HGA61/1999
ID intern unic:  296557
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 61
din  29.01.1999
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la formarea bunurilor imobile
Publicat : 04.02.1999 în Monitorul Oficial Nr. 10-11     art Nr : 99
    Abrogată prin HG277 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.312

    MODIFICAT

    HG1376 din 10.12.01, MO155-157/20.12.01 art.1426
    HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799


    Întru executarea Legii cadastrului bunurilor imobile şi în scopul dezvoltării pieţei bunurilor imobile, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la formarea bunurilor imobile (se anexează).
    2. Reglementările  Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile se aplică şi în cazurile de divizare a proprietăţii comune (de separare a cotei-părţi) în măsura în care acestea nu vin în contradicţie cu prevederile Codului civil.
    În cazurile de divizare a proprietăţii comune (de separare a cotei-părţi) coproprietarii, înainte de a se prezenta la notar pentru a încheia contractul de împărţire (partaj) a proprietăţii comune (separare a cotei-părţi din proprietatea comună), vor asigura elaborarea documentaţiei specificate la punctul 46 din prezentul Regulament, cu excepţia deciziei de formare.
    Organul cadastral teritorial va înregistra dreptul fiecărui fost coproprietar în baza contractului de împărţire (de partaj) a proprietăţii comune (de separare a cotei-părţi) autentificat notarial, la care se va anexa proiectul planului cadastral sau geometric al bunului imobil format ce i-a revenit în contul cotei-părţi, descrierea tehnică a bunului imobil, şi, după caz, alte documente necesare specificate la lit. c), d) şi e) ale punctului 46 din prezentul Regulament.
    [Pct.2 introdus prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799; pct.2 devine pct.3]
    3. Se stabileşte că prevederile Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 246 din 3 mai 1996 (Monitorul Oficial, 1996, nr. 35 - 37, art. 268), nu se răsfrîng asupra terenurilor proprietate privată, precum şi asupra terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, inclusiv obiectelor nefinalizate şi celor din fondul de imobile cu altă destinaţie decît pentru locuit, a terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor private, drepturile asupra cărora sînt înregistrate în registrul bunurilor imobile.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                Ion CIUBUC

    Chişinău, 29 ianuarie 1999.
    Nr. 61.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 61 din 29 ianuarie 1999

R E G U L A M E N T U L
cu privire la formarea bunurilor imobile
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la formarea bunurilor imobile (în continuare - Regulamentul) este elaborat în baza Legii cadastrului bunurilor imobile.

    2. Regulamentul stabileşte modalitatea de divizare şi comasare a sectoarelor de teren proprietate privată, indiferent de modul de folosire a acestora, de lipsa sau existenţa construcţiilor pe ele, modalitatea de divizare şi comasare a construcţiilor, apartamentelor din casele de locuit ce nu constituie blocuri şi încăperi izolate, indiferent de tipul de proprietate, precum şi modalitatea de divizare şi comasare a terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate, inclusiv obiectelor nefinalizate şi celor din fondul de imobile cu altă destinaţie decît pentru locuit, a terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor private, drepturile asupra cărora sînt înregistrate în registrul bunurilor imobile.

