LPC902/2002
ID intern unic:  312697
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 902
din  07.03.2002
pentru completarea Codului vamal al Republicii Moldova
Publicat : 21.03.2002 în Monitorul Oficial Nr. 40-42     art Nr : 260
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 160-162, art. 1201), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 71 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Termenul de aflare sub regimul de admitere temporară a utilajului pentru producerea mărfurilor destinate în exclusivitate exportului poate fi prelungit, pe o perioadă mai mare de 3 ani, de către Guvern."
    2. La articolul 126 alineatul (3), după cuvintele "pe termen scurt," se introduc cuvintele "care este în vigoare la data acordării prelungirii sau eşalonării,".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                        Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 7 martie 2002.
    Nr. 902-XV.