LPC1079/2000
ID intern unic:  311021
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1079
din  23.06.2000
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 14.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 154
MODIFICAT
LP57/10.03.06, MO75-78/19.05.06 art.314 în vigoare din 19.07.06

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Codul de procedură civilă, aprobat prin Legea  R. S. S. Moldoveneşti din 26 decembrie 1964 (Veştile Sovietului Suprem al R. S. S. Moldoveneşti, 1964, nr.36, art.82), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. După articolul 54 se introduce articolul 541, cu următorul cuprins:
"Articolul 541. Obligaţia de a prezenta dovezi în cauzele
    de încălcare a drepturilor titularului de
    brevet
În cazul în care obiectul litigiului îl constituie încălcarea drepturilor titularului de brevet referitor la un procedeu de obţinere a unui produs, instanţa judecătorească va cere pîrîtului să demonstreze că procedeul folosit pentru obţinerea acestui produs este diferit de procedeul brevetat. Pînă la prezentarea probei contrarii, orice produs identic, fabricat fără consimţămîntul titularului de brevet, este considerat ca fiind obţinut prin procedeul brevetat dacă produsul este nou şi/sau dacă probabilitatea că produsul a fost obţinut prin procedeul brevetat este mare, iar titularul de brevet, deşi a depus eforturi rezonabile, nu a reuşit să stabilească ce procedeu a fost, de fapt, folosit.
În cazul prezentării probei contrarii, drepturile pîrîtului, legate de protecţia secretelor sale industriale şi comerciale, vor fi asigurate."
2. Articolul 140 se completează în final cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
"Măsura de asigurare a acţiunii poate fi anulată la cererea pîrîtului dacă instanţa judecătorească, în acţiunile legate de protecţia proprietăţii intelectuale, nu a luat o hotărîre definitivă în termen de 31 de zile calendaristice de la data luării măsurilor pentru asigurarea acţiunii."
[ Art.II abrogat prin LP57/10.03.06, MO75-78/19.05.06 art.314 din 19.07.06]
Art. III. - Legea nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 13, art. 126) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (1), textul "care practică activitate de antreprenoriat pe teritoriul Republicii Moldova" se exclude.
2. La articolul 5 alineatul (1), după cuvintele "Obiecte ale secretului comercial" se introduc cuvintele "(know-how)".
3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
"Articolul 12.   Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice
     care au acces la secretul comercial
(1) Persoanele fizice şi juridice, inclusiv persoanele cu funcţii de răspundere ale organelor de stat de control şi supraveghere, care au acces la secretul comercial, sînt obligate să respecte cu stricteţe cerinţele privind nedivulgarea lui, să împiedice scurgerea informaţiei către terţi, achiziţionarea sau folosirea de către aceştia a informaţiei fără consimţămîntul proprietarului şi într-un mod contrar practicii comerciale loiale (rezilierea contractului, abuzul de încredere şi incitarea la delict, achiziţionarea de informaţii nedivulgabile de către terţii care ştiau că o atare achiziţie implică practici comerciale neloiale sau în privinţa cărora au fost prezentate probe de astfel de practici ori de o gravă neglijenţă sau ignoranţă), sub rezerva ca aceste informaţii:
a) să fie secrete în sensul că, în totalitatea lor ori în configuraţia sau asamblarea exactă a elementelor lor, ele în general nu sînt cunoscute sau nu sînt accesibile persoanelor din mediul care în practica obişnuită recurg la genul de informaţii în cauză;
b) să aibă o valoare comercială pentru că sînt secrete;
c) să facă obiectul unor dispoziţii rezonabile de păstrare a secretului lor din partea persoanei care le controlează în mod licit.
(2) În cazul în care autorizarea comercializării produselor farmaceutice sau a produselor chimice pentru agricultură care conţin preparate chimice noi este condiţionată de comunicarea de date nedivulgabile rezultate din încercări sau de alte date nedivulgabile, a căror stabilire cere un efort considerabil, aceste date sînt protejate atît contra exploatării lor neloiale în comerţ, cît şi contra divulgării, cu excepţia cazurilor cînd divulgarea este necesară pentru protecţia publicului sau cînd sînt luate măsuri pentru a asigura protejarea datelor respective contra exploatării lor neloiale în comerţ."
4. La articolul 13, alineatul (1) se completează în final cu propoziţia: "La prezentarea probelor se iau în considerare interesele legitime ale părţilor legate de protecţia secretelor lor industriale şi comerciale."
5. După articolul 13 se introduce articolul 131, cu următorul cuprins:
"Articolul 131.   Consultarea oficialităţilor străine în
    materie de asigurare a secretului comercial
În scopul prevenirii unor pretinse violări ale legilor şi reglementărilor unui stat străin ca rezultat al unor acţiuni întreprinse de cetăţeni ai Republicii Moldova sau de persoane domiciliate în Republica Moldova, oricare oficialitate a statului străin este în drept să solicite oficialităţilor responsabile din Republica Moldova furnizarea de informaţii neconfidenţiale existente la dispoziţia publicului care prezintă un interes în cauză, precum şi alte informaţii de care dispun, sub rezerva respectării legislaţiei interne şi încheierii unui acord reciproc satisfăcător cu privire la respectarea caracterului confidenţial al acestor informaţii."
Art.IV. - Legea nr. 461-XIII din 18 mai 1995 privind brevetele de invenţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art. 601; 1996, nr. 40-41, art. 367) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2:
articolul se completează cu un nou alineat (1), cu următorul cuprins:
"(1) Protecţia juridică a invenţiilor înglobează aspectele referitoare la existenţa, achiziţionarea, aria de aplicare, menţinerea drepturilor şi mijloacele de respectare a acestora, precum şi problemele referitoare la exercitarea drepturilor dobîndite.";
alineatele (1), (2), (3) şi (4) devin, respectiv, alineatele (2), (3), (4) şi (5);
la alineatul (5), textul "protejate în conformitate cu legislaţia în vigoare" se înlocuieşte cu textul "retrase de la Agenţie, în baza hotărîrii comisiei abilitate de Guvern, în termen de 30 de zile de la data depunerii lor, cu înştiinţarea inventatorului sau a succesorului în drepturi al acestuia."
2. Articolele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
"Articolul 3. Reprezentarea
(1) Persoanele fizice şi juridice cu domiciliul, respectiv sediul, în Republica Moldova (naţionale) care sînt în drept să obţină protecţia legală a unei invenţii acţionează în faţa Agenţiei personal sau prin intermediul reprezentantului în proprietate industrială, împuternicit printr-o procură.
(2) Persoanele fizice şi juridice străine, cu domiciliul, respectiv sediul, permanent în străinătate acţionează în faţa Agenţiei numai prin intermediul reprezentantului în proprietate industrială din Republica Moldova, cu excepţia cazurilor cînd convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd altfel.
(3) Reprezentantul în proprietate industrială activează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.";
"Articolul 4. Condiţiile de brevetabilitate a invenţiei
(1) O invenţie din orice domeniu tehnologic poate fi brevetată sub rezerva ca aceasta să fie nouă, să rezulte
dintr-o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială. Invenţia poate avea ca obiect un produs, un procedeu sau o metodă, inclusiv microorganisme, precum şi aplicarea unui produs, unui procedeu sau a unei metode. Se acordă brevete şi se asigură dreptul de brevet fără discriminare în ceea ce priveşte locul creării invenţiei, domeniul tehnologic şi faptul că produsele sînt importate sau sînt de origine autohtonă.
(2) Nu sînt considerate invenţii brevetabile, în sensul prezentei legi:
a) descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice;
b) semnele convenţionale, orarele, regulile;
c) metodele de executare a operaţiunilor intelectuale;
d) metodele de organizare şi administrare economică;
e) proiectele şi schemele de sistematizare a edificiilor, construcţiilor, teritoriilor;
f) realizările cu caracter estetic (design);
g) topografiile circuitelor integrate;
h) soiurile de plante, altele decît microorganismele.
(3) Se exclud de la brevetare invenţiile a căror exploatare comercială se cere a fi prevenită în scopul menţinerii ordinii publice sau a bunelor moravuri, inclusiv în scopul ocrotirii vieţii şi a sănătăţii oamenilor şi animalelor sau prezervării vegetalelor, ori pentru a evita aducerea de atingeri grave mediului înconjurător. Această excludere nu va depinde numai de faptul că exploatarea invenţiei este interzisă prin alte legi."
3. Titlul articolului 6 va fi:
"Articolul 6. Activitatea inventivă (neevidenţa)".
4. Titlul articolului 7 va fi:
"Articolul 7. Aplicabilitatea industrială (utilitatea)".
5. La articolul 8 alineatul (1), după textul "divulgare a fost făcută" se introduce textul "în legătură cu crearea invenţiei, dar nu mai devreme decît".
6. Articolul 10:
la alineatul (1) şi la alineatul (3) litera c), cuvintele "mandatarului autorizat" se înlocuiesc cu cuvintele "reprezentantului în proprietate industrială";
la alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
"b) descrierea invenţiei, care o dezvăluie în mod expres suficient de clar şi complet pentru ca o persoană calificată să o poată executa. solicitantul este obligat să specifice cel mai indicat mod de executare a invenţiei cunoscut de inventator la data depozitului, iar în cazul în care este invocată o prioritate - la data priorităţii cererii;";
la alineatul (8):
prima propoziţie va avea următorul cuprins:
"Documentele cererii se depun în limba de stat, certificate în modul corespunzător.";
alineatul se completează în final cu textul ", cu respectarea acestei date. Dacă solicitantul nu depune traducerea documentelor în limba de stat în termenul indicat, cererea se consideră nedepusă.";
după alineatul (8) se introduc alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:
"(9) Datele conţinute în cererea de brevet sînt confidenţiale pînă la publicarea cererii de către Agenţie. Divulgarea datelor conţinute în cerere pînă la publicarea acesteia este pasibilă de pedeapsă conform legislaţiei în vigoare.