    [Pct.2 modificat prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
    3. În Regulament sînt utilizate următoarele noţiuni:
    formarea bunurilor imobile - un complex de lucrări executate pentru separarea bunului imobil ca un obiect de drept independent prin divizarea bunului imobil existent (separarea unei porţiuni)  sau comasarea mai multor bunuri imobile care au hotare comune sau un perete comun. Sectoarele de teren, în baza cărora se efectuează formarea, pot fi cu/sau fără construcţii capitale;"
    [Pct.2 subal.1) în redacţia HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
    executantul proiectului - organul cadastral teritorial, întreprinderi de stat, sau private care dispun de licenţă pentru executarea lucrărilor cadastrale, angajate de către solicitant pentru întocmirea proiectului bunului imobil supus formării în conformitate cu prezentul Regulament;
    stabilirea hotarelor sectorului de teren - marcarea hotarului fix pe teren prin borne de hotar sau reprezentarea grafică în proiect a hotarului general al sectorului de teren în conformitate cu punctul 18 al prezentului Regulament;
    dezvoltarea sectorului de teren - construirea sau reconstruirea construcţiilor capitale şi edificiilor pe sectorul de teren. Se realizează cu/fără schimbarea destinaţiei sectorului de teren şi/sau construcţiilor capitale;
    persoana împuternicită de la primărie - specialist din cadrul serviciului de reglementare a proprietăţii funciare a primăriei satului (comunei), oraşului (municipiului), care în baza dispoziţiei primăriei este în drept să efectueze primirea cererilor privind formarea sectoarelor de teren proprietate publică, să examineze cererile şi să pregătească documentaţia necesară pentru adoptarea deciziei respective.
    4. Formarea bunului imobil în baza bunurilor imobile proprietate publică poate fi realizată în orice scopuri care nu contravin legislaţiei, inclusiv:
    a) dezvoltarea sectorului de teren;
    b) transmiterea bunului imobil în proprietatea sau folosinţa persoanelor fizice sau juridice în condiţiile stabilite de prevederile legislaţiei în vigoare.
    [Pct.4 lit.b) modificată prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
    5. Formarea bunului imobil în baza bunurilor imobile proprietate privată poate fi realizată în orice scopuri care nu contravin legislaţiei, inclusiv:
    a) dezvoltarea sectorului de teren format;
    b) efectuarea tranzacţiilor privind bunul imobil, ce se formează, inclusiv pentru dezvoltare;
    c) divizarea (separarea cotei-părţi) bunului imobil, aflat în proprietate comună (în diviziune sau în devălmăşie);
    d) schimbul sectoarelor de teren, inclusiv pentru amplasarea lor compactă.
    6. Formarea bunurilor imobile proprietate publică sau privată mai poate avea ca scop:
    a) divizarea sau comasarea bunurilor imobile în legătură cu reorganizarea sau lichidarea întreprinderii;
    [Pct.6 lit.a) modificată prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
    b) vînzarea la licitaţie a unei porţiuni a sectorului de teren şi/sau a unei părţi din construcţia întreprinderii insolvabile şi care intră în masa de concurs, sau al întreprinderii, patrimoniul căreia a fost supus confiscării pentru recuperarea datoriilor de plăţi obligatorii.
    [Pct.6 lit.b) modificată prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
II. Procedura formării bunurilor imobile
    7. Formarea bunului imobil se realizează la decizia proprietarului bunului imobil.
    În cazul bunurilor proprietate publică, decizia de formare este adoptată de primăria satului (comunei), oraşului (municipiului) pe teritoriul căreia este situat bunul imobil proprietate a unităţii administrativ teritoriale, sau autoritatea centrală de specialitate împuternicită cu administrarea proprietăţii de stat (în continuare organul competent).
    [Pct.7 modificat prin HG1376 din 10.12.01, MO155-157/20.12.01 art.1426]
    Formarea bunurilor imobile poate fi realizată şi la decizia instanţei de judecată sau organelor fiscale. La decizia acestor organe sînt supuse formării, conform capitolului VI al prezentului Regulament, atît bunurile imobile înregistrate în registrul bunurilor imobile, cît şi bunurile imobile neînregistrate în registrul bunurilor imobile.
    [Pct.7 în redacţia prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
    8. Drept fundamentare tehnică a deciziei de formare a bunului imobil servesc proiectul planului cadastral sau geometric, precum şi descrierea tehnică a bunului imobil, întocmite în modul stabilit.
    Adresa poştală a bunurilor imobile nou formate se atribuie de către autorităţile administraţiei publice locale precum urmează: pentru bunurile imobile proprietate a unităţilor administrativ teritoriale - concomitent cu adoptarea deciziei de formare; pentru bunurile imobile proprietate a statului sau proprietate privată - în termen de 3 zile de la solicitare.
    [Pct.8 al.2) introdus prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
    9. Formarea bunului imobil se încheie atunci, cînd în registrul bunurilor imobile se introduce înscrisul despre bunul imobil format şi drepturile asupra lui. Înscrisul în registrul bunurilor imobile se introduce în temeiul documentelor ce confirmă dreptul asupra bunului imobil, pe baza căruia se efectuează formarea, şi al deciziei proprietarului de imobil privind formarea noului bun (inclusiv decizia instanţei de judecată).
    10. Procedura formării bunului imobil poate înceta în orice moment pînă la înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil, ce se formează, în registrul bunurilor imobile la cererea persoanei care a iniţiat procedura de formare. În acest caz solicitantul nu este în drept să ceară recuperarea sumei băneşti depuse pentru efectuarea formării bunului imobil. După înregistrarea dreptului asupra bunului imobil în registrul bunurilor imobile, cererea privind încetarea procedurii de formare a bunului imobil nu mai poate fi primită.
    11. Formarea bunului imobil proprietate publică se efectuează în următoarea consecutivitate:
    a) persoana interesată depune cererea privind formarea bunului imobil (inclusiv documentele prevăzute de punctul 28 al prezentului Regulament) la organul competent;
    [Pct.11 lit.a) modificată prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
    b) organul competent adoptă decizia privind formarea bunului imobil;
    [Pct.11 lit.b) modificată prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
    c) organul cadastral teritorial (în continuare O.C.T.), în raza de acţiune a căruia este situat bunul imobil, înregistrează, în modul stabilit, bunul imobil şi drepturile asupra lui în registrul bunurilor imobile, operează modificările respective în documentele cadastrale.
    12. Formarea bunului imobil proprietate privată se efectuează în următoarea consecutivitate:
