HGC673/2005
ID intern unic:  295155
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 673
din  11.07.2005
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 22.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 98-100     art Nr : 749
În scopul ameliorării situaţiei create în domeniul activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase, asigurării evidenţei stricte a circulaţiei metalelor preţioase şi pietrelor preţioase pe piaţa internă a Republicii Moldova, precum şi pentru aducerea actelor normative ale Guvernului în concordanţă cu prevederile Legii nr.282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.171-174, art.777), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                              Vasile TARLEV

      Contrasemneaz
ă:
Ministrul finanţelor                                               Zinaida Grecianîi
Ministrul economiei
şi comerţului                                                          Valeriu Lazăr
Ministrul industriei
şi infrastructurii                                                     Vladimir Antosii

Chişinău, 11 iulie 2005.
Nr. 673.

Aprobate
prin Hotărîrea  Guvernului nr. 673
din 11 iulie 2005
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
1. Hotărîrea Guvernului nr.204 din 28 martie 1995 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare, funcţionare şi licenţiere a activităţii lombardurilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.23, art.191), cu modificările  ulterioare, se  modifică şi se completează după cum urmează:
în titlul şi în tot textul hotărîrii, precum şi în textul Regulamentului cuvintele " , funcţionare şi licenţiere a activităţii lombardurilor" se substituie cu cuvintele "şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor)";
în Regulament:
punctele 1 şi 2 se expun în redacţie nouă:
"1. Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor) (în continuare - Regulamentul) stabileşte modul şi condiţiile de activitate a caselor de amanet (lombardurilor), desfăşurată de agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate, forma juridică de organizare şi volumul serviciilor prestate, în scopul reglementării de către stat a acestei activităţi.
2. În activitatea lor, casele de amanet (lombardurile) se conduc de Constituţia Republicii Moldova, Codul civil, Legea nr.449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj, Legea nr.282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi  pietrelor  preţioase, Legea  nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate, alte legi şi acte normative în domeniu, precum şi de prezentul Regulament.";
în punctul 5, cuvintele "Vistieria de Stat" se substituie cu cuvintele "Ministerul Finanţelor";
în punctul 6, după primul alineat se introduce un alineat nou, avînd următorul conţinut:
"Capitalul social se majorează, o dată cu creşterea numărului filialelor casei de amanet (lombardului), pentru fiecare filială, cu 40% de la cuantumul de bază stabilit şi se înregistrează în modul prevăzut de legislaţie";
în punctul  8:
sintagma  "fondul  statutar" se substituie cu sintagma "capitalul social";
se introduce un alineat nou, avînd următorul conţinut:
"În cazul reperfectării licenţei, în legătură cu extinderea activităţii licenţiate într-o nouă  filială, capitalul social urmează să fie majorat şi depus la contul respectiv pînă la depunerea cererii de reperfectare a licenţei.";
punctul 12 se expune în redacţie nouă:
"12. Casa de amanet (lombardul) trebuie să fie dotată cu depozite (safeuri) speciale, sisteme de semnalizare de pază, alarmă şi  incendiu, care să asigure integritatea valorilor primite în amanet. Casa de amanet (lombardul) poartă  răspundere materială deplină, în condiţiile  legii, pentru cantitatea şi calitatea obiectelor primite spre păstrare şi celor depuse în amanet.
Cîntărirea valorilor primite (eliberate) se efectuează cu mijloace de cîntărire de tipul şi clasa de exactitate corespunzătoare, legalizate şi verificate metrologic anual, în modul stabilit de către organul naţional de metrologie."
punctul 19 se completează cu un alineat nou, avînd următorul conţinut:
"resturi şi deşeuri ce conţin metale preţioase, extrase din utilaj la casarea  acestuia.";
alineatul trei al punctului 22 se exclude.
