DPM178/1992
ID intern unic:  287655
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 178
din  08.08.1992
cu privire la aprobarea Regulamentului despre modul
de propunere pentru decorarea cu distincţii de stat ale
Republicii Moldova şi de înmînare a acestor distincţii
Publicat : 30.08.1992 în Monitorul Oficial Nr. 8
    NOTĂ:
    În întreg textul regulamentului:
    cuvîntul „Secretariatului” se substituie prin cuvîntul „Aparatului”;
    cuvintele „departamente”şi „departamente de stat” se substituie prin cuvintele „autorităţi administrative centrale”;
    cuvintele „comitetul executiv raional” se substituie prin cuvintele „consiliul raional”;
    cuvintele „preşedintele comitetului executiv raional” se substituie prin cuvintele „preşedintele raionului”.
    abrevierea „N.P.P.” se substituie prin cuvintele „numele, prenumele, prenumele tatălui”;
    cuvîntul „patronimicul” se substituie prin cuvintele „prenumele tatălui”;
    cuvîntul „forma” se substituie prin cuvîntul „formular” prin DP506-VII din 15.02.13, MO36-40/22.02.13 art.132


    În conformitate cu Legea "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova" d e c r e t e z:
    Articolul unic. Se aprobă Regulamentul despre modul de propunere pentru decorarea cu distincţii de stat ale Republicii Moldova şi de înmînare a acestor distincţii (se anexează).

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                      Mircea SNEGUR

    or. Chişinău, 8 august 1992
    nr. 178


Aprobat
prin Decretul Preşedintelui
Republicii Moldova din
8 august 1992 nr. 178

R E G U L A M E N T U L
despre modul de propunere pentru decorarea cu distincţii de stat
ale Republicii Moldova şi de înmînare a lor
    1. Propunerile pentru decorarea cu distincţii de stat se fac nemijlocit Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.
    2. Demersul cu privire la decorare se face organului sau organizaţiei ierarhic superioare, de regulă, de către colectivul de muncă în care lucrează persoana propusă pentru decorare. Candidaturile pentru decorare se examinează la adunarea colectivului de muncă sau la şedinţa consiliului lui.
    3. Decorarea cu distincţii de stat poate fi efectuată de asemenea la propunerea autorităţilor publice, ministerelor,
autorităţilor administrative centrale, organelor supreme ale organizaţiilor obşteşti, uniunilor de creaţie.
    [Pct.3 în redacţia DP235 din 20.08.96, MO56/22.08.96 art.554; în vigoare 22.08.96]
    4. Modul de a face demersul cu privire la decorarea militarilor, persoanelor din efectivul de soldaţi, şi din personalul de comandă ale organelor afacerilor interne, colaboratorilor organelor securităţii se stabileşte de Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat.
    [Pct.4 modificat prin DP506-VII din 15.02.13, MO36-40/22.02.13 art.132]
    [Pct.4 modificat prin DP1455-IV din 28.12.07, MO5-7/11.01.08 art.30]

    5. Propunerea pentru decorarea cetăţenilor străini şi a apatrizilor cu domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova se face pe baze generale.
    6. Propunerile pentru decorarea cetăţenilor Republicii Moldova, care lucrează peste hotare, precum şi a cetăţenilor străini şi a apatrizilor cu domiciliul peste hotare se fac de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene sau de către alte ministere,
autorităţi administrative centrale de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    [Pct.6 modificat prin DP506-VII din 15.02.13, MO36-40/22.02.13 art.132]
    61. Demersurile cu privire la decorarea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi colectivelor de creaţie se fac de către organele lor ierarhic superioare sau de către organele administraţiei publice, iar în cazul unităţilor militare - de către Ministerul Apărării.
    [Pct.61 în redacţia DP899 din 08.10.02, MO137/10.10.02 art.1068]
    62. Propunerile pentru decorarea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi colectivelor de creaţie din statele străine se fac de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene sau de către organele administraţiei publice centrale, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    [Pct.62 modificat prin DP506-VII din 15.02.13, MO36-40/22.02.13 art.132]
    [Pct.62 în redacţia DP899 din 08.10.02, MO137/10.10.02 art.1068]

