LPC106/2003
ID intern unic:  311937
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 106
din  13.03.2003
pentru modificarea şi completarea
Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV
din 10 februarie 2000
Publicat : 25.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 77-79     art Nr : 350
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 57-58, art. 375), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 4:
la litera d), textul " , inclusiv actele de aplicare a sancţiunilor disciplinare şi de destituire din funcţie a militarilor şi persoanelor cu statut militar" se exclude;
la litera g), textul " , inclusiv a bunurilor proprietate colectivă" se exclude.
2. Articolul 25:
la alineatul (3), cuvintele "pagubei materiale cauzate" se substituie prin cuvintele "prejudiciului material şi moral cauzat";
     articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Mărimea prejudiciului moral se stabileşte de instanţa de contencios administrativ, independent de prejudiciul material, în funcţie de caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice cauzate, de gradul de vinovăţie a pîrîtului, dacă vinovăţia este o condiţie a răspunderii, luîndu-se în considerare circumstanţele în care a fost cauzat prejudiciul, precum şi statutul social al persoanei vătămate."

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                            Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 13 martie 2003.
    Nr. 106-XV.