2. Regulile de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi deşeuri, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.769 din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.2-3, art.12), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
punctul 1 alineatul unu, după cuvintele "agenţii economici" se introduc cuvintele "în conformitate cu prevederile Legii nr. 282-XV din  22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase";
punctul 6 se expune  în redacţie nouă:  
"6. Punctele de achiziţie procură de la populaţie, contra numerar, obiecte de valoare sub formă de bijuterii, articole de uz casnic şi alte articole neindustriale, precum şi resturi de metale preţioase, neinterzise de legislaţie, la preţurile de achiziţie stabilite de Ministerul  Finanţelor.";
punctul 7 se completează  cu un alineat nou, avînd următorul conţinut:
"resturi şi deşeuri  industriale, precum şi extrase din utilajul şi  tehnica casate, ce conţin  metale preţioase";
în punctul 8, cuvîntul "paşaportului" se substituie cu cuvintele "buletinului de  identitate";
punctul 14 se expune în redacţie nouă:
"14. Metalele preţioase şi pietrele preţioase cuprinse în articolele şi resturile achiziţionate de la populaţie de către punctele de achiziţie se vînd conform contractelor încheiate între părţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Vistieriei de Stat  pentru completarea Fondului de stat al metalelor preţioase şi pietrelor preţioase."
3. Regulile comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.261 din 13 mai 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1996, nr.40-41 art.330), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
pe tot cuprinsul textului, cuvintele "Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării pe lîngă Vistieria de Stat" se substituie cu cuvintele "Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării pe lîngă Ministerul Finanţelor";
la punctele 5 şi 7, după  cuvintele "în  magazine" se  introduc cuvintele "şi secţii specializate";
la punctul 6, după cuvintele "din metale preţioase şi  pietre preţioase," se introduc cuvintele " inclusiv  celor primite  în  consignaţie,";
la punctul  10, după cuvintele "numai  în magazine şi secţii specializate de bijuterii" se introduc cuvintele "cu suprafaţa de cel puţin 8 metri pătraţi"; 
punctul 12 se completează cu un alineat nou, avînd următorul conţinut:
"Comercializarea articolelor de giuvaiergerie cu pietre preţioase se efectuează la prezentarea certificatului de calitate a pietrelor preţioase, eliberat de Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, cu excepţia articolelor de giuvaiergerie însoţite de etichete ale producătorului, pe care sînt confirmate denumirea şi caracteristicile pietrelor preţioase.";
punctul 18,  la început, se completează cu două alineate  noi, avînd  următorul  conţinut:
"Articolele din metale preţioase şi pietre preţioase se ţin la evidenţă într-un Registru de evidenţă a circulaţiei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase,care, înainte de completare, se paginează, se şnuruieşte, se semnează de conducător, se autentifică cu ştampilă şi se ţine în modul stabilit.
La ţinerea evidenţei cu utilizarea mijloacelor  electronice, documente de gestiune se consideră documentele scoase la tipar, şnuruite, paginate, semnate de conducător, autentificate cu ştampilă şi luate în evidenţă  la contabilitate. Agenţii  economici sînt obligaţi  să păstreze documentele primare, registrele contabile şi  rapoartele (dările de seamă) financiare în conformitate cu termenele şi regulile stabilite de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului arhivistic al Republicii  Moldova.";
la punctele 18, 19, 21, 22 şi 24, cuvintele "procesul-verbal de  coordonare a preţului liber" se substituie cu cuvintele "procesul-verbal  de stabilire a  preţului";
punctul  23   se  exclude;
punctul 26 se  expune în redacţie nouă:
"26. Depozitele, magazinele şi secţiile specializate, în care se recepţionează (eliberează) şi se comercializează articole din metale preţioase, pietre preţioase şi semipreţioase, trebuie să fie dotate cu mijloace de cîntărire de tipul şi clasa de exactitate corespunzătoare, legalizate şi  verificate  metrologic anual, în  modul  stabilit de organul naţional de metrologie.
Cîntărirea aurului, platinei şi metalelor platinice, bijuteriilor şi articolelor din ele se  efectuează cu exactitatea de pînă la  0,01 grame, iar a  argintului şi articolelor din argint - pînă la 0,1 grame. Pietrele  preţioase şi smaraldul cultivat se cîntăresc cu cîntare de carate speciale cu exactitatea de pînă la  0,01 carate."
4. Punctul14 din Regulile comerţului de consignaţie, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1010 din 31 octombrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.79-80, art.814), cu modificările ulterioare, se completează, după alineatul întîi, cu un alineat  nou, avînd  următorul conţinut:
"Persoanele fizice (care nu dispun de licenţă pentru desfăşurarea activităţii cu metale preţioase şi pietre preţioase) pot realiza,  anual, prin comerţul de consignaţie,  pînă la  cinci  articole  din  metale  preţioase  şi pietre preţioase."