(10) Agenţia este în drept sa ceară solicitantului cererii de brevet să furnizeze informaţii asupra cererilor depuse de el în străinătate şi asupra brevetelor respective ce i-au fost acordate în străinătate."
7. Articolul 12:
alineatul (2) se completează în final cu fraza: "Termenul în cauză începe să curgă de la data depozitului primei cereri; ziua depozitului nu este cuprinsă în termen.";
la alineatul (5), după cuvintele "invocarea priorităţii" se introduce textul ", însoţite de un certificat de prioritate (al datei depozitului) şi de o traducere în limba de stat,";
articolul se completează în final cu alineatul (10), care va avea următorul cuprins:
"(10) Prioritatea invenţiei nu poate fi refuzată din motiv că anumite elemente ale acesteia, pentru care se revendică prioritatea, nu figurează printre revendicările formulate în cererea depusă în ţara de origine, cu condiţia ca toate documentele depuse o dată cu această cerere să conţină elementele respective."
8. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
"Articolul 15. Transformarea cererii
Cererea de brevet de invenţie, inclusiv cererea de brevet euroasiatic, poate fi transformată, păstrînd prioritatea,
printr-un demers al solicitantului, în cerere de înregistrare a modelului de utilitate şi viceversa pînă la adoptarea hotărîrii de acordare a brevetului sau în termen de 3 luni de la data adoptării hotărîrii de respingere a cererii."
9. Articolul 16:
la alineatul (3), litera b) se completează în final cu textul "alin. (2) şi alin.(3);";
la alineatul (8), după cuvintele "cererea va fi examinată" se introduc cuvintele "cu sau fără examinarea";
alineatul (9) va avea următorul cuprins:
"(9) Dacă solicitantul, în termenul indicat la alin. (8), se pronunţă în scris pentru eliberarea brevetului pe răspunderea sa, Agenţia verifică dacă invenţia descrisă corespunde condiţiilor de brevetabilitate, specificate la art. 4-8 din prezenta lege, şi în baza raportului de examinare adoptă hotărîrea de acordare a brevetului sau de respingere a cererii.";
alineatul (13) se completează în final cu textul "din prezenta lege şi în baza raportului de examinare adoptă hotărîrea de acordare a brevetului sau de respingere a cererii".
10. Articolul 20:
alineatul (1) se completează în final cu fraza: "Eliberarea brevetului nu poate fi refuzată, iar brevetul nu poate fi invalidat din motivul că vînzarea produsului brevetat sau obţinut printr-un procedeu brevetat este supusă unor interdicţii sau restricţii ce rezultă din legislaţia naţională.";
la alineatul (2), cuvintele "şi rezumatul" se înlocuiesc cu cuvintele ", rezumatul şi datele privind eliberarea brevetului".
11. După articolul 20 se introduce articolul 201, cu următorul cuprins:
"Articolul 201.   Protecţia complementară pentru
    produsele farmaceutice
(1) Titularul brevetului de invenţie pentru produsul farmaceutic, care a obţinut autorizaţia de comercializare a produsului, beneficiază de un termen complementar de protecţie a invenţiei, echivalent cu termenul care s-a scurs de la data depunerii cererii de brevet pînă la data autorizării acestei comercializări, dar care nu va depăşi 5 ani.
(2) Termenul complementar de protecţie pentru produsele farmaceutice se acordă la cererea titularului de brevet şi se confirmă printr-un certificat eliberat de Agenţie. Certificatul oferă aceleaşi drepturi conferite de brevetul de bază şi dă naştere aceloraşi drepturi şi obligaţii. Pe durata valabilităţii certificatului, titularul este obligat să plătească anual taxe legale de menţinere în vigoare a certificatului.
(3) Cererea, care include datele de identificare ale solicitantului, numărul brevetului, data şi numărul autorizaţiei de comercializare a produsului acordate, se depune la Agenţie în termen de 6 luni de la data acordării autorizaţiei de comercializare a produsului farmaceutic. Dacă autorizaţia de comercializare a produsului farmaceutic a fost acordată înainte de eliberarea brevetului de bază, cererea trebuie să fie depusă în termen de 6 luni de la data eliberării brevetului.
(4) La cerere se anexează:
a) copia autorizaţiei de comercializare a produsului farmaceutic;
b) dovada de plată a taxei stabilite.
(5) Hotărîrea de eliberare a certificatului se publică în Buletinul Oficial şi se înscrie în Registrul naţional al brevetelor de invenţie. Termenul publicării şi lista datelor pentru publicare se stabilesc de Agenţie."
12. La articolul 21 alineatul (1), cuvintele "termenului stabilit" se înlocuiesc cu cuvintele "termenelor stabilite în alin. (8) al art. 10 şi".
13. La articolul 22 alineatul (1), textul "exploatarea invenţiei protejate prin brevet fără autorizaţia sa." se înlocuieşte cu textul ", să efectueze fără acordul său următoarele acţiuni: să fabrice, să folosească, să ofere spre vînzare, să vîndă sau să importe în aceste scopuri produsul brevetat sau produsul obţinut prin procedeul brevetat."
14. Articolul 23:
la alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
"b) folosirea procedeului, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu, precum şi folosirea, oferirea spre vînzare, vînzarea sau importarea în aceste scopuri a produsului obţinut prin procedeu brevetat;";
după alineatul (3) se introduc alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) La examinarea cazurilor de încălcare a drepturilor titularului, dacă obiectul brevetului este un procedeu de obţinere a unui produs, instanţa judecătorească va cere pîrîtului să demonstreze că procedeul folosit la obţinerea acestui produs este diferit de procedeul brevetat. Pînă la prezentarea probei contrarii, orice produs identic, fabricat fără consimţămîntul titularului brevetului, este considerat ca fiind obţinut prin procedeul brevetat dacă produsul este nou şi/sau dacă probabilitatea că produsul a fost obţinut prin procedeul brevetat este mare, iar titularul brevetului, deşi a depus eforturi rezonabile, nu a reuşit să stabilească ce procedeu a fost, de fapt, folosit.
(5) În cazul prezentării probei contrarii, drepturile pîrîtului, legate de protecţia secretelor sale industriale şi comerciale, vor fi asigurate."
15. Articolul 24:
alineatul unic devine alineatul (1);
la alineatul (1):
litera b) se completează în final cu textul "în scopul determinării aplicabilităţii obiectului invenţiei sau în scopuri necomerciale;";
litera c) va avea următorul cuprins:
"c) în timpul calamităţilor naturale, catastrofelor, epidemiilor şi în alte situaţii excepţionale;";
articolul se completează în final cu alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
"(2) Folosirea specificată la alin.(1) se admite sub rezerva ca ea să nu aducă atingere într-un mod nejustificat folosirii normale a invenţiei protejate prin brevet şi să nu lezeze nejustificat interesele legitime ale titularului brevetului, ţinînd cont de interesele legitime ale terţilor. În caz contrar, titularul brevetului este în drept să ceară o compensare corespunzătoare a pierderilor suportate prin folosirea neautorizată a invenţiei.
(3) Nu constituie o încălcare a drepturilor titularului brevetului acţiunile autorităţilor publice în cazul în care acestea acţionează cu bună-credinţă în cadrul administrării prezentei legi."
16. Articolul 32:
la alineatul (1), textul "la eliberarea brevetului, dreptul" se exclude;
alineatele (2), (3) şi (7) vor avea următorul cuprins:
"(2) Transmiterea drepturilor se poate face prin cesiune, prin contract de licenţă exclusivă sau neexclusivă, precum şi prin succesiune ori moştenire legală sau testamentară.
(3) Drepturile transmise prin contract în temeiul alin. (2) produc efect pentru terţi şi condiţionează modificarea statutului juridic al brevetului din momentul înregistrării contractului la Agenţie.";
"(7) Nu se admite, conform legislaţiei în vigoare, includerea în contractul de licenţă a practicilor sau a condiţiilor care pot genera o folosinţă abuzivă a drepturilor de proprietate industrială, avînd un efect prejudiciabil asupra concurenţei pe piaţa respectivă, cum ar fi clauza transmiterii obligatorii de către licenţiat a informaţiei tehnice licenţiarului, condiţii care împiedică contestarea validităţii sau impunerea unui pachet obligatoriu de condiţii ale licenţierii."
17. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
"Articolul 33.   Altă folosire fără autorizarea titularului
     brevetului
(1) Instanţele judecătoreşti pot autoriza folosirea unei invenţii protejate (pot acorda licenţa obligatorie neexclusivă), fără permisiunea titularului brevetului, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) autorizarea acestei folosiri se va baza pe examinarea tuturor circumstanţelor proprii acesteia;
b) o atare folosire va fi permisă numai în cazul cînd, înaintea acestei folosiri, presupusul beneficiar s-a străduit să obţină autorizarea de la titularul brevetului în condiţii şi în modalităţi comerciale rezonabile, dar, cu toate eforturile sale, nu a reuşit să facă acest lucru într-un termen rezonabil. Derogarea de la prevederea dată se admite numai în cazul unei situaţii naţionale critice sau în cazul altor circumstanţe de extremă urgenţă ori în caz de folosire în scopuri publice necomerciale. În aceste cazuri, titularul brevetului este avizat în cel mai scurt timp;
c) întinderea şi durata unei atare folosiri vor fi limitate la scopurile pentru care aceasta a fost autorizată, iar în cazul tehnologiei de semiconductori, folosirea respectivă va fi destinată numai scopurilor publice necomerciale sau remedierii unei practici care a fost determinată, în baza unei proceduri judiciare sau administrative, ca fiind anticoncurenţială;
d) o atare folosire va fi neexclusivă şi netransmisibilă, cu excepţia părţii din întreprindere sau a activelor imateriale care efectuează această folosire;
e) orice folosire de acest gen va fi autorizată în principal pentru aprovizionarea pieţei interne;
f) autorizarea unei atare folosiri urmează a fi anulată, sub rezerva ca interesele legitime ale persoanelor astfel autorizate să fie protejate într-un mod adecvat, dacă şi atunci cînd circumstanţele care au condus la aceasta încetează să existe şi este evident că nu vor reapărea. Instanţa judecătorească este abilitată să reexamineze cauza pe bază de cerere motivată dacă circumstanţele date continuă să existe;
g) titularul brevetului va primi o remunerare adecvată, corespunzătoare fiecărui caz în parte, cu luarea în considerare a valorii economice a autorizării;
h) valabilitatea oricărei hotărîri privind autorizarea unei atare folosiri şi orice hotărîre referitoare la remunerarea prevăzută pentru o atare folosire vor putea face obiectul unei revizuiri judiciare sau al altei revizuiri independente efectuate de autorităţile ierarhic superioare;
i) prevederile lit.b) şi e) din prezentul alineat nu se aplică în cazul în care o atare folosire este permisă pentru a remedia o practică considerată anticoncurenţială ca urmare a unor proceduri judiciare sau administrative. Necesitatea de a corecta practicile anticoncurenţiale poate fi luată în considerare la stabilirea remunerării acordate în astfel de cazuri. Instanţele judecătoreşti trebuie să fie abilitate să refuze anularea autorizării, dacă şi atunci cînd circumstanţele care au condus la această autorizare riscă să se producă din nou;
j) în cazurile în care o atare folosire este autorizată pentru exploatarea unui brevet de invenţie (în continuare - al doilea brevet) care nu poate fi exploatat fără a leza drepturile obţinute în baza unui alt brevet de invenţie (în continuare - primul brevet), se respectă următoarele condiţii suplimentare:
- invenţia revendicată în cel de al doilea brevet presupune un progres tehnic important, de un interes economic substanţial, în raport cu invenţia revendicată în primul brevet;
- titularul primului brevet are dreptul la o licenţă reciprocă în condiţii rezonabile pentru folosirea invenţiei revendicate în cel de al doilea brevet;
- folosirea autorizată în privinţa primului brevet este netransmisibilă, cu excepţia cazului cînd acesta se transmite împreună cu al doilea brevet.
(2) Hotărîrea instanţei judecătoreşti de acordare a licenţei obligatorii neexclusive se comunică de către titularul licenţei, în termen de 10 zile, Agenţiei care, în termen de 3 luni de la data comunicării, înscrie datele privind licenţa obligatorie neexclusivă acordată, precum şi informaţia referitoare la modificările survenite în legătură cu acordarea acestei licenţe, în Registrul naţional de brevete de invenţie şi le publică în Buletinul Oficial.
(3) Dacă titularul licenţei obligatorii neexclusive, în termen de 1 an de la data obţinerii acesteia, nu a întreprins nimic în ceea ce priveşte pregătirea de a aplica invenţia, licenţa obligatorie neexclusivă poate fi anulată prin hotărîre a instanţei judecătoreşti. Valabilitatea licenţei obligatorii neexclusive încetează în orice caz dacă titularul licenţei nu a început aplicarea invenţiei în termen de 2 ani de la data obţinerii acesteia."
18. La articolul 34 alineatul (1), textul "pe un termen de pînă la 2 ani" se exclude, iar textul "de pînă la 60 de salarii minime." se înlocuieşte cu textul "în conformitate cu legislaţia în vigoare."
19. Articolul 35:
alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
"(2) La cererea titularului brevetului, încălcarea drepturilor acestuia trebuie să înceteze, iar persoana recunoscută vinovată este obligată să plătească titularului brevetului suma suficientă pentru a compensa paguba cauzată prin încălcarea dreptului titularului brevetului, inclusiv cîştigul nerealizat, precum şi să achite cheltuielile care vor putea cuprinde onorariile de avocat corespunzătoare.
(3) Produsele care condiţionează lezarea drepturilor titularului brevetului se scot, fără a fi compensată valoarea lor, din circuitul economic într-un mod care să minimalizeze riscul cauzării de noi prejudicii sau sînt distruse.";
după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
"(4) Partea lezată poate cere ca materia primă şi materialele folosite la fabricarea produselor specificate la alin.(3) să fie scoase, fără a fi compensată valoarea lor, din circuitul economic într-un mod care să minimalizeze riscul cauzării de noi prejudicii. În acest caz, măsurile corective solicitate trebuie să fie comensurabile cu gravitatea acţiunii, ţinîndu-se cont de interesele terţilor.";
alineatele (4) şi (5) devin, respectiv, alineatele (5) şi (6).
20. Articolul 36:
la alineatul (1), cuvîntul "arbitraj." se înlocuieşte cu cuvintele "arbitrajul specializat.";
la alineatul (7), după litera g) se introduce o nouă literă h), cu următorul cuprins:
"h) revizuirea judiciară a oricărei decizii referitoare la revocarea sau încetarea valabilităţii unui brevet;";
litera h) devine litera i).
21. La articolul 37 alineatul (7), cuvintele "în mărime de cel puţin 40% şi plăţile pentru servicii" se exclud.
22. La articolul 39 alineatul (1), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "Taxele pentru acţiunile ce ţin de protecţia invenţiilor, cuantumul lor şi termenele de plată se reglementează în modul stabilit de Guvern."
Art.V. - Legea nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 8-9, art. 76; nr. 80, art. 757) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după cuvintele "origine a produselor" se introduc cuvintele "(indicaţiilor geografice)".
2. Articolele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
"Articolul 2. Mărcile
(1) Marca de produs şi marca de serviciu (în continuare - marcă) constituie orice semn sau orice combinaţie de semne, ce serveşte la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele sau serviciile altei persoane fizice sau juridice.
(2) Pot fi înregistrate ca mărci astfel de semne, cum ar fi: cuvintele (inclusiv numele de persoane), literele, cifrele, elementele figurative şi combinaţiile de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne perceptibile vizual. Elementele figurative pot fi constituite din reprezentări grafice plane sau forme tridimensionale (în relief) cu o configuraţie distinctă.
(3) Marca poate fi înregistrată fiind executată în alb-negru sau în culori.
(4) Marca poate fi individuală sau colectivă. Marca individuală este marca ce aparţine unei singure persoane fizice sau juridice. Marca colectivă este marca destinată pentru a deosebi produsele sau serviciile respective fabricate şi comercializate ori serviciile prestate de membrii unei uniuni, asociaţii economice sau ai unei alte asociaţii (în continuare - asociaţie) de cele aparţinînd altor persoane fizice sau juridice.
(5) Marca de conformitate (pentru certificare), aplicată sau emisă pe baza regulilor unui sistem de certificare, indicînd cu un grad suficient de încredere că produsul, procesul sau serviciul în cauză este conform cu un standard sau cu un alt act normativ specific, este protejată conform prevederilor prezentei legi.
(6) Marca notorie este o marcă larg cunoscută, aplicată produselor sau serviciilor în cadrul unui anumit public, inclusiv ca urmare a promovării ei în Republica Moldova la data depunerii cererii de înregistrare sau la data priorităţii invocate în cerere. Marca notorie este protejată conform prevederilor prezentei legi.
Articolul 3. Denumirea de origine şi indicaţia geografică
(1) Denumirea de origine a produsului este denumirea ţării, regiunii sau localităţii (zonei geografice), precum şi denumirea istorică a acestora, utilizate pentru desemnarea produsului ale cărui calităţi deosebite sînt determinate, exclusiv sau în principal, de factorii naturali şi/sau etnografici caracteristici zonei geografice respective.
(2) Indicaţia geografică este denumirea ce serveşte la identificarea unui produs ca fiind originar dintr-o ţară, teritoriu, regiune sau localitate a unei ţări în cazul în care o calitate, un renume sau o altă anumită caracteristică pot fi atribuite în mod esenţial acestei regiuni geografice.
(3) Se respinge sau se anulează, din oficiu sau la cererea unei părţi interesate, înregistrarea unei mărci care conţine o indicaţie geografică, pentru produse care nu sînt originare din teritoriul corespunzător, dacă folosirea acestei indicaţii în marcă pentru astfel de produse este de natură să inducă în eroare consumatorul în privinţa locului adevărat de origine a produsului.
(4) Se interzice folosirea, în desemnarea sau prezentarea unui produs, a oricărui procedeu care indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică alta decît locul adevărat de origine, într-un mod care induce în eroare consumatorul în privinţa originii geografice a produsului, iar orice atare folosire constituie un act de concurenţă neloială în sensul art.10-bis al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale.
(5) Nu poate fi folosită indicaţia geografică care, deşi este literalmente exactă în ceea ce priveşte teritoriul, regiunea sau localitatea de origine a produselor, face să se înţeleagă că produsele sînt originare dintr-un alt teritoriu, regiune sau localitate.