    7. Tipul decoraţiei se stabileşte în funcţie de caracterul şi meritele persoanei propuse pentru decorare, ţinîndu-se cont de prevederile Legii "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova".
    8. Pentru fiecare persoană propusă în vederea decorării cu o distincţie de stat în colectivul de muncă se perfectează fişa de decorare (
formular nr.1 a fişei de decorare se anexează).
    9. Demersurile privind decorarea cu distincţii de stat (alte documente cu propuneri ce argumentează decorarea), fişele de decorare colectivele de muncă le expediază pentru coordonare primăriei oraşului sau comitetului executiv raional, după care se restituie colectivelor de muncă.
lterior colectivele de muncă expediază demersurile cu privire la decorare potrivit subordonării ministerelor, autorităţilor administrative centrale, organelor republicane ale organizaţiilor obşteşti, uniunilor de creaţie, care examinează, de comun acord cu sindicatele de ramură, materialele primite, elaborează propuneri privind decorarea şi le prezintă Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.
    În scopul examinării propunerilor individuale de decorare, secretarul general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova va desemna, pentru fiecare caz în parte, un grup de lucru din care vor face parte consilierul Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul respectiv, şeful Direcţiei generale drept şi funcţionari din cadrul Serviciului distincţii de stat, precum şi alte persoane.
    În caz de necesitate se va solicita prezentarea cazierului judiciar.
   
[Pct.9 modificat prin DP1573-VII din 15.05.15, MO124-130/22.05.15 art.242]
    [Pct.9 modificat prin DP506-VII din 15.02.13, MO36-40/22.02.13 art.132]
    [Pct.9 modificat prin
DP199 din 14.06.94, MO6/30.06.94; în vigoare 14.06.94]
   
91. Demersurile privind conferirea distincţiilor de stat se examinează în termen de un an de la data înregistrării acestora.
    Ca rezultat al examinării demersurilor privind decorarea poate fi luată decizia cu privire la inoportunitatea decorării persoanei cu distincţii de stat. În acest caz, la expirarea unui an de zile de la data primirii demersurilor respective, ele urmează să fie predate la arhiva Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.
    Persoana în privinţa căreia a fost luată decizia privind inoportunitatea decorării poate fi propusă repetat pentru decorare nu mai devreme decît la un an de la data adoptării deciziei în cauză.
    Demersul privind decorarea cu distincţii de stat poate fi respins şi se restituie instituţiei care l-a înaintat, în cazul:
    a) constatării unor date neautentice în documentele de decorare;
    b) schimbării de către persoanele propuse pentru decorare a domeniului de activitate, cu excepţia propunerii de decorare pentru săvîrşirea unor fapte de eroism, pentru manifestări de bărbăţie, curaj şi vitejie;
    c) decesului persoanei propuse pentru decorare, cu excepţia persoanelor care pot fi decorate post-mortem pentru săvîrşirea unor fapte de eroism, pentru manifestări de bărbăţie, curaj şi vitejie;
    d) intentării unui proces penal în privinţa persoanei propuse pentru decorare;
    e) nerespectării altor prevederi ale legislaţiei în domeniu.
    [Pct.91 introdus prin DP1573-VII din 15.05.15, MO124-130/22.05.15 art.242]
    10. Distincţiile de stat le înmînează Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintele Parlamentului, vicepreşedinţii Parlamentului deputaţii Parlamentului, Prim-ministrul, viceprim-miniştrii, membrii Guvernului, primarii oraşelor, preşedinţii comitetelor executive raionale, alte persoane responsabile, persoanele împuternicite de către Preşedintele Republicii Moldova. Militarilor li se înmînează, de regulă, decoraţiile în unităţile militare.
    Înmînarea decoraţiilor de stat se efectuează într-o atmosferă solemnă şi în condiţiile unei largi publicităţi.
    11. Organizarea şi înfăptuirea procedurii de înmînare a decoraţiilor de stat pe teren se efectuează de către ministerele,
autorităţile administrative centrale, primăriile oraşelor, comitetele executive raionale respective.
    12. Înmînarea decoraţiilor de stat trebuie să se efectueze timp de o lună din ziua primirii de către organul, căruia i s-a încredinţat efectuarea înmînării decoraţiilor, Decretul Preşedintelui Republicii Moldova cu privire la decorare sau extrasul din el.
    13. Despre înmînarea decoraţiilor de stat se perfectează un proces-verbal al înmînării (
formular nr.2) în două exemplare, dintre care primul se expediază împreună cu fişele de evidenţă a persoanelor decorate Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.
    14. În cazul decesului persoanei decorate căreia decoraţia de stat nu-a fost înmînată în timpul vieţii sau în cazul decorării post-mortem, decoraţia şi documentele cu privire la decorare se transmit familiei persoanei decorate. Transmiterea către familia persoanei decorate decedate a distincţiei de stat şi a documentelor cu privire la decorare se perfectează printr-un proces-verbal (
formular nr.3), care de asemenea se expediază Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.
    15. În cazul descoperirii în documentele cu privire la decorare a unor inexactităţi în ortografierea numelui, prenumelui şi
prenumele tatălui persoanei decorate sau a funcţiei ei, înmînarea decoraţiei de stat se suspendă pînă la introducerea precizărilor respective în temeiul actului corespunzător.
    Actul de precizare se perfectează l locul de muncă al persoanei decorate în temeiul documentelor ce confirmă necesitatea introducerii precizărilor, se semnează de primarul oraşului sau de
preşedintele raionului, dau de conducătorul ministerului ori al departamentului de stat şi se expediază Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.
    16. Persoanelor cărora le-au fost conferite distincţii de stat li se înmînează, împreună cu distincţia, un document oficial (brevet).
    [Pct.16 în redacţia DP506-VII din 15.02.13, MO36-40/22.02.13 art.132]
    17. Nu se admit nici un fel de corectări în documentele cu privire la decorare. În legătură cu schimbarea numelui, prenumelui şi
prenumele tatălui persoanei decorate documentul cu privire la decorare nu se schimbă.
    18. Pentru fiecare persoană decorată se perfectează fişa de evidenţă.
    Fişa de evidenţă a persoanei decorate (Formularul nr.4) se completează de Serviciul distincţii de stat al Direcţiei generale drept a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.
    [Pct.18 al.2) modificat prin DP506-VII din 15.02.13, MO36-40/22.02.13 art.132]
    19. Persoanele distinse cu decoraţii de stat poartă ordinele, medaliile, insignele titlurilor onorifice sau panglicile lor pe barete.
    "Ordinul Republicii" se poartă cu panglica sau colanul petrecut după gît, celelalte decoraţii se poartă în partea stîngă a pieptului cu 25-30 cm mai sus de talie şi se amplasează de la dreapta spre stînga în conformitate cu prioritatea lor, stabilită în articolul 11 al Legii "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova".
    [Pct.19 al.2) modificat prin DP506-VII din 15.02.13, MO36-40/22.02.13 art.132]
    20. Ordinele, medaliile şi alte semne de distincţie ale statelor străine sau simbolurile lor se poartă mai jos de decoraţiile de stat ale Republicii Moldova sau de simbolurile lor.
    21. Baretele pentru purtarea doar a panglicilor fără ordine, medalii insigne ale titlurilor onorifice reprezintă nişte plăci metalice dreptunghiulare, puţin bombate, acoperite cu panglica corespunzătoare a ordinului, medaliei sau insignei. Placa cu panglică se fixează de baterea metalică, care are pe revers un ac de siguranţă pentru a o fixa de haină. Înălţimea baretei este de 12 mm.
    Dacă panglicile cîtorva ordine, medalii şi insigne ale titlurilor onorifice se poartă concomitent, ele se fixează de o baretă comună la intervalul de 2-3 mm. Bareta comună are pe revers un ac de siguranţă pentru fixarea de haină.
 
