HGA525/2006
ID intern unic:  316009
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 525
din  16.05.2006
privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor
care efectuează deservirea tehnică
Publicat : 19.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 75-78     art Nr : 566
    HG1025 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1069
    HG997 din 03.09.07, MO146-148/14.09.07 art.1038
    HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271
    HG1408 din 11.12.06, MO189-192/15.12.06 art.1480
    HG1107 din 25.09.06, MO157/02.10.06 art.1203


    NOTĂ:
    Pe tot parcursul Hotărîrii sintagma „Serviciul Control Financiar şi Revizie” se substituie cu sintagma „Inspecţia financiară”, la cazul gramatical respectiv prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443

    Întru executarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1.Se stabilesc:
    salariile de funcţie pentru funcţionarii publici, conform  anexelor nr.1-3;
    salariile de funcţie pentru persoanele care efectuează deservirea tehnică, conform anexei nr.4.
    Grilele de salarii specificate în anexele nr.1-3 sînt stabilite pentru personalul cu studii superioare. Pentru persoanele care nu au nivelul de pregătire necesar, grilele salariilor funcţiei se aplică cu coeficientul 0,85.
    2. Salariile de funcţie pentru unele categorii de personal se stabilesc cu respectarea condiţiilor stipulate în anexa nr.5.
    3. Prevederile prezentei hotărîri se aplică persoanelor cu statut de funcţionar public şi personalului care efectuează deservirea tehnică din autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, Curtea Constituţională, instanţele judecătoreşti şi procuratură.
    4. Salarizarea persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică se efectuează conform condiţiilor de salarizare specificate în art.6-8 şi art.29 alin.(4) ale Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 şi în mărimile prevăzute în anexele nr.2, 3 şi nr.9, ţinînd cont de prevederile art.36 alin.(1) lit. f) din  legea indicată.
   
[Pct.4 modificat prin HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
  
  41. Salarizarea personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică se efectuează conform condiţiilor de salarizare specificate în art. 81 şi alin. (4) art.29 al Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 şi în mărimile prevăzute în anexa nr.12 la lege.
    [Pct.41 în redacţia HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
    [Pct.41 introdus prin HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75]
    5. Funcţionarilor publici abilitaţi cu funcţii de control din Curtea de Conturi, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspecţia financiară, Serviciul Vamal, Inspecţia Muncii şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, care desfăşoară activitate în condiţii de risc pentru sănătate şi viaţă, salariile de funcţie prevăzute în anexele respective, începînd cu 1 decembrie 2005, se majorează cu pînă la 30 %, conform anexei nr.7.
    6. Funcţionarii publici beneficiază de sporuri pentru gradul de calificare (gradul special) şi pentru vechime în muncă, după cum urmează:
    sporul pentru gradul de calificare (gradul special) se plăteşte lunar în mărimile specificate în anexa nr.6.F
    Sporul se plăteşte pentru timpul efectiv lucrat în funcţiile pentru care se acordă grade de calificare.
    În cazul trecerii (indiferent de motiv) într-o funcţie publică inferioară celei pentru care i-a fost acordat gradul de calificare, plata sporului se efectuează pentru gradul de calificare conferit anterior;
    sporul pentru vechimea în muncă se plăteşte lunar, calculat în procente faţă de salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul lunar pentru gradul de calificare, corespunzător timpului efectiv lucrat în programul normal de lucru, în următoarele mărimi:
Vechimea în muncă
Mărimea sporului în %
faţă de salariul de funcţie,
ţinîndu-se cont de sporul lunar
 pentru gradul de calificare
De la 2 la 5 ani 15
De la 5 la 10 ani 25
De la 10 la 15 ani 30
De la 15 la 20 ani 35
Peste 20 ani 40
    Perioada de muncă în vederea acordării sporului pentru vechimea în muncă se stabileşte conform regulamentului aprobat de către Guvern.
    Cu începere de la 1 ianuarie 2008, pentru funcţionarii publici sporul pentru vechime în muncă se majorează cu 1% pentru fiecare an de activitate în serviciul public, realizat după 27 august 1991, dar nu mai mult de 20%. Vechimea în muncă realizată după data indicată se determină cumulativ, indiferent de întreruperile în serviciu, incluzînd doar perioadele de activitate în funcţiile publice din autorităţile publice specificate în anexele la Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
   
