LPC234/2006
ID intern unic:  316984
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 234
din  20.07.2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr.146-XIII din
16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 625
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. -  Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, termenii "beneficiul net" şi  "manager" se înlocuiesc cu  termenii  "profit net" şi, respectiv, "administrator".
    2. La articolul 1 alineatul (5),  ultima propoziţie  va avea următorul cuprins: "Pe blancheta cu antetul întreprinderii se indică numărul ei de identificare de stat."
    3. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Hotărîrea cu privire la înfiinţarea întreprinderii se adoptă de către Guvern, la propunerea organului central de specialitate sau a unei alte autorităţi administrative. Funcţia de fondator al întreprinderii în numele Guvernului va fi exercitată de autoritatea specificată în hotărîrea Guvernului."
    4. La articolul 3 alineatul (4), cuvintele "proprietatea transmisă ei în gestiune operativă, să  participe  cu bunurile sale" se înlocuiesc cu  cuvintele "bunurile sale, să participe cu  aceste bunuri".  
    5. Articolul 6:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Fondatorul îşi exercită drepturile de gestionar al întreprinderii prin intermediul consiliului de administraţie şi al administratorului întreprinderii (organul executiv)."
    alineatul (2):
    la  litera d), cuvintele "managerul şi îi eliberează de îndatoriri" se înlocuiesc  cu cuvintele "îi revocă";
    după litera d) se introduce o  nouă literă e), cu următorul cuprins:
    "e) desemnează administratorul întreprinderii şi îl eliberează  din funcţie, la propunerea consiliului de administraţie;"
    litera e) devine litera f).
    6. Articolul 7:
    la alineatul (1), cuvintele "Statutul întreprinderii poate prevedea constituirea consiliului de administraţie, care" se înlocuiesc cu cuvintele "Consiliul de administraţie", iar cuvîntul "Guvern" se înlocuieşte cu cuvîntul "fondator";
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) În componenţa consiliului de administraţie, în mod obligatoriu, intră reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Comerţului, care vor constitui majoritatea, reprezentanţi ai fondatorului şi ai colectivului de muncă. De asemenea, pot intra şi reprezentanţi ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, specialişti în domeniul de activitate al întreprinderii, specialişti în economie şi în drept."
    după alineatul  (2)  se  introduce  un  nou  alineat (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Componenţa numerică a consiliului de administraţie se stabileşte de către fondator în funcţie de indicii economico-financiari ai întreprinderii şi va fi dintr-un număr impar, nu mai mic de 3 persoane. Componenţa numerică a consiliului se specifică în Regulamentul consiliului de administraţie."
    alineatele (3)-(9) devin alineatele (4)-(10);
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Consiliul de administraţie se constituie de către fondator, pe un termen de pînă la 3 ani, ţinîndu-se cont de propunerile Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Comerţului şi ale colectivului de muncă. Preşedintele consiliului de administraţie este desemnat de către fondator. Membrul consiliului de administraţie poate fi concomitent membru al  consiliului de administraţie a cel mult 3 alte întreprinderi de stat."
    la alineatul (5), cuvintele ", cu excepţia managerului" se exclud;
    după alineatul (5)  se  introduce  un  nou  alineat (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Membru al consiliului de administraţie nu poate fi persoana declarată incapabilă sau persoana condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de legislaţie şi căreia nu i-au  fost stinse antecedentele penale."
    alineatele (6)-(10) devin alineatele (7)-(11);
    la alineatul (7) propoziţia a patra, cuvintele "sau unei alte informaţii" se înlocuiesc cu cuvintele ", indicaţiilor în scris ale autorităţii pe care o reprezintă";  
    alineatul (8):
    litera e) va avea următorul  cuprins:
    "e)  prezintă fondatorului  raport  cu privire la  activitatea economico-financiară a întreprinderii, precum   şi  rezultatele auditului  activităţii  economico-financiare; "
    alineatul se completează cu literele h) şi i), cu următorul cuprins:
    "h) propune fondatorului candidatura administratorului întreprinderii;
    i) aprobă, la propunerea administratorului, repartizarea profitului net anual al întreprinderii."
    la alineatul (11), partea introductivă  va avea următorul  cuprins:
    "(11) Membrul  consiliului  de administraţie se revocă de către fondator în caz de:"
    articolul  se completează cu alineatele (12) şi (13), cu următorul cuprins:
    "(12) Şedinţele consiliului de administraţie se convoacă de preşedintele consiliului sau, în lipsa lui, de unul din membri în caz de necesitate, însă nu mai rar decît o dată în trimestru. Ordinea de zi şi materialele respective se aduc la cunoştinţa membrilor consiliului cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua şedinţei.
    (13) Şedinţa consiliului de administraţie se consideră deliberativă dacă la ea participă mai mult de jumătate din membrii acestuia. Hotărîrile se adoptă cu votul  majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă dacă statutul sau Regulamentul consiliului de administraţie nu prevede cote mai mari de voturi. Şedinţa consiliului de administraţie se consemnează în proces-verbal, care se semnează de toţi membrii consiliului participanţi la şedinţă."
    7. Articolul 8:
    după litera d) se introduc două  litere noi, e) şi f), cu următorul cuprins:
    "e) asigură, la decizia consiliului de administraţie, auditul activităţii economico-financiare a întreprinderii;
    f) prezintă consiliului de administraţie raport cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii şi actul auditului;"
    literele e)-h) devin literele g)-j);
    la litera h), cuvintele "(consiliului de administraţie) propuneri" se înlocuiesc cu cuvintele  "propuneri coordonate cu consiliul de administraţie";
    articolul se completează cu litera k), cu următorul cuprins:
    "k) prezintă trimestrial consiliului de administraţie dare de seamă referitor la rezultatele activităţii întreprinderii."
    8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 13. Profitul şi pierderile întreprinderii
    (1) Profitul (pierderile) întreprinderii se determină în modul  prevăzut de  legislaţie.  Profitul net se formează după achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii şi rămîne la dispoziţia întreprinderii.
    (2) Profitul net poate fi utilizat pentru:
    a) acoperirea pierderilor anilor precedenţi;
    b) formarea capitalului de rezervă;
    c) formarea rezervei pentru dezvoltarea producţiei;
    d) defalcări în bugetul de stat;
    e) în alte scopuri, dacă ele nu contravin legislaţiei.
    (3) Decizia de repartizare a profitului net se adoptă de către consiliul de administraţie, la propunerea administratorului.
    (4) Profitul net se va repartiza doar pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi, pentru  formarea capitalului de rezervă şi formarea rezervei pentru dezvoltarea producţiei în cazul în care valoarea activelor nete, conform ultimului bilanţ al întreprinderii,  este mai mică decît capitalul social al întreprinderii sau va deveni mai mică în urma repartizării lui în alte scopuri.
    (5) Pierderile întreprinderii se  acoperă din contul profitului net rămas la dispoziţia întreprinderii, din contul mijloacelor fondului de rezervă, precum şi din donaţii sau subvenţii.
    (6) Dacă, la expirarea celui de-al doilea an financiar sau al oricărui an financiar ulterior, valoarea activelor nete ale întreprinderii, potrivit bilanţului anual al acesteia, va fi mai mică decît mărimea capitalului social, consiliul de administraţie va informa fondatorul despre necesitatea modificării capitalului social al întreprinderii."
    Art.II. - Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Marian LUPU

    Chişinău, 20 iulie 2006.
    Nr.234-XVI.