LPC1300/2002
ID intern unic:  312026
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1300
din  25.07.2002
pentru modificarea  şi completarea Legii nr. 1134-XIII
din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni
Publicat : 15.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 117     art Nr : 966     Promulgat : 07.08.2002
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.38-39, art.332), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 72, alineatul (9) se exclude.
2. La articolul 89:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Controlului de audit, al cărui obiect este exerciţiul economico-financiar, societatea deschisă este supusă la decizia adunării generale a acţionarilor.";
la alineatul (2):
în partea introductivă, cuvîntul "extraordinar" se exclude;
după litera a) se introduce o nouă literă b), cu următorul cuprins:
"b) la cererea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;";
litera b) devine litera c);
alineatul (7) se exclude.
3. Articolul 91 alineatul (1) litera d) va avea următorul cuprins:
"d) denumirea întreagă a organizaţiei de audit şi principalele teze ale raportului  privind rezultatele controlului de audit, efectuat în condiţiile articolului 89 alin.(1) (pentru societăţile deschise cu un număr de acţionari şi deţinători nominali de acţiuni de peste 50)."
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI               Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 25 iulie 2002.
Nr. 1300-XV.