LPC69/2007
ID intern unic:  322432
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 69
din  22.03.2007
pentru modificarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005
cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Publicat : 30.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 043     art Nr : 192     Promulgat : 28.03.2007
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. -  Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 35 alineatul (2) subalineatul 5, cuvintele "1 decembrie 2007" se înlocuiesc cu cuvintele "1 iulie 2007".
2. Articolul 36 alineatul (1):
la litera a), cuvintele "1 decembrie 2007" se înlocuiesc cu cuvintele  "1 aprilie 2007";
litera b) va avea următorul cuprins:
"b) se vor majora, pînă la cuantumul minim prevăzut de grilele de salarii, recalculat cu coeficientul K=0,9, salariile de bază pentru personalul de bază din unităţile sanitare şi de asistenţă socială, salarizat conform anexei nr.1, iar în mărime deplină vor fi plătite începînd cu 1 aprilie 2007;"
la litera c), cuvintele "1 decembrie 2007" se înlocuiesc cu cuvintele   "1 aprilie 2007";
litera e) va avea următorul cuprins:
"e) salariile funcţiei pentru funcţionarii publici şi pentru personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor publice se vor stabili în cuantum de 90 % din mărimile minime nominale prevăzute în anexele nr.4-6 şi nr.8, iar în mărime deplină vor fi plătite începînd cu 1 decembrie 2007;"
3. Anexa nr.1:
la compartimentul II punctul 3, cifra "1,10" se înlocuieşte cu cifra "1,20*";
anexa se completează cu o notă, cu următorul cuprins:
"*Acest indice de prioritate intersectorială se pune în aplicare de la 1 septembrie 2007."
4. La anexa nr.3 compartimentul "Consiliul Coordonator al Audiovizualului", cifrele "5000" şi "4000" se înlocuiesc cu cifrele "6500" şi, respectiv, "5850".
PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI           Marian LUPU
Nr.69-XVI. Chişinău, 22 martie 2007.