LPC357/2005
ID intern unic:  314921
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 357
din  23.12.2005
pentru modificarea şi completarea articolului 1 din
Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea
şi intrarea în Republica Moldova
Publicat : 06.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 32
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. -  Articolul 1 din Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art.54), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
articolul se completează cu un nou alineat, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vîrsta de 14 ani şi sînt înmatriculaţi la studii în instituţii de învăţămînt din alte state, la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de învăţămînt respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată notarial, care conţine consimţămîntul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, Cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii."
alineatele (3)-(5) devin alineatele (4)-(6).

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                               Marian LUPU

Chişinău, 23 decembrie 2005.
Nr.357-XVI.