LPC109/2007
ID intern unic:  323737
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 109
din  27.04.2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XV din 3 mai 2001
cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război,
a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor
Publicat : 11.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 64-66     art Nr : 298
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Legea nr.121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război, a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.51, art.280), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul legii va avea următorul cuprins: "Lege cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie".
    2. Articolul 2:
    la punctul 1), după cuvintele "serviciului militar)" se introduc cuvintele  " , persoanelor, inapte de muncă, care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au dobîndit cetăţenia Republicii Moldova";
    punctul 3) va avea următorul cuprins:
    "3) soţilor supravieţuitori, inapţi de muncă, ai participanţilor la cel de-al doilea război mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace din rîndurile militarilor, căzuţi la datorie, sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi, sau ai invalizilor de război decedaţi, dacă nu s-au recăsătorit - 100 de lei;"
    punctul 5) se completează în final cu textul " ; în cazul părinţilor, inapţi de muncă, aflaţi în divorţ, cuantumul stabilit, la cerere, se împarte între ei în părţi egale".

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr.109-XVI. Chişinău, 27 aprilie 2007.