LPC97/2004
ID intern unic:  312714
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 97
din  01.04.2004
pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului
bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998
Publicat : 06.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 132     art Nr : 694     Promulgat : 27.07.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII  din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art. 318), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, sintagma "Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie" se substituie prin sintagma "Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru".
2. La articolul 2, din definiţia noţiunii plan geometric, cuvîntul "geometrice" se exclude.
3. La articolul 3 alineatul (3),  cuvintele ", registrele de estimare a valorii bunurilor imobile"  se exclud.
4. La articolul 7,  alineatul (3)  se completează în final cu propoziţia: "În cazul în care se cere efectuarea înscrisului în interesul statului, cheltuielile sînt achitate din bugetul de stat."
5. La articolul 12 alineatul (1) litera b), cuvintele "5 ani în organele de înregistrare a deţinătorilor de terenuri şi a construcţiilor capitale" se substituie prin cuvintele "3 ani în oficiile cadastrale teritoriale".
6. Articolul 13:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Metodologia de calculare şi tarifele la serviciile prestate de Oficiul Informaţional Central "Cadastru" şi de oficiile cadastrale teritoriale, ce ţin de înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, precum şi la alte servicii ce sînt de competenţa exclusivă a Oficiului Informaţional Central "Cadastru" şi a oficiilor cadastrale teritoriale, se aprobă de Parlament anual, la propunerea Guvernului."
articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Cheltuielile de ţinere a sistemelor informaţionale automatizate "Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova" şi "Harta digitală de bază" sînt suportate de la bugetul de stat şi prevăzute în devizul de cheltuieli  al  Agenţiei de Stat Relaţii  Funciare şi  Cadastru  pe anul  respectiv."
7. După articolul 15 se introduce un nou articol, care devine articolul 151, cu următorul cuprins:
"Articolul 151. Stabilirea pe teren a hotarelor unităţilor
             administrativ-teritoriale
(1) Lucrările de stabilire pe teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţilor sînt organizate de Agenţie şi se efectuează în prezenţa reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale interesate.
(2) La stabilirea pe teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţilor se întocmeşte, conform modului şi procedurii stabilite de Agenţie,  actul de stabilire a hotarelor.
(3) Cheltuielile de stabilire pe teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţilor sînt suportate de la bugetul de stat.
(4) Litigiile apărute în legătură cu stabilirea pe teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale se soluţionează în conformitate cu actele normative în domeniu."
8. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
"Articolul 17. Formarea bunurilor imobile
Modalitatea şi procedura formării bunurilor imobile se stabilesc prin lege."
9. Articolul 18:
alineatele (2), (3) şi (4)  vor avea următorul cuprins:
"(2) Planul geometric se întocmeşte la cererea titularului de drepturi, în baza măsurărilor pe teren, cu indicarea obligatorie a punctelor de cotitură ale hotarelor, racordate la punctele de reper sau la obiectele capitale din apropiere, a numărului cadastral al terenului şi amplasamentului tuturor construcţiilor  de pe teren. Planul poate conţine şi alte date.
(3) Conţinutul planului cadastral şi al planului  geometric, precum şi  modul de elaborare şi  actualizare a acestora se stabilesc de Agenţie.
(4) Planul cadastral şi/sau geometric pot fi modificate numai în cazul:
a) acordului scris al tuturor titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile ale căror interese sînt atinse, în condiţiile ca această modificare să fie conformă normelor tehnice caracteristice pentru bunurile imobile respective, să fie necesară pentru o mai bună administrare a acestor bunuri  şi să nu contribuie la tăinuirea tranzacţiilor cu suprafeţele de teren;
b) emiterii unei hotărîri a instanţei de judecată privind modificarea lor;
c) necesităţii corectării erorilor care nu influenţează hotarele terenului sau nu ating alte interese ale titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile;
d) deciziei  proprietarului privind formarea bunului imobil."