[Pct.6 modificat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    [Pct.6 modificat prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    7. Pentru persoanele care efectuează deservirea tehnică, cu excepţia muncitorilor, sporul pentru vechimea în muncă se plăteşte lunar, calculat în procente faţă de salariul de funcţie, în următoarele mărimi:
Vechimea în muncă
Mărimea sporului
în % faţă de salariul
de funcţie
De la 2 la 5 ani 10
De la 5 la 10 ani 15
De la 10 la 15 ani 20
De la 15 la 20 ani 25
Peste 20 ani 30
    În vechimea în muncă ce acordă dreptul de a primi spor pentru vechime în muncă persoanelor care efectuează deservirea tehnică se include perioada de activitate în autorităţile publice.
    În vechimea în muncă ce dă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă se include, de asemenea, perioada de muncă în unităţi cu orice formă de proprietate, în funcţii, deţinerea cărora era legată de profilul de activitate în organul autorităţilor publice, precum şi perioada de muncă în orice funcţii în unităţi, dacă pentru aceste funcţii a fost stabilită şi s-a efectuat realmente plata  sporului pentru vechimea în muncă.
    8. Funcţionarilor publici cu grad ştiinţific de doctor habilitat sau doctor în ştiinţe în specialitatea ce corespunde obligaţiunilor funcţiei şi care desfăşoară muncă ştiinţifico-metodică de specialitate li se stabileşte spor pentru gradul ştiinţific în mărime de 50 % din sporurile stabilite persoanelor cu grade ştiinţifice din corpul profesoral şi cercetătorilor ştiinţifici. Sporurile în cauză se acordă anual pe baza raportului privind rezultatele activităţii ştiinţifice desfăşurate de persoana cu grad ştiinţific în anul precedent, la propunerea comisiei de atestare a organului public respectiv.
    Sporul pentru gradul ştiinţific se acordă proporţional timpului lucrat în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă.
    9. Persoanelor distinse  cu titluri onorifice "al poporului" sau "emerit" li se stabileşte spor pentru titlul onorific în mărime de 200 şi, respectiv, 100 de lei.
    10. Funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică din partea stîngă a Nistrului, din satul Varniţa, raionul Anenii Noi, şi din satele Copanca şi Hagimus, raionul Căuşeni, li se stabileşte un spor lunar în mărime de pînă la 30 % din salariul de funcţie.
    [Pct.10 în redacţia HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]
    11. În corespundere cu art.31 al Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005:
    pentru îndeplinirea în regim de înaltă operativitate a unor sarcini de importanţă majoră faţă de societate, funcţionarilor publici din Aparatul Parlamentului, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova şi din Aparatul Guvernului li se stabilesc sporuri lunare în mărime de 20 % din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporurile pentru gradul de calificare şi vechimea în muncă;
    pentru îndeplinirea unui volum suplimentar de muncă legat de elaborarea, sinteza şi monitorizarea programelor şi strategiilor naţionale, funcţionarilor publici din aparatele centrale ale Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei şi Ministerului Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei li se stabileşte un spor lunar în mărime de 20 % din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechimea în muncă;
   
