HGM907/2004
ID intern unic:  295465
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 907
din  10.08.2004
privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
 operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 20.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 150-155     art Nr : 1083
    MODIFICAT
   
HG10 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.30

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, conform anexei, modificările şi completările ce se operează  în unele hotărîri ale Guvernului.
    2. Se stabileşte că plata burselor speciale, modificate conform pct.6 al anexei la prezenta hotărîre, se va efectua cu începere din 1 iunie 2004.

    PRIM-MINISTRU                                             Vasile  TARLEV
    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru                                        Vasile Iovv
    Viceprim-ministru                                                 Valerian Cristea
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                        Dmitrii Todoroglo
    Ministrul finanţelor                                              Zinaida Grecianîi
    Ministrul economiei                                             Marian Lupu

    Chişinău, 10 august 2004.
    Nr. 907.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 907
din 10 august 2004
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 7 iunie 1999 "Despre măsurile pentru executarea Legii privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.62-64, art.554) se modifică şi se completează după cum urmează:
    în denumire şi în text, cuvîntul "electroenergetic" se substituie prin cuvîntul "energetic";
    din preambulul punctului 1 cuvintele "şi administrării proprietăţii de stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor" se exclud;
    la subpunctul 1) al punctului 4:
    sintagma "judeţul Chişinău" se substituie prin sintagma "municipiul Chişinău";
    se introduc literele d) şi e) avînd următorul conţinut:
    "d) pînă la 20 august 2004 - datoriile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale faţă de întreprinderile Societăţii pe Acţiuni moldo-ruse de tip deschis "Moldova-Gaz" la compensarea diferenţei de preţuri la gazele naturale şi lichefiate, livrate de către întreprinderile menţionate categoriilor populaţiei care beneficiază de înlesniri, datorii care, conform situaţiei la 1 ianuarie 1999, constituiau 652,777 mii lei;
    e) pînă la 20 august 2004 - datoria Societăţii pe Acţiuni moldo-ruse de tip deschis "Moldova-Gaz" faţă de Ministerul Finanţelor în sumă de 12909,6 mii lei, acumulată în urma preluării de către stat a datoriilor acestei societăţi faţă de Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă, precum şi datoriile Societăţii pe Acţiuni "Reţele Termice Cahul" în sumă de 887,9 mii lei, ale Întreprinderii municipale "Reţelele şi Centralele Termice Comrat" în sumă de 1326,3 mii lei, ale Societăţii pe Acţiuni "Reţele Termice Edineţ" în sumă de 8468,4 mii lei şi ale Întreprinderii municipale "Reţele Termice din Ceadîr-Lunga" în sumă de 2227,0 mii lei faţă de Societatea pe Acţiuni moldo-rusă de tip deschis "Moldova-Gaz";
    din punctul 10 cuvintele "şi Reformelor"  se exclud;