după alineatul (4) se introduc un nou alineat  (5) şi alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(5) La modificarea planului cadastral şi/sau geometric în cazul prevăzut la alin.(4) lit.a), specialistul de lucrări cadastrale, în comun cu registratorul, va întocmi actul de constatare pe teren, de un model aprobat de Agenţie,  în care vor fi descrise modificările efectuate în plan, inclusiv modificările de suprafaţă, cauzele necesităţii de modificare şi se va notifica îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru acest caz.  Actul de constatare pe teren, planul cadastral sau geometric nou şi acordul scris al titularilor de drepturi ale căror interese sînt atinse se anexează la documentul ce confirmă drepturile asupra bunului imobil, constituind parte componentă a acestuia. În cazul în care specialistul de lucrări cadastrale, în comun cu registratorul, constată că nu sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin.(4) lit.a), oficiul cadastral teritorial refuză să modifice planul. Refuzul de a modifica planul poate fi atacat în instanţa judecătorească.
(6) Modificarea planului cadastral şi/sau geometric în condiţiile prevăzute la alin. (5) constituie temei pentru rectificarea înscrisurilor în registrul bunurilor imobile."
alineatul (5) devine alineatul (7).
10.  Articolul 19:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Hotarul fix se stabileşte prin marcarea hotarului terenului la faţa locului prin puncte de hotar, cu racordarea acestora la punctele de reper sau la obiectele capitale din apropiere."
la alineatul (5), cuvintele "în alt mod decît cel fix" se substituie prin cuvintele "în planul cadastral sau geometric, fără coordonarea acestuia cu proprietarii de terenuri adiacente".
11. Articolul 20:
alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
"(3) Dosarul  cadastral trebuie să conţină copiile de pe documentele necesare înregistrării sau aceste documente în original. Dosarul cadastral poate conţine şi alte documente.
(4) În cazul în care documentul ce confirmă drepturile serveşte drept temei pentru înregistrarea drepturilor asupra a două sau mai multor bunuri imobile, acest document este inserat în dosarul cadastral al unuia dintre aceste bunuri. Dosarul cadastral al fiecărui alt bun imobil trebuie să conţină înscrisuri care să indice faptul că documentul ce confirmă drepturile şi care serveşte drept temei pentru înregistrarea drepturilor este ţinut în alt dosar cadastral, indicînd numărul acestui dosar."
12. Articolul 22:
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Registrul bunurilor imobile se ţine în mod manual pe fişiere de hîrtie şi computerizat pe fişiere electronice. Dacă datele din registrul ţinut şi manual, şi computerizat nu corespund, datele din registrul  ţinut manual se consideră autentice."
articolul se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Fişierele de hîrtie ale registrului bunurilor imobile pot fi inserate în dosarul cadastral al bunului imobil sau ţinute separat, în modul stabilit de Agenţie."
13. Articolul 23 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Registrul bunurilor imobile conţine un capitol-supliment privind estimarea bunului imobil în scopul impozitării, care se inserează în dosarul cadastral. Înscrisurile în capitolul-supliment se efectuează şi se radiază conform actelor normative  speciale. Capitolul-supliment va conţine date privind:
a) factorii fizici care influenţează  valoarea bunului  imobil;
b) valoarea estimată  a bunului imobil;
c) data ultimei estimări;
d) sursa de obţinere a informaţiei privind valoarea bunului imobil;
e) data introducerii înscrisului."
14. La articolul 28, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Registratorul, în limitele prevăzute de prezenta lege, verifică puterea juridică a documentelor ce confirmă drepturile, prezentate pentru înregistrare."
15. La articolul 39 alineatul (2), cuvintele "certificatului agenţiei teritoriale pentru privatizare a Departamentului Privatizării cu privire la componenţa participanţilor  la privatizare" se substituie prin cuvintele "documentului ce confirmă componenţa participanţilor la privatizare".
16. La articolul 40, alineatul  (3) se exclude.
17. La articolul 47, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "ori prin refuzul neîntemeiat de a înregistra drepturile".
