HGA461/1995
ID intern unic:  296345
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 461
din  06.07.1995
cu privire la aprobarea Regulamentului privind agrementul
   tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii
Publicat : 05.10.1995 în Monitorul Oficial Nr. 55     art Nr : 435
NOTĂ:
   
În tot textul hotărîrii şi anexelor la ea sintagmele "Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului", "Ministerul Economiei şi Reformelor", "Departamentul controlului vamal pe lîngă Ministerul Finanţelor", "Departamentul Standartizare, Metrologie şi Supraveghere Tehnică", "Departamentul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale", se substituie, respectiv, prin sintagmele "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului", "Ministerul Economiei", "Departamentul Vamal", "Departamentul Standartizare şi Metrologie", "Departamentul Situaţii Excepţionale" prin HG531 din 28.06.01, MO68-71/29.06.01 art.544

      În tot textul hotărîrii sintagma "Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor" se substituie cu sintagma "Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului" prin HG1288 din 25.12.00, MO166-168/31.12.00
    Pentru a evita realizarea sau folosirea unor construcţii necorespunzătoare cerinţelor fundamentale ale mediului şi societăţii,
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă "Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii", conform anexei nr. 1.
    2. Se instituie Comisia interdepartamentală de agrement tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii şi se aprobă componenţa-model a ei, conform anexei nr. 2.
    Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, în termen de o lună,va aproba componenţa nominală şi Regulamentul Comisiei nominalizate.
    [Pct.2 modificat prin HG1288 din 25.12.00, MO166-168/31.12.00]
    3. Se stabileşte că, începînd cu 30 august 1995, folosirea produselor, procedeelor şi echipamentelor noi în construcţii fără agrement tehnic este interzisă.
    [Pct. 4- 5 se suspendă pînă la 01.07.2001 prin HG255 din 17.04.01, MO46/20.04.01 art.290]
    4. Se stabileşte că, importul produselor, procedeelor şi echipamentelor noi, destinate utilizării în construcţii şi fabricării materialelor de construcţie, se va face în baza agrementului tehnic.
    Prevederile prezentului punct se vor pune în aplicare după publicarea, în modul stabilit, a Nomenclatorului produselor, procedeelor şi echipamentelor noi destinate utilizării în construcţii, care necesită agrementare tehnică.
    [Pct.4 modificat prin HG531 din 28.06.01, MO68-71/29.06.01 art.544]
    5. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului în comun cu autorităţile publice de specialitate interesate, ţinînd cont de practica internaţională în domeniul agrementării tehnice, vor elabora Nomenclatorul produselor, procedeelor şi echipamentelor noi destinate utilizării în construcţii, care necesită agrementare tehnică, şi-l va prezenta, în termen de pînă la 1 august curent, Guvernului spre aprobare.
    [Pct.5 în redacția HG531 din 28.06.01, MO68-71/29.06.01 art.544]
    [Pct.4-5 în redacţia HG1288 din 25.12.00, MO166-168/31.12.00]


    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                  Andrei SANGHELI


    Chişinău, 6 iulie 1995.
    Nr. 461.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 461
din 6 iulie 1995

R E G U L A M E N T
privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi
echipamente noi în construcţii
1. Prevederi generale
    1. Prezentul Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii (în continuare - Regulament) se referă la sistemul de organizare şi elementele metodologice de elaborare a agrementului tehnic în construcţii.
    2. Agrementul tehnic este componenţa sistemului calităţii în construcţii, prin care se atestă aptitudinea de utilizare a noilor produse, procedee şi echipamente în construcţii, pentru care nu sînt elaborate reglementări tehnice naţionale. Pentru acestea agrementul tehnic stabileşte condiţii de fabricaţie, transport, depozitare şi de punere în operă.
