LPC168/2006
ID intern unic:  316667
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 168
din  15.07.2006
pentru completarea şi modificarea unor acte legislative
Publicat : 21.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 112-115     art Nr : 521     Data intrarii in vigoare : 01.09.2006
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38, art.210) se completează şi  se modifică după cum urmează:
1. În preambul, după cuvîntul "eficienţă," se introduce textul "precum şi necesitatea asigurării compatibilităţii actelor legislative cu legislaţia comunitară prin procedura de armonizare,".  
2. Articolul 4 alineatul  (1)  se completează în final cu textul ", inclusiv legislaţiei comunitare".
3. La articolul 5 alineatul (1), după cuvîntul "socială" se introduce textul ", precum şi compatibilitatea cu legislaţia comunitară".
4. Articolul 13:
la alineatul (1), după cuvintele "în materie," se introduce textul "de analiza comparativă a acestora cu reglementările în materia respectivă ale legislaţiei comunitare", iar după cuvîntul "existente" - textul "şi cu reglementările în materia respectivă ale legislaţiei comunitare";
la alineatul  (3), după cuvintele "jurisdicţiei constituţionale" se introduce textul ", prevederile legislaţiei comunitare".
5. Articolul 14:
la alineatul (1), după cuvîntul "sociale," se introduce textul "precum şi pentru armonizarea actelor legislative cu legislaţia comunitară,";
la alineatul  (2), după cuvîntul "elaborate" se introduce textul "şi modificate în scopul armonizării lor cu reglementările legislaţiei comunitare", iar după cuvîntul "elabora," - textul "după caz, referinţele la reglementările legislaţiei comunitare,".
6. Articolul 15 alineatul  (1) se completează în final cu textul "sau de a armoniza actele legislative cu reglementările legislaţiei comunitare".
7. Articolul 17:
la alineatul (2), în partea introductivă, prima propoziţie se completează în final cu textul ", precum şi al compatibilităţii lor cu legislaţia comunitară";
după alineatul  (2) se introduce un alineat nou, care devine alineatul  (3), cu următorul cuprins:
"(3) Grupul de lucru studiază legislaţia comunitară, precum şi practica Curţii Europene de Justiţie, în vederea stabilirii reglementărilor pertinente pentru domeniul raporturilor sociale, care urmează a fi reglementat, şi, în cazul existenţei unor astfel de reglementări, elaborează propuneri în vederea asigurării compatibilităţii proiectului de act legislativ cu legislaţia comunitară."
alineatul (3) devine alineatul (4).
8. Articolul 19:
la litera c),  după cuvîntul "adecvaţi" se introduce textul ", compatibili cu cei  utilizaţi în legislaţia comunitară ori  similari  lor,";
la litera e), textul "este constantă şi uniformă atît în actul elaborat, cît şi în toate celelalte acte legislative" se substituie prin textul "în actul elaborat este constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi în reglementările legislaţiei comunitare".
9. Articolul 20:
la litera a),  după cuvîntul "proiectului," se introduce textul "inclusiv necesitatea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare,";
după litera b) se introduce o literă nouă, care devine litera  c), cu următorul cuprins:
"c)  referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză;"
litera c) devine litera d).
10.  Articolul 22:
la alineatul  (1), cuvintele "în dependenţă" se substituie prin textul "inclusiv în ce priveşte  compatibilitatea cu legislaţia comunitară, în funcţie";
alineatul  (2) litera a) se completează în final cu textul  "şi cu legislaţia comunitară";
alineatul  (3) se completează cu o literă nouă, care devine litera a), cu următorul cuprins:
"a)  asigurarea concordanţei proiectului cu principiile economiei de piaţă stabilite de legislaţia comunitară;"
literele a) şi b) devin literele b) şi c);
alineatul  (5) litera d) se completează în final cu textul  ", precum şi în contextul asigurării compatibilităţii actelor legislative cu legislaţia comunitară";
alineatul  (6) litera a) se completează în final cu textul "şi cu reglementările în materia respectivă ale legislaţiei comunitare".
11. Articolul 23 alineatul  (2) litera d) se completează în final cu textul  "care va conţine şi rezultatele expertizei compatibilităţii cu legislaţia comunitară, precum şi lista reglementărilor de referinţă ale legislaţiei comunitare".
12. La articolul 30:
după litera b) se introduc două litere noi, care devin literele c)  şi d),  cu următorul cuprins:
"c) compatibilitatea noilor reglementări cu cele ale legislaţiei comunitare;
d) indicarea, după caz, a perioadei de punere în aplicare a normelor armonizate cu prevederile legislaţiei comunitare;"
litera c) devine litera e).  
Art.II. - Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-210, art.783), cu  modificările ulterioare,  se completează şi se modifică după cum urmează:
1. Articolul 5:
la alineatul (1) litera a), după cuvîntul "conexiune," se introduce textul  "cu prevederile legislaţiei comunitare";
la alineatul (6), după cuvîntul "socială" se introduce textul ", precum şi compatibilitatea cu legislaţia comunitară".
2. Articolul 22 alineatul (1) se completează în final cu textul ", precum şi cu reglementările legislaţiei comunitare".
3. La articolul 28 alineatul  (2), după cuvîntul "prezentare," se introduce textul "precum şi, după caz, referinţe la reglementările legislaţiei comunitare,".
4. Articolul 33:
la alineatul (1), după cuvintele "actelor normative" se introduce textul "cu reglementările legislaţiei comunitare şi";
alineatul (3) se completează în final  cu  textul ", inclusiv cea comunitară";
la alineatul (4), după  cuvîntul "judiciară," se introduce   textul "inclusiv a Curţii  Europene de Justiţie,".  
5. Articolul 35 se completează în final cu propoziţia: "Conceptele şi noţiunile determinate trebuie să fie compatibile sau similare celor utilizate în  legislaţia comunitară."
6. Articolul 36 alineatul (2) se completează în final cu textul "care trebuie să fie compatibili sau similari celor utilizaţi în legislaţia comunitară".
7. La articolul 37:
după litera b) se introduc două litere noi, care devin literele c) şi  d),  cu  următorul cuprins:
"c) argumentarea şi gradul compatibilităţii proiectului de act normativ cu reglementările legislaţiei comunitare;
d) referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare;"
literele c)-e) devin literele e)-g).
8. Articolul 38 se completează cu alineatul  (3), cu următorul cuprins:
"(3) Avizarea de către toate autorităţile şi instituţiile interesate se efectuează inclusiv în ce priveşte compatibilitatea proiectului de act normativ cu reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare."
9. La articolul 41 alineatul (1), după cuvîntul "legislaţiei" se introduc cuvintele "naţionale, legislaţiei comunitare".
10. Articolul 44 alineatul  (3):
după litera a) se introduce o literă nouă, care devine litera  b), cu următorul cuprins:
"b) referirile la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare;"
literele b) şi c) devin literele c) şi d).
Art.III. - Guvernul, în termen de 3 luni, va elabora şi  va aproba mecanismul de armonizare a legislaţiei  naţionale cu  legislaţia comunitară.
Art.IV. -  Prezenta lege intră în vigoare la 1 septembrie 2006.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                             Marian LUPU

Chişinău, 15 iunie 2006.
Nr.168-XVI.