LPC997/2002
ID intern unic:  312726
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 997
din  18.04.2002
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII
din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni
Publicat : 23.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 56     art Nr : 401
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 38-39, art. 332), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 52:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Dacă adunarea generală ordinară anuală se ţine cu prezenţa acţionarilor, acţionarii menţionaţi la alin. (1) sînt în drept să prezinte:
a) pînă la data de 10 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a cel mult două chestiuni;
b) nu mai tîrziu de 20 de zile pînă la data ţinerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului societăţii şi ai comisiei de cenzori, al căror număr nu va depăşi componenţa numerică a acestor organe.";
după alineatul (2) se introduce un nou alineat (3), cu următorul cuprins:
"(3) Dacă adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se ţine în formă mixtă, acţionarii menţionaţi la alin. (1) sînt în drept să prezinte cererile prevăzute la alin. (2) numai pînă la data de 10 ianuarie a anului următor celui gestionar.";
alineatele (3)-(6) devin alineatele (4)-(7);
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
"(7) Consiliul societăţii este obligat să examineze cererile acţionarilor primite pînă la data de 10 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface şi să expedieze acţionarilor decizia luată cel mai tîrziu pînă la data de 25 ianuarie a anului următor celui gestionar.";
după alineatul (7) se introduce un nou alineat (8), cu următorul cuprins:
"(8) Şedinţa consiliului societăţii, la care se examinează cererile acţionarilor cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului societăţii şi ai comisiei de cenzori şi se aprobă listele candidaţilor pentru funcţiile de membri ai acestor organe ale societăţii, se ţine nu mai tîrziu de 15 zile pînă la data ţinerii adunării generale ordinare anuale a acţionarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acţionarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acţionarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.";
alineatele (7)-(11) devin alineatele (9)-(13).
2. Articolul 55 alineatul (5) se completează în final cu următorul text: "În acest termen vor fi îndeplinite în întregime cerinţele alin. (1) şi alin. (2)."
3. La articolul 91 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "(1) Societatea deschisă, nu mai tîrziu de data de 15 martie a anului următor celui gestionar, va publica:".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                  Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 18 aprilie 2002.
    Nr. 997-XV.