HGC1339/2002
ID intern unic:  294308
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1339
din  15.10.2002
despre aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul cu privire la
modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru
fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de
 la /reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.191 din 19 februarie 2002
Publicat : 17.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 142-143     art Nr : 1470
În scopul asigurării conlucrării eficiente a furnizorilor şi prestatorilor de servicii publice de gospodărie comunală cu gestionarii blocurilor locative şi cu proprietarii caselor individuale, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Modificările şi completările la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la /reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.191 din 19 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.29-31, art.263), conform anexei.
2. Autorităţile administraţiei publice locale şi ministerele de resort vor asigura executarea întocmai de către furnizori, prestatorii de servicii şi gestionarii fondului de locuinţe a regulamentului sus-menţionat cu modificările şi completările aprobate prin prezenta hotărîre.
3. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi Ministerul Energeticii vor prezenta în luna februarie 2003 Guvernului informaţia generalizată despre executarea prezentei hotărîri.
4. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului va propune în termen de o lună modificările prevederilor Legii condominiului în fondul locativ nr.913-XIV din 30 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.915), care se referă la deservirea tehnică a reţelelor inginereşti din interiorul blocurilor locative.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vasile TARLEV

    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Ştefan Odagiu
    Ministrul ecologiei, construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                             Gheorghe Duca
    Ministrul energeticii                                                   Iacob Timciuc
    Ministrul justiţiei                                                        Ion Morei

    Chişinău, 15 octombrie 2002.
    Nr. 1339.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1339
din 15 octombrie 2002
Modificările şi completările
la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor
locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea
apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la /reconectării
la sistemel
e de încălzire şi alimentare cu apă
I. În capitolul I:
1) punctul 1:
alineatul doi se completează cu cuvintele "în ceea ce priveşte deservirea tehnică a blocului locativ.";
2) punctul 2:
alineatul patru se expune în următoarea redacţie:
"gestionar al fondului locativ - întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ, întreprinderea municipală a gospodăriei locativ-comunale, cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia de coproprietari în condominiu, asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate, alţi agenţi economici, la balanţa ori în gestiunea cărora se află fondul locativ";
în alineatul şase cuvintele dintre paranteze se completează în final cu cuvintele ", precum şi al casei individuale", şi mai departe după text;
în finalul alineatului se adaugă expresia "...furnizorul sau gestionarul (distribuitorul)";
după alineatul şase se completează cu două alineate noi în următoarea redacţie:
"furnizor" - agentul economic care, în baza contractului încheiat cu gestionarul sau direct cu consumatorul, livrează energie electrică, termică, gaze, apă potabilă şi apă caldă menajeră sau evacuează apele uzate;
"casa individuală" - locuinţă destinată traiului permanent, de regulă al unei familii, fiind constituită din una sau mai multe camere de locuit şi încăperile auxiliare respective";
alineatele 7-14, devin respectiv, alineatele 9-16;
în alineatul unsprezece, după cuvintele "suprafaţa şi interiorul", se adaugă sintagma "casei individuale", şi mai departe după text;
în alineatul doisprezece cuvîntul "loc" se înlocuieşte cu cuvîntul "încăpere";
alineatul treisprezece după cuvîntul "arendează", se completează cu sintagma "casa individuală," şi mai departe după text;
în alineatul cincisprezece, după cuvîntul "apartamentului", se adaugă sintagma ", casei individuale", iar cuvintele
", încălzite indirect" se substituie cu cuvintele "(debaralelor, toaletei, camerei de baie etc.)";
alineatul 16 se exclude.
II. La capitolul II:
3) litera a) din punctul 5 se expune în următoarea redacţie:
"încălzirea caselor individuale, apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor de uz comun din blocurile locative şi cămine".
III. În capitolul III:
4) la litera a) din punctul 7 sintagma "deservirea ascensoarelor" se înlocuieşte cu sintagma "deservirea tehnică a ascensoarelor", şi mai departe după text;
alineatul doi se exclude.
de la litera b) se exclude expresia "şi organele administraţiei publice locale".
