LPM262/2005
ID intern unic:  312803
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 262
din  27.10.2005
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001
privind licenţierea unor genuri de activitate
Publicat : 25.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 157     art Nr : 784     Promulgat : 18.11.2005
Rectificat prin MO164-167/09.12.05 pag.59
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26-28, art. 95), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 6 alineatul (2), după cuvintele "al doilea" se introduc cuvintele ", cele ale municipiului Bălţi".
2. Articolul 8 alineatul (1):
la punctul 6), cuvintele "legată de" se substituie prin cuvîntul "cu";
la punctul 7), cuvintele "legată de jocurile" se substituie prin cuvintele "în domeniul jocurilor";
la punctul 8), textul "băuturilor alcoolice şi" se substituie prin cuvintele "producţiei alcoolice şi/sau";
la punctul 16, cuvintele "pentru urbanism şi/sau inginerie" se substituie prin cuvintele "urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare";
punctul 17) va avea următorul cuprins:
"17) construcţiile de clădiri şi/sau construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările;"
punctul 37) va avea următorul cuprins:
"37) activitatea instituţiilor de învăţămînt privat de toate nivelurile, treptele şi formele; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi/sau pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;"
punctul 48) se completează cu cuvintele "şi/sau a berii".
3. La articolul 13 alineatul (2), după textul "de 3 ani", se introduce textul "cu indicarea anuală în conţinutul acesteia a termenului pentru care s-a achitat taxa de licenţă,".
4. Articolul 18:
la alineatul (1), cifra "4" se substituie prin cifra "5";
după alineatul (1) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Pentru solicitanţii de licenţă înregistraţi cu cel mult un an înainte de data depunerii cererii de eliberare a licenţei, taxa pentru eliberarea licenţei constituie 50 la sută din taxa stabilită la alin. (1)."
alineatele (2)-(8) devin alineatele (3)-(9);
alineatul (7) se completează în final cu următoarea propoziţie: "În acelaşi mod se achită şi taxa pentru copia de pe licenţă ce confirmă dreptul filialei sau al altei subdiviziuni separate a titularului de licenţă să desfăşoare activitatea în baza licenţei obţinute."
la alineatul (8), textul "eliberarea licenţei reperfectate şi a" se substituie prin textul "reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea";
după alineatul (8) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (9), cu următorul cuprins:
"(9) Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta nu se percepe la includerea unităţilor de transport în şi/sau excluderea lor din anexa la licenţă pentru genul de activitate indicat la art. 8 alin. (1) pct. 15)."
alineatul (9) devine alineatul (10).
5. La articolul 21:
alineatul (1) litera k) va avea următorul cuprins:
"k) desfăşurarea de către filială şi/sau altă subdiviziune separată a titularului de licenţă a activităţii licenţiate fără copia autorizată de pe licenţă;"
la alineatul (8), după expresia "j)-l)" se introduce textul ", precum şi în cazul în care acestea sînt retrase în temeiul alin. (2)".
6. În anexă, la punctul 1 din tabel şi la punctele 1, 2 şi 3 din notă, cuvintele "legată de jocurile" se substituie prin cuvintele "în domeniul jocurilor", iar la punctul 3 din tabel, cuvîntul "băuturilor" se substituie prin cuvîntul "producţiei".
[Pct.6 rectificat prin MO164-167/09.12.05 pag.59]
[Pct.6 rectificat prin MO164-167/09.12.05 pag.59]
6. În anexă, la punctul 1 din tabel şi la punctele 1, 2 şi 3 din notă, cuvintele "legată de jocurile" se substituie prin cuvintele "în domeniul jocurilor".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI           Marian LUPU
Chişinău, 27 octombrie 2005.
Nr. 262-XVI.