(6) Indicaţiile geografice omonime pot fi folosite în cazul în care sînt diferenţiate una de alta, spre exemplu, sînt însoţite de elemente figurative şi este indicată clar originea geografică adevărată, asigurînd un tratament echitabil producătorilor respectivi şi prevenind o eventuală inducere în eroare a consumatorului."
3. Articolul 4:
la alineatul (1), cuvintele "în Republica Moldova" se exclud, iar în final alineatul se completează cu textul ", cu excepţia mărcilor notorii protejate fără înregistrare în conformitate cu art.6-bis al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale.";
articolul se completează cu un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
"(2) Protecţia juridică a mărcii şi a denumirii de origine a produsului înglobează aspectele referitoare la existenţa, achiziţionarea, aria de aplicare, menţinerea drepturilor şi mijloacele de respectare a acestora, precum şi problemele referitoare la exercitarea drepturilor dobîndite.";
alineatele (2) şi (3) devin, respectiv, alineatele (3) şi (4).
4. Articolele 6 şi 7 vor avea următorul cuprins:
"Articolul 6. Dreptul exclusiv asupra mărcii
(1) Titularul unei mărci, pe întregul termen de valabilitate a mărcii, are dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova şi de a interzice altor persoane să folosească, fără consimţămîntul său, în operaţiunile comerciale semne identice ori similare pentru produse sau servicii identice ori similare celor pentru care marca a fost înregistrată în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie. În cazul folosirii unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existenţa riscului de confuzie va fi prezumtivă.
(2) Drepturile specificate la alin.(1) nu vor prejudicia nici unul din drepturile anterior existente şi nu vor condiţiona existenţa drepturilor de folosinţă.
(3) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, cu condiţia folosirii loiale a acestor elemente şi respectarea intereselor legitime ale titularilor mărcii şi ale terţilor.
(4) Proprietăţile produselor sau serviciilor cărora li se aplică o marcă nu vor constitui în nici un caz un obstacol la înregistrarea mărcii.
Articolul 7.   Temeiurile pentru respingerea cererii de
  înregistrare a mărcii, a denumirii de origine
  a produsului sau a indicaţiei geografice
(1) Sînt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate:
1) mărcile care nu îndeplinesc condiţiile specificate la
art. 2 alin. (1);
2) mărcile care sînt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii lipsite de caracter distinctiv, în special compuse numai din:
a) semne sau indicaţii devenite notorii sau uzuale;
b) semne care reprezintă litere şi/sau cifre separate, lipsite de o executare grafică deosebită, liniile şi figurile geometrice simple;
c) semnele sau indicaţiile care pot servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, însuşirile, destinaţia, valoarea sau timpul fabricării produselor ori prestării serviciilor, sediul producătorului, precum şi alte caracteristici;
d) semnele care constituie o denumire geografică.
(2) Nu se admite înregistrarea, ca marcă sau elemente ale ei, a următoarelor semne:
a) false sau care ar putea induce în eroare consumatorul în privinţa unui produs, serviciu sau în privinţa producătorului acestora;
b) care cuprind reproduceri sau imitaţii de steme, drapele şi embleme de stat, denumiri oficiale sau istorice de state sau abrevierea lor, denumiri depline sau abreviate de organizaţii internaţionale interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanţie şi de marcare, decoraţii şi alte semne de distincţie. Astfel de semne pot fi incluse în marcă ca elemente neprotejate dacă nu ocupă în aceasta o poziţie dominantă şi dacă există dispoziţia organului competent sau consimţămîntul posesorului lor;
c) care conţin indicaţii geografice ce identifică vinuri şi alte produse alcoolice care nu sînt originare din locul specificat în indicaţia geografică respectivă, chiar şi în cazurile în care originea adevărată a produsului este menţionată sau în cazurile în care indicaţia geografică este folosită în traducere sau este însoţită de expresii, cum ar fi: "de genul", "de tipul", "de stilul", "imitaţie" şi altele;
d) care conţin o indicaţie geografică ce identifică vinurile şi alte produse alcoolice ori care sînt constituite dintr-o astfel de indicaţie în cazurile cînd vinurile sau produsele alcoolice au o altă origine;
e) care sînt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri.
(3) Nu pot fi înregistrate ca marcă semnele care reproduc:
a) denumiri de firmă (sau părţi ale lor) bine cunoscute în Republica Moldova în cazul în care acestea nu aparţin persoanei care solicită înregistrarea mărcii;
b) desene şi modele industriale, dreptul asupra cărora în Republica Moldova aparţine altor persoane;
c) denumiri de opere ştiinţifice, literare şi de artă, personaje sau citate din ele, opere artistice sau fragmente din acestea bine cunoscute în Republica Moldova, fără consimţămîntul titularilor dreptului de autor sau al succesorilor lor de drepturi;
d) nume de persoane, pseudonime şi cuvinte derivate de la acestea, portrete şi facsimile ale persoanelor renumite fără consimţămîntul acestora, al moştenitorilor lor, al organului competent de ocrotire a valorilor culturale ale statului respectiv.
(4) În calitate de mărci nu se înregistrează semnele identice sau similare care pot fi confundate:
a) cu mărcile protejate în privinţa altor persoane sau cerute pentru înregistrare pe numele altor persoane pentru produse sau servicii identice;
b) cu mărcile notorii protejate fără înregistrare, independent de natura produselor sau serviciilor cărora li se aplică acestea. Marca notorie este protejată, inclusiv pentru produsele sau serviciile care nu sînt similare celor pentru care este înregistrată o marcă, cu condiţia ca folosirea acestei mărci pentru produsele sau serviciile menţionate să indice o legătură între aceste produse sau servicii şi titularul mărcii înregistrate şi cu condiţia ca această folosire să rişte să lezeze interesele titularului mărcii înregistrate. Orice persoană este în drept, în termen de 5 ani de la înregistrarea mărcii, să ceară anularea înregistrării mărcii în baza existenţei unei mărci notorii în Republica Moldova. Pentru depunerea cererilor de anulare a înregistrării sau de interzicere a folosirii mărcilor înregistrate ori folosite cu rea-credinţă nu se stabileşte nici un termen;
c) cu denumirile de origine a produselor protejate în conformitate cu prezenta lege, precum şi cu indicaţiile geografice din Republica Moldova, exceptînd cazurile cînd acestea sînt incluse ca elemente neprotejate în marca înregistrată pe numele persoanei autorizate să folosească o astfel de denumire sau indicaţie, ţinînd cont de prevederile alin. (2) lit.c);
d) cu mărcile de conformitate înregistrate în modul stabilit.
(5) În calitate de mărci tridimensionale nu se înregistrează forma produsului şi ambalajul acestuia, care:
a) rezultă din proprietăţile produsului, adică forma fabricării sau distribuirii produsului;
b) sînt necesare pentru obţinerea unui rezultat tehnic, cînd nu există alternative pentru fabricarea acestui produs;
c) se referă la valoarea esenţială a produsului.
(6) Folosirea mărcii pînă la data depozitului naţional reglementar nu poate servi drept motiv pentru respingerea cererii de înregistrare a mărcii pe numele persoanei care a folosit-o.
(7) Dacă marca, pînă la data depozitului naţional reglementar, a fost folosită în procesul fabricării şi comercializării produselor şi serviciilor cel puţin 5 ani şi este bine cunoscută consumatorilor din Republica Moldova, cererea de înregistrare a ei nu poate fi respinsă în temeiul alin. (1) lit.b), cu excepţia cazurilor cînd marca este constituită numai dintr-o indicaţie geografică.
(8) Mărcile care cad sub incidenţa alin.(3) şi alin.(4), în ce priveşte mărcile similare, pot fi, totuşi, înregistrate cu consimţămîntul expres al titularului dreptului de înregistrare a mărcii.
(9) Nu se va refuza sau invalida înregistrarea unei mărci sau dreptul de folosinţă a unei mărci pe motivul că această marcă conţine o indicaţie geografică în cazurile în care cererea de înregistrare a acestei mărci a fost depusă cu bună-credinţă sau înregistrarea a fost făcută cu bună-credinţă ori în cazul în care drepturile asupra acestei mărci au fost dobîndite prin folosire cu bună-credinţă înainte ca indicaţia geografică să fie protejată în ţara sa de origine.
(10) Nu este considerat denumire de origine a produsului semnul care, deşi reprezintă sau conţine denumirea zonei geografice, este folosit public în Republica Moldova ca semn al unui produs de un anumit fel, ce nu se referă la locul de fabricare a acestuia.
(11) Nu se înregistrează şi nu se acordă protecţie denumirilor de origine a produselor care nu sînt protejate în ţara lor de origine sau care încetează să fie protejate ori care nu se mai folosesc în ţara respectivă."
5. Articolul 8:
alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
"(1) Persoanele fizice şi juridice cu domiciliul, respectiv sediul, în Republica Moldova (naţionale) care sînt în drept să obţină protecţia legală a unei mărci acţionează în faţa Agenţiei personal sau prin intermediul reprezentantului în proprietate industrială, împuternicit printr-o procură.