IV. În capitolul IV:
5) punctul 8:
în alineatul trei textul ce urmează după cuvîntul "cheltuielile" se înlocuieşte cu textul "pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ, întreţinerea locurilor de uz comun, amenajarea şi salubrizarea terenurilor aferente";
6) punctul 9:
la litera b) din alineatul şase, textul ce urmează după cuvîntul "Normele" se înlocuieşte cu textul: "consumului de apă potabilă pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate de Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului la 2 octombrie 2000, şi se determină prin formula:

   V- (Via +Var  +Vprd)
(1) Vi = ______________________ x ni ,  în care
  Nia
     şi mai departe după text;
formula Vprd = V - [(Vnorm x Nia) + Via+Var] se modifică după cum urmează:
                                  Vnorm +Nia +n
(2) Vprd = V - [("""""""""")+ Via+Var],  în care
                                    1000
n reprezintă numărul zilelor în luna de calcul;
alineatul 11 se substituie cu următorul text:
"Volumul lunar al scurgerilor de apă din reţelele de tranzit din blocurile locative, cămine se atribuie la pierderile furnizorului. În plus, furnizorul este obligat să compenseze gestionarului pagubele cauzate de scurgerile din reţelele externe şi de tranzit (dacă acestea au avut loc)";
în alineatul doisprezece după cuvîntul "scurgerilor" se adaugă sintagma "de apă din reţelele de tranzit", şi mai departe după text;
în alineatul treisprezece textul "(Metodologia determinării consumului de servicii locative şi comunale prestate, Moscova, 1993)" se substituie prin "(SniP 2.04.02-84)";
7) punctul 10:
după alineatul patru  se completează cu un nou alineat avînd următorul conţinut:
"Instalarea, exploatarea (întreţinerea şi reparaţia), verificarea metrologică, înlocuirea (în perioada indicată în documentele normative ale organului naţional de metrologie) şi sigilarea contoarelor termice se efectuează din contul furnizorului";
alineatele 5-14 devin, respectiv, alineatele 6-15;
la alineatul 6, în formula (2) simbolurile  "t1ai" se substituie cu "tai";
explicaţia simbolurilor "t1ai" se exclude;
din explicaţia simbolurilor "tai" parantezele şi cuvintele din paranteze se exclud;
la alineatul 8, explicaţia simbolurilor "S Qprd" din formula (4) se expune în următoarea redacţie:
"Pierderile lunare de energie termică cauzate de scurgeri şi cele produse în sectoarele neizolate ale sistemelor termice interne din blocurile locative se trec la pierderile gestionarului sau proprietarului casei individuale, după caz, iar pierderile de la scurgeri, precum şi cele produse în sectoarele neizolate ale reţelelor termice de tranzit - la pierderile furnizorului";
din alineatul 13 se exclude subalineatul întîi, iar subalineatul doi se include în textul alineatului treisprezece;
alineatul 14 se exclude, iar alineatul 15 devine alineatul 14;
8) punctul 11:
prima propoziţie din alineatul întîi se modifică şi va avea următorul conţinut:
"Plata pentru alimentarea cu apă caldă menajeră se percepe în baza contractelor încheiate între furnizor-consumator, furnizor-gestionar şi între gestionar-consumator (conform contractului - model din anexa nr.5), dacă pct.3 din prezentul Regulament nu prevede altfel, şi se calculează în modul următor:";
în subpunctul 1) denumirea "Normele şi regulile în construcţii (SNiP 2.04.01 -85)  se substituie prin denumirea "Normele consumului de apă potabilă pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate de Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului la  2 octombrie 2000", iar abrevierea "SniP" de la finele subpunctului se înlocuieşte cu cuvintele  "Normele sus-nominalizate";
punctul se completează în final  cu un alineat nou în  următoarea redacţie:
"Instalarea, exploatarea (întreţinerea şi reparaţia), verificarea metrologică, înlocuirea (în perioada indicată în documentele normative ale organului naţional de metrologie) şi sigilarea  contoarelor de apă caldă se efectuează din contul furnizorului.";
9) la punctul 12 alineatul trei, cuvintele "fiecare apartament/încăpere locuibilă" se substituie prin cuvintele "fiecare persoană din apartament/încăpere locuibilă", şi mai departe după text;
10) punctul 14:
În denumirea punctului şi în primul alineat cuvintele "pentru ascensor", "pentru ascensoare" se substituie cu cuvintele "pentru folosirea ascensorului", şi mai departe după text;
cuvîntul "trei" din alineatul întîi se înlocuieşte cu cuvîntul "doi";
alineatul doi se expune în următoarea redacţie:
"Conform acordului în scris al tuturor locatarilor de la etajul staţiei a doua a ascensorului, prestatorul de servicii va deconecta această staţie, cu respectarea cerinţelor Regulilor de construcţie şi exploatare inofensivă a ascensoarelor.
