LPC130/2004
ID intern unic:  312025
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 130
din  29.04.2004
pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor publice de
gospodărie comunală  nr.1402-XV din 24 octombrie 2002
Publicat : 25.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 100     art Nr : 516     Promulgat : 14.06.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14-17, art.49), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după noţiunea "alimentare cu apă" se introduce noţiunea "apă tehnologică", cu următorul cuprins:
"apă tehnologică - apă necesară asigurării unui proces tehnologic (industrial, agricol etc.), care îndeplineşte condiţiile de calitate specifice;"
2. La capitolul II secţiunea "A", după articolul 13 se introduce un articol nou, care devine articolul 131, cu următorul cuprins:
"Art.131. - (1) Reglementarea tarifelor la serviciile publice de gospodărie comunală furnizate/prestate în mod centralizat este prerogativa Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică şi a autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
(2) Agenţia  Naţională pentru Reglementare în Energetică:
a) elaborează şi aprobă, în coordonare cu Guvernul, metodologia de  calculare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate;
b) aprobă, în coordonare cu administraţia publică locală, tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă tehnologică, prestate centralizat la nivel de municipiu (oraş) şi raion, calculate în conformitate cu metodologia de calculare a tarifelor;
c) monitorizează respectarea de către operatori a metodologiei de calculare a tarifelor, participă, în limitele competenţei, la exercitarea controlului asupra activităţii participanţilor pe piaţa serviciilor comunale;
d) asigură transparenţa tarifelor pentru serviciile publice de gospodărie comunală."
3. La articolul 14 alineatul (4) litera i), după textul "gospodărie comunală" se introduce textul " , exceptînd serviciile de alimentare cu apă tehnologică".
4. Articolul 22 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Operatorii sînt în drept să deschidă filiale şi reprezentanţe, să adere la asociaţii, concerne şi consorţii sau să le susţină material şi financiar, numai cu acordul autorităţii administraţiei publice locale care i-a înfiinţat şi al organului public central de specialitate care exercită controlul asupra respectării legislaţiei antimonopol."
Art.II. - Guvernul, în termen de 2 luni, va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 29 aprilie 2004.
Nr.130-XV.