(2) Persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul, respectiv sediul, permanent în străinătate acţionează în faţa Agenţiei numai prin intermediul reprezentantului în proprietate industrială din Republica Moldova, cu excepţia cazurilor cînd convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd altfel.";
după alineatul (2) se introduce un nou alineat (3), cu următorul cuprins:
"(3) Reprezentantul în proprietate industrială activează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.";
alineatul (4) se exclude;
alineatul (3) devine alineatul (4);
alineatul (5):
la litera c), cuvintele "mandatarului autorizat" şi "mandatar autorizat" se înlocuiesc cu cuvintele "reprezentant în proprietate industrială" la cazul respectiv;
litera f) va avea următorul cuprins:
"f) lista produselor, pentru desemnarea cărora se cere înregistrarea denumirii de origine a produsului;";
după litera f) se introduc noi litere g) şi h), cu următorul cuprins:
"g) indicarea locului fabricării produselor, pentru desemnarea cărora se cere înregistrarea denumirii de origine (hotarelor zonei geografice);
h) descrierea însuşirilor deosebite ale produselor, pentru desemnarea cărora se cere înregistrarea denumirii de origine;";
literele g) şi h) devin, respectiv, literele i) şi j);
la alineatul (6):
litera a) va avea următorul cuprins:
"a) statutul mărcii colective, incluzînd lista membrilor asociaţiei care au dreptul să folosească marca colectivă semnată de aceştia; scopul înregistrării mărcii colective şi condiţiile folosirii ei; lista şi caracteristicile calitative sau alte caracteristici comune ale produselor sau serviciilor, care vor fi desemnate cu această marcă; răspunderea pentru încălcarea condiţiilor de folosire a mărcii colective. În cazul eliberării titlului de protecţie pe numele unuia dintre membrii asociaţiei, relaţiile cu alţi membri şi drepturile acestora asupra mărcii colective vor fi reglementate printr-un acord aparte;";
la litera c), cuvintele "mandatar autorizat" se înlocuiesc cu cuvintele "reprezentant în proprietate industrială";
alineatul se completează în final cu literele f) şi g), cu următorul cuprins:
"f) pentru înregistrarea denumirii de origine a produsului - o confirmare legalizată a faptului că produsul provine din zona geografică respectivă şi că însuşirile deosebite ale acestuia sînt determinate de factorii naturali şi/sau etnografici caracteristici zonei geografice respective;
g) pentru înregistrarea mărcii de conformitate - autorizaţia sau un alt act care să confirme exercitarea legală a activităţii de certificare ori, dacă este cazul, dovada înregistrării mărcii de conformitate în ţara de origine.";
după alineatul (7) se introduce alineatul (8), cu următorul cuprins:
"(8) Solicitantul poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru corectitudinea perfectării materialelor prezentate în legătură cu înregistrarea mărcii sau a denumirii de origine a produsului."
6. La articolul 9 alineatul (2), textul "la literele a) - d)" se înlocuieşte cu textul "la literele a) - c), f) şi g)", iar cuvîntul "reînnoire" se înlocuieşte cu cuvîntul "prelungire".
7. Articolul 10:
alineatul (2) se completează în final cu fraza: "Acest termen începe să curgă de la data depozitului primei cereri, totodată, ziua depozitului nu este cuprinsă în termen.";
alineatul (4) se completează în final cu fraza: "Actele care confirmă legitimitatea invocării priorităţii vor fi însoţite de un certificat al datei depozitului şi de o traducere a acestora în limba de stat."
8. La articolul 11 alineatul (2), după cuvintele "fără a modifica" se introduce cuvîntul "esenţial".
9. La articolul 12 alineatul (3), cuvîntul "abandonată" se înlocuieşte cu cuvîntul "nedepusă".
10. La articolul 13 alineatul (2), cuvintele "în termen de 10 zile" se exclud.
11. articolul 14:
din titlul articolului, cuvintele "şi repunerea în termen" se exclud;
la alineatul (1), cuvintele "pe marginea" se înlocuiesc cu cuvintele "ca rezultat al";
alineatul (3) se exclude.
12. Articolul 17:
la alineatul (1), după cuvintele "să depună o contestaţie" se introduc cuvintele "la Comisia de Apel a Agenţiei";
alineatele (4), (5) şi (6) se exclud;
alineatul (7) devine alineatul (4).
13. La articolul 18 alineatul (1), textul "în Registrul naţional al mărcilor şi denumirilor de origine a produselor" se înlocuieşte cu textul "în Registrul naţional al mărcilor sau în Registrul naţional al denumirilor de origine a produselor".
14. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
"Articolul 22.   Folosirea mărcii şi a denumirii de origine
     a produsului
(1) Marca şi denumirea de origine a produsului se consideră folosite în cazurile cînd sînt aplicate pe produsele pentru care a fost înregistrată marca sau denumirea de origine a produsului, pe ambalaj şi/sau ca ambalaj de către titularul lor sau de către persoana care are acest drept în baza contractului de licenţă. Drept folosire poate fi considerată şi aplicarea mărcilor sau a denumirii de origine a produsului în publicitate, în imprimate, pe blanchete oficiale, firme, pe exponatele expoziţiilor şi tîrgurilor organizate în Republica Moldova, precum şi în cazul cînd marca este folosită de către o altă persoană sub controlul titularului mărcii în cauză. Marca ce identifică o întreprindere care fabrică produse sau prestează servicii poate fi folosită împreună cu marca ce distinge produsele sau serviciile respective ale acestei întreprinderi, dar fără a se stabili o legătură reciprocă între cele două.
(2) Nu poate fi interzisă folosirea continuă şi similară a indicaţiilor geografice de către orice cetăţean al Republicii Moldova sau persoană domiciliată pe teritoriul Republicii Moldova, care pentru marcarea produselor sau serviciilor lor au folosit permanent o anumită indicaţie geografică ce identifica vinuri sau alte produse alcoolice, dacă această folosire a durat cel puţin 10 ani înainte de 15 aprilie 1994 sau a fost de bună-credinţă înainte de această dată.
(3) Prevederile prezentei legi nu se aplică în ce priveşte indicaţiile geografice pentru acele produse şi servicii pentru care indicaţia respectivă este identică cu termenul uzual folosit în vocabularul curent ca nume comun al unui astfel de produs sau serviciu pe teritoriul Republicii Moldova sau în ce priveşte o indicaţie geografică pentru produsele alcoolice pentru care indicaţia pertinentă este identică cu numele uzual al unei varietăţi de struguri existente pe teritoriul Republicii Moldova.
(4) Orice contestaţie cu privire la folosire sau la înregistrarea unei mărci de produs, care conţine sau constă dintr-o indicaţie geografică, poate fi prezentată, într-un termen de 5 ani, după ce folosinţa prejudiciabilă a indicaţiei geografice protejate va fi devenit general cunoscută sau după data înregistrării mărcii în Republica Moldova, cu condiţia ca marca să fi fost publicată la acea dată, dacă data respectivă este anterioară datei la care folosinţa prejudiciabilă va fi devenit general cunoscută în Republica Moldova, şi cu condiţia ca indicaţia geografică să nu fie folosită sau înregistrată cu rea-credinţă.
(5) Orice persoană are dreptul de a folosi, în cursul operaţiunilor comerciale, numele său ori numele predecesorului său în afaceri, cu excepţia cazului cînd acest nume este folosit într-un mod care induce în eroare consumatorii."
15. Articolul 24:
alineatele (1), (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
"(1) Drepturile care decurg din depunerea cererii sau din înregistrarea mărcii pot fi transmise integral sau parţial.
(2) Transmiterea drepturilor se poate face prin cesiune, prin contract de licenţă exclusivă sau neexclusivă, precum şi prin succesiune ori moştenire legală sau testamentară. Nu se autorizează acordarea de licenţe obligatorii pentru mărci, iar titularul unei mărci are dreptul s-o cedeze fără să asiste în mod obligatoriu şi fără transferul întreprinderii căreia îi aparţine această marcă.
(3) Drepturile transmise prin contract în temeiul alin.(2) produc efect pentru terţi şi condiţionează modificarea statutului juridic al certificatului de înregistrare a mărcii din momentul înregistrării contractului la Agenţie.";
la alineatul (4), textul "sau dreptul de folosire a ei" se exclude, cuvintele "pot fi transmise" se înlocuiesc cu cuvintele "poate fi transmis.";
alineatul (6) va avea următorul cuprins:
"(6) Nu se admite, conform legislaţiei în vigoare, includerea în contractul de licenţă a practicilor sau a condiţiilor care pot genera o folosinţă abuzivă a drepturilor de proprietate industrială, avînd un efect prejudiciabil asupra concurenţei pe piaţa respectivă, cum ar fi clauza transmiterii obligatorii de către licenţiat a informaţiei tehnice licenţiarului, condiţii care împiedică contestarea validităţii sau impunerea unui pachet obligatoriu de condiţii ale licenţierii."
16. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
"Articolul 25.   Răspunderea pentru folosirea ilicită a
     mărcii sau a denumirii de origine a
    produsului
(1) Folosirea ilicită a mărcii sau a denumirii de origine a produsului protejate, precum şi a semnelor similare pentru marcarea produselor sau serviciilor pentru care ele au obţinut protecţie, fie a produselor sau serviciilor de acelaşi fel, precum şi fabricarea, folosirea, importarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, orice alt mod de punere în circuitul economic sau stocarea în aceste scopuri a produselor marcate în asemenea mod atrag răspundere civilă, administrativă sau penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Persoana recunoscută vinovată se pedepseşte cu amendă şi este obligată să repare titularului mărcii sau denumirii de origine a produsului paguba cauzată prin încălcarea drepturilor lui, inclusiv cîştigul nerealizat, precum şi să achite suma suficientă pentru a compensa cheltuielile care vor putea cuprinde onorariile de avocat corespunzătoare.
(3) Se consideră produse cu mărci contrafăcute toate produsele, inclusiv ambalajul lor, care poartă, fără autorizaţie, o marcă de produs identică cu marca de produs înregistrată, valabilă pentru produsele în cauză sau care nu poate fi distinsă în aspectele sale esenţiale de această marcă de produs şi care, în virtutea acestui fapt, lezează drepturile titularului mărcii respective în temeiul legislaţiei în vigoare.
