LPC593/2001
ID intern unic:  312576
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 593
din  01.11.2001
pentru modificarea Legii nucului nr. 658-XIV
din 29 octombrie 1999
Publicat : 08.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 133     art Nr : 1018     Promulgat : 07.11.2001
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nucului nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 153-155, art. 749), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, cuvintele "Legii privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate," se exclud.
2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Articolul 3. Organele de stat responsabile de conservarea,
     dezvoltarea şi sporirea potenţialului productiv
      al nucului
Conservarea, dezvoltarea şi sporirea potenţialului productiv al nucului se reglementează de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" şi autorităţile administraţiei publice locale."
3. Articolul 4 se exclude.
4. La articolul 6 litera d), cuvintele ", acordării licenţelor" se exclud.
5. În cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare", iar sintagma "Asociaţia de Stat <>" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia de Stat pentru Silvicultură <>".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                       Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 1 noiembrie 2001.
Nr. 593-XV.