HGA986/2004
ID intern unic:  295566
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 986
din  03.09.2004
privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 10.09.2004 în Monitorul Oficial Nr. 168-170     art Nr : 1165

   
Abrogată prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965

      Guvernul HOT
ĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                                        Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Prim-viceprim-ministru                                                   Vasile Iovv
Ministrul finanţelor                                                         Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                            Victoria Iftodi

Chişinău, 3 septembrie 2004.
Nr. 986.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 986 din 3 septembrie 2004
Modificările şi completările ce se operează
 în unele hotărîri ale Guvernului
1. Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 "Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 49-50, art. 415) cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la punctul 7, litera d) se exclude;
literele e) şi f) devin, respectiv, literele d) şi e);
la punctul 18, alineatul şapte se exclude.
2. Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 18 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 31-32, art. 366), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la punctul 25, alineatul cinci se exclude;
la punctul 28 subalineatul şase, cuvintele "inclusiv şi avizul favorabil (anexa nr.13) al Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru obiectele care cad sub incidenţa prevederilor Legii privind calitatea în construcţii" se exclud;
punctul 42:
la alineatul doi litera a), cuvintele "şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii judeţene" se exclud;
litera b), cuvintele "şi şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii municipale (judeţene)" se exclud;
litera c), cuvintele "şi şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii judeţene" se exclud;
după alineatul patru se introduc alineatele cinci şi şase cu următorul cuprins:
"Autorizaţia de construire/desfiinţare semnată se înregistrează la Inspecţia de Stat în Construcţii.
Autorizaţia de construire/desfiinţare neînregistrată la Inspecţia de Stat în Construcţii nu se va elibera beneficiarului.";
punctul 48 se completează cu un nou alineat, doi, cu următorul cuprins:
"Înregistrarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare la Inspecţia de Stat în Construcţii este pusă în sarcina emitentului autorizaţiei";
la anexa nr. 5 compartimentul "Anexez la prezenta cerere", punctul 5 se exclude;
la anexele nr. 6 şi nr. 7, după cuvintele "Înregistrată la Inspecţia de Stat în Construcţii, nr. data" se introduc cuvintele:
"L.Ş.                                                    Inspector de stat în construcţii";
anexa nr. 13 se exclude.