HGA47/2007
ID intern unic:  320085
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 47
din  12.01.2007
cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public
din
domeniile cercetării şi inovării finanţate de la bugetul de stat
Publicat : 26.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. 10-13     art Nr : 62
    HG361 din 03.04.07, MO51-53/13.04.07 art.385

    NOTĂ:
   
în denumire, precum şi în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvintele „sfera științei şi inovării” se substituie cu cuvintele „domeniile cercetării şi inovării” prin HG974 din.10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078
    Întru executarea prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004 şi Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148 ), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    categoriile de salarizare în baza Reţelei tarifare unice pentru personalul de conducere şi cercetătorii ştiinţifici ai institutelor (inclusiv ai filialelor) şi altor organizaţii  ştiinţifice de drept public din domeniile cercetării şi inovării finanţate de la bugetul de stat, conform anexei nr.1;
    categoriile de salarizare în baza Reţelei tarifare unice pentru personalul de conducere al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conform anexei nr.2;
    categoriile de salarizare în baza Reţelei tarifare unice pentru personalul de conducere şi specialiştii aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conform anexei nr. 21;
    categoriile de salarizare în baza Reţelei tarifare unice pentru personalul de conducere al organizaţiilor auxiliare de drept public din domeniile cercetării şi inovării, conform anexei nr.3;
    categoriile de salarizare în baza Reţelei tarifare unice pentru unele funcţii de conducere din organizaţiile de drept public din domeniile cercetării şi inovării, conform anexei nr.4.
   
[Pct.1 modificat prin HG974 din.10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    2. Categoriile de salarizare pentru specialişti, funcţionari, muncitori şi alte categorii de personal, ale căror funcţii nu sînt specificate în anexele la prezenta hotărîre, precum şi suplimentele şi sporurile la salariu, premiile şi ajutorul material pentru personalul instituţiilor ştiinţifice şi al organizaţiilor, se stabilesc de către conducătorii  lor în modul şi în mărimile prevăzute în Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art.431).
    [Pct.3 exclus prin HG974 din.10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    [Pct.3 în redacția HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    4. Pentru personalul organizaţiilor de proiectare, tehnologice, de cercetare etc.(cu autonomie financiară) se aplică condiţiile de salarizare prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 "Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.841).
    5. Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care practică activităţi ştiinţifice şi prezintă anual darea de seamă despre activitatea ştiinţifică, cercetătorii ştiinţifici, inclusiv personalul de conducere, care activează în organizaţii de drept public din domeniile cercetării şi inovării, finanţate integral de la bugetul de stat, şi care deţin grad ştiinţific de doctor habilitat şi/sau titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar şi/sau titlu ştiinţific de profesor-cercetător beneficiază de spor lunar în cuantum de cel puţin 1100 lei, iar cei care deţin grad ştiinţific de doctor şi/sau titlu ştiinţifico-didactic de conferenţiar-universitar şi/sau titlu ştiinţific de conferenţiar-cercetător - de cel puţin 600 lei.
    Specialiştilor şi conducătorilor din alte domenii de activitate, precum și din cadrul aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, cu grad ştiinţific de doctor habilitat sau doctor în ştiinţe în specialitatea ce corespunde obligaţiunilor funcţiei şi care desfăşoară muncă ştiinţifico-metodică în specialitate, sporul pentru grad ştiinţific se stabileşte în mărime de 50 la sută din cuantumurile stabilite cercetătorilor ştiinţifici.
    Sporurile în cauză se acordă anual în baza aprecierii pozitive de către conducerea organizaţiei a raportului privind rezultatele activităţii ştiinţifice desfăşurate de persoana cu grad ştiinţific în anul precedent.
    Sporul pentru grad ştiinţific se acordă proporţional timpului lucrat în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă şi nu se majorează în cazul muncii prin cumul în afara orelor de program.
    [Pct.5 modificat prin HG974 din.10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    [Pct.5 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Pct.5 modificat prin HG264 din 17.04.13, MO92-95/26.04.13 art.311]
    [Pct.5 modificat prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    6. Pentru cercetătorii ştiinţifici şi cercetătorii ştiinţifici stagiari din organizaţiile de drept public din domeniile cercetării şi inovării, care nu au grade ştiinţifice, se stabilesc suplimente  lunare în mărime de 50 lei.
    7. Membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei beneficiază de indemnizaţii lunare viagere în cuantumul prevăzut de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, respectiv,  de cel puţin 2500 lei şi de cel puţin 4000 lei.
   
