LPC249/2006
ID intern unic:  318266
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 249
din  21.07.2006
pentru completarea şi modificarea articolului 4 din
Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995
Publicat : 03.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 170-173     art Nr : 779
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Articolul 4 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, se completează şi se modifică după cum urmează:
    după alineatul (3) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Instituţiile medico-sanitare şi farmaceutice private îşi desfăşoară activitatea în incinta spaţiilor ce le aparţin cu drept de proprietate privată sau a spaţiilor închiriate ori luate în alt mod în folosinţă temporară din afara instituţiilor medico-sanitare publice."
    alineatul (4) devine alineatul (5).
    Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, contractele cu privire la închirierea spaţiilor în incinta instituţiilor medico-sanitare publice (contractele de locaţiune, contractele de arendă), încheiate de către instituţiile medico-sanitare şi farmaceutice private pînă la 21 iulie 2006, vor continua să producă efecte juridice pînă la expirarea termenului pentru care au fost încheiate.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr. 249-XVI. Chişinău, 21 iulie 2006.