LC1158/2000
ID intern unic:  311062
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1158
din  26.07.2000
pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la proiectul
individual de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic
Publicat : 17.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 102     Promulgat : 14.08.2000
Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Articol unic. - Legea nr.233-XIV din 23 decembrie 1998 cu privire la proiectul individual de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.19-21, art.76) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 3 se completează în final cu un nou alineat, (6), care va avea următorul cuprins:
"(6) Întreprinderile de distribuţie a energiei electrice ale căror pachete de acţiuni au fost vîndute prin intermediul concursului investiţional vor fi în drept să procure de la Întreprinderea de Stat "Moldtranselectro" reţelele electrice de distribuţie cu tensiunea de 35 kV, precum şi reţelele electrice cu tensiunea de 110 kV care îndeplinesc funcţii de distribuţie."
2. La articolul 4:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Centralele electrice de termoficare vor fi pasibile de privatizare după încheierea concursului pentru privatizarea întreprinderilor de distribuţie a energiei electrice, dacă a fost vîndut cel puţin un pachet de acţiuni propus pentru vînzare conform alin.(4).";
la alineatul (4) ultima propoziţie se exclude;
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
"(7) Acţiunile întreprinderilor din sectorul electroenergetic, care anterior au fost propuse pentru vînzare de cel puţin două ori, la decizia Comisiei de concurs, pot fi vîndute prin negocieri directe."
3. Articolul 6 se completează în final cu un nou alineat, (4), cu următorul cuprins:
"(4) În caz de necesitate, Comisia de concurs este în drept să modifice termenele stabilite de prezenta lege."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                      Dumitru DIACOV
Chişinău, 26 iulie 2000.
Nr. 1158-XIV.