LPC395/2001
ID intern unic:  312418
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 395
din  20.07.2001
pentru modificarea Legii
nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială
Publicat : 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 097     art Nr : 787     Promulgat : 08.08.2001
Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Art.I. - Legea nr.939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.70-72, art.511) se modifică după cum urmează:
1. Articolul 5 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Organizaţiile şi cetăţenii altor state beneficiază pe teritoriul Republicii Moldova de drepturi editoriale numai în calitate de cofondatori şi pot deţine cel mult 49 la sută din capitalul statutar."
2. La articolul 14 alineatul (3) litera c), cuvîntul "valoare," se exclude.
3. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
"Articolul 22. Mijloacele pentru susţinerea editării cărţii
        naţionale
(1) Anual, în bugetul de stat sînt prevăzute mijloace pentru susţinerea editării cărţii naţionale.
(2) Mijloacele prevăzute în bugetul de stat pentru susţinerea editării cărţii naţionale se distribuie, prioritar, editurilor de stat din subordinea Ministerului Culturii, conform listelor, confirmate în modul stabilit la alin.(4), ale lucrărilor propuse pentru editare.
(3) Mijloacele bugetului de stat alocate în scopul editării cărţii naţionale se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia acestora.
(4) Listele lucrărilor propuse pentru editare din contul mijloacelor bugetului de stat se întocmesc de către editurile de stat conform sumelor prevăzute în buget, se coordonează cu Ministerul Culturii, Ministerul Învăţămîntului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, uniunile de creaţie interesate şi se confirmă de către Comisia pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret şi mijloace de informare în masă a Parlamentului.
(5) Cărţile editate din mijloacele bugetului de stat sînt transmise Ministerului Culturii şi Ministerului Învăţămîntului pentru completarea gratuită a fondurilor bibliotecilor publice şi şcolare. Se permite editurilor comercializarea a cel mult 30 la sută din tirajul ediţiei.
(6) Mijloace pentru susţinerea editării cărţii naţionale pot fi prevăzute şi în bugetele locale, acestea fiind distribuite conform deciziei consiliilor locale respective."
Art.II. - Guvernul, în termen de o lună, va înainta propuneri de modificare, în conformitate cu prezenta lege, a Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI          Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 20 iulie 2001.
Nr. 395-XV.