    a) persoana fizică sau juridică, proprietar al bunului imobil, prezintă decizia sa privind formarea bunului imobil (inclusiv documentele prevăzute de punctul 46 al prezentului Regulament) la O.C.T., în raza de acţiune a căruia este situat bunul imobil;
    b) O.C.T. înregistrează, în modul stabilit, bunul imobil format şi drepturile asupra lui în registrul bunurilor imobile şi operează modificările respective în dosarul cadastral şi planul cadastral al teritoriului.
    [Pct.12 lit.a) modificată prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
    13. Proprietarul formulează decizia sa privind formarea bunului imobil proprietate privată, conform modelului stabilit (anexa nr.1).
    Decizia privind formarea bunului imobil proprietate publică se adoptă în modul stabilit în capitolul IV din prezentul Regulament.
III. Proiectarea bunului imobil şi alte lucrări
    14. Proiectarea bunurilor imobile, elaborarea descrierii (caracteristicii) tehnice se efectuează de către executantul proiectului din contul persoanei interesate.
    15. Executantul execută proiectul:
    a) planului cadastral - în caz de formare a sectorului de teren pe care nu sînt amplasate construcţii capitale;
    b) planului geometric - în caz de formare a sectorului de teren pe care sînt amplasate construcţii capitale.
    La elaborarea proiectului executantul utilizează documentele puse la dispoziţie de către solicitant. În caz de necesitate, executantul este în drept să se adreseze la primărie sau la organul cadastral teritorial pentru obţinerea documentelor şi informaţiei necesare.
    16. Pentru întocmirea proiectului planului cadastral şi planului geometric executantul efectuează lucrările de identificare a bunului imobil şi, în caz de necesitate, efectuează măsurări geometrice.
    În baza lucrărilor efectuate executantul proiectului întocmeşte actul de constatare pe teren (anexa nr.2), care se prezintă la O.C.T.
    17. Întocmirea proiectului planului cadastral sau geometric se realizează în conformitate cu normele şi regulile în vigoare. Pe lîngă aceasta, după posibilitate, se ia în considerare părerea solicitantului privind stabilirea hotarelor generale în plan sau a hotarelor fixe, precum şi alte caracteristici ale bunului imobil supus formării.
    18. Hotarele generale se consideră stabilite după înregistrarea bunului imobil în registrul bunurilor imobile. Hotarele fixe se consideră stabilite (fixate) după marcarea lor pe teren cu ajutorul bornelor de hotar şi întocmirea actului de constatare pe teren coordonat cu proprietarii terenurilor adiacente (anexa nr. 3) şi înregistrarea lor în registrul bunurilor imobile.
    În cazul refuzului proprietarilor de terenuri adiacente de a coordona actul de constatare pe teren, sectoarele de teren se formează cu hotare generale. Proprietarul sectorului de teren este în drept să atace în instanţa judecătorească refuzul proprietarilor de terenuri adiacente de a coordona actul de stabilire a hotarelor fixe pe teren.
    19. Proiectarea fiecărui bun imobil supus formării se efectuează cu respectarea normelor de urbanism, inclusiv ca:
    [Pct.19 modificat prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
    a) sectorul de teren să fie asigurat cu drum de acces sau să fie instituită servitute pentru asigurarea accesului la sectorul de teren. Lăţimea drumului de acces pentru transport nu trebuie să fie mai mică de 3,5 m, lăţimea pasajului pentru pietoni - nu mai mică de 1m;
    b) să fie posibilă asigurarea sectorului de teren, după necesitate, cu conducte de apă şi canalizare, dacă sectorul de teren nu are destinaţie agricolă;
c) pentru fiecăre proprietar al încăperii (lor) să fie asigurat accesul separat la încăperea (le) ce-i aparţine sau posibilitatea de a amenaja o intrare separată la această încăpere (ri).
    20. Hotarele sectorului de teren ce se formează pentru dezvoltare se stabilesc şi se proiectează în aşa fel, ca ele să treacă la o distanţă de cel puţin 1m de la peretele orb al casei de locuit sau peretele altei construcţii capitale şi cel puţin2 m de la peretele cu ferestre al casei de locuit. Forma şi dimensiunile terenului trebuie să corespundă legislaţiei cu privire la urbanism.
   [Pct.20 modificat prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
    21. Dacă la divizarea bunului imobil hotarul sectorului de teren supus formării este fixat pe axa peretelui interior al construcţiei la nivelul indicatorului <0> al terenului, formarea trebuie să fie realizată în baza contractului încheiat între proprietarii sectoarelor de teren adiacente privind instituirea servitutei. Acest contract trebuie să conţină obligaţiile reciproce ale părţilor privind neadmiterea distrugerii, întreţinerea stării normale şi reparaţia acestui perete, precum şi obligaţiile privind neadmiterea distrugerii încăperilor amplasate mai sus sau mai jos de nivelul <0>, ce aparţin proprietarului sectorului de teren adiacent.
    22. În cazul divizării sau comasării construcţiilor, apartamentelor din casele de locuit ce nu constituie blocuri, încăperilor izolate, dacă aceasta implică efectuarea lucrărilor pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizaţia de construire, persoana interesată este obligată să primească acest document, pe care îl va prezenta organului cadastral teritorial.
    [Pct.22 în redacţia HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
    23. Executantul proiectului atribuie, în modul stabilit, fiecărui bun imobil număr cadastral convenţional şi elaborează descrierea (caracteristica) tehnică a bunului imobil în corespundere cu forma aprobată (anexa nr. 4).
    [Pct.23 modificat prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
IV. Particularităţile formării bunurilor imobile
proprietate publică
    24. Pentru a obţine permisiunea de divizare sau comasare (formare) a construcţiilor (apartamentelor din casele de locuit ce nu constituie blocuri, încăperilor izolate) proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, a bunurilor imobile proprietate publică aferente obiectelor privatizate, inclusiv obiectelor nefinalizate şi celor din fondul de imobile cu altă destinaţie decît pentru locuit, precum şi a bunurilor imobile proprietate publică aferente întreprinderilor private, se depune o cerere la primăria satului (comunei), oraşului (municipiului), pe teritoriul căreia este situat sectorul de teren, în baza căruia se intenţionează de a efectua formarea.
    Pentru a obţine permisiunea de divizare sau comasare (formare) a construcţiilor (apartamentelor din casele de locuit ce nu constituie blocuri, încăperilor izolate) proprietate a statului, se depune o cerere la autoritatea împuternicită să administreze proprietatea de sta.
    [Pct.24 modificat prin HG1376 din 10.12.01, MO155-157/20.12.01 art.1426]
    [Pct.24 modificată prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
   