(4) Stocul de produse cu mărci sau denumiri de origine contrafăcute, care condiţionează lezarea drepturilor titularului mărcii sau denumirii de origine a produsului respectiv, se scoate, fără a fi compensată valoarea lui, din circuitul economic într-un mod care să minimalizeze riscul cauzării de noi prejudicii titularului mărcii sau denumirii de origine a produsului, iar mărcile şi denumirile de origine ale produselor aplicate ilicit se înlătură de pe produse, chiar dacă acest fapt conduce la nimicirea lor.
(5) Partea lezată poate cere ca materia primă şi materialele folosite la fabricarea produselor specificate la alin.(4) să fie scoase, fără a fi compensată valoarea lor, din circuitul economic într-un mod care să minimalizeze riscul cauzării de noi prejudicii. În acest caz, măsurile corective solicitate trebuie să fie comensurabile cu gravitatea acţiunii, ţinîndu-se cont de interesele terţilor.
(6) Simplul fapt al retragerii de pe produsele cu mărci contrafăcute a mărcii aplicate în mod ilicit nu va fi suficient, cu excepţia cazurilor cînd există circumstanţe excepţionale ce permit folosirea acestor produse.
(7) Partea lezată este în drept să publice, din contul persoanei vinovate, hotărîrea judecătorească în scopul restabilirii reputaţiei sale în afaceri.
(8) Nu constituie încălcare a drepturilor titularului mărcii sau al denumirii de origine a produsului acţiunile autorităţilor publice în cazul în care acestea au acţionat cu bună-credinţă în cadrul administrării prezentei legi."
17. Articolul 26:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Înregistrarea mărcii sau a denumirii de origine a produsului poate fi recunoscută nulă, integral sau parţial, în perioada termenului de valabilitate a acesteia, dacă:
a) a fost efectuată cu încălcarea prezentei legi;
b) folosirea mărcii induce în eroare consumatorul;
c) s-au schimbat factorii naturali într-o zonă geografică;
d) produsul pentru care este folosită o denumire de origine nu mai posedă calităţile deosebite specificate;
e) au apărut alte motive întemeiate.";
după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
"(2) La cerere, înregistrarea poate fi anulată după nefolosirea mărcii înregistrate o perioadă neîntreruptă de cel puţin 5 ani, cu condiţia ca titularul mărcii să nu prezinte motive temeinice referitoare la existenţa unui obstacol la această folosire. Circumstanţele independente de voinţa titularului mărcii care constituie un obstacol la folosirea mărcii, cum ar fi restricţiile la import sau alte prescripţii ale autorităţilor publice vizînd produsul sau serviciul protejat prin marcă, vor fi considerate ca motive temeinice de justificare a nefolosirii mărcii.";
alineatele (2), (3), (4) şi (5) devin, respectiv, alineatele (3), (4), (5) şi (6).
18. La articolul 27:
alineatul (2) se exclude;
alineatul (3) devine alineatul (2).
19. Articolul 28:
după litera d) se introduce o nouă literă e), cu următorul cuprins:
"e) nefolosirea mărcii o perioadă neîntreruptă de cel puţin 5 ani de la momentul înregistrării ei la Agenţie;";
litera e) devine litera f).
20. La articolele 29, 31 alineatul (2) şi 32 alineatul (2), după textul "potrivit Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor" se introduce textul "sau Protocolului la acest Aranjament".
21. Articolul 30:
la prima propoziţie, textul "Cererea de înregistrare a mărcii sau a denumirii de origine a produsului," se înlocuieşte cu textul "Depunerea cererii de înregistrare a mărcii sau a denumirii de origine a produsului, examinarea, publicarea ei, eliberarea certificatului de înregistrare,";
ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "Acţiunile pentru care se percepe taxa, cuantumul şi termenele de plată a ei se reglementează în modul stabilit de Guvern."
Art.VI. - Legea nr. 915-XIII din 11 iulie 1996 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 77, art. 728) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 13 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
"(1) titularul de brevet are dreptul exclusiv asupra brevetului şi asupra soiului protejat prin brevet care constă în dreptul de a exploata soiul, dacă exploatarea nu lezează drepturile altor titulari, dreptul de a dispune de brevet şi de soi, dreptul de a interzice terţilor să efectueze fără autorizaţia sa următoarele acţiuni referitoare la materialul soiului:"
2. Articolul 14:
la alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
"a) în scopuri personale;
b) la efectuarea cercetărilor sau experimentelor ştiinţifice ori pentru scopuri necomerciale;";
după alineatul (2) se introduce alineatul (3), care va avea următorul cuprins:
"(3) Nu constituie o încălcare a drepturilor titularului de brevet acţiunile autorităţilor publice în cazul în care acestea acţionează cu bună-credinţă în cadrul administrării prezentei legi."
3. Articolul 15:
la alineatul (1), cuvintele "de obţinere a brevetului, dreptul" se exclud;
alineatele (2), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
"(2) Transmiterea drepturilor se poate face prin cesiune, prin contract de licenţă exclusivă sau neexclusivă, precum şi prin succesiune ori moştenire legală sau testamentară.
(3) Drepturile transmise prin contract în temeiul alin.(2) produc efect pentru terţi şi condiţionează modificarea statutului juridic al brevetului din momentul înregistrării contractului la Agenţie.
(4) Nu se admite, conform legislaţiei în vigoare, includerea în contractul de licenţă a practicilor sau a condiţiilor care pot genera o folosinţă abuzivă a drepturilor de proprietate industrială, avînd un efect prejudiciabil asupra concurenţei pe piaţa respectivă, cum ar fi clauza transmiterii obligatorii de către licenţiat a informaţiei tehnice licenţiarului, condiţii care împiedică contestarea validităţii sau impunerea unui pachet obligatoriu de condiţii ale licenţierii."
4. La articolul 16 alineatul (3), cuvîntul "mandatar" se înlocuieşte cu cuvintele "reprezentant în proprietate industrială".
5. Articolul 17:
la alineatul (2) litera e), cuvîntul "mandatar" se înlocuieşte cu cuvintele "reprezentant în proprietate industrială";
după alineatul (5) se introduce alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Agenţia este în drept să ceară solicitantului cererii de brevet să furnizeze informaţii asupra cererilor depuse de el în străinătate şi asupra brevetelor care i-au fost acordate în străinătate."
6. Articolul 20:
la alineatul (1), după cuvintele "examinarea ei" se introduc cuvintele "formală şi";
după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
"(2) În procesul examinării formale, Agenţia, în termen de o lună, verifică documentele cererii în conformitate cu art.17. În cazul corespunderii lor prevederilor art.17, Agenţia introduce datele cu privire la cerere în Registrul brevetelor pentru soiurile de plante.";
alineatele (2), (3), (4), (5), (6), (7) şi (8) devin, respectiv, alineatele (3), (4), (5), (6), (7), (8) şi (9);
alineatul (6) va avea următorul cuprins:
"(6) Dacă cererea de brevet este conformă condiţiilor prescrise, Agenţia notifică solicitantului încheierea examinării preliminare.";
alineatul (9) va avea următorul cuprins:
"(9) Agenţia, după încheierea examinării preliminare, transmite o copie a documentelor cererii Comisiei de Stat."
7. La articolul 22, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) În termen de 3 luni de la data înştiinţării solicitantului, Agenţia publică în Buletinul Oficial hotărîrea de acordare a brevetului sau de respingere a cererii. Datele pentru publicare se stabilesc de către Agenţie."
8. La articolul 26, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) O dată cu publicarea hotărîrii de acordare a brevetului, Agenţia înregistrează brevetul în Registrul brevetelor pentru soiurile de plante. În termen de 3 luni, Agenţia eliberează brevetul persoanei pe al cărei nume a fost solicitat, cu condiţia achitării taxei stabilite, şi publică datele despre aceasta în Buletinul Oficial."
9. Articolul 31:
alineatele (1), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
"(1) Licenţa obligatorie neexclusivă pentru folosirea unui soi protejat poate fi acordată de instanţa judecătorească fără permisiunea titularului de brevet, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) autorizarea acestei folosiri se va baza pe examinarea tuturor circumstanţelor proprii cazului dat;
b) o atare folosire va fi permisă numai în cazul cînd, înaintea acestei folosiri, presupusul beneficiar s-a străduit să obţină autorizarea de la titularul de brevet în condiţii şi în modalităţi comerciale rezonabile, dar, cu toate eforturile sale, nu a reuşit să facă acest lucru într-un termen rezonabil. Derogarea de la prevederea dată se admite numai în cazul unei situaţii naţionale critice sau în cazul altor circumstanţe de extremă urgenţă ori în caz de folosire în scopuri publice necomerciale. În aceste cazuri, titularul de brevet este avizat în cel mai scurt timp;
c) întinderea şi durata unei atare folosiri vor fi limitate la scopurile pentru care aceasta a fost autorizată;
d) o atare folosire va fi neexclusivă şi netransmisibilă, cu excepţia părţii din întreprindere sau a activelor imateriale care efectuează această folosire;
e) orice folosire de acest gen va fi autorizată în principal pentru aprovizionarea pieţei interne;
f) autorizarea unei atare folosiri urmează a fi anulată, sub rezerva ca interesele legitime ale persoanelor astfel autorizate să fie protejate într-un mod adecvat, dacă şi atunci cînd circumstanţele care au condus la aceasta încetează să existe şi este evident că nu vor reapărea. Instanţa judecătorească este abilitată să reexamineze cauza pe bază de cerere motivată dacă circumstanţele date continuă să existe;
g) titularul brevetului va primi o remunerare adecvată, corespunzătoare fiecărui caz în parte, cu luarea în considerare a valorii economice a autorizării;
h) validitatea oricărei hotărîri privind autorizarea unei atare folosiri şi orice hotărîre referitoare la remunerarea prevăzută pentru o atare folosire vor putea face obiectul unei revizuiri judiciare sau al altei revizuiri independente efectuate de autorităţile ierarhic superioare;
i) prevederile lit.b) şi e) din prezentul alineat nu se aplică în cazul în care o atare folosire este permisă pentru a remedia o practică considerată anticoncurenţială ca urmare a unei proceduri judiciare sau administrative. Necesitatea de a corecta practicile anticoncurenţiale poate fi luată în considerare la stabilirea remunerării acordate în astfel de cazuri. Instanţele judecătoreşti trebuie să fie abilitate să refuze anularea autorizării, dacă şi atunci cînd circumstanţele care au condus la această autorizare riscă să se producă din nou.";
"(4) Hotărîrea instanţei judecătoreşti de acordare a licenţei obligatorii neexclusive se comunică de către titularul licenţei, în termen de 10 zile, Agenţiei care, în termen de 3 luni de la data comunicării, înscrie datele privind licenţa obligatorie neexclusivă acordată, precum şi informaţia referitoare la modificările survenite în legătură cu acordarea acestei licenţe, în Registrul brevetelor pentru soiurile de plante şi le publică în Buletinul Oficial.