[Pct.7 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Pct.7 modificat prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    8. Sporurile pentru eficienţă înaltă în muncă, intensitatea muncii şi pentru executarea unor lucrări de importanţă majoră se stabilesc angajaţilor organizaţiilor de drept public, precum și personalului de conducere al Academiei de Ştiinţe a Moldovei și angajaților aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, din domeniile cercetării şi inovării, inclusiv personalului tehnico-ştiinţific şi de deservire a procesului ştiinţific şi inovaţional (exceptînd muncitorii şi personalul auxiliar de deservire), precum şi tinerilor cercetători, de către conducătorii organizaţiilor, din contul şi în limitele fondului de salarizare, fără a limita mărimile lor, în baza unui regulament, aprobat de conducătorul organizaţiei. Volumul alocaţiilor utilizate pentru plata sporului nu va depăşI 50% din suma mijloacelor pentru plata salariilor de funcţie, conform schemei de încadrare aprobate şi sporului pentru vechime în muncă.
    Pentru conducătorii organizaţiilor de drept public din
domeniile cercetării şi inovării mărimea sporului nu va depăşI 50% din salariul de funcţie.
    Sporurile se stabilesc pentru cel mult un an şi pot fi reduse sau anulate în cazul înrăutăţirii calităţii muncii.
    [Pct.8 modificat prin HG974 din.10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    [Pct.8 în redacţia HG1262 din 19.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1303, în vigoare 01.01.08]
    9. Pentru utilizarea, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi străine (cu excepţia limbii ruse) angajaţilor (cu excepţia interpreţilor, traducătorilor, ghizilor-interpreţi şi profesorilor de limbi străine) li se stabilesc sporuri în mărime de 15 la sută din salariul de funcţie pentru posedarea şi aplicarea în activitatea practică de zi cu zi a unei limbi şi de 25 la sută - pentru posedarea şi aplicarea în activitatea practică de zi cu zi a două sau mai multe limbi străine.
    Sporurile în cauză se stabilesc de către conducătorul organizaţiei, la propunerea comisiei de atestare, persoanelor care, în virtutea obligaţiunilor funcţionale, conlucrează direct cu instituţiile internaţionale sau la nivel bilateral dintre ţări, aplică la elaborarea rapoartelor şi notelor informative baza informativă internaţională în limba originalului, ţin corespondenţa, elaborează şi prezintă în reuniuni rapoarte şi participă la dezbateri cu luări de cuvînt în limba străină respectivă, întreţin contacte verbale de serviciu în limba interlocutorilor străini.
    Sporurile în cauză se stabilesc începînd cu 1 iulie 2006.
    10. Persoanelor distinse cu titluri onorifice "...al poporului" sau "...emerit" li se stabileşte spor pentru titlu onorific în mărime de 200 şi, respectiv, 100 de lei.
    Sporul pentru titlu onorific se plăteşte în sumă fixă doar la locul de muncă de bază.
    11. Cercetătorilor ştiinţifici şi conducătorilor organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării şi inovării, inclusiv conducătorilor de subdiviziuni ştiinţifice, precum și personalului de conducere al Academiei de Ştiinţe a Moldovei li se plăteşte lunar sporul pentru vechimea în muncă de cercetare ştiinţifică, calculat în procente faţă de salariul de funcţie, în următoarele mărimi:
Vechimea în muncă
Mărimea sporului în % faţă de
 salariul de funcţie
De la 2 pînă la 5 ani
15
De la 5 pînă la 10 ani
20
De la 10 pînă la 15 ani
30
De la 15 pînă la 20 ani
35
De la 20 pînă la 25 ani
40
25 ani şi mai mult
50