18. După articolul 47 se introduce un nou articol, care devine articolul 471, cu următorul cuprins:
"Articolul 471. Delimitarea răspunderii  pentru  prejudiciul  cauzat
(1) Pentru prejudiciul  cauzat ca urmare a înregistrării drepturilor în baza documentelor care confirmă drepturile şi planurile cadastrale sau geometrice şi care conţin erori comise de  autorităţile ce au emis sau  perfectat documentele prezentate pentru înregistrarea primară,  răspunderea o  poartă autorităţile care au emis sau perfectat documentele.
(2) Oficiul  cadastral  teritorial  răspunde pentru emiterea sau  perfectarea documentelor cu erori comise din culpă proprie, precum şi  pentru  erorile comise în planurile întocmite de acesta."
19. La  articolul 49:
alineatul (2) se exclude;
alineatele (3) şi (4) devin alineatele (2) şi (3).
20. La articolul 55:
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) În cazul în care coordonatele hotarelor terenurilor, conform planului întocmit la atribuirea terenurilor în proprietate privată, nu corespund coordonatelor hotarelor terenurilor stabilite în baza măsurărilor efectuate pentru întocmirea planului cadastral în cadrul înregistrării primare masive, dacă aceste măsurări sînt efectuate conform cerinţelor şi normelor prevăzute la art. 18 alin. (3), iar necorespunderea este generată de erorile de măsurare la atribuirea terenurilor în proprietate privată, pe planul cadastral al teritoriului vor fi reprezentate hotarele terenurilor conform măsurărilor efectuate în cadrul înregistrării primare masive."
după alineatul (4) se introduc 3 alineate noi, care devin alineatele (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:
"(5) Oficiul cadastral teritorial eliberează proprietarului de teren al cărui plan a fost modificat în condiţiile alin.(4) planul bunului imobil, cu indicarea suprafeţei acestuia, care este parte componentă a documentului ce confirmă dreptul de proprietate asupra terenului.
(6) Modificarea suprafeţei terenului, ca rezultat  al modificării planului în cazul prevăzut la alin. (4),  nu constituie temei pentru înaintarea de acţiuni de către participanţii la actul civil privind majorarea sau reducerea de preţ ori de suprafaţă.
(7) Pentru înregistrarea primară masivă a bunurilor imobile ale întreprinderilor, a bunurilor imobile transmise în proprietate privată în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderii agricole, proprietarii acestora prezintă oficiului cadastral teritorial, în perioada efectuării înregistrării primare masive în localitatea respectivă, documentele ce confirmă drepturile patrimoniale asupra lor. Înregistrarea primară a bunurilor imobile pentru care nu au fost prezentate documentele necesare în perioada efectuării înregistrării primare masive se efectuează selectiv."
alineatele (5), (6) şi (7) devin alineatele (8), (9) şi (10).
21. La articolul 57 alineatul (1), după cuvintele "în folosul Republicii Moldova" se introduc cuvintele "sau al unităţii administrativ-teritoriale respective, conform legislaţiei,".
22. Articolul 59 se completează cu alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) Pe durata înregistrării primare masive a bunurilor imobile, în caz de vînzare silită a acestor bunuri, extrasul din registrul bunurilor imobile nu este obligatoriu. La cerere, oficiul cadastral va elibera informaţia disponibilă referitoare la bunul imobil.
(4) La înstrăinarea primară a bunurilor imobile transmise în proprietate privată în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderii agricole sau la înstrăinarea primară a cotelor-părţi din aceste bunuri, înregistrarea în cadastru nu este obligatorie. După încheierea convenţiei, noul proprietar este obligat să înscrie în registrul bunurilor imobile dreptul său de proprietate asupra bunului dobîndit."
Art.II. - Guvernul, în termen de 6 luni:
va prezenta Parlamentului proiectul actului normativ privind metodologia de calculare şi tarifele pentru serviciile ce ţin de înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, precum şi pentru alte servicii ce ţin de competenţa exclusivă a Oficiului Informaţional Central "Cadastru" şi a oficiilor cadastrale teritoriale;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative ce contravin prezentei legi.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 1 aprilie 2004.
Nr. 97-XV.