25. Solicitant poate fi, de regulă, titularul dreptului de folosinţă (inclusiv folosinţa pe termen nelimitat, arendă, posesiunea viageră dobîndită prin moştenire), de gestiune economică sau de administrare operativă a bunului imobil în baza căruia este efectuată formarea.
    26. Dacă formarea bunului imobil proprietate publică este efectuată în scopurile indicate în subpunctul b) al punctului 6 al prezentului Regulament, atunci cererea privind formarea bunului imobil poate fi depusă de către administratorul procesului de faliment sau reprezentantul organului fiscal în cazul comercializării patrimoniului sechestrat în scopul stingerii datoriilor la plăţile obligatorii.
    [Pct.25 modificat prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
 
   27. Cererea se completează în 2 exemplare şi se semnează de către solicitant sau de reprezentantul legal al acestuia.
    28. Solicitantul indică în cerere adresa şi numele proprietarilor de bunuri imobile, drepturile cărora pot fi lezate la formarea bunului imobil respectiv, precum şi titularii drepturilor ce grevează dreptul de proprietate asupra bunului imobil supus formării.
    29. La cererea privind formarea bunului imobil, proprietate publică, se vor anexa:
    a) extrasul din registrul bunurilor imobile sau informaţia care există în cadastru, cînd formarea se realizează la decizia instanţei de judecată sau a organelor fiscale;
    b) proiectul planului cadastral sau geometric al bunului imobil supus formării, descrierea (caracteristica) tehnică;
    c) în caz de necesitate - acordul în scris al persoanelor titulare ale dreptului ce grevează dreptul de proprietate asupra bunului imobil sau al proprietarilor bunurilor imobile vicine, drepturile cărora pot fi lezate la formarea bunului imobil;
    d) după caz, documentele ce confirmă drepturile patrimoniale ale persoanei interesate asupra bunului imobil în baza căruia se realizează formarea.
    Documentele se prezintă în două exemplare (originalul şi copia). Lista documentelor enumerate este exhaustivă şi persoana împuternicită nu este în drept să ceară de la solicitant prezentarea unor documente adăugătoare.
    [Pct.28 modificat prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
   