    3. Termenii utilizării în prezentul Regulament semnifică:
    produs: material sau element definit ca natură, concepţie, proprietăţi, eventual ca formă şi dimensiuni, încorporat cu un scop bine determinat într-o construcţie;
    procedeu: ansamblu de metode şi operaţiuni, stabilite într-o succesiune logică, care permit realizarea de construcţii sau părţi de construcţii cu destinaţia dată;
    echipament: aparat, dispozitiv, accesoriu de instalaţii încorporat în construcţii, care contribuie la realizarea funcţionalităţii acestora;
    agrement tehnic: concluzia unei analize tehnice (încercări, analize şi experimentări), făcute pe baza unor proceduri armonizate de un laborator acreditat, privind aptitudinea produselor, procedeelor sau echipamentelor respective de a satisface un domeniu de utilizare, inclusiv modalităţile de transport, depozitare, punere în operă, întreţinere şi reparaţii;
    aviz tehnic: document de concluzii tehnice privind exigenţele pentru produse, procedee şi echipamente;
    aviz tehnic de experimentare: document de concluzii tehnice privind lucrările experimentale de apreciere a exigenţelor pentru produse, procedee şi echipamente;
    ghid tehnic: lista instrucţiunilor pentru elaborarea agrementului tehnic.
    În cazul în care produsele, procedeele sau echipamentele în ţări dezvoltate industrial sînt considerate tradiţionale, existînd reglementări tehnice naţionale aprobate, sau sînt folosite în aceste ţări în baza unor agremente tehnice emise de instituţiile de specialitate, recunoscute pe plan internaţional, utilizarea lor în Republica Moldova se face, de regulă, prin asimilarea reglementărilor tehnice respective sau a agrementelor tehnice deţinute.
    Fac excepţie de la prevederile mai sus menţionate produsele, procedeele sau echipamentele, al căror domeniu de utilizare poate fi afectat de condiţiile climaterice, seismice sau de altă natură, diferite în Republica Moldova faţă de cele din ţările de origine.
    Utilizarea acestor produse, procedee sau echipamente în Republica Moldova se admite numai în condiţiile elaborării agrementului tehnic în conformitate cu prezentul Regulament.
    4. Agrementul tehnic poate fi solicitat în construcţii de către producători, agenţi economici cu activitate de comerţ şi utilizatori pentru produse şi echipamente realizate ca urmare a unui proces tehnologic definit, care asigură menţinerea în timp a caracteristicilor tehnice declarate de producător, specifice domeniului de utilizare preconizat.
II. Organizarea activităţii de agrement tehnic
în construcţii
    5. Activitatea de agrement tehnic în construcţii este condusă şi coordonată de către Comisia interdepartamentală de agrement tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii (în continuare - Comisia de agrement tehnic în construcţii), creată pe lîngă Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor.
    6. Comisia de agrement tehnic în construcţii aprobă înfiinţarea de grupe specializate pe domeniile de activitate, care rezolvă solicitările de acordare, revizuire sau prelungire a termenului de valabilitate a agrementelor tehnice.
    Grupele specializate sînt organizate în institute şi societăţi comerciale cu profil de încercări în construcţii, ca urmare a satisfacerii condiţiilor aprobate de Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor.
    7. Activitatea Comisiei de agrement tehnic în construcţii şi a grupelor specializate pe domenii de activitate se desfăşoară în baza instrucţiunilor de organizare şi funcţionare, emise de Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor în conformitate cu Regulamentul aprobat de Guvernul Republicii Moldova.
    8. Grupele specializate elaborează şi supun aprobării Comisiei de agrement tehnic în construcţii ghiduri tehnice, cuprinzînd instrucţiuni pentru elaborarea agrementului tehnic, în domeniul specific fiecărei grupe, şi procedura urmată pentru stabilirea aptitudinii de utilizare.
    9. În cadrul grupelor sînt desemnaţi responsabili, denumiţi raportori de specialitate, care analizează documentaţia de solicitare, organizează testările necesare conform instrucţiunilor din ghidurile tehnice specifice şi elaborează proiectul de agrement tehnic.
