nu coincide cu data începerii expertizei, alocaţia se plăteşte de la data începerii expertizei, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 60 de zile de la data constatării dizabilităţii.

    [Pct.46 modificat prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]

    [Pct.46 în redacţia HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]

    47. În cazul reconfirmării gradului de dizabilitate sau încadrarii într-un alt grad de dizabilitate, plata alocaţiei se reia în cuantumul de mai înainte sau în cuantumul reevaluat de la data emiterii de către Consiliu a deciziei de constatare a dizabilităţii.
    [Pct.47 în redacţia HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    48. Neprezentarea la o nouă expertiză atrage încetarea plăţii alocaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi, începînd cu luna următoare. Plata alocaţiei se reia în termenele prevăzute la punctul 44.
    [Pct.48 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    49. Plata alocaţiei sociale de stat încetează din luna următoare celei în care s-a stabilit că beneficiarul nu îndeplineşte condiţiile de acordare a acesteia. Plata alocaţiei se reia din luna în care beneficiarul s-a adresat pentru confirmarea dreptului său la această alocaţie, dacă acest drept a fost confirmat, cu excepţia cazului specificat la punctul 46.
    [Pct.49 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]

X. Reţinerile din pensii sau alocaţii sociale de stat

    50. Reținerile la pensie se efectuează în baza:
    a) documentelor executorii, conform Codului de executare;
    b) deciziilor emise de organul de asigurări sociale în vederea recuperării sumelor cu titlu de pensie plătite necuvenit beneficiarului

    [Pct.50 în redacția HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]

    501. Nu se efectuează reţineri din pensii în baza documentelor executorii specificate la pct. 50 lit. a) din prezentul Regulament dacă pensia nu depăşeşte mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real.
    Din alocaţii nu se efectuează reţineri.

    [Pct.501 modificat prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]

    [Pct.501introdus prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    51. Sumele pensiei sau alocaţiei plătite neîntemeiat se restituie integral pe contul Casei Naţionale.
    [Pct.51 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    52. Sumele cu titlu de pensie sau alocaţie plătite necuvenit se reţin lunar în conformitate cu decizia organului de asigurări sociale în mărime ce nu depăşeşte 20 la sută din cuantumul pensiei sau alocaţiei.
    [Pct.52 în redacţia HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    53. Reţinerile pensiilor alimentare din pensii se efectuează în mărimea specificată în documentele executorii.
    În cazul în care beneficiarul de pensie alimentară nu încasează timp îndelungat pensia (mai mult de 6 luni), plata acesteia se suspendă. O dată cu suspendarea plăţii, în oficiul de executare se restituie documentul de executare cu scrisoarea de însoţire, indicîndu-se data şi cauza încetării acesteia.

    [Pct.53 modificat prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]

    54. Sumele de pensie sau alocaţie plătite necuvenit şi nerecuperate de la beneficiar în legătură cu stabilirea neîntemeiată, stabilirea cu domiciliul în străinătate, expirarea termenului de stabilire, se urmăresc pe cale judiciară.
    [Pct.54 în redacţia HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    55. Din pensia sau alocaţia de urmaş, stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului) pentru copii nu se fac reţineri, cu excepţia cazurilor de plată necuvenită.
    56. În cazul constatării faptului că plata pensiei sau alocaţiei a încetat din oarecare motive, sumele:
    a) supuse reţinerilor se înscriu de către Casa Naţională la un cont de bilanţ pînă la data reluării plăţii pensiei sau alocaţiei.
    b) care nu pot fi supuse reţinerilor din cauza decesului beneficiarului se anulează, în baza deciziei comisiei instituite prin ordinul preşedintelui Casei Naţionale.
    [Pct.56 lit.b) modificată prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    57. În cazul în care cheltuirea nejustificată de mijloace la plata pensiilor sau alocaţiilor a avut loc din vina organului de asigurări sociale, persoana vinovată restituie în bugetul de asigurări sociale de stat sumele plătite necuvenit, conform modalității prevăzute de Casa Națională de Asigurări Sociale.