30. La primirea cererii persoana împuternicită a organului competent este obligată:
    a) să se convingă că decizia de formare a bunului imobil este de competenţa acestui organ;
    b) să se încredinţeze că la cerere sînt anexate toate documentele prevăzute la punctul 28 al prezentului Regulament;
    c) să indice pe ambele exemplare ale cererii, data primirii ei, numele său şi lista documentelor primite;
    d) să înregistreze cererea în modul stabilit şi să predea solicitantului exemplarul doi al cererii.
    [Pct.29 modificat prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
   
31. Persoana împuternicită a organului competent verifică dacă întreprinderea, care a elaborat proiectul bunului imobil format şi descrierea (caracteristica) lui tehnică, dispune de licenţă pentru efectuarea lucrărilor respective.
    [Pct.30 modificat prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
   
32. Persoana împuternicită a organului competent este în drept să refuze primirea cererii dacă:
    a) solicitantul nu a îndeplinit una din cerinţele procedurii de prezentare a cererii;
    b) bunul imobil este necesar de a fi format de către alt organ.
    [Pct.31 modificat prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
   
33. Persoana împuternicită este obligată să aducă la cunoştinţa solicitantului decizia privind refuzul cererii de formare a bunului imobil, în scris cu indicarea cauzelor de refuz. Decizia organului competent, privind refuzul cererii de formare a bunurilor imobile poate fi atacată în instanţa judecătorească.
    [Pct.32 modificat prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
   
34. Termenul de examinare a cererii privind formarea bunului imobil proprietate publică începe din ziua înregistrării cererii şi nu trebuie să depăşească o lună calendaristică.
    35. La examinarea cererii privind formarea bunului imobil persoana împuternicită este obligată:
    a) să se încredinţeze dacă formarea nu va leza drepturile altor persoane;
    b) să elaboreze proiectul deciziei privind formarea bunului imobil;
    c) să elaboreze proiectele de modificare a deciziilor adoptate anterior privind transmiterea bunului imobil în folosinţă sau de anulare a lor.
    [Pct.34 modificat prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
   
36. În caz de necesitate persoana împuternicită a organului competent are dreptul să primească gratuit informaţia necesară pentru formarea bunului imobil proprietate publică de la organul cadastral teritorial, care este obligat să elibereze informaţia indicată în termen de 3 zile de la solicitare.
    [Pct.35 modificat prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
   
37. După finalizarea lucrărilor, legate de examinarea cererii, organul competent trebuie să adopte decizia:
    [Pct.36 modificat prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
   
a) privind formarea bunului imobil;
    b) privind refuzul formării bunului imobil cu indicarea motivelor.
    38. În decizia de formare se arată că proiectul bunului imobil este elaborat de o întreprindere care dispune de licenţă pentru îndeplinirea lucrărilor respective şi formarea nu încalcă drepturile altor persoane. Decizia privind formarea bunului imobil proprietate publică poate fi adoptată odată cu decizia de atribuire în folosinţă a sectorului de teren.
    39. Organul competent este în drept să refuze formarea bunului imobil proprietate publică în următoarele cazuri:
    a) prezentarea documentelor false;
    b) lipsa documentelor necesare pentru formarea bunului imobil stabilite prin prezentul Regulament;
    c) necorespunderea datelor din cerere şi din documentele anexate cu datele din registrul bunurilor imobile, cu excepţia cazului, cînd aceasta evident se datorează unei greşeli tehnice;
    d) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    [Pct.38 modificat prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
   