5. Din Hotărîrea Guvernului nr.104 din 28 ianuarie 1998 "Privind  consolidarea Vistieriei de Stat a Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.24-25, art.175), cu modificările ulterioare, punctul 5 se exclude.
6. Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12 mai 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1998, nr.62-65 art.607), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la punctul 5, după alineatul unu se introduce un alineat nou, avînd următorul conţinut:  
"Mijloacele (fondurile) fixe ce conţin metale preţioase şi pietre preţioase  se casează cu  avizul Vistieriei de Stat, la  prezentarea documentelor ce confirmă  prezenţa  metalelor preţioase (inclusiv a datelor indicate în formularul  interdepartamental  tipizat nr. MF-6, aprobat de  Biroul Naţional de Statistică)";
în punctul 7 alineatul şase, după cuvintele "MF-4 "Buget" se  introduc cuvintele "MF-6, aprobat de Biroul Naţional de Statistică";
la  punctul  14:
cuvintele  "metalele preţioase  urmează să  fie  predate  în modul stabilit de  lege" se  exclud;
se completează cu două alineate noi, avînd  următorul conţinut:
"La casarea tehnicii de calcul, a dispozitivelor, utilajului, aparatajului, pieselor de schimb, întreprinderile şi organizaţiile sînt obligate să ţină evidenţa metalelor preţioase care  intră  în componenţa  lor, în baza datelor despre conţinutul metalelor preţioase, indicat  în documentaţia tehnică  (paşapoarte, formulare, ghiduri  informative despre articole şi elemente care conţin  metale preţioase, călăuza de exploatare, fişele de inventar de evidenţă a mijloacelor fixe şi alte documente justificative etc.). În lipsa acestor informaţii (referitor la utilajul de import şi cel naţional învechit), evidenţa se ţine conform  actelor  întocmite în  baza datelor  întreprinderilor producătoare sau conform deciziei comisiei de casare,  în baza datelor despre conţinutul  metalelor preţioase în articole analogice.
Blocurile, plachetele, elementele care conţin metale preţioase demontate (dezasamblate) din mijloacele fixe casate se prelucrează de sine stătător de proprietar (în cazul cînd acesta dispune de licenţă pentru acest gen de  activitate) sau se  predau pentru  prelucrare şi afinare altor întreprinderi, care dispun de licenţă  pentru dreptul de a efectua această activitate. Toate metalele  preţioase obţinute în urma prelucrării acestora se vînd Vistieriei de Stat pentru completarea Fondului de stat al metalelor  preţioase şi pietrelor preţioase,  în baza contractului încheiat între părţi, la  preţurile stabilite de Ministerul Finanţelor."
7. Hotărîrea Guvernului nr.892 din 28 august 2001 "Cu privire la  supravegherea marcării de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.119, art.1058) se modifică şi se completează după cum urmează:
pe tot cuprinsul textului hotărîrii şi al Regulamentului cu privire la supravegherea marcării de stat, cuvintele "Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării pe lîngă Vistieria de Stat" se substituie cu cuvintele "Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării pe lîngă Ministerul Finanţelor";
în Regulament:
la punctul 3, după cuvintele "în conformitate cu" se introduc cuvintele "Legea nr.282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 171-174, art.777)";
punctul  6  se  expune în redacţie nouă:
"6. Camera de Marcare exercită următoarele funcţii: 
probarea şi marcarea tuturor articolelor din metale preţioase fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau introduse în ţară pentru comercializare, care corespund titlurilor stabilite în punctul 14 al prezentului Regulament;
expertizarea amprentelor semnului de  marcare de pe articolele din metale preţioase şi  pietre  preţioase;
expertizarea metalelor  preţioase şi diagnosticarea  pietrelor preţioase;
expertizarea valorilor de muzeu şi de arhivă, confecţionate din metale  preţioase şi pietre preţioase;
efectuarea analizelor de arbitraj şi de control ale metalelor preţioase, în orice formă şi în orice stare, şi ale articolelor din ele, precum şi ale resturilor şi deşeurilor lor, la cererea organelor de drept şi a altor autorităţi, conform tarifelor  aprobate de Guvern;
înregistrarea  semnelor nominale (personale) ale producătorilor, care se aplică pe articolele confecţionate din metale preţioase şi  pietre preţioase  de către agenţii economici;
controlul de stat asupra respectării de către persoanele juridice şi fizice a cerinţelor supravegherii  marcării  de  stat;
fabricarea  reactivelor de  probare, la comanda  agenţilor economici care utilizează  în activitatea lor  metale  preţioase;
alte activităţi  prevăzute  de  legislaţie.";
din punctul 8 subpunctul 1) litera f) se  exclude.
