HBNC371/2005
ID intern unic:  291548
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 371
din  15.12.2005
privind modificarea şi completarea Regulamentului nr.10018-20
cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova
a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri
Publicat : 23.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 172-175     art Nr : 619     Data intrarii in vigoare : 23.12.2005
În temeiul art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
I. Se modifică şi se completează Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 06.05.1994, proces-verbal nr.22 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.136), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
1. În punctul 4.7, în primul alineat, după cuvintele "dolari SUA" se introduce textul "(calculat conform cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil pentru ziua efectuării operaţiunii)" şi în continuare după text.
2. În punctul 5.11.1 şi 6.27 textul "(Direcţia Control Valutar)" se exclude;
3. În capitolul X:
a) în punctul 10.1.3:
(i) propoziţiile a doua şi a treia din alineatul doi se înlocuiesc cu textul avînd următorul cuprins: "La necesitate, Banca Naţională a Moldovei efectuează controale suplimentare pe teren în scopul verificării faptelor expuse în explicaţiile menţionate, cu întocmirea actelor de control respective. Explicaţiile de rigoare ale casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate se prezintă pe marginea fiecărui act de control, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii actului de control. Decizia de sancţionare a titularilor de licenţă menţionaţi la punctul 10.1.1 din prezentul Regulament se ia de către Banca Naţională a Moldovei în termen de 15 zile lucrătoare de la data întocmirii actului de control. În cazul efectuării controalelor suplimentare pe teren, termenul menţionat de luare a deciziei de sancţionare se calculează începînd cu data întocmirii ultimului act de control."
(ii) propoziţiile a doua şi a treia din alineatul trei se înlocuiesc cu textul avînd următorul cuprins: "La necesitate, Banca Naţională a Moldovei efectuează controale pe teren în scopul verificării faptelor expuse în explicaţiile menţionate, cu întocmirea actelor de control respective. În acest caz, decizia de sancţionare se ia inclusiv în baza actului de control şi a explicaţiilor de rigoare ale casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate pe marginea încălcărilor indicate în actul de control. Explicaţiile de rigoare ale casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) /băncii autorizate urmează a fi prezentate la Banca Naţională a Moldovei în termen de 5 zile lucrătoare de la data informării despre încălcările depistate /întocmirii actului de control. Decizia de sancţionare a titularilor de licenţă menţionaţi la punctul 10.1.1 din prezentul Regulament se ia de către Banca Naţională a Moldovei în termen de 15  zile lucrătoare de la data informării sau întocmirii actului de control (în cazul efectuării controlului pe teren). În cazul efectuării mai multor controale pe teren, termenul menţionat de luare a deciziei de sancţionare se calculează începînd cu data întocmirii ultimului act de control."
b) după punctul 10.1.3 se introduce punctul 10.1.4 avînd următorul cuprins:
"10.1.4. Informaţia privind cazurile de încălcare a prevederilor prezentului Regulament ce reglementează aplicarea maşinilor de casă şi control de către casele de schimb valutar /punctele de schimb de pe lîngă hoteluri /casele pentru schimbul valutei ale băncilor  autorizate se remite de către Banca Naţională a Moldovei organelor abilitate, în vederea aplicării măsurilor corespunzătoare conform legislaţiei în vigoare.";
c) în primul alineat al punctului 10.2.1 după cuvîntul "punctele" se introduce textul "10.1.4," şi în continuare după text;
d) în punctul 10.3.1:
(i) la litera b) textul "4.6," se exclude;
(ii) la litera c) textul "6.19," se exclude.
4. Din Anexa nr. 9 cuvintele "Direcţiei control valutar" se exclud.
II. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE
      CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
      AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI              Leonid TALMACI

Chişinău, 15 decembrie 2005.
Nr. 371.