40. În decizia de refuz trebuie să fie indicat motivul refuzului. Persoana împuternicită este obligată să pună la dispoziţia solicitantului copia deciziei privind refuzul formării bunului imobil proprietate publică.
    41. Solicitantul poate ataca decizia privind refuzul formării bunului imobil în instanţa de judecată.
    42. Persoana împuternicită, după adoptarea deciziei privind formarea bunului imobil proprietate publică, se obligă:
    a) să pună la dispoziţia solicitantului copia (extrasul) deciziei organului competent privind formarea bunului imobil şi să restituie originalul documentelor prezentate;
    b) să-l preîntîmpine pe solicitant despre necesitatea înregistrării drepturilor asupra bunului imobil, ce se formează, în organul cadastral teritorial.
    [Pct.41 modificat prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
   
43. În cazul cînd solicitantul intenţionează să primească certificatul de urbanism, autorizaţia pentru construirea sau demolarea construcţiei capitale sau alte documente necesare în vederea dezvoltarii sectorului de teren, atunci el este în drept să primească documentele indicate în perioada de timp dintre momentul adoptării de către organul competent a deciziei privind formarea şi pînă la înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil format în registrul bunurilor imobile. În caz de necesitate solicitantul poate să opereze în modul stabilit modificări în planul cadastral sau planul geometric, în descrierea tehnică şi în decizia privind formarea bunului imobil.
    [Pct.42 modificat prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
V. Înregistrarea drepturilor asupra
bunurilor imobile formate
    44. Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile formate se efectuează, indiferent de apartenenţa lor, de către organul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune este situat bunul imobil.
    45. Persoana interesată depune în modul stabilit la organul cadastral teritorial o cerere privind înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil format.
    46. La cererea cu privire la înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil proprietate publică se anexează:
    a) decizia privind formarea bunului imobil a organului competent;
    [Pct.45 lit.a) modificată prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
   
b) documentele indicate în punctul 28 din prezentul Regulament;
    c) actul de constatare pe teren la efectuarea identificării;
    d) în caz de necesitate - actul de constatare pe teren la stabilirea hotarelor fixe.
    47. La cererea cu privire la înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil proprietate privată se anexează:
    a) decizia proprietarului privat privind formarea bunului imobil;
    b) proiectul planului cadastral şi geometric al bunului imobil supus formării, descrierea tehnică, actul de constatare pe teren la efectuarea identificării;
    c) în caz de necesitate - autorizaţia de construire;
    [Pct.46 lit.c) introdusă prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799, lit.c) devine lit.d)]
   
d) în caz de necesitate - acordul în scris al deţinătorilor de drepturi, ce grevează dreptul de proprietate asupra bunului imobil (arendaşii, creditorul gajist, posesorii servitutelor etc.) sau al proprietarilor bunurilor imobile vicine, drepturile cărora pot fi lezate la formare;
    [Pct.46 lit.d) modificată prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799, lit.d) devine lit.e)]
   
e) în caz de necesitate - actul de constatare pe teren la stabilirea hotarelor fixe.
    După depunerea cererii cu privire la înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile la organul cadastral teritorial, dar pînă la efectuarea înscrisului despre înregistrarea drepturilor în registrul bunurilor imobile, persoana interesată va prezenta primăriei copiile deciziei de formare şi proiectului planului cadastral sau geometric, pe care este aplicată ştampila registratorului organului cadastral teritorial, pentru atribuirea adresei poştale bunurilor imobile nou formate. Această procedură de atribuire a adresei poştale se aplică şi în cazul formării bunurilor imobile proprietate a statului.
    [Pct.46 alineat introdus prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799, lit.c) devine lit.d)]
 
