HGA1454/2002
ID intern unic:  292374
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1454
din  12.11.2002
cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri
ale Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 14.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 151-153     art Nr : 1581
    Abrogat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263

    MODIFICAT
    HG60 din 27.01.04, MO22-25/06.02.04 art.187

    Întru executarea Legii nr. 1211-XV din 11 iulie 2002 pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 106-109, art. 817), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (se anexează).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                      Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul justiţiei                                             Ion Morei

    Chişinău, 12 noiembrie 2002.
    Nr. 1454.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1454
din 12 noiembrie 2002
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
    [Pct.1 abrogat prin HG60 din 27.01.04, MO22-25/06.02.04 art.187]
    2. Punctul 9 din Regulamentul Guvernului Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 34 din 17 ianuarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 8-10, art. 73), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu următorul alineat:
    "La dispoziţia conducerii Guvernului unele proiecte de acte normative vor fi supuse expertizei juridice de către Centrul Creaţie Legislativă".
    3. Blocul informaţional al Clasificatorului unic al funcţiilor publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 151 din 23 februarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 25-26, art. 186), cu modificările şi completările ulterioare, la compartimentul "3. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, conform prevederilor art. 24 al Legii cu privire la Guvern", după poziţia 8 se completează cu poziţia 9 "9. Centrul Creaţie Legislativă".
    4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 842 din 14 august 2001 "Cu privire la Centrul Creaţie Legislativă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97-99, art. 871), cu modificările ulterioare, se modifică, după cum urmează:
    a) în alineatul doi al preambulului cuvintele "celor mai importante proiecte" se substituie prin cuvîntul "proiectelor";
    b) la primul alineat din punctul 3:
    în subalineatul întîi cuvintele "celor mai importante proiecte" se substituie prin cuvîntul "proiectelor";
    subalineatul doi se exclude;
    subalineatul trei se expune în următoarea redacţie:
    "efectuarea expertizei juridice a proiectelor de acte normative;".
    5. Regulamentul Centrului Creaţie Legislativă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 642 din 23 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 69-70, art. 734), se modifică şi se completează, după cum urmează:
    a) punctul 1 se expune în redacţie nouă:
    "1. Centrul Creaţie Legislativă (în continuare - Centrul) este o autoritate administrativă centrală creată pe lîngă Guvern în scopul elaborării proiectelor de acte legislative";
    b) la punctul 4:
    litera a) se expune în redacţie nouă:
    "a) elaborarea proiectelor de acte legislative";
    litera c) se exclude;
    litera d) devine, respectiv, litera c);
    c) la alineatul întîi punctul 5:
    literele a) şi b) se expun în redacţie nouă:
    "a) elaborează proiecte de acte legislative la dispoziţia Preşedintelui Republicii Moldova sau a conducerii Guvernului, la solicitarea organelor administraţiei publice centrale, altor instituţii subordonate Guvernului, precum şi din proprie iniţiativă;
    b) la dispoziţia conducerii Guvernului efectuează nemijlocit sau organizează efectuarea expertizei juridice a proiectelor de acte normative";
    litera e) se exclude;
    literele f), g), h), i) şi j) devin, respectiv, literele e), f), g), h) şi i);
    d) la litera c) punctul 6 cuvintele "elaborarea conceptelor şi celor mai importante proiecte de legi, altor acte normative ale Guvernului" se substituie prin cuvintele "elaborarea proiectelor de acte normative".