LPC525/2003
ID intern unic:  312533
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 525
din  18.12.2003
pentru completarea articolului 27 din Legea nr. 1421-XV din
31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii
concertistice
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 6-12     art Nr : 56
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - La articolul 27 alineatul (2) din Legea nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 174-176, art. 1331), după cuvîntul "balerini," se introduc cuvintele "artişti ai ansamblurilor profesioniste de dansuri,".
Art. II. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                     Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 18 decembrie 2003.
Nr. 525-XV.