   48. În temeiul documentelor prezentate şi al deciziei privind înregistrarea bunului imobil şi drepturilor asupra lui, registratorul organului cadastral teritorial este obligat:
    a) să atribuie bunului (bunurilor) imobil format numere cadastrale în modul stabilit;
    [Pct.47 lit.a) în redacţia HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
   
b) să efectueze înscrisul respectiv privind înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil format în registrul bunurilor imobile;
    c) să opereze modificările în planul cadastral şi dosarul cadastral pentru fiecare bun imobil în baza cărora s-a efectuat formarea;
    [Pct.47 lit.c) modificată prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
   
d) să întocmească dosare cadastrale pentru fiecare bun imobil format în temeiul documentelor prezentate de solicitant;
    e) să opereze modificări în planul cadastral al teritoriului.
    Pînă la finalizarea înregistrării primare masive, informaţia despre înregistrarea bunului imobil format se prezintă de către organul cadastral teritorial autorităţilor administraţiei publice locale.
    [Pct.47 alineat introdus prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]
   
49. La cererea solicitantului organul cadastral teritorial eliberează extras din registrul bunurilor imobile privind înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil format.
    La eliberarea extrasului, registratorul organului cadastral teritorial va indica la compartimentul "menţiuni" din care bun (bunuri) a fost format bunul imobil şi dimensiunile acestuia (acestora).
    [Pct.47 alineat introdus prin HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799; pct.22-49 devin pct.23-50]
   
50. În cazul constatării necorespunderii datelor din cadastru cu datele constatate pe teren, în urma întocmirii actului de constatare pe teren la efectuarea identificării, corectarea datelor şi înscrisurilor în registrul bunurilor imobile se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
VI. Particularităţi ale formării bunurilor imobile
    51. Formarea bunurilor imobile atît proprietate publică, cît şi proprietate privată poate fi realizată la decizia instanţei de judecată în cazurile în care:
    proprietarii bunului imobil aflat în proprietate comună nu pot ajunge la înţelegere privind modul şi condiţiile divizării bunului imobil (separării cotei-părţi din bunul imobil);
    instanţa de judecată dispune confiscarea (sechestrarea) sau comercializarea unei părţi a bunului imobil (inclusiv pentru stingerea datoriilor la plăţile obligatorii);
    în alte cazuri conform legislaţiei.
    52. Formarea bunurilor imobile proprietate privată poate fi realizată la decizia organului fiscal în cazul sechestrării de către acesta şi comercializării, în conformitate cu legislaţia, a unei părţi a bunului imobil în scopul stingerii datoriilor la plăţile obligatorii.
    Formarea bunului imobil de către organul fiscal poate fi dispusă după apariţia, conform legislaţiei, a dreptului de comercializare a bunului imobil. Pentru executarea planului bunului imobil şi elaborarea descrierii tehnice a bunurilor imobile ce se formează, este atras, în conformitate cu legislaţia, un specialist al organului cadastral teritorial sau altei întreprinderi ce dispune de licenţă pentru executarea lucrărilor cadastrale.
    53. Pentru înregistrarea la organul cadastral teritorial a drepturilor asupra bunurilor imobile formate şi operarea modificărilor de rigoare în documentele cadastrale, la proiectul divizării bunului imobil şi descrierea tehnică a bunurilor imobile formate se anexează, după caz, hotărîrea instanţei de judecată sau hotărîrea organului fiscal privind sechestrarea bunului imobil şi decizia organului fiscal privind formarea bunului imobil. În aceste cazuri cererea cu privire la înregistrare sau decizia proprietarului privind formarea bunului imobil nu este necesară.
    54. Decizia organului fiscal va conţine: data şi locul adoptării deciziei; denumirea organului ce decide formarea; funcţia, numele, prenumele persoanei cu funcţii de răspundere din organul fiscal; datele de identificare ale proprietarului; locul aflării (adresa), numărul cadastral al bunului imobil supus formării şi numărul de înregistrare a înscrisului în registrul bunurilor imobile; modul de divizare a bunului imobil, menţiuni privind anexele la decizie (actul de constatare pe teren la efectuarea identificării bunului imobil, proiectul bunului imobil, descrierea tehnică); semnătura reprezentantului organului fiscal
    [Capitolul V în redacţia HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]

    anexa nr. 1
    [Anexa nr.1 în redacţia HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacţia HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]

   
anexa nr.3

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 în redacţia HG705 din 14.07.00, MO88-90/28.07.00 art.799]