LPC26/2004
ID intern unic:  312272
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 26-XV
din  13.02.2004
privind modificarea şi completarea articolului 24 al
Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 27.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 035     art Nr : 198     Promulgat : 18.02.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Articolul 24 al Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
punctul 1), textul "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului" se substituie prin textul "Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale";
punctul 2), după textul  "Departamentul Comerţului" se introduce textul "Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului".
Art. II. - Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului se reorganizează prin separare în:
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale;
Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
Art. III. - Guvernul:
va prezenta, în termen de 2 luni, Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va aproba, în termen de o lună, structura, statele de personal şi regulamentul de activitate ale noului minister şi departament;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI          Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 13 februarie 2004.
Nr. 26-XV.