    în punctul 11, cuvintele "dlui Andrei Cucu, viceprim-ministru, ministrul economiei şi reformelor" se substituie prin cuvintele "ministrului economiei".
    2. Hotărîrea Guvernului nr.718 din 20 iulie 2000 "Privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de oficiile cadastrale teritoriale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.88-90, art.810), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum  urmează:
    litera a) de la punctul 7 va avea următorul cuprins:
    "a) 7,7% din plăţile pentru lucrările menţionate în Catalogul de preţuri K-16-09;
    20% din tarifele menţionate la litera b) punctul 1, punctele 2, 5 şi 10 din anexa la prezenta hotărîre;
    33,7% de la tariful pentru înregistrarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile în cadrul  înregistrării curente, cu excepţia plăţilor pentru serviciile menţionate la litera d) punctul 1 din anexă, de la care defalcările constituie 20,5%, şi la litera f) punctul 1 din anexă, de la care defalcările constituie 23,2%";
    50% din adaosul de la prestarea serviciilor într-o singură zi şi în trei zile, care se acumulează pe un cont special al Ministerului Finanţelor, în scopul  deservirii şi rambursării creditului acordat pentru implementarea Primului Proiect de Cadastru.
    Notă: Baza de calcul a defalcărilor din litera a) punctul 7 alineatele unu şi patru nu includ taxa pe valoarea adăugată.";
    anexa la hotărîre:
    punctul 1:
    la litera a):
    după cuvintele "pentru apartamente" se includ cuvintele " , precum şi pentru încăperi izolate, indiferent de destinaţie, proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale";
    după cuvintele "pentru terenuri cu case de locuit individuale" se includ cuvintele "'precum şi pentru construcţii, indiferent de destinaţie, proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale (cu sau fără teren aferent)";
    se completează în final cu următorul alineat:
    "pentru efectuarea modificărilor în Registrul bunurilor imobile în cadrul înregistrării primare masive - 8,50 lei";
    la litera e), cuvintele "dreptului de arendă" se substituie cu cuvintele "locaţiunii (arendei)" şi în continuare după text;
    la punctul 4, cuvintele "greşelilor tehnice din cadastru" se substituie cu cuvintele "erorilor materiale din documentaţia  cadastrală, cu excepţia  Registrului bunurilor imobile" şi în continuare după text;
    punctele 5 şi 10 vor avea următorul cuprins:
    "5. Efectuarea notărilor solicitate în Registrul bunurilor imobile, dacă prezenta hotărîre nu prevede alt tarif - 20%";
    "10. Alte activităţi  legate de înregistrare, inclusiv introducerea modificărilor şi corectărilor în Registrul bunurilor imobile - 20%";
    nota la anexă va avea următorul cuprins:
    "Notă: Serviciile menţionate la punctele 1, 2, 5, 10 şi 11 sînt scutite de plata taxei pe valoarea adăugată. Tarifele de la punctele 3, 4, 6, 7, 8 şi 9 includ taxa pe valoarea adăugată. Tarifele de la literele b)-j) ale punctului 1, punctele 2, 5 şi 10 includ cheltuielile pentru rambursarea creditului acordat  pentru implementarea Primului Proiect de Cadastru, iar cele de la literele c), e), g), h), i) şi j) - şi cheltuielile pentru constituirea fondului de garanţie".
   
