LPC1287/1997
ID intern unic:  311127
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1287
din  22.07.1997
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 28.08.1997 în Monitorul Oficial Nr. 56     Data intrarii in vigoare : 28.08.1997
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art.I. - Articolul 6 din Legea nr.1214-XII din 2 decembrie 1992 privind impozitul pe beneficiul întreprinderilor (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.1, art.1; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.2, art.18; nr.73, art.845) se completează după cum urmează:
la alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, f), cu următorul cuprins:
"f) cheltuielilor reale pentru crearea locurilor de muncă, suplimentar la cele existente la începutul fiecărui an gestionar, ca urmare a punerii în funcţiune a unor noi capacităţi de producţie, a reconstrucţiei şi a retehnologizării celor existente, luîndu-se ca bază zece salarii minime (în cuantumul stabilit) pe an pentru fiecare loc de muncă.";
după alineatul (4) se introduce un nou alineat, (5), cu următorul cuprins:
"(5) Beneficiul obţinut de la fabricarea noilor feluri de producţie competitivă, însuşite de întreprinderile Centrului republican de coordonare a conversiunii întreprinderilor din complexul radioelectronic, nu se impozitează; sumele obţinute se utilizează pentru finanţarea acţiunilor de conversiune, aprobate de Guvern."
    Art.II. - Legea nr.264-XIII din 8 noiembrie 1994 privind taxa pe valoarea adăugată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.10, art.96; 1996, nr.7, art.70) se completează după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (1) se introduce în final următorul text: "La mărfurile ce se vînd la preţuri mai mici decît preţul lor de cost real, taxa pe valoarea adăugată se calculează pornindu-se de la suma efectiv obţinută."
2. Articolul 5:
la alineatul (1), după litera v) se introduce litera w), cu următorul cuprins:
"w) contoarele de gaze, mijloacele de control al consumului de energie electrică, termică şi de apă produse de producătorii locali pentru necesităţile republicii în decurs de 3 ani;";
după alineatul (5) se introduce un nou alineat, (6), cu următorul cuprins:
"(6) Se stabileşte că 100% din suma taxei pe valoarea adăugată, obţinută în urma vînzării activelor excedentare în procesul de restructurare a întreprinderilor, rămîn la dispoziţia acestora pentru completarea fondurilor circulante."
    Art.III. - Legea bugetului de stat pe anul 1997nr.1127-XIII din 21 martie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.25-27, art.252; nr.33-34, art.299; nr.49-50, art.432) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 14:
alineatul (2) se abrogă;
alineatele (3), (4), (5), (6), (7) şi (8) vor deveni alineatele (2), (3), (4), (5), (6) şi (7).
2. La art.27 alineatul (1) se introduce următorul text: "Pentru producţia fabricată la întreprinderile republicii din materia primă aparţinînd clientului, plata pentru efectuarea procedurilor vamale se stabileşte în proporţie de 0,5 la sută din costul serviciilor prestate, totodată toţi agenţii economici trebuie să încheie contracte cu Serviciul Fiscal de Stat şi cu Departamentul Controlului Vamal pentru importul materiei prime şi exportul producţiei finite."
3. La articolul 29 alineatul (1) punctul 1), după litera e) se introduc două litere noi, f) şi g), cu următorul cuprins:
"f) producţia inclusă în Nomenclatorul aprobat de Guvern, fabricată de producătorii locali, predată la depozitul de producţie finită pînă la 1 ianuarie 1996 şi vîndută de la 1 august pînă la 31 decembrie 1997;
g) gazul lichefiat vîndut populaţiei;".
4. La anexa nr.10:
după poziţia 05 se introduce textul:
"din ele:
0502 Păr de porc sau de mistreţ ori alte feluri
de păr pentru perii 5";
după poziţia 32 se introduce textul:
"3201 Extracte tanante de origine vegetală; tanini
şi sărurile lor, eteri, esteri şi alţi derivaţi 5
3202 Produse tanante organice sintetice; produse
tanante anorganice; preparate tanante care
conţin sau nu produse tanante naturale;
preparate enzimatice pentru pretanare 5
3203 Materiale colorante de origine vegetală sau
animală (inclusiv extracte colorante, dar
exclusiv negru de origine animală),
definite sau nedefinite chimic; preparate
bazate pe materiale colorante de origine
vegetală sau animală 5
3204 Materiale colorante organice sintetice,
definite sau nedefinite chimic; preparate
bazate pe materii colorante organice sintetice
prevăzute la nota 3 din prezentul capitol 5
3205 Lacuri colorante; preparate bazate pe lacuri
colorante prevăzute la nota 3 din prezentul
capitol 5
3206 Alte materii colorante; preparate de felul celor
prevăzute la nota 3 din prezentul capitol, altele
decît cele de la poziţiile nr.3203, 3204 şi 3205;
produse anorganice de felul celor utilizate ca
luminofore, definite sau nedefinite chimic 5
3207 Pigmenţi opacifianţi şi culori preparate,
compoziţii vitrifiante, engobe, produse lichide
pentru lustruit şi preparate similare, de felul
celor folosite în industria ceramică,
a sticlei şi a emailurilor, frită de sticlă şi altă
sticlă sub formă de pulbere, granule,
lamele sau fulgi 5
3210 Alte lacuri şi vopsele; pigmenţi de apă
preparaţi în genul celor utilizaţi pentru
finisarea pieilor 5";
după poziţia 39 se introduce textul:
"3901 Polimeri de etilenă, în forme primare 5";
după poziţia 390210000 se introduce textul:
"3904 Polimeri de clorură de vinil sau de alte
olefine halogenate, sub forme primare 5
3909 Răşini aminice, răşini fenolice şi poliuretani,
sub forme primare 5
3912 Celuloză şi derivaţii săi chimici, nedenumite
şi necuprinse în altă parte, sub forme primare 5";
la poziţia 48 coloana 3, cifrele "10" se înlocuiesc cu cifra "5";
la poziţia 53 coloana 3, cifrele "10" se înlocuiesc cu cifra "5";
la poziţia 54 coloana 3, cifrele "10" se înlocuiesc cu cifra "5";
la poziţia 55 coloana 3, cifrele "10" se înlocuiesc cu cifra "5";
la poziţia 59 coloana 3, cifrele "10" se înlocuiesc cu cifra "5";
la poziţia 60 coloana 3, cifrele "10" se înlocuiesc cu cifra "5";
la poziţia 71 coloana 3, cifrele "20" se înlocuiesc cu cifrele "10";
după poziţia 83 se introduce textul:
"8302 Garnituri, închizători şi articole similare din
metale nepreţioase pentru mobilă 5
8308 Închizători, monturi-închizătoare, catarame,
catarame-închizătoare, agrafe, copci, capse şi
articole similare din metale nepreţioase, pentru
îmbrăcăminte, încălţăminte, prelate, marochină-
rie şi pentru orice confecţii sau echipamente 5".
    Art.IV. - Articolul I punctul 1 din Legea privind modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 1997 nr.1223-XIII din 26 iunie 1997 se aplică de la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 1997.
    Art.V. - Guvernul, în conformitate cu articolul III din prezenta lege, în termen de 10 zile, va aproba Nomenclatorul producţiei fabricate de producătorii locali, predate la depozitul de producţie finită pînă la 1 ianuarie 1996 şi vîndute de la 1 august pînă la 31 decembrie 1997, scutite de taxa pe valoarea adăugată.
    Art.VI. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 22 iulie 1997.
    Nr. 1287-XIII.