OARFCC61/2006
ID intern unic:  316442
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU
ORDIN Nr. 61
din  10.05.2006
O R D I N
Publicat : 16.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 91-94     art Nr : 321
    În scopul perfecţionării procedurilor de înregistrare în registrul bunurilor imobile, în baza punctului 10 din Regulamentul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 25.08.2005,
ORDON:
    1. Se aprobă modificările şi completările la Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor, aprobată prin Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 112 din 22.06.2005 (Monitorul Oficial, 2005, nr. 142-144, art. 487) (conform anexei).
    2. Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL
    GENERAL AL AGENŢIEI RELAŢII
    FUNCIARE ŞI CADASTRU                                           Alexandr BANNICOV

    Chişinău, 10 mai 2006.
    Nr. 61.

    ÎNREGISTRAT                                  APROBAT  
    la  Ministerul Justiţiei                        prin Ordinul Agenţiei
    al Republicii Moldova                      Relaţii Funciare şi Cadastru
    nr. 450 din 6 iunie 2006                   nr. 61 din 10 mai 2006
    ______________ V. Iftodi              _____________ A. Bannicov

Modificări şi completări
la Instrucţiunea cu privire la înregistrarea
bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor

    Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor, aprobată prin Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 112 din 22.06.2005 (Monitorul Oficial, 2005, nr. 142-144, art. 487) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Punctul 28 se completează în final cu un alineat nou cu următorul conţinut  "Condica de cereri poate fi ţinută şi în formă electronică, cu condiţia listării zilnice a acesteia. În acest caz la sfîrşitul zilei de muncă persoana responsabilă extrage versiunea pe hîrtie a Condicii de cereri completată în acea zi, semnează şi aplică ştampila pe fiecare filă, după care filele  sînt cusute în Condica de cereri ţinută pe hîrtie."
    2. La punctul 31 sintagma "20 de zile" se substituie prin sintagma "7 zile lucrătoare", în continuare după text.
    3. Anexa nr. 4 se expune în redacţie nouă, după cum urmează:
"Anexa nr. 4 la Instrucţiunea
cu privire  la înregistrarea bunurilor
imobile şi drepturilor asupra lor"
ÎNTREPRINDEREA DE STAT "CADASTRU"
OFICIUL CADASTRAL TERITORIAL ___________________

CONDICA DE CERERI

                                                                                       Deschis ______________________

                                                                                       Închis ________________________

Nr. d/o (de înregis-trare a cererii) Data şi ora primirii cererii Numărul cererii Numele, prenumele/denumirea completă a solicitan-tului Adresa solicitantului Actul de identitate sau procura Denumirea serviciului solicitat Semnă-tura registra-torului Semnă-tura solici-tantului Menţiuni