(5) Dacă titularul licenţei obligatorii neexclusive, în termen de 1 an de la data obţinerii acesteia, nu a întreprins nimic în vederea aplicării soiului, licenţa obligatorie neexclusivă poate fi anulată prin hotărîre a instanţei judecătoreşti. Valabilitatea licenţei obligatorii neexclusive încetează în orice caz dacă titularul licenţei nu a început aplicarea soiului în termen de 2 ani de la data obţinerii acesteia.";
alineatul (6) se exclude.
10. La articolul 32 alineatul (8), după cuvintele "instanţa judecătorească" se introduc cuvintele "sau în arbitrajul specializat".
11. Articolul 35:
alineatul (2) se completează în final cu textul ", precum şi să recupereze cheltuielile care vor putea cuprinde onorariile de avocat corespunzătoare";
la alineatul (3), textul "instanţa judecătorească poate lua" se înlocuieşte cu textul "instanţa judecătorească sau arbitrajul specializat pot lua".
12. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
"Articolul 39. Reprezentarea
(1) Persoanele fizice şi juridice cu domiciliul, respectiv sediul, în Republica Moldova (naţionale) care sînt în drept să obţină protecţia legală a unui soi acţionează în faţa Agenţiei personal sau prin intermediul reprezentantului în proprietate industrială, împuternicit printr-o procură.
(2) Persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul, respectiv sediul, permanent în străinătate acţionează în faţa Agenţiei numai prin intermediul reprezentantului în proprietate industrială din Republica Moldova, cu excepţia cazurilor cînd convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd altfel.
(3) Reprezentantul în proprietate industrială activează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern."
13. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
"Articolul 40. Taxele
(1) Depunerea cererii de brevet, publicarea şi examinarea cererii, eliberarea brevetului, menţinerea lui în vigoare, precum şi efectuarea altor acţiuni cu semnificaţie juridică privind cererile şi brevetele sînt supuse taxelor. Acţiunile pentru care se percepe taxa, cuantumul şi termenele de plată a ei se reglementează în modul stabilit de Guvern.
(2) Taxele se plătesc de către solicitant, titularul brevetului, precum şi de către alte persoane fizice şi juridice interesate."
Art.VII. - Legea nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10-11, art. 119) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2:
se introduce un nou alineat (1), cu următorul cuprins:
"(1) Protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale înglobează aspectele referitoare la existenţa, achiziţionarea, aria de aplicare, menţinerea în vigoare a drepturilor şi mijloacele de respectare a acestora, precum şi problemele referitoare la exercitarea drepturilor dobîndite.";
alineatele (1), (2) şi (3) devin, respectiv, alineatele (2), (3) şi (4);
după alineatul (4) se introduc alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
"(5) Protecţia desenelor şi modelelor industriale nu poate înceta din cauza lipsei de exploatare sau introducerii de obiecte identice celor protejate.
(6) Protecţia acordată prin prezenta lege nu exclude protecţia acordată prin dreptul de autor."
2. articolele 3, 4, 5, 6 şi 7 vor avea următorul cuprins:
"Articolul 3. Reprezentarea
(1) Persoanele fizice şi juridice cu domiciliul, respectiv sediul, în Republica Moldova (naţionale) care sînt în drept să obţină protecţia legală a unui desen sau model industrial acţionează în faţa Agenţiei personal sau prin intermediul reprezentantului în proprietate industrială, împuternicit
printr-o procură.
(2) Persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul, respectiv sediul, permanent în străinătate acţionează în faţa Agenţiei numai prin intermediul reprezentantului în proprietate industrială din Republica Moldova, cu excepţia cazurilor cînd convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd altfel.
(3) Reprezentantul în proprietate industrială activează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
Articolul 4. Obiectul protecţiei
(1) Poate fi protejat în calitate de desen sau model industrial aspectul nou al unui produs, creat într-o manieră independentă, avînd o funcţie utilitară, inclusiv textilele.
(2) Obiectul protecţiei poate fi bidimensional - desen industrial sau tridimensional - model industrial, precum şi o combinaţie a acestora.
Articolul 5. Noutatea
(1) Un desen sau un model industrial este nou dacă diferă esenţial de desenele sau modelele industrialele cunoscute sau de combinaţia de elemente caracteristice cunoscute, datele despre care au devenit accesibile publicului în Republica Moldova şi în străinătate pînă la data priorităţii.
(2) La stabilirea noutăţii desenului sau modelului industrial se iau în con-siderare toate cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale (cu excepţia cererilor retra-se) cu o dată de prioritate mai ve-che, depuse în Republica Moldova de alte persoane.
Articolul 6. Funcţia utilitară
Un desen sau un model industrial are funcţie utilitară dacă produsul în care este aplicat poate fi folosit într-un scop utilitar, inclusiv ca obiect deco-rativ.
Articolul 7. Excluderea de la protecţia juridică
Nu pot fi protejate desenele şi modelele industriale care:
a) sînt determinate în mod esenţial de considerente tehnice sau funcţionale;
b) au forme nestabile;
c) sînt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri."
3. Articolul 9:
alineatul (2) se exclude;
alineatele (3), (4), (5) şi (6) devin, respectiv, alineatele (2), (3), (4) şi (5).
4. La articolul 10 alineatul (1), textul "au-torului sau succesorului său" se înlocuieşte cu textul "au-torului (autorilor) şi/sau succesorului (succesorilor) său (săi)".
5. Articolele 11, 13 şi 16 vor avea următorul cuprins:
"Articolul 11. Cererea şi documentele anexate la ea
(1) Cererea se depune la Agenţie per-sonal de către persoana care, în confor-mi-tate cu art. 10, dispune de dreptul la cer-ti-ficat (în continuare - solicitant) sau prin intermediul reprezentantului în proprietate industrială.
(2) Cererea se depune în limba de stat, pe for-mu-lar-tip, în care se înscriu datele de iden-ti-ficare a autorului şi a solicitan-tului.
(3) La cerere se anexează:
a) fotografii sau reprezentări grafice ale desenului sau modelului industrial, acestea prezentînd detaliat, în ansamblu, aspectul exterior al produsului;
b) descrierea desenului sau modelului industrial;
c) desenul produsului, fişa de confecţionare, dacă acestea sînt necesare pentru dezvăluirea esenţei desenului sau modelului industrial;
d) procura, în cazul în care cererea se depune prin intermediul reprezentantului în proprietate industrială;
e) dovada de plată a taxei sau temeiul pentru scutire;
f) actele de prioritate a desenului sau modelului industrial, în cazul în care se invocă prioritatea.
(4) Documentele specificate la alin.(2) şi alin.(3) lit. a) constituie depozitul naţional reglementar.
(5) Data depozitului naţional reglementar se consideră data depunerii la Agenţie a documentelor specificate la alin.(2) şi alin. (3) lit. a).
(6) Documentele specificate la alin.(3) lit.b) - e) se depun la Agenţie o dată cu cererea sau în termen de 2 luni de la data depozitului naţional reglementar. Dacă, în termenul stabilit, solicitantul nu depune documentele menţionate sau nu face demers pentru prelungirea termenului stabilit, cererea se consideră retrasă şi acest fapt se notifică solicitantului.
(7) docu-men-tele anexate cererii se depun în limba de stat sau într-o altă limbă. În cel de al doilea caz, în termen de 2 luni de la data depunerii cererii, la ea se anexează traducerile acestor documente în limba de stat.
(8) Un depozit naţional reglementar poate conţine mai multe desene sau modele industriale, dar nu mai mult de 100, destinate a fi încorporate în produsele care pot fi încadrate în aceeaşi clasă a clasificării internaţionale a desenelor şi modelelor industriale (depozit multiplu). În cazul depozitului multiplu, solicitanţii şi autorii, dacă sînt mai mulţi, trebuie să fie unii şi aceiaşi pentru toate desenele sau modelele industriale incluse în depozitul menţionat.";
"Articolul 13.   Modificarea cererii şi a documentelor
     anexate din iniţiativa solicitantului
(1) În termen de 2 luni de la data depunerii cererii, solicitantul este în drep-t să modifice şi să precizeze cererea şi documentele anexate cererii fără a plăti taxa şi fără a schimba esenţa desenului sau mode-lului industrial.
