LPM273/2004
ID intern unic:  312281
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 273
din  16.07.2004
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 10.09.2004 în Monitorul Oficial Nr. 168-170     art Nr : 771
    MODIFICAT
    LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840; în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adopt
ă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.247), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Capitolul VI va avea următorul cuprins:
"Capitolul VI
PENSII PENTRU UNELE CATEGORII DE CETĂŢENI
    Articolul 43.Condiţiile de stabilire a pensiilor pentru deputaţii
                      în Parlament şi membrii de Guvern
    (1) Asiguratul care a activat cel puţin 2 ani în calitate de deputat în Parlamentul permanent ori a deţinut funcţii remunerate în Parlamentul de legislatura a XII-a sau în Sovietul Suprem al R.S.S.Moldoveneşti, a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1) şi a realizat stagiul de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) are dreptul la pensie calculată în cuantum de 75% din suma tuturor plăţilor lunare ale deputatului în exerciţiu în funcţia (funcţiile) respectivă deţinută în Parlament.
    (2) Asiguratul care a activat cel puţin 2 ani în calitate de membru de Guvern, a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1) şi a realizat stagiul de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) are dreptul la pensie calculată în cuantum de 75% din suma tuturor plăţilor lunare ale membrului de Guvern în exerciţiu în funcţia respectivă deţinută în Guvern.
    (3) Persoanelor specificate la alin.(1) şi (2), cu invaliditatea stabilită în perioada exercitării funcţiilor respective, pensia de invaliditate de gradul I şi II se stabileşte în cuantum de 75% din suma tuturor plăţilor lunare ale deputatului sau ale membrului de Guvern în funcţia (funcţiile) deţinută în Parlament sau în Guvern.
    (4) Reexaminarea pensiilor stabilite conform alin.(1)-(3) se efectuează o dată cu majorarea plăţilor lunare ale deputaţilor şi ale membrilor de Guvern în exerciţiu, ţinînd cont de funcţia deţinută.
    Articolul 44.Condiţiile de stabilire a pensiilor pentru funcţionarii publici
    (1) Asiguratul cu statut de funcţionar public care a realizat stagiul de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) şi confirmă un stagiu de cotizare în serviciul public de cel puţin 15 ani beneficiază de dreptul la pensionare anticipată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vîrstei de pensionare prevăzute la art.41 alin.(1). Pensia se calculează în cuantum de 75% din venitul mediu lunar determinat conform art.45.
    (2) Asiguratul cu statut de funcţionar public care a activat în funcţie de rangul I şi a realizat stagiul de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1), la expirarea mandatului în această funcţie beneficiază de dreptul la pensionare anticipată cu cel mult 2 ani înaintea împlinirii vîrstei de pensionare prevăzute la art.41 alin.(1). Pensia se calculează în cuantum de 75% din venitul mediu lunar determinat conform art.45 alin.(4).
    (3) Asiguratul cu statut de funcţionar public, în cazul lichidării sau reorganizării autorităţii publice ori în cazul reducerii statelor de personal, beneficiază de dreptul la pensionare anticipată cu cel mult 2 ani înaintea împlinirii vîrstei de pensionare prevăzute la art.41 alin.(1) dacă a realizat stagiul de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1), dintre care în serviciul public cel puţin 10 ani pentru bărbaţi şi cel puţin 8 ani pentru femei. Pensia se calculează conform prevederilor art.16.
    (4) Asiguratul care nu are statut de funcţionar public, dar confirmă un stagiu de cotizare în serviciul public de cel puţin 15 ani, a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1) şi a realizat stagiul de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) beneficiază de pensie calculată în cuantum de 75% din venitul mediu lunar determinat în conformitate cu art.45.
    Articolul 45.Determinarea venitului mediu lunar pentru calcularea
                        pensiilor funcţionarilor publici
    (1) Pensiile stabilite în conformitate cu art.44 se calculează din venitul mediu lunar realizat pentru ultimele 60 de luni de activitate în serviciul public.
    (2) Venitul realizat în perioada de pînă la 1 ianuarie 1999 se actualizează prin înmulţirea coeficientului individual, determinat pentru perioada respectivă în modul prevăzut în anexa nr.4, la valoarea ce constituie media salariilor medii pe ţară pentru toată perioada de după 1 ianuarie 1999, inclusiv pentru anul precedent anului de realizare (reexaminare) a drepturilor de pensie.
    (3) Venitul realizat după 1 ianuarie 1999 se ia în considerare în valoarea sa reală.
    (4) Pensiile stabilite conform art.44 alin.(2) se calculează din venitul mediu lunar realizat în serviciul public în funcţia de rangul I, dar nu mai mult decît pentru ultimele 60 de luni.
    Articolul 46. Condiţiile de stabilire a pensiei pentru aleşii locali
    (1) Asiguratul care a activat cel puţin 8 ani în funcţia de preşedinte, vicepreşedinte al raionului (consiliului judeţean, comitetului executiv raional), primar (preşedinte al sovietului orăşenesc, sătesc), a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1) şi a realizat stagiul de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) beneficiază de pensie calculată în cuantum de 75% din suma tuturor plăţilor lunare ale persoanei în exerciţiu în funcţia respectivă.
    (2) Prevederile alin.(1) se aplică şi asiguraţilor care au activat în funcţii remunerate în calitate de viceprimari. În stagiul ce acordă dreptul la pensie conform prezentului articol se include activitatea în calitate de viceprimar realizată ulterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală.