Deconectarea se va efectua conform condiţiilor stipulate în anexa nr.9 la prezentul Regulament.";
11) punctul 15:
alineatul întîi se expune în următoarea redacţie:
"Plata pentru transportul deşeurilor menajere solide se calculează pentru o persoană şi se percepe în baza normelor şi tarifelor stabilite, conform conturilor (chitanţelor), prezentate de prestatorul de servicii, şi contractelor încheiate în mod obligatoriu cu toţi consumatorii, inclusiv cu proprietarii caselor individuale".
se completează în final cu un alineat nou   în următoarea redacţie:
"Întreprinderea care transportă deşeurile menajere solide şi lichide asigură securitatea sanitară şi epidemiologică pe teritoriul localităţii.".
V. În capitolul V:
12) la punctul 17, după cuvîntul "arendaşii" se adaugă cuvintele "caselor individuale", iar cuvintele "sau gestionari" se substituie prin cuvintele "gestionari sau prestatorii de servicii";
13) punctul 18:
în alineatul întîi după cuvîntul "furnizorilor" se adaugă sintagma ", prestatorilor de servicii", şi mai departe după text;
în alineatele unu şi doi după cuvîntul "arendaşii" se adaugă cuvintele "caselor individuale," şi mai departe după text.
VI. În capitolul VI:
14) la punctul 19 alineatul doi, textul "între furnizor şi gestionar şi între furnizor şi consumator" se substituie cu cuvintele "între furnizor şi gestionar, gestionar şi consumator şi între furnizor şi consumator", şi mai departe după text;
15) punctul 20 se completează în final cu un alineat nou avînd următorul cuprins: "Prevederile acestui punct se extind şi asupra caselor individuale, cu condiţia ca actele să fie  întocmite între furnizor şi consumator";
16) la punctul 21 alineatul întîi, după cuvintele "aerului în" se adaugă sintagma "casa individuală,", iar după cuvintele "sau gestionarului"  se completează cu sintagma "după caz,";
17) la punctul 23:
după alineatul doi se introduce  un nou alineat, care va avea următorul conţinut:
"Dacă chitanţa prezentată spre plată a fost întocmită conform prevederilor  punctului 23 din prezentul Regulament, reducerea  repetată a plăţilor nu se efectuează";
alineatele trei şi patru devin, respectiv, alineatele 4 şi 5;
în alineatul patru textul  "între gestionar şi furnizor sau întreprinderea de antrepriză" se substituie cu textul "între furnizor şi gestionar, furnizor şi consumator, gestionar şi consumator".
VII. Capitolul VII:
capitolul se completează cu punctul 24 avînd următorul conţinut:
"24. Litigiile apărute între părţile contractante se soluţionează pe cale judiciară";
18) anexa nr.1:
în alineatul doi sintagma "apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine"  se substituie prin cuvintele "blocurilor locative şi căminelor", iar după cuvintele blocului locativ" se introduc cuvintele "şi căminului" şi mai departe după text;
la punctul (1) alineatul doi subalineatul întîi, cuvintele "(lucrările se efectuează din contul furnizorilor), cu includerea acestor cheltuieli în tariful pentru energia termică" se exclud;
punctul (4) se expune în următoarea redacţie:
"Instalarea, înlocuirea, reparaţia şi deservirea cutiilor poştale din casele scărilor blocurilor locative se efectuează în bază de contract cu Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" sau cu alţi agenţi economici, inclusiv  cu forţele proprii ale locatarilor, asociaţiilor de coproprietari în condominiu, asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate. Cutiile instalate trebuie să corespundă standardelor în vigoare";
19) anexa nr.2:
la alineatul unu subalineatul cinci, înaintea cuvîntului "vopsirea"  se adaugă cuvintele "înlocuirea, reparaţia," şi mai departe după text;
în subalineatul opt se adaugă în final cuvintele "cazane de baie, aragazuri şi plite  electrice.";
20) anexa nr.3 se completează în final cu un alineat nou după cum urmează:
"Eliberarea diverselor certificate, copii şi extrase ce ţin de competenţa gestionarului, la solicitarea organelor interne, militare, administrative, de asigurare socială şi autorităţilor administraţiei publice locale";
21) anexa nr.5:
la punctul 3-, după cuvîntul "metrologică" se adaugă, prin virgulă, cuvîntul "înlocuirea", după paranteză litera "a" se substituie prin cuvîntul "sigilarea", iar după cuvintele "menajeră în" se adaugă sintagma "casele individuale" şi mai departe după text;
la punctul 10, sintagma "agentului termic" se substituie prin sintagma "energiei termice", şi mai departe după text;
la punctul 14  alineatul 3, cifra "14" se înlocuieşte cu cifra "13";
în contractul-model:
la punctul 13, cuvîntul "Contactul" se substituie prin cuvîntul "Contractul";
se completează în final cu o notă în următoarea redacţie:
"Notă. Modelul prezentului contract poate fi aplicat şi la contractarea serviciilor între furnizor (prestatorii de servicii) şi gestionar";
22) anexa nr.8:
Titlul contractului-model  se completează în final cu fraza "caselor individuale (în cazul cînd ele sînt dotate cu contoare de termoficare sau repartizatoare de costuri)";
23) prezentul Regulament se completează cu anexa nr.9 avînd următorul titlu:
"Modul de deconectare a ascensorului de la etajul staţiei a doua din blocul locativ/ cămin";
24) acţiunea contractelor-model din anexele nr. 5 şi 8 se extind şi asupra furnizorilor.

Anexa nr. 9
la Regulamentul cu privire la modul de prestare
şi achitare a serviciilor locative, comunale
şi necomunale pentru fondul locativ,
contorizarea apartamentelor şi condiţiile
deconectării acestora de la
/reconectării la sistemele de încălzire
şi alimentare cu apă
Modul de deconectare
a ascensorului de la etajul staţiei a doua din blocul locativ/cămin
1. Deconectarea ascensorului de la etajul staţiei a doua se va efectua cu acordul în scris al tuturor locatarilor maturi de la etajul în cauză.
2. Condiţia principală pentru deconectarea utilajului de la etajul staţiei a doua a ascensorului este închiderea acestei staţii de către persoana responsabilă a prestatorului de servicii şi efectuarea menţiunii respective în paşaportul ascensorului.
3. Lucrările de deconectare se vor efectua din contul locatarilor de la etajul staţiei a doua a ascensorului în două etape, care includ:
a) construirea în conformitate cu "Regulile de construcţie şi exploatare inofensivă a ascensoarelor" a unui perete în golul uşii de acces în cabina ascensorului. Lucrările de construcţie vor fi executate de către persoane juridice sau fizice autorizate, sau de către prestatorul de servicii în baza contractului bilateral, încheiat direct cu locatarii de la etajul staţiei a doua a ascensorului sau, din numele lor, cu gestionarul;
b) demontarea utilajului staţiei a doua a ascensorului se va efectua numai de către prestatorul de servicii în baza contractului, încheiat cu locatarii de la etajul staţiei a doua  sau gestionarul blocului locativ.
4. Costul lucrărilor de deconectare a ascensorului se va determina printr-un deviz, care va şi parte integrantă a contractului.
5. Lucrările executate calitativ, cu respectarea prevederilor punctelor 2 şi 3 şi ale regulilor menţionate în punctul 3 a) din prezenta anexă, vor fi recepţionate de către reprezentanţii organului de supraveghere tehnică, ai prestatorului de servicii şi ai gestionarului.
6. Recepţionarea lucrărilor se va confirma printr-un act semnat de prestatorul de servicii şi locatari sau gestionar, după ce în paşaportul ascensorului s-au operat inscripţiile prevăzute în punctul 2 din prezenta anexă.
7. Prestatorul de servicii este obligat să prezinte gestionarului un exemplar al actului pentru scutirea locatarilor de la etajul staţiei a doua de plata pentru folosirea ascensorului.
8. Modificările introduse în paşaportul ascensorului servesc drept bază pentru reînnoirea contractului pentru deservirea tehnică a ascensorului între prestatorul de servicii şi gestionar sau locatari.
9. Deconectarea ascensorului se va permite numai în cazul în care locatarii de la etajul staţiei a doua nu au datorii pentru folosirea ascensorului sau după achitarea datoriilor (dacă există atare datorii).
10. Dacă staţia a doua a ascensorului se află la etajul 3 sau mai sus, deconectarea ei este interzisă.