    În vechimea în muncă de cercetare ştiinţifică pentru categoria indicată de personal se include:
    a) perioada de muncă în organizaţia de drept public din domeniile cercetării şi inovării în funcţii ce ţin de activitatea ştiinţifică;
    b) perioada de muncă în alte organizaţii de drept public din domeniile cercetării şi inovării în funcţii ce ţin de activitatea ştiinţifică;
    c) perioada de muncă în cadrul corpului profesoral didactic din instituţiile de învăţămînt superior;
    d) perioada de rezidenţiat (internatură) şi secundariat clinic – pentru cercetătorii în medicină şi farmacologie;
    e) perioada de doctorat şi postdoctorat cu întrerupere de la serviciu – pentru posesorii de grade ştiinţifice;
    f) perioada de muncă în funcţii elective, precum şi perioada de activitate în funcţii de conducere şi în calitate de specialişti în centrul sindical naţional ramural;
    g) perioada participării la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova a persoanelor civile detaşate în interes de serviciu şi a voluntarilor care au participat la acţiunile militare din zona conflictului militar;
    h) perioada de muncă peste hotarele ţării, la delegarea de către organizaţiile de drept din domeniile cercetării şi inovării, dacă acestei perioade i-a precedat nemijlocit munca într-o organizaţie de drept din domeniile cercetării şi inovării, urmînd apoi angajarea în acelaşi sistem;
    i) perioada concediului plătit parţial pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani.
    Modul de stabilire a vechimii în muncă, de calculare şi plată a sporului pentru vechime în muncă pentru cercetătorii ştiinţifici se efectuează în condiţiile prevăzute în pct.9-17 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă, în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007.
    [Pct.11 modificat prin HG974 din.10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]

    [Pct.11 în redacția HG559 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.614]
   
111. Alte categorii de personal din organizaţiile de drept public din domeniile cercetării şi inovării, precum și angajaţii aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Știinţe a Moldovei beneficiază de spor lunar de vechime în muncă conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă, în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007.
    [Pct.111 modificat prin HG974 din.10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    [Pct.111 introdus prin HG559 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.614]
    12. Salariaţii organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării şi inovării, care prestează munca în condiţii nefavorabile, beneficiază de sporuri de compensare în mărimi unice, indiferent de nivelul de calificare sau categoria de salarizare stabilită. Sporurile de compensare se stabilesc în mărimile şi în condiţiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr.152 din 19 februarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.39-41, art.299).
    13. Pentru deservirea nemijlocită a bolnavilor, administrarea secţiilor, serviciilor din clinici şi spitale se stabilesc suplimente de plată cercetătorilor ştiinţifici principali, coordonatori şi superiori ai organizaţiilor din domeniile cercetării şi inovării, precum şi şefilor de laboratoare (sectoare de cercetări ştiinţifice), în mărime de 50 la sută, iar celorlalţi cercetători ştiinţifici - în mărime de 75 la sută din salariul de funcţie al medicilor, în funcţie de categoria de salarizare stabilită conform anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006.
    Pentru salariaţii menţionaţi, care au categorii de calificare prevăzute pentru medici, suplimentele de plată se calculează ţinîndu-se cont de sporul pentru categoria de calificare.
    Suplimentele  în cauză se achită din contul fondului de retribuire a muncii personalului  instituţiei, indiferent de sursa de formare a acestuia.
    14. Alte sporuri şi suplimente de plată cu caracter stimulator şi de compensare, ce ţin de condiţiile specifice de activitate din diferite ramuri sau domenii de activitate din sectorul bugetar, se stabilesc în modul şi în mărimile prevăzute de legislaţie.
    15. În scopul stimulării materiale:
    a cercetătorilor ştiinţifici se planifică mijloace suplimentare pentru formarea fondului de premiere, în mărime de pînă la 4 fonduri lunare de salarizare pe an, calculate în raport cu salariile de funcţie, ţinînd cont de sporul pentru vechime în muncă, alte sporuri şi suplimente, stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Indicii, mărimile şi termenele de premiere se stabilesc într-un regulament, elaborat de către instituţia ştiinţifică şi aprobat de către fondator;
    a conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a conducătorilor organizaţiilor de drept public din
domeniile cercetării şi inovării şi ai subdiviziunilor ştiinţifice inferioare, precum şi a locţiitorilor acestora, se planifică mijloace suplimentare pentru formarea fondului de premiere, în mărime de pînă la 5 fonduri lunare de salarizare pe an, calculate din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechime în muncă, alte sporuri şi suplimente, stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Indicii, mărimile şi termenele de premiere a conducătorilor acestor organizaţii se stabilesc de către fondator.
    Mărimea maximă lunară a premiilor pentru conducători nu poate depăşi 50 la sută din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia;
    pentru celelalte categorii de personal din unităţile nominalizate, inclusiv pentru angajaţii aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, se planifică mijloace suplimentare pentru formarea fondului de premiere, în mărime de pînă la 4 fonduri lunare de salarizare pe an. Mărimile premiilor se stabilesc în funcţie de aportul personal al fiecărui angajat, fără limitarea sumei premiului plătit unui lucrător, în baza unui regulament, aprobat de conducătorul organizaţiei.
    Mărimea maximă lunară a premiilor pentru muncitori nu poate depăşi 100% din salariul tarifar, ţinîndu-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia.
    Cu aceeaşi destinaţie se utilizează şi mijloacele economisite din fondul de salarii, care rămîn la dispoziţia organizaţiei, cu excepţia sumelor aferente funcţiilor vacante, pe o perioadă mai mare de 2 săptămîni.
    Angajaţii organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării şi inovării, inclusiv conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, angajaţii aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ai secţiilor de ştiinţe şi alte categorii de angajaţi, inclusiv muncitori pot beneficia de premii unice cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se vor plăti din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv. Cuantumul premiului unic nu va depăşi un salariul de funcţie al salariatului premiat.
    [Pct.15 modificat prin HG974 din.10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    [Pct.15 în redacția HG559 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.614]
    [Pct.15 modificat prin HG1262 din 19.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1303; în vigoare 01.01.08]
    16. Cercetătorilor ştiinţifici, conducătorilor organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării şi inovării şi altor categorii de angajaţi (cu excepţia muncitorilor) li se acordă ajutor material anual în mărimea unui salariu de funcţie, ţinîndu-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Ajutorul material acordat salariaților, inclusiv conducătorilor, se recalculează proporțional perioadei de activitate în funcție în anul de gestiune în caz de suspendare sau de desfacere a contractului individual de muncă prin demisie sau eliberare din funcție înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepția cazurilor în care salariatul și-a încetat sau şi-a suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.76 lit. a) și e), art.78 alin.(1) lit. d), art.82 lit. a) și i), art.86 alin.(1) lit. b)-e) și u) ori a fost înmatriculat la o instituție de învățămînt conform art.85 alin. (2) din Codul muncii.
   