    (3) În cazul lichidării sau reorganizării autorităţii administraţiei publice locale, persoanele specificate la alin.(1) beneficiază de dreptul la pensionare anticipată cu cel mult 4 ani înaintea împlinirii vîrstei de pensionare prevăzute la art.41 alin.(1). Pensia se calculează conform prevederilor art.16.
    Articolul 47. Stagiul de cotizare în serviciul public
    Stagiul de cotizare în serviciul public include perioadele:
    a) de activitate în funcţii publice în autorităţile publice centrale şi locale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995;
    b) de activitate în funcţii publice în autorităţile publice care, pînă la data intrării în vigoare a Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995, au activat pe teritoriul Republicii Moldova conform nomenclatorului autorităţilor publice şi al funcţiilor publice din cadrul lor, aprobat de Guvern;
    c) de activitate în funcţii de conducere în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, deţinute prin numire sau prin alegere (membru al Guvernului, preşedinte şi vicepreşedinte al raionului, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean sau al comitetului executiv raional, primar şi viceprimar al municipiului, oraşului, comunei, satului, preşedinte al sovietului orăşenesc, sătesc, pretor);
    d) de activitate în calitate de deputat în Parlamentul permanent sau în una din funcţiile remunerate în Parlamentul de legislatura a XII-a ori în Sovietul Suprem al R.S.S. Moldoveneşti;
    e) de activitate în funcţie de judecător, procuror sau ofiţer de urmărire penală (anchetator), precum şi de aflare în serviciul militar prin contract sau în serviciu în organele afacerilor interne, dacă pentru perioadele respective au fost plătite contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii;
    f) de activitate în organizaţiile şi instituţiile internaţionale în calitate de reprezentant al autorităţilor publice ale Republicii Moldova în funcţii nelegate de deservirea tehnică a organizaţiilor şi instituţiilor respective;
    g) de activitate în funcţii remunerate (inclusiv în funcţii elective) în aparatele Comitetului Central, comitetelor raionale şi orăşeneşti ale Partidului Comunist al Moldovei pînă la 27 august 1991, în funcţii remunerate (inclusiv în funcţii elective) în aparatele organelor sindicale interramurale şi ramurale de nivel republican pînă la 30 mai 1993, cu excepţia funcţiilor legate de deservirea tehnică.
    Articolul 48.Plata pensiilor
    (1) Pensiile stabilite conform art.43, 44 şi 46 se plătesc integral, indiferent de faptul realizării veniturilor pasibile de asigurări sociale de stat.
    (2) Pensiile şi sporurile stabilite conform Legii nr.358-XV din 31 iulie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative se plătesc integral, indiferent de faptul realizării veniturilor pasibile de asigurări sociale de stat.
    (3) Pensiile în plată la 1 ianuarie 2004 ale deputaţilor şi membrilor de Guvern, ale persoanelor care au ocupat funcţii publice sau au activat în funcţia de preşedinte, vicepreşedinte al consiliului judeţean, al comitetului executiv raional şi de primar se plătesc integral, indiferent de faptul realizării veniturilor pasibile de asigurări sociale de stat.
    Articolul 49. Sursa de finanţare
    (1) Cheltuielile pentru achitarea pensiilor stabilite conform art.43, 44 şi 46 sînt suportate după cum urmează: 50% din mărimea stabilită a pensiei - din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% - din bugetul de stat.
    (2) Cheltuielile pentru achitarea pensiilor stabilite conform Legii nr.358-XV din 31 iulie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative sînt suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar cele pentru plata sporurilor la pensie - din bugetul de stat.
    (3) Cheltuielile pentru achitarea pensiilor stabilite pînă la 1 ianuarie 2004 sînt suportate după cum urmează: 50% din mărimea stabilită a pensiei - din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% - din bugetul de stat."
    2. Articolele 51 - 58 devin articolele 50 - 57.
   
[Art.II abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
    Art.III. - Din Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106-108, art. 765), cu modificările ulterioare, articolul 441 se exclude.
    Art.IV. - (1) Drepturile de pensie stabilite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi deputaţilor şi membrilor de Guvern, persoanelor care au ocupat funcţii în serviciul public sau au activat în funcţia de preşedinte, vicepreşedinte al raionului (consiliului judeţean, comitetului executiv raional) sau de primar (preşedinte al sovietului orăşenesc, sătesc), precum şi colaboratorilor organelor vamale, se reexaminează în condiţiile art.43, 44 şi 46 din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.
    (2) Pensiile stabilite conform Legii nr.358-XV din 31 iulie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative se reexaminează în condiţiile art.43, 44 şi 46 din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat din data stabilirii lor.
    Art.V. - Pensiile colaboratorilor organelor vamale, stabilite conform Legii pentru modificarea şi completarea articolului 125 din Codul vamal al Republicii Moldova şi Legii serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000, se achită după cum urmează: 50% din mărimea stabilită a pensiei - din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% - din bugetul de stat.
    Art.VI. - Se constată că modificările operate prin articolul I din prezenta lege au ca efect menţinerea modificărilor operate prin articolele II - V din Legea nr.358-XV din 31 iulie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, rezolvînd astfel problema neconstituţionalităţii articolelor în cauză, declarată prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.9 din 30 martie 2004.
    Art.VII. - Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 16 iulie 2004.
    Nr. 273-XV.