formular nr. 1

    Candidatura ___________________________________a fost recomandată de adunarea
                              
(sau consiliul colectivului de muncă)
    _____________________________________________________________________
                               (denumirea gospodăriei  agricole, întreprinderii, asociaţiei, instituţiei, organizaţiei,
    ______________________________________________________________________
                                                     data discutării, nr.  procesului-verbal)
    Este propus pentru (decorare  sau conferire)____________________________________
    ______________________________________________________________________
    Conducătorul gospodăriei agricole, întreprinderii, asociaţiei, instituţiei, organizaţiei_________
    ______________________________________________________________________
                                                             (numele, prenumele, prenumele tatălui, semnătura)
    Preşedintele consiliului colectivului de muncă ____________________________________
                                                                                       (numele, prenumele, prenumele tatălui, semnătura)
    Preşedintele comitetului sindical______________________________________________
                                                                                       (numele, prenumele, prenumele tatălui, semnătura)
    L.Ş.
       "______"___________________19____
    Demersul cu privire la decorarea __________________________________este susţinut:
               Primarul oraşului_____________________________________________
               Preşedintele consiliului raional___________________________
               _________________________________________________________
       L.Ş.  ______________________________________
                                                  (semnătura)
               ______________________________________  
                       (numele, prenumele, prenumele tatălui)
       "______"___________________19____
                Avizul organelor ierarhic superioare
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________                ____________________
             (semnătura)                                                             (semnătura)
       ______________________                ____________________
              (numele, prenumele, prenumele tatălui)                      (numele, prenumele, prenumele tatălui)
       L.Ş.                                                                      L.Ş.
                                                                  