(2) Modificările şi precizările care nu schimbă esenţa desenului sau modelului industrial pot fi făcute şi după expirarea termenului specificat la alin.(1), cu condiţia achitării taxei.
(3) Depozitul multiplu, în care nu sînt îndeplinite condiţiile stipulate la art.11 alin.(8), poate fi divizat de către solicitant în cîteva cereri prin repartizarea, în aceste cereri, a desenelor sau modelelor industriale incluse în depozitul multiplu iniţial. În acest caz, prioritatea cererii derivate se stabileşte la data depozitului naţional reglementar iniţial sau la data priorităţii acestuia.
(4) Două sau mai multe cereri pot fi comasate sub rezerva respectării următoarelor condiţii:
a) dacă au aceeaşi dată de depunere;
b) dacă în ele este indicat unul şi acelaşi solicitant şi unul şi acelaşi autor;
c) dacă includ desene sau modele industriale din aceeaşi clasă a clasificării internaţionale a desenelor şi modelelor industriale.
(5) În cazul în care există mai mulţi solicitanţi, modificările şi precizările se fac numai cu acordul în scris al fiecă-ruia dintre ei.";
"Articolul 16.   Examinarea cererii şi a documentelor
     anexate cererii
(1) În procesul examinării cererii şi a docu-men-telor anexate cererii, Agenţia efectuează examinarea ei formală, preliminară şi examinarea în fond.
(2) Termenele şi procedura de exa-minare a cererii se stabilesc con-form regulilor aprobate de Agenţie.
(3) În procesul examinării formale, Agenţia verifică:
a) dacă conţinutul cererii şi fotografiile sau reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial corespund cerinţelor prescrise;
b) dacă desenul sau modelul industrial nu este exclus de la protecţia juridică în conformitate cu art.7.
(4) În procesul examinării preliminare, Agenţia verifică:
a) dacă în dosar se conţin toate documentele anexate cererii specificate la art.11;
b) dacă conţinutul documentelor anexate cererii corespunde cerinţelor prescrise;
c) dacă solicitantul a indicat corect clasa şi subclasa clasificării internaţionale a desenelor şi modelelor industriale.
(5) În procesul examinării în fond a cererii, Agenţia stabileşte prioritatea, în cazul invocării acesteia, şi verifică corespunderea desenului sau modelului industrial condiţiilor de acordare a protecţiei în confor-mitate cu art.4.
(6) În cazul în care cererea şi documentele ane-xate la ea nu corespund condiţiilor stipulate, Agenţia notifică solici-tantului propunerea ca, în ter-men de 2 luni de la data notificării, să înlăture iregularităţile semnalate. Dacă solicitantul nu îndeplineşte această condiţie în termenul stabilit sau nu face un demers pentru pre-lun-girea acestui termen, cererea se consideră nedepusă sau retrasă, faptul acesta fiind notificat solicitantului.
(7) Dacă desenul sau modelul in-dustrial solicitat este exclus de la protecţie în temeiul prezentei legi, Agenţia adoptă hotărîrea de respingere a cererii şi o notifică solicitantului.
(8) În cazul în care cererea şi fotografiile ori reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial îndepli-nesc condiţiile stipulate, Agenţia înscrie datele referitoare la această cerere în Registrul naţional de cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi notifică solicitantului admiterea cererii.
(9) Agenţia este în drept să ceară solicitantului informaţii suplimentare referitoare la desenul sau modelul industrial, fără de care examinarea în fond este imposibilă. Informaţia suplimentară se prezintă de către solicitant în termen de 2 luni de la data solicitării ei şi nu trebuie să schimbe esenţa desenului sau modelului industrial. Dacă solicitantul nu îndeplineşte această condiţie în termenul stabilit sau nu face un demers pentru prelungirea acestuia, cererea se consideră retrasă, faptul acesta fiind notificat solicitantului.
(10) Dacă, în urma examinării în fond a cererii, se constată că dese-nul sau modelul industrial cores-punde condiţiilor de acordare a protecţiei, Agenţia adoptă hotărîrea de înregis-trare a desenului sau modelului indus-trial.
(11) În cazul în care se constată că desenul sau modelul industrial nu corespunde condiţiilor de acordare a protecţiei, Agenţia adoptă hotărîrea de respingere a cererii.
(12) În cazul apariţiei unor circumstanţe noi, Agenţia poate anula, din proprie iniţiativă, hotărîrea adoptată.
(13) Agenţia comunică solicitantului hotărîrile sale în termen de o lună de la data adoptării lor.
(14) Hotărîrile Agenţiei pot fi contestate de către solicitant în Comisia de Apel a Agenţiei în decurs de 3 luni de la data adoptării lor."
6. La articolul 20 alineatul (1), după cuvintele "a cererilor" se introduc cuvintele "sau pentru contestare în Comisia de Apel".
7. La articolul 23, litera a) va avea următorul cuprins:
"a) fabricarea, vînzarea, impor-tarea, exportarea, alt mod de introdu-cere în circuitul economic sau stoca-rea în scopuri comerciale a produsului obţinut prin aplicarea desenului sau modelului industrial protejat, dacă acest produs, în totalitate sau într-o măsură substanţială, este o copie a acestui desen sau model industrial;"
8. Articolul 24:
alineatul unic devine alineatul (1);
la alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
"c) în timpul calamităţilor, catastrofelor, epidemiilor şi în alte situaţii excepţionale;";
după alineatul (1) se introduc alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
"(2) Folosirea specificată la alin.(1) lit.b), lit.c) şi lit.d) se admite sub rezerva ca ea să nu aducă atingere într-un mod nejustificat folosirii normale a desenului sau modelului industrial protejat şi să nu lezeze nejustificat interesele legitime ale titularului certificatului, ţinînd cont de interesele legitime ale terţilor. În caz contrar, titularul certificatului este în drept să ceară o compensare corespunzătoare a pierderilor suportate prin folosirea neautorizată a desenului sau modelului industrial.
(3) Nu constituie încălcare a drepturilor titularului certificatului acţiunile autorităţilor publice în cazul în care acestea acţionează cu bună-credinţă în cadrul administrării prezentei legi."
9. La articolul 25, cuvintele "esenţiale ale" se exclud.
10. La articolul 26, textul "conţine toate ele-mentele reproduse în fotografiile sau reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial" se înlocuieşte cu textul "este, în totalitate sau într-o măsură substanţială, o copie a acestui desen sau model industrial".
11. La articolul 29 litera b), cuvintele "în docu-mentele anexate" se înlocuiesc cu cuvintele "în fotografiile sau reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial;".
12. La articolul 30, după alineatul (6) se introduce alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Prevederile prezentului articol se aplică şi cererilor pentru care s-a adoptat hotărîrea de înregistrare a desenului sau modelului industrial."
13. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
"Articolul 32. Transmiterea drep-turilor
(1) Drepturile care de-curg din înregistrarea cererii şi din certificat pot fi transmise integral sau parţial.
(2) Transmiterea drepturilor se poa-te face prin cesiune, contract de licenţă exclusivă sau neexclusivă, precum şi prin succesiune ori moşte-nire legală sau testamentară.
(3) Drepturile transmise prin contract în temeiul alin.(2) produc efect pentru terţi şi condiţionează modificarea statutului juridic al certificatului din momentul înregistrării contractului la Agenţie.
(4) Nu se admite, conform legislaţiei în vigoare, includerea în contractul de licenţă a practicilor sau a condiţiilor care pot constitui o folosinţă abuzivă a drepturilor de proprietate industrială, avînd un efect prejudiciabil asupra concurenţei pe piaţa respectivă, cum ar fi clauza transmiterii obligatorii de către licenţiat a informaţiei tehnice licenţiarului, condiţii care să împiedice contestarea validităţii sau prezentarea unui pachet obligatoriu de condiţii ale licenţierii.
(5) Datele privind transmiterea drepturilor se publică în Buletinul Ofi-cial. Conţinutul datelor pentru publi-care se stabileşte de către Agenţie."
14. Articolul 34:
alineatul (3) se completează în final cu textul "şi este obligată să achite titularului de certificat suma suficientă pentru a compensa prejudiciul cauzat prin încălcarea dreptului titularului de certificat, inclusiv cîştigul nerealizat, precum şi să achite cheltuielile care vor putea cuprinde onorariile de avocat corespunzătoare.";
după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
"(4) Partea lezată poate cere ca materia primă şi materialele folosite la fabricarea produselor care condiţionează lezarea drepturilor titularului de certificat să fie scoase, fără a fi compensată valoarea lor, din circuitul economic într-un mod care să minimalizeze riscul cauzării de noi prejudicii sau să fie distruse. În acest caz, măsurile corective solicitate trebuie să fie comensurabile cu gravitatea acţiunii, ţinîndu-se cont de interesele terţilor.";
alineatul (4) devine alineatul (5).
15. Articolul 35:
la alineatul (1), după cuvintele "Comisia de Apel a Agenţiei" se introduc cuvintele ", de arbitrajul specializat";
la alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
"b) hotărîrile de a considera cererea nedepusă sau retrasă;"
16. La articolul 36 alineatul (2), textul "Registrului naţional de cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi al" se exclude.
17. La articolul 37, alineatul (3) se exclude.
18. La articolul 38 alineatul (1), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "Acţiunile pentru care se percepe taxa, cuantumul şi termenele de plată a ei se reglementează în modul stabilit de Guvern."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                Dumitru DIACOV

Chişinău, 23 iunie 2000.
Nr. 1079-XIV.