punctul 9:
din  litera a) cuvintele "şi să obţină certificatul respectiv. Formularul certificatului de înregistrare, regulamentul şi termenele de  înregistrare se aprobă de către Ministerul  Finanţelor;" se exclud;  
după  litera b) se introduce o nouă literă c), avînd următorul conţinut:
"c) să prezinte Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării spre probare şi marcare toate  articolele din metale preţioase produse în ţară (inclusiv la comandă) şi cele importate pentru comercializare, cu prezentarea documentelor care confirmă  provenienţa  acestora şi  efectuarea vămuirii.";
literele c), d), e), f), g) devin, respectiv,  literele  d), e), f), g), h);
la litera  g),  cuvintele "Ministerul Finanţelor" se substituie  cu cuvîntul "Guvern";
punctele 10, 11 şi 14 se expun în redacţie nouă:
"10. Metale preţioase se consideră: aurul, argintul, platina şi metalele  platinice (paladiul, iridiul, rodiul, ruteniul, osmiul), indiferent de starea şi forma în care se află acestea, inclusiv în formă nativă, afinată, precum şi în materie primă, aliaje, semifabricate, produse industriale, compuşi chimici, resturi  şi deşeuri  industriale şi de consum, care au un conţinut de 0,5% sau mai mult de metal preţios fin.
11. La  pietre preţioase se raportează: diamantele naturale, smaraldele, rubinele, safirele, alexandritele şi perlele naturale (cu excepţia celor de rîu şi de lac), în formă naturală şi prelucrată, precum şi formaţiile unicale de chihlimbar.";
14. Pentru articolele din metale preţioase, fabricate şi/sau  introduse în ţară pentru comercializare, se  stabilesc următoarele titluri:
pentru  platină 
            
-900  (nouă sute)
      - 950  (nouă sute cincizeci)
pentru  aur
            -375  (trei  sute
şaptezeci şi cinci)
      -500  (cinci  sute)
      - 585  (cinci  sute optzeci şi cinci)
      - 750  ( şapte sute cincizeci)
      - 900  (nouă sute)
      - 958  (nouă sute cincizeci şi opt)
pentru  argint
           
- 800  (opt  sute)
      - 830  (opt  sute treizeci)
      - 875  (opt  sute şaptezeci şi cinci)
      - 925  (nouă sute  douăzeci şi cinci)
      - 960  (nouă sute  şaizeci)
pentru  paladiu
            - 500  (cinci  sute)
      - 850  (opt sute cincizeci).";
8. Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără  stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.112-113, art.1021), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
în punctul 21:
cuvintele "depune la organul financiar local sau Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, după caz, un demers privind operarea" se substituie cu cuvintele "perfecta documentele de plată trezoreriale necesare în vederea efectuării";
se  completează cu un alineat nou, avînd următorul cuprins:
"Cheltuielile legate de expertizarea metalelo preţioase şi pietrelor preţioase şi articolelor  din ele confiscate, fără  stăpîn, sechestrate, bunurilor trecute în posesia  statului cu drept de  succesiune şi a comorilor, care urmează a fi predate, prin intermediul inspectoratelor fiscale de stat, Vistieriei de Stat pentru completarea Fondului de stat, se achită din contul mijloacelor încasate de la vînzarea bunurilor confiscate (123/11).Conturile de plată, aferente cheltuielilor de expertiză a calităţii şi evaluării bunurilor, prezentate de către autorităţile împuternicite de confiscarea bunurilor (subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciului Vamal etc.), se achită din contul bugetului, prin intermediul trezoreriilor teritoriale, pînă a  fi preluate la evidenţă.";
la punctul 43 litera d) alineatul unu, cuvintele "mărci  germane" se substituie cu cuvîntul  "euro";
în  punctul 71 alineatul unu, cuvintele din paranteze "obiecte  şi deşeuri" se  substituie cu cuvintele "obiecte, resturi  şi deşeuri".