HGM193/2006
ID intern unic:  315037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 193
din  20.02.2006
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 24.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 31-34     art Nr : 229
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
    HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925

    NOTĂ:
    În tot textul hotărîrii sintagma „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Mediului” prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                     Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei şi
    resurselor naturale                                      Constantin Mihailescu
    Ministrul finanţelor                                     Mihail Pop

    Chişinău, 20 februarie 2006.
    Nr. 193.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.193
din 20 februarie 2006
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    I. Hotărîrea Guvernului nr.988 din 21 septembrie 1998 "Despre aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.92-93, art.962), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul hotărîrii şi al Regulamentului, sintagma "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului" se substituie prin sintagma "Ministerul Mediului", sintagmele "Agenţiile teritoriale ecologice" şi "Agenţiile ecologice zonale" se substituie prin sintagmele "Agenţiile ecologice" şi "Inspecţiile ecologice", iar sintagma "Departamentul Analize Statistice şi Sociologice" se substituie prin sintagma "Biroul Naţional de Statistică".
    2. În Regulamentul privind fondurile ecologice:
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    "2. Fondurile ecologice locale sînt subordonate Inspectoratului Ecologic de Stat, iar Fondul Ecologic Naţional - Ministerul Mediului, care coordonează şi activitatea fondurilor ecologice locale.";
    la punctul 9, litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) mijloacele prevăzute în literele a)-e) din punctul 8 se acumulează la subconturile agenţiilor ecologice, inspecţiilor ecologice";
    la punctul 14:
    sintagma "Cancelaria de Stat" se substituie prin sintagma "Aparatului Guvernului", după cuvîntul "vicepreşedinte", cuvintele "(prin rotaţie anuală în ordine alfabetică)" se exclud, cuvintele "un deputat în Parlamentul Republicii Moldova" se substituie prin cuvintele "un consilier raional (municipal) responsabil de protecţia mediului", cuvintele "şeful adjunct sau şeful de serviciu al agenţiei ecologice zonale" se substituie prin cuvintele "un reprezentant al Centrului Raional (Municipal) de Medicină Preventivă", în continuare după text.
  [Pct.II abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    III. Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2004 "Cu privire la aprobarea structurii şi Regulamentului Inspectoratului Ecologic de Stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.26-29, art.215), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr.1:
    la punctul 3 cuvintele "decretele", "actele", "convenţiile", "acordurile" se substituie, respectiv, prin cuvintele "decretelor", "actelor", "convenţiilor", "acordurilor", iar cuvintele  "a aderat" se substituie prin cuvintele "este parte", după ultima virgulă se introduce sintagma "Regulamentului Ministerul Mediului", în continuare după text;
    la punctul 5 alineatul doi va avea următorul cuprins:
    "Subdiviziunile Inspectoratului din teritoriu, precum şi Serviciul ecologic specializat, cu excepţia Agenţiei ecologice a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi Serviciului piscicol, funcţionează fără statut de persoană juridică şi sînt gestionate direct de către aparatul central al Inspectoratului, cu efectuarea cheltuielilor financiare pentru întreţinerea acestora";
    la punctul 10:
    cuvîntul "dosarelor" se substituie prin cuvîntul "cauzelor";
    cuvîntul "judiciare" se substituie prin cuvîntul "judecătoreşti";  
    la punctul 11, alineatul doisprezece, după cuvîntul "prejudiciului", se introduce cuvîntul "material";
    la punctul 12, după cuvîntul "Guvern", se introduc cuvintele "la propunerea ministrului";
    după cuvîntul "Ministerului" se introduc cuvintele "şi inspector principal de stat pentru ecologie";
    la punctul 15:
    în alineatul şase, după sintagma "agenţiilor ecologice", se introduce  sintagma "inspecţiilor ecologice", iar sintagma "posturilor de control ecologic specializate" se substituie prin sintagma "serviciul ecologic specializat";
    în alineatul şapte, între cuvintele "în" "şi" se introduce semnul "/";
    alineatul opt se exclude;
    în alineatul treisprezece, cuvîntul "lege" se substituie prin cuvîntul "legislaţie";
    la punctul 16, cuvîntul "şi" se substituie prin cuvîntul "sau".
    2. Anexa nr.2:
    sintagma "Serviciul evidenţă şi control al Fondului Ecologic Naţional" se completează cu "**";
    asteriscurile "**" vor avea următorul cuprins:
    "**Serviciul evidenţă şi control al Fondului Ecologic Naţional este subordonat ministrului ecologiei şi resurselor naturale".
    3. Anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
    "1. Structura Agenţiei ecologice:
    Centrul investigaţii ecologice*;
    Secţia (Serviciul) inspectare ecologică a componentelor de mediu;
    Serviciul reglementări şi autorizaţii;
    Serviciul economico-ecologic;
    Serviciul informaţii şi cancelarie.
    *Centrele de investigaţii ecologice vor deservi raioanele stabilite prin ordinul şefului Inspectoratului Ecologic de Stat.
    2. Structura Inspecţiei ecologice:
    Secţia (Serviciul) inspectare ecologică a componentelor de mediu;
    reglementări şi autorizaţii;
    Serviciul economico-ecologic;
    Serviciul informaţii şi cancelarie.
    3. Structura Agenţiei ecologice a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri)  
    Secţia (Serviciul) inspectare ecologică a componenetelor de mediu;
    Secţia (Serviciul) reglementări, autorizaţii şi informaţii;
    Serviciul juridic;
    Serviciul resurse umane şi cancelarie;
    Serviciul economico-ecologic, financiar şi evidenţă contabilă.
    Notă: Agenţia ecologică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) funcţionează cu statut de persoană juridică.
    4. Structura Serviciului piscicol:  
    Secţia ihtiologie, reglementarea pescuitului, autorizări şi informaţii;
    Secţia finanţe şi evidenţă contabilă;
    Secţia intervenţii şi control;
    Serviciile (sectoarele) de protecţie: Soroca, Dubăsari, Olăneşti, Coşteşti-Stînca, Cahul;
    Secţia logistică.
    Notă: Serviciul piscicol funcţionează cu statut de persoană juridică.
    5. Structura Serviciului ecologic specializat:  
    Secţia Criva;
    Secţia Giurgiuleşti;
    Secţia Leuşeni;
    Secţia Otaci;
    Secţia Sculeni;
    Secţia Tudora-Palanca".
   [Pct.IV abrogat prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]