    [Pct.57 în redacția HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]

    58. Litigiile cu privire la achitarea pensiilor şi alocaţiilor neîncasate se examinează conform legislaţiei în vigoare.

XI. Modul de finanţare şi evidenţă

    59. Ministerul Finanţelor, lunar, transferă mijloace băneşti destinate achitării alocaţiilor şi altor tipuri de pensii (plata cărora este prevăzută de legislaţia în vigoare din mijloacele bugetului de stat), în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    60. Din ultima zi lucrătoare a lunii precedente şi pînă la data de 20 a lunii curente, Casa Naţională transferă lunar de pe contul de decontare, conform graficului stabilit, pe contul centralizat pentru pensii şi alocaţii al prestatorului de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnat, mijloace băneşti pentru plata pensiilor şi alocaţiilor, în conformitate cu actele normative în vigoare.

    [Pct.60 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]

    [Pct.60 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]

    601. Mijloacele băneşti neutilizate de către prestatorii de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova pentru achitarea pensiilor şi alocaţiilor în luna curentă se restituie pe contul de decontare ale Casei Naţionale.

    [Pct.601 introdus prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]

    602. În cazul depistării unor circumstanţe care pot avea ca urmare schimbarea cuantumului pensiei sau alocaţiei sau suspendarea acesteia, sumele plătite necuvenit se restituite în baza dispoziţiei Casei Naționale de Asigurări Sociale pe contul de decontare al Casei Naţionale.

    [Pct.602 introdus prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]

    61. Prestatorii de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnaţi efectuează plata pensiilor şi alocaţiilor prevăzute în prezentul Regulament în baza listelor electronice şi/sau dispoziţiilor de plată primite de la Casa Naţională.

    [Pct.61 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]

    [Pct.62 abrogat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]

    [Pct.62 modificat prin HG290 din 07.05.13, MO104-108/10.05.13 art.347]
    63. Prestatorii de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnaţi, pînă la data de 4 a lunii următoare perioadei de gestiune, prezintă Casei Naţionale darea de seamă privind sumele pensiilor şi alocaţiilor finanţate, calculate, achitate şi neachitate, pe tipuri de plăţi şi surse de finanţare, iar în cazul transferurilor la conturile bancare ale beneficiarilor – confirmare.

    [Pct.63 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]

    631. Casa Naţională transferă lunar la contul curent pentru mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor penitenciare mijloace băneşti pentru achitarea pensiilor, care urmează a fi distribuite pe conturile de peculiu ale condamnaţilor.
Administraţia penitenciarului va repartiza sumele intrate pe acest cont pe conturile de peculiu ale condamnaţilor.

    [Pct. 631 introdus prin HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]

    632. Instituţiile penitenciare, pînă la data de 4 a lunii următoare perioadei de gestiune, prezintă Casei Naţionale rapoartele privind sumele primite şi distribuite pe conturile de peculiu ale condamnaţilor.

    [Pct.632 introdus prin HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]

    633. Casa Naţională este în drept să verifice corectitudinea sumelor pensiilor distribuite pe conturile de peculiu ale condamnaţilor.
    [Pct.633 introdus prin HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]

XII. Dispoziţii finale

    64. Casa Naţională şi structurile sale teritoriale poartă răspundere pentru corectitudinea stabilirii şi calculării pensiilor şi alocaţiilor, precum şi pentru utilizarea eficientă şi conform destinaţiei a mijloacelor alocate pentru plata pensiilor şi alocaţiilor sociale de stat.
    65. Persoanele responsabile ale Casei Naţionale, prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnaţi, poartă răspundere pentru utilizarea oportună şi conform destinaţiei a mijloacelor bugetare.

    [Pct.65 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]

    66. Inspectarea (controlul) financiară asupra stabilirii corecte şi utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare se pune în sarcina Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor şi Casei Naţionale.
    Pentru autenticitatea documentelor în baza cărora s-a stabilit, recalculat şi prelungit plata pensiilor şi alocaţiilor poartă răspundere lucrătorii responsabili, care au emis aceste documente.

    [Pct.66 modificat prin HG287 din 04.05.17, MO149-154/12.05.17 art.365]

    [Pct.66 modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]


    anexa

    [Anexa introdusă prin HG263 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.296; în vigoare 30.06.19]