[Pct.11 al.2) modificat prin HG807din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    pînă la punerea în aplicare a art.16 alin.(2) din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 în partea ce ţine de alocarea mijloacelor pentru premierea funcţionarilor publici din autorităţile publice centrale, pentru îndeplinirea unui volum suplimentar de muncă în termen restrîns, funcţionarilor publici ai Casei Naţionale de Asigurări Sociale li se stabileşte un spor la salariu de funcţie în cuantum de 20%.
    [Pct.11 al.3) introdus prin HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75]
    [Pct.11 al.3) exclus prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    [Pct.11 alineat modificat prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Pct.11 aliniat introdus prin HG1025 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1069]
    [Pct.11 modificat prin HG997 din 03.09.07, MO146-148/14.09.07 art.1038]
    12. Pentru păstrarea secretului de stat în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii, funcţionarii publici care au acces permanent la secretul de stat primesc lunar un spor de pînă la 20 %, calculat la salariul de funcţie. Categoriile de funcţionari publici care beneficiază de acest spor şi mărimea concretă în procente a acestuia se stabilesc de către Guvern.
    13. Conducătorilor autorităţilor publice centrale şi locale, Curţii Constituţionale, instanţelor judecătoreşti şi procuraturii li se acordă dreptul:
    să stabilească funcţionarilor publici (cu excepţia funcţionarilor publici din cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Serviciului Vamal) şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică din aparatele respective, cu excepţia muncitorilor, spor pentru înaltă competenţă profesională, intensitatea muncii şi pentru îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră, în mărime de pînă la 50 % din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechimea în muncă. Pentru plata sporului se vor utiliza mijloace alocate în volum de 30 % din suma mijloacelor pentru plata salariilor de funcţie conform schemei de încadrare aprobate şi sporului pentru vechime în muncă, precum şi mijloacele economisite din fondul de salarizare a organelor publice respective.
    [Pct.13 al.2) modificat prin HG1064 din 18.09.08, MO177/23.09.08 art.1069]
    Funcţionarilor publici din cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Serviciului Vamal, începînd cu 1 octombrie 2008, li se va plăti sporul pentru condiţii speciale de activitate, intensitatea muncii, precum şi pentru îndeplinirea în regim de urgenţă a unor sarcini speciale de importanţă majoră, utilizînd în acest scop 0,4 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de bază.
   
[Pct.13 al.3) modificat prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
   
[Pct.13 al.3) modificat prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Pct.13 alineat introdus prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
   
Pentru stimularea inspectorilor vamali, inclusiv a personalului de conducere, care depistează cazuri de încălcare a regulilor vamale, participă la descoperirea şi curmarea unor scheme de evaziuni, întreprind alte măsuri în vederea contracarării contrabandei, se vor aloca mijloace financiare în cuantum ce nu va depăşi 30 la sută din suma mijloacelor pentru plata salariilor de funcţie şi sporurilor stabilite conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    
[Pct.13 alineat introdus prin HG1064 din 18.09.08, MO177/23.09.08 art.1069]
    Pentru funcţionarii publici şi persoanele care efectuează deservirea tehnică din aparatele Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, Curţii de Conturi, Curţii Constituţionale, instanţelor judecătoreşti, Procuraturii şi autorităţilor publice centrale cu subdiviziunile teritoriale, mijloacele indicate se vor aloca începînd cu 1 iulie 2006, iar pentru funcţionarii publici şi persoanele care efectuează deservirea tehnică din autorităţile publice locale, sporul în cauză în anii 2006-2011 se va stabili din contul mijloacelor economisite din fondul de salarizare al organelor publice respective;
   