[Pct.3 abrogat prin HG10 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.30]
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 11 august 2003 "Cu privire la crearea Unităţii de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă şi canalizare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.177-181, art.1014) se modifică şi se completează după cum urmează:
    în textul hotărîrii:
    punctul 4 va avea următorul cuprins:
    "4. Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului va asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii Unităţii de implementare.";
    în punctul 5, sintagma "Ministerul Ecologiei" se substituie prin  cuvîntul "Departamentul";
    în anexa nr.1:
    sintagma "Ministerul Ecologiei" se substituie prin cuvîntul "Departamentul"  la cazul gramatical corespunzător;
    în punctul 7 litera d), după cuvintele "la Guvern" se introduc cuvintele "la Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului" şi în continuare după text;
    din punctul 15 alineatul cinci se exclude;
    în punctul 16, cuvîntul "trimestru" se substituie prin cuvîntul "lună";
    punctul 17 se completează în final  cu cuvintele "care se prezintă Guvernului pentru informare";
    la anexa nr.2, sintagma "Ministerul Ecologiei" se substituie prin cuvîntul "Departamentul", iar cuvîntul "ministrul" se substituie prin sintagma "directorul general".
    5. Regulamentul privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1425 din 2 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 244-247, art.1483), se modifică şi se completează după cum  urmează:
    punctul 3 va avea  următorul cuprins:
    "3. În sensul prezentului Regulament, denumirea oficială sau istorică a statului este: Republica Moldova, Moldova, ţara  Moldovei, scrise  cu  orice  caractere (majuscule sau minuscule), şi  traducerile lor, folosite separat sau în îmbinare cu alte elemente verbale sau figurative. Pentru eliberarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, se achită taxa de stat conform legislaţiei în vigoare.
    Abrevierile sau derivatele denumirii oficiale sau istorice a statului, precum şi expunerea denumirii oficiale sau istorice a statului în altă formă decît cea prevăzută la alineatul întîi al prezentului punct vor fi examinate de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (în continuare - AGEPI), iar utilizarea acestora va fi permisă, fără drept exclusiv, persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova sau persoanelor străine, care deţin pe teritoriul  Moldovei întreprinderi funcţionale, înregistrate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.";
    la punctul 6:
    alineatul patru, după cuvintele "în modul stabilit" se completează cu cuvintele " , conform Nomenclatorului produselor, proceselor şi serviciilor supuse certificării obligatorii în Republica Moldova"  şi în continuare după text;
    alineatul cinci va avea următorul cuprins:
    "decizia privind publicarea cererii de  înregistrare a mărcii depuse la AGEPI.";
    punctul 11 va avea următorul cuprins:
    "11. Decizia de acordare sau de neacordare a permisiunii, luată de Comisie, semnată de preşedintele sau vicepreşedintele acesteia, se expediază  solicitantului în termen de 5 zile de la data adoptării ei.
    Decizia poate fi contestată în modul stabilit de  legislaţia în vigoare.";
    la punctul 16:
    din alineatul întîi cuvintele " , aprobată  printr-o dispoziţie a Guvernului," se exclud;
    alineatul doi va avea  următorul cuprins:
    "Decizia poate fi contestată în modul stabilit de legislaţia în vigoare."
    6. Lista sportivilor de performanţă, antrenorilor şi medicilor sportivi cărora li se acordă burse speciale pentru anul 2004, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 19 februarie 2004 "Cu privire la  acordarea burselor speciale unor  sportivi de performanţă, antrenori şi medici sportivi" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 35-38,  art. 276 ), se  modifică şi se  completează după cum urmează:
    în compartimentul I "Sportivi":
    la poziţia 1, cifra  "4000" se substituie cu cifra  "5000";
    la poziţia 2, cifra  "4000" se substituie cu cifra  "5000";
    la poziţia 3, cifra  "3000" se substituie cu cifra  "4000";
    la poziţia 4, cifra  "2500" se substituie cu cifra  "4000";
    la poziţia 5, cifra  "2500" se substituie cu cifra  "4000";
    la poziţia 6, cifra  "2500" se substituie cu cifra  "4000";
    la poziţia 9, cifra  "1800" se substituie cu cifra  "4000";
    la poziţia 10, cifra  "1800" se substituie cu cifra  "2000";
    la poziţia 16, cifra  "1500" se substituie cu cifra  "2000";
    la poziţia 30, cifra  "1000" se substituie cu cifra  "2000";
    la poziţia 39, cifra  "800"  se substituie cu cifra  "1200";
    la poziţia 40, cifra  "800"   se substituie cu cifra  "1000";
    la poziţia 46,  cifra  "500"  se substituie cu cifra  "1200";
    se exclud din listă:
    Diaconu Ivan, Mihailov Vitalie, Graboveţchi Igor, Esir Ilie, Cristea Ludmila, Sambriş Ruslan, Bondari Dumitru, Muntean Mihail, Starcencov Vladimir, Trudov Vladimir, Bespalov Vladimir, Pană Vladimir, Bîtcă Vladimir, Creciun Serghei, Luca Vasile, Cecanova Irina, Talasimov Stanislav, Belocosov Nicolae, Rusu Eugeniu;
    se includ în listă:
    Moldovan Oleg  tir      1500
    Coica Nicoleta   înot    1200
    Pinciuc Stepan   înot    1200
    Postica Serghei  înot    1200;
    la compartimentul II "Antrenori",  se include în listă:
    Bratan Ivan   haltere    1000;
    la compartimentul III "Medici sportivi":
    la poziţia  2, cifra "700" se substituie cu cifra "1000";
    se exclud  din listă:
    Pintelei Sergiu, Robu Maria, Solovei Andrei, Balmuş Dorin.