HGO101/2014
ID intern unic:  351561
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 101
din  10.02.2014
cu privire la aprobarea Planului naţional
de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie
 forestieră pentru anii 2014-2018
Publicat : 14.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 35-41     art Nr : 118
    În scopul diminuării proceselor de degradare a solurilor prin extinderea suprafeţelor cu vegetaţie forestieră, Guvernul Hotărăşte:
    1. Se aprobă Planul naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2014-2018 (se anexează).
    2. Autorităţile administraţiei publice centrale vizate vor asigura implementarea prevederilor Planului naţional şi vor prezenta Ministerului Mediului anual, pînă la 25 ianuarie, informaţia privind realizarea acestuia.
    3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să contribuie la implementarea prevederilor Planului naţional prin:
    1) alocarea terenurilor degradate şi a terenurilor pe care au fost proiectate fîşii de protecţie a terenurilor agricole în scopul efectuării lucrărilor de împădurire în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    2) împădurirea terenurilor degradate, a fîşiilor de protecţie a apelor rîurilor şi a bazinelor de apă, precum şi a fîşiilor forestiere de protecţie a terenurilor agricole pe o suprafaţă de minimum 13 mii ha;
    3) participarea la acţiunile de  menţinere a culturilor silvice şi de asigurare a pazei contra tăierilor ilicite, a păşunatului ilegal al animalelor, precum şi de prevenire a altor încălcări ale legislaţiei silvice şi de protecţie a mediului.
    4. Realizarea activităţilor de împădurire din Planul naţional se pune în sarcina Agenţiei „Moldsilva” şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, care vor asigura:
    1) creşterea materialului săditor pentru implementarea acţiunilor de împădurire din Planul naţional;
    2) efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate, a fîşiilor de protecţie a apelor rîurilor şi a bazinelor de apă, precum şi a fîşiilor de protecţie a terenurilor agricole.
    5. Academia de Ştiinţe a Moldovei va asigura efectuarea cercetărilor ştiinţifice, conform activităţilor prevăzute în Planul naţional.
    6. Controlul asupra îndeplinirii Planului naţional se pune în sarcina Ministerului Mediului, care:
    1) va raporta Guvernului anual, pînă la data de 15 februarie, despre realizarea acestuia;
    2) va conlucra cu organismele internaţionale şi ţările donatoare în scopul obţinerii suportului tehnic şi financiar pentru realizarea prevederilor Planului naţional aprobat.

    PRIM-MINISTRU                                            Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                             Gheorghe Şalaru
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                      Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                            Anatol Arapu

    Nr. 101. Chişinău, 10 februarie 2014.

    anexa