[Pct.13 al.5) modificat prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    [Pct.13 al.5) modificat prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Pct.13 al.3) modificat prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    [Pct.13 al.3) modificat prin HG1025 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1069]
    să stabilească funcţionarilor publici de execuţie şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică suplimente pentru cumularea funcţiilor unor lucrători temporar absenţi în mărime de cel puţin 50 % din salariul de funcţie al lucrătorului absent.
    [Pct.13 alineat modificat prin HG650 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.735]
    Mărimea concretă a suplimentelor se stabileşte reieşind din volumul real de lucrări executate.
    Nu se plătesc suplimente pentru executarea obligaţiunilor conducătorilor, în lipsa temporară a acestora, de cărte locţiitorii titulari;
    să premieze lunar funcţionarii publici şi persoanele care efectuează deservirea tehnică din aparatele respective, cu excepţia muncitorilor, utilizînd anual în acest scop 6 fonduri lunare de salarizare, calculate în raport cu salariile de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechimea în muncă.
    Mărimile concrete ale premiilor se stabilesc în funcţie de aportul personal în muncă al fiecărui angajat şi nu se limitează.
    Pentru funcţionarii publici din aparatele Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului, Curţii de Conturi, Curţii Constituţionale, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, Inspecţiei financiare, precum şi pentru personalul care efectuează deservirea tehnică din toate autorităţile publice, premierea se efectuează lunar, începînd cu 1 decembrie 2005, utilizînd lunar în acest scop 50 % din fondul  de salarii, calculat în raport cu salariile de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechimea în muncă.
    Funcţionarii publici din aparatele primăriilor oraşelor, satelor (comunelor) se vor premia începînd cu 1 ianuarie 2006, iar cei din aparatele primăriilor municipiilor, aparatele preşedintelui raionului şi subdiviziunile subordonate Consiliului raional şi unitatea teritorială autonomă Găgăuzia - începînd cu 1 iulie 2006, utilizînd lunar în acest scop 25 % din fondul de salarii, calculat în raport cu salariile de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechimea în muncă. Cu începere de la 1 octombrie 2008, în acest scop se vor utiliza 50% din fondul de salarii, calculat în modul expus mai sus.
    [Pct.13 al.10) modificat prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    Premierea funcţionarilor publici din autorităţile publice centrale şi subdiviziunile lor teritoriale, precum şi a celor din instanţele judecătoreşti şi procuraturii se efectuează cu începere de la 1 octombrie 2008, utilizînd în acest scop 25% din fondul de salarii, calculat în raport cu salariile de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechime în muncă;
   
[Pct.13 al.13) modificat prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    [Pct.13 al.13) modificat prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Pct.13 al.11) modificat prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    începînd cu 1 ianuarie 2008 funcţionarii publici ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, se vor premia lunar, utilizînd în acest scop 50% din fondul de salarii al personalului în cauză, calculat  în raport cu salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechime în muncă.
   
[Pct.13 al.14) modificat prin HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
    [Pct.13 al.14) modificat prin HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75]
    [Pct.13 alineat modificat prin HG560 din 30.04.08, MO84-85/13.05.08 art.549]
    [Pct.13 alineat modificat prin HG10 din 17.01.08, MO13/19.01.07 art.74]
    [Pct.13 alineat introdus prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    să acorde ajutor material funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică din aparatele respective, cu excepţia muncitorilor, utilizînd anual în acest scop mijloacele a unui fond mediu lunar de salarizare.
   
[Pct.13 alineat modificat prin HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75]
    14. Se stabileşte că premierea conducătorilor autorităţilor publice fără statut de persoană de demnitate publică sau funcţionar public de rangul întîi se efectuează în limitele prevăzute de pct.13 al prezentei hotărîri. Autoritatea publică ierarhic superioară poate decide reducerea cuantumului premiului pentru conducătorii nominalizaţi, conform rezultatelor muncii lor.
    Ajutorul material pentru conducătorii autorităţilor publice specificaţi în primul alineat al prezentului punct se acordă anual în cuantum de un salariu mediu lunar.
   
[Pct.14 al.2) modificat prin HG650 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.735]
    15. Funcţionarii publici, precum şi personalul care efectuează deservirea tehnică pot beneficia de premii unice cu prilejul jubileelor, cu ocazia sărbătorilor profesionale şi a zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economisirii mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv şi al căror cuantum în fiecare caz nu va depăşi salariul de funcţie al salariatului premiat.
    [Pct.15 al.1) modificat prin HG650 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.735]
   Conducătorul autorităţii publice, cu acordul organului de conducere ierarhic superior, poate beneficia de premii unice în condiţiile prevăzute de alineatul unu al prezentului punct, iar cuantumul unui premiu nu va depăşi 50 la sută din salariul lunar stabilit de lege.
    [Pct.15 al.2) introdus prin HG1025 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1069]
    16. Condiţiile de salarizare şi salariile de funcţie pentru categoriile de salariaţi indicate în anexele nr.1-4 la prezenta hotărîre se aplică începînd cu 1 decembrie 2005 în modul şi termenele indicate în art. 35 şi art. 36 ale Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    Începînd cu 1 decembrie 2005,  salariile de funcţie pentru funcţionarii publici şi  personalul care efectuează deservirea tehnică se calculează în cuantum de 90 % din mărimile minime nominale prevăzute în anexele nr.1-4 şi se stabilesc în mărimile indicate în tabelul din anexa nr.5.
    Cu începere de la 1 decembrie 2007, salariile de funcţie ale funcţionarilor publici şi personalului de deservire tehnică se stabilesc în mărime minimă deplină.
   