[Pct.16 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Pct.16 în redacţia HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75]
    17. Condiţiile de salarizare şi salariile de funcţie pentru categoriile de salariaţi indicate în anexele nr.1 - 4  la prezenta hotărîre se aplică începînd cu 1 decembrie 2005, în modul şi în termenele specificate la art. 35 şi art. 36 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005.
    Începînd cu 1 octombrie 2014, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1-4 la prezenta hotărîre se stabilesc în cuantumul indicat în anexa nr.5 la prezenta hotărîre.
   
[Pct.17 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Pct.17 modificat prin HG264 din 17.04.13, MO92-95/26.04.13 art.311]
    [Pct.17 modificat prin HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514]
    [Pct.17 modificat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    [Pct.17 modificat prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
   
[Pct.17 modificat prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Pct.17 modificat prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    18. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.6.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                            Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                   Mihail Pop
    Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei                        Gheorghe Duca

    Nr. 47. Chişinău, 12 ianuarie 2007.

    anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG974 din.10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 în redacția HG974 din.10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1025 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1069]

   
anexa nr.21
   
[Anexa nr.21 introdusă prin HG974 din.10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5
   
[Anexa nr.5 modificată  prin HG974 din.10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    [Anexa nr.5 în redacţia HG1011 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1119]
    [Anexa nr.5 în redacţia HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.5 în redacţia HG264 din 17.04.13, MO92-95/26.04.13 art.311]
    [Anexa nr.5 în redacţia HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514]
    [Anexa nr.5  în redacţia HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Anexa nr.5 în redacţia HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG361 din 03.04.07, MO51-53/13.04.07 art.385]


Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.47
din 12 ianuarie 2007
Lista
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea  Guvernului nr.1120 din 14 octombrie  2004  "Cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.189-192, art.1310).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1388 din 16 decembrie 2004 "Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.237-240, art.1589).
    3. Punctul 4 al Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1240 din 30 noiembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167, art.1342).