FIŞĂ DE DECORARE
    1. Numele, prenumele, prenumele tatălui______________________________________
    ____________________________________________________________________
    2. Profesia, funcţia, locul de muncă (se va indica denumirea exactă a ministerului, autorităţii
    administrative centrale, întreprinderii, societăţii, instituţiei, organizaţiei, asociaţiei,)

    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    3. Sexul ________________4. Anul şi locul naşterii ____________________
    ____________________________________________________________________
    5. Naţionalitatea________________________
    6. Studiile______________________________
    7. Decoraţiile de stat cu care a fost distinsă, data decorării
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    8. Adresa de la domiciliu_________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    9. ACTIVITATEA DE MUNCĂ

Lina şi anul angajării şi concedierii
Funcţia cu indicarea organizaţiei,
întreprinderii, instituţiei

        10. Сaracterizarea indicоndu-se  concret meritele deosebite  la caracterizare se anexează
                                   ____________________________
                                   ____________________________

    [Formularul nr.1 modificat prin DP506-VII din 15.02.13, MO36-40/22.02.13 art.132]

formular nr. 2
PROCESUL-VERBAL
al înmînării distincţiilor de stat ale
Republicii Moldova
    _________________________                             "_____"_________________199__
                 (locul înmînării)                                                                                  (data înmînării)
    Subsemnatul, ________________________________________________________
                                                          (numele, iniţialele, funcţia persoanei care
    ___________________________________________________________________
                                                   înmînează)
    conform Decretului Preşedintelui Republicii Moldova  din"_____"____________199___
    nr. _____ au  înmînat ________________
___________________________________
                                                   (tipul distinaţiei , documentului)

    ------------------------------------------------------------------------
    Numele, prenumele, prenumele tatălui    :       Funcţia
    persoanei decorate                                :
    ------------------------------------------------------------------------
    L.Ş.                             _________________________________
                                       (semnătura persoanei  care a  înmînat  distinaţia)

formular nr. 3
PROCESUL-VERBAL
al transmiterii distincţiilor de
stat ale Republicii Moldova

    "_____"_______________19___                     Subsemnatul,____________
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________
                                         (numele, iniţialele, funcţia persoanei care a efectuat transmiterea)
    am transmis_________________________________________________________
                                                     (tipul distincţiei, documentului)
    persoanei decedate, decorate prin Decretul Preşedintelui  Republicii Moldova
    "_____"_______________19___      nr.______    
    ___________________________________________________________________
                                            (numele, prenumele, prenumele tatălui persoanei decorate)
    ___________________________________________________________________
                                                (soţul, soţiei, fiului, fiicei, tătălui, fratelui, surorii, numele,
    ___________________________________________________________________
                                                       prenumele, prenumele tatălui) lui (ei)
    L.Ş.                           _______________________________________
                                                      (funcţia şi semnătura persoanei care a efectuat înmînarea)

formular nr. 4

  ___________________________________
(data şi locul înmînării decoraţiei)

FIŞA DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI
DECORATE
    1. Numele___________________________________________________________
    2. Prenumele, prenumele tatălui___________________________________________
    3. Naţionalitatea ________________________4. Sexul _______________________
    5. Anul naşterii _________________________6. Locul naşterii__________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    7. Studiile: superioare, superioare incomplete, medii speciale, medii, primare
    (cuvîntul necesar se subliniază)
    8. Funcţia, profesia,gradul militar sau special, locul de lucru, serviciu în momentul actului
    de decorare (ministerul,
autorităţi administrative centrale, instituţia, întreprinderea,
    organizaţia)__________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    9. Adresa de la domiciliu a persoanei decorate _______________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    10. A fost înmînată decoraţia:
    ___________________________________________________________________

Tipul decoraţiei (ordin, medalie,   
titlu onorific)
Numărul însemnului Numărul brevetului Data şi numărul decretului
cu privire la decorare

   ____________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
                            Semnătura persoanei decorate ___________________
                              
                            Corectitudinea datelor şi semnătura
                            persoanei decorate le adeveresc___________________
    ___________________________________________________________________
                                  (funcţia)
    ___________________________________________________________________
                                  (semnătura)
    L.Ş. "____"_______________19____
    11. Nota ____________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________

   
[Formularul nr.4 modificat prin DP506-VII din 15.02.13, MO36-40/22.02.13 art.132]
   
[Formularul nr.4 modificat prin DP1455-IV din 28.12.07, MO5-7/11.01.08 art.30]