[Pct.16 alineat exclus prin HG807din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
   
[Pct.16 alineat intodus prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Pct.16 modificat prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    17. În cazurile în care, pentru unii salariaţi, după punerea în aplicare a Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005, salariile de funcţie, incluzînd plăţile prevăzute în prezenta hotărîre, vor fi mai mici decît salariile de funcţie în vigoare, incluzînd sporurile, suplimentele şi premiul pînă la punerea în aplicare a legii nominalizate, angajaţilor în cauză, pentru perioada de activitate în autoritatea publică respectivă în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie superioară, li se va plăti diferenţa de salariu.
    Pentru determinarea şi plata diferenţei de salariu:
    se calculează salariul lunar total cuvenit angajatului respectiv conform condiţiilor de salarizare în vigoare pînă la 1 decembrie 2005. Pentru salariaţii care, în anul 2005, au beneficiat de sporuri, indemnizaţii sau premii trimestriale, semestriale sau anuale, plăţile în cauză se vor include în salariul lunar total, în sumele ce revin pentru o lună (1/3, 1/6 sau 1/12 din sumele calculate, respectiv, pe trimestru, semestru sau an). Totodată, plăţile cu caracter unic primite pe parcursul anului nu se includ în salariul lunar total;
    se calculează salariul lunar total cuvenit angajatului conform condiţiilor de salarizare prevăzute de Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi hotărîrea în cauză privind condiţiile de salarizare pentru funcţionarii publici şi persoanele care efectuează deservirea tehnică, prevăzute pentru anul în curs;
    se determină diferenţa dintre salariul cuvenit înainte de 1 decembrie 2005 şi  cel cuvenit la etapa curentă de implementare a noului sistem de salarizare;
conducătorul autorităţii publice emite ordinul prin care se fixează diferenţa de salariu şi se dispune plata lunară a acestei diferenţe pînă la următoarea modificare a condiţiilor de salarizare;
    diferenţa de salariu se plăteşte în mărime integrală pentru fiecare lună în care salariatul a lucrat numărul deplin de zile lucrătoare conform graficului stabilit. În cazurile cînd angajatul nu a lucrat un timp oarecare, diferenţa de salariu se va recalcula proporţional timpului efectiv lucrat.
    Diferenţa de salariu calculată şi plătită în modul specificat la prezentul punct se include în calculul salariului mediu în toate cazurile de aplicare a lui.
   
171. Modalitatea de calculare a diferenţei de salariu specificată în punctul 17 din prezenta hotărîre se va aplica şi în cazul prevăzut de art.69 lit.b) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public pentru persoanele care pînă la 1 ianuarie 2010 deţineau o funcţie avizată ca funcţie publică, iar după 1 ianuarie 2010 vor deţine aceeaşi funcţie, dar avizată ca funcţie de deservire tehnică.
    [Pct.171 introdus prin HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75]
   18. Salarizarea muncitorilor încadraţi în autorităţile publice se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431).
   19. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.8.

    PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    şi comerţului Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor Mihail Pop

    Chişinău, 16 mai 2006.
    Nr. 525.


    anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
   
[Anexa nr.1 modificată prinHG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75]
    [Anexa nr.1 modificată prinHG20 din 19.01.10, MO8-10/22.01.10 art.49]
    [Anexa nr.1 modificată prinHG246 din 01.04.09, MO68/07.04.09 art.297]
    [Anexa nr.1 modificată prinHG1064 din 18.09.08, MO177/23.09.08 art.1069]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG797 din 02.08.08, MO122-124/11.07.08 art.815]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG560 din 30.04.08, MO84-85/13.05.08 art. 549]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    [
Anexa nr.1 modificată prin HG1025 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1069]
    [Anexa nr.1 modificată prinHG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]
    [
Anexa nr.1 modificată prin HG1408 din 11.12.06, MO189-192/15.12.06 art.1480]

    anexa nr.2
    [
Anexa nr.2 modificată prinHG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
    [
Anexa nr.2 modificată prin HG1064 din 18.09.08, MO177/23.09.08 art.1069]

    anexa nr.3
    [
Anexa nr.3 modificată prin HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
    [
Anexa nr.3 modificată prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [
Anexa nr.3 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]

    anexa nr.4
    [
Anexa nr.4 modificată prin HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514]
    [
Anexa nr.4 modificată prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]

    anexa nr.5
    [
Anexa nr.5 modificată prin HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100]
    [
Anexa nr.5 modificată prinHG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    [
Anexa nr.5 modificată prinHG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [
Anexa nr.5 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]

    anexa nr.6

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7modificată prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    [Anexa nr.7 modificată prin HG1136 din 15.12.10, MO247-251/17.12.10 art.1251]
    [Anexa nr.7 modificată prinHG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
    [Anexa nr.7 modificată prin HG1107 din 25.09.06, MO157/02.10.06 art.1203]
 

Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului nr.525
din 16 mai 2006
L I S T A
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
   1. Hotărîrea Guvernului nr.121 din 23 februarie1995 "Privind aprobarea categoriilor de salarizare şi coeficienţilor tarifari pentru personalul Serviciului control financiar şi revizie" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.20, art.141).
   2. Punctele 10, 12 şi 13 din Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind retribuirea muncii, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.525 din 24 iulie 1995 "Cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind retribuirea muncii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.51-52, art. 420).
  3. Punctele 2-7 ale Hotărîrii Guvernului nr. 322 din 11 iunie 1996 "Privind suplimentarea personalului scriptic şi aprobarea noilor condiţii de salarizare pentru structurile Departamentului Controlului Vamal".
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1186 din 24 decembrie 1997 "Despre modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind salarizarea personalului Serviciului Fiscal de Stat şi Departamentului control financiar şi revizie" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,  nr.12-13, art.75).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.139 din 9 februarie 1998 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza Reţelei tarifare unice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,  nr.26-27, art.194).
   6. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr.426 din 9 aprilie 1998 "Cu privire la suplimentarea personalului de bază şi modificarea condiţiilor de salarizare pentru structurile Departamentului Controlului Vamal" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,  nr.60-61, art.529).
     7. Hotărîrea Guvernului nr. 505 din 15 mai 1998 "Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind remunerarea muncii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,  nr.62-65, art.609).
    8. Hotărîrea Guvernului nr.406 din 7 mai 1999 "Cu privire la aprobarea structurii aparatului central şi devizului de cheltuieli ale mijloacelor extrabugetare ale Departamentului Controlului Vamal pe anul 1999" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999,  nr.48-49, art.392).
     9. Hotărîrea Guvernului nr.766 din 9 august 1999 "Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.139 din 9 februarie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999,  nr.90-92, art.807).
     10. Hotărîrea Guvernului nr.946 din 15 octombrie 1999 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.121 din 23 februarie 1995" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.116-117, art.1005).
   11. Punctele 7 şi 12 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 29 august 2000 "Cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,  nr.115, art.1001).
    12. Hotărîrea Guvernului nr.1059 din 20 octombrie 2000 "Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîrii ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,  nr.137-138, art.1168).
    13. Hotărîrea Guvernului nr.46 din 19 ianuarie 2001 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului Serviciului Fiscal de Stat în baza Reţelei tarifare unice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,  nr.8-10, art.83).
     14. Punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 232 din 27 martie 2001 "Cu privire la structura Departamentului controlului vamal şi introducerea de modificări şi completări în unele hotărîri guvernamentale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,  nr. 35-38, art.265).
    15. Punctul 2 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 424 din 7 iunie 2001 "Cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,  nr.62, art.458).
    16. Hotărîrea Guvernului nr. 644 din 13 iulie 2001 "Despre modificarea hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 121 din 23 februarie 1999" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,  nr.81-83, art.685).
     17. Punctul 8 al Hotărîrii Guvernului nr.950 din 7 septembrie 2001 "Cu privire la fondarea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.110-111, art.994).
     18. Punctele  4 şi 8 din Modificările şi completările ce se operează în  unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 537 din 3 mai 2002 "Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-68, art.678).
     19. Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1736 din 31 decembrie 2002 "Cu privire la reglementarea activităţii organelor Serviciului Fiscal de Stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,  nr.190-197, art.1887).
    20. Punctele  3 şi 4 din Modificările şi completările ce se operează în  unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 14 aprilie 2003 "Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.76, art.468).
    21. Punctul 3 al anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.832 din 14 iulie 2003 "Cu privire la reorganizarea Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.149-152, art.868).
    22. Hotărîrea Guvernului nr.869 din 14 iulie 2003 "Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 139 din 9 februarie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,  nr.155-158, art.917).
     23. Punctul 7 din Modificările şi completările ce se operează în  unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1110 din 11 septembrie 2003 "Despre aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204-207, art.1177).
    24. Punctul 1 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1270 din 23 octombrie 2003 "Cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,  nr.223-225, art.1345).
     25. Punctul III al Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.153 din 19 februarie 2004 "Cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.39-41, art.300).
     26. Hotărîrea Guvernului nr. 155 din 19 februarie 2004 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 139 din 9 februarie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,  nr.35-38, art.284).
    27. Punctul 1 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 260 din 16 martie 2004 "Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.50-52, art.396).
    28. Punctul 1 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 516 din 19 mai 2004 "Despre aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.657).
     29. Hotărîrea Guvernului nr.832 din 23 iulie 2004 "Cu privire la salarizarea angajaţilor Camerei de Licenţiere şi Casei Naţionale de Asigurări Sociale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.999).
     30. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 866 din 27 iulie 2004 "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.131, art.1036).
     31. Hotărîrea Guvernului nr. 874 din 30 iulie 2004 "Cu privire la salarizarea membrilor permanenţi şi funcţionarilor aparatului permanent al Comisiei Electorale Centrale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,  nr.131, art.1037).
    32. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1215 din 5 noiembrie 2004 "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.205-207, art.1411).
     33. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1388 din 16 decembrie 2004 "Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.237-240, art.1589).
     34. Hotărîrea Guvernului nr.73 din 26 ianuarie 2005 "Privind salarizarea personalului primăriilor oraşelor şi satelor (comunelor)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,  nr.20-23, art.131).
     35. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 206 din 18 februarie 2005 "Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.30-33, art.246).
    36. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 219 din 24 februarie 2005 "Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38, art.267).
    37. Hotărîrea Guvernului nr.342 din 23 martie 2005 "Cu privire la retribuirea muncii şi asigurarea materială a personalului Aparatului Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.55-58. art.392).
    38. Hotărîrea Guvernului nr. 438 din 18 mai 2005 "Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.139 din 9 februarie 1998 şi abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 732 din 16 iunie 2003" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.71-73, art.492).
     39. Hotărîrea Guvernului nr.679 din 11 iulie 2005 "Privind aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.139 din 9 februarie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.95-97, art.736).
     40. Hotărîrea Guvernului nr.868 din 18 august 2005 "Pentru aprobarea modificării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.46 din 19 ianuarie 2001" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.113-116, art.940).
    41. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1305 din 12 decembrie 2005 "Cu privire la unele măsuri de implementare a Codului de executare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,  nr.172-175, art.1420).