    Raportorii de specialitate sînt responsabili pentru elaborarea, în termenul stabilit, a agrementelor tehnice în conformitate cu revendicările documentaţiei tehnice în vigoare.
    10. Grupele specializate efectuează anual analize, pe baza cărora propun Comisiei de agrement tehnic în construcţii liste cu produse, procedee şi echipamente, care au confirmat calităţile de utilizare în perioada de valabilitate a agrementelor tehnice, pentru a fi reglementate şi folosite ca tradiţionale.
III. Procedura de agrementare tehnică
    11. Agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii se solicită, se elaborează şi se acordă în limba de stat şi în limba rusă conform procedurii aprobate de către Comisia de agrement tehnic în construcţii.
    12. Solicitantul de agrement tehnic trebuie să înainteze secretariatului Comisiei de agrement tehnic în construcţii o cerere însoţită de dosarul cuprinzînd documentaţia de prezentare a obiectului solicitării.
    Pentru produsele, procedeele şi echipamentele noi realizate în Republica Moldova sînt necesare certificate de încercări sau analize, efectuate în laboratoare acreditate ale institutelor sau societăţilor comerciale cu profil de încercări în construcţii, independente faţă de solicitant şi autorizate conform legislaţiei în vigoare.
    În cazul produselor, procedeelor şi echipamentelor de import sînt luate în consederare eventualele agremente sau avize tehnice eliberate de instituţii specializate, acreditate în ţara respectivă, şi care sînt prezentate de către solicitant secretariatului Comisiei de agrement tehnic în construcţii.
    13. Secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcţii repartizează grupei de specialitate de profil dosarul solicitării, pentru analiză.
    Grupa specializată desemnează un raportor care analizează dosarul cu participarea solicitantului. În urma acestei analize, în cazul în care datele cuprinse în dosar nu sînt suficiente, se pot cere explicaţii, clarificări, probe sau investigaţii suplimentare. Acestea sînt efectuate cu acordul solicitantului şi pe cheltuiala acestuia. Încercările vor fi realizate de laboratoare acreditate care îndeplinesc condiţiile prevăzute în punctul 12 al prezentului Regulament.
    14. În cazul în care solicitarea se referă la produse, procedee sau echipamente utilizate în străinătate, în condiţiile prevăzute în punctul 2 al prezentului Regulament, grupa de specialitate va analiza compatibilitatea caracteristicilor produselor, procedeelor sau echipamentelor în cauză cu cele corespunzătoare condiţiilor de utilizare din Republica Moldova şi va decide recunoaşterea agrementului tehnic obţinut în ţara de origine sau necesitatea elaborării agrementului tehnic în Republica Moldova.
    Agrementul tehnic elaborat sau rezultatul analizei grupei specializate se înaintează secretariatului Comisiei de agrement tehnic în construcţii, care îl înregistrează şi îl comunică solicitantului.
    15. Grupa specializată poate efectua, după caz, inspecţii la producător, pentru a constata condiţiile de fabricare a produselor şi echipamentelor ce fac obiectul solicitării de agrement tehnic.
    16. Agrementul tehnic va cuprinde:
    1) prezentarea produsului, procedeului sau echipamentului nou, inscripţia de identificare;
    2) avizul tehnic cu privire la:
    domeniul de utilizare acceptat;
    condiţiile de fabricaţie şi control al calităţii;
    condiţiile cu privire la aptitudinea de utilizare în legătură cu respectarea exigenţelor esenţiale (parametri de rezistenţă, fizico-chimici, durabilitate, factori climatici, parametri igienici etc.);
    condiţiile de punere în operă şi întreţinere;
    durata de valabilitate a agrementului tehnic;
    3) dosarul tehnic elaborat, de regulă, de solicitant, care cuprinde descrierea detaliată a produsului, procedeului sau echipamentului, rezultatele probelor sau încercărilor de laborator efectuate pentru fundamentarea agrementului tehnic şi instrucţiuni asupra modului de utilizare.
    Durata la valabilitate este în general de 3 ani. Ea poate fi redusă sau prelungită, conform condiţiilor stabilite de procedură.
    17. Termenul de rezolvare a solicitărilor de agrement tehnic decurge din momentul înregistrării cererii şi nu trebuie să depăşească 4 luni, exceptînd cazurile în care solicitantul cere prelungirea lui pentru completarea cu rezultatele unor probe sau încercări suplimentare.
    18. Deţinătorul de agrement tehnic poate cere prelungirea termenului de valabilitate cu trei luni înainte de expirarea acestuia şi după executarea unei proceduri noi de agrement tehnic.
    Revizuirea unui agrement tehnic poate rezulta şi la propunerea grupei specializate de profil care l-a elaborat, ca urmare a constatării unor neconformităţi privind caracteristicile produsului, procedeului sau echipamentului faţă de prevederile agrementului tehnic. În acest caz, grupa specializată de profil elaborează un raport tehnic, în baza căruia Comisia de agrement tehnic în construcţii emite decizia de revizuire, ce va fi comunicată deţinătorului de agrement tehnic.
    19. În cazul în care, pentru aprecierea aptitudinii sale de utilizare, obiectul solicitării de agrement tehnic nu poate fi comparat cu produse, procedee sau echipamente, care posedă deja agrement anterior sau sînt reglementate, acordarea agrementului tehnic va fi condiţionată de realizarea prealabilă a unei lucrări experimentale. Lucrarea experimentală se execută de către solicitant, în baza unui aviz tehnic de experimentare, care precizează obiectivele urmărite în cadrul experimentării, condiţiile de remediere a eventualelor neconformităţi apărute în timpul execuţiei şi modul de valorificare a lucrării după perioada de experimentare.
    Avizul tehnic de experimentare este acordat în condiţiile precizate de alineatul 1 al punctului 12 şi punctele 13 şi 14 din prezentul Regulament.
    Avizul tehnic de experimentare are o procedură de aprobare simplă, cu termene de valabilitate de 1-2 ani, şi se referă la realizarea unei singure lucrări experimentale.
IV. Finanţarea elaborării agrementelor tehnice
în construcţii
    20. Finanţarea elaborării agrementelor tehnice în construcţii se face din contul solicitantului. Mărimea taxei pentru elaborarea unui agrement tehnic nu va depăşi două salarii minime.
    Solicitarea devine efectivă după prezentarea la secretariat a adeverinţei de plată a taxei pentru agrementul tehnic pe contul Comisiei de agrement tehnic în construcţii.
    21. Cercetările şi încercările (analizele) suplimentare se vor efectua de către institute (laboratoare acreditate) pe bază de contracte din contul solicitantului.
V. Dispoziţii finale
    22. Membrii Comisiei de agrement tehnic în construcţii şi ai grupelor specializate sînt obligaţi să respecte secretul profesional asupra informaţiilor cuprinse în dosarul de agrement tehnic, în baza unei declaraţii.
    23. Un agrement tehnic nu acordă deţinătorului său dreptul exclusiv de producere sau de comercializare a produsului sau echipamentului pentru care a fost eliberat.
    24. Pentru nerespectarea prevederilor agrementelor tehnice persoanele juridice şi fizice vor fi trase la răspundere, conform legislaţiei în vigoare.
    25. Produsele, procedeele şi echipamentele, care au fost supuse procedurii de agrement tehnic, se trec în Registrul de stat şi vor fi publicate în ediţii oficiale.
    În referirea la un agrement tehnic în corespondenţa comercială, în anunţuri publicitare şi în contracte se vor menţiona numărul de înregistrare şi data publicării lui. Reproducerea agrementului tehnic nu se va face decît integral.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 461
din 6 iulie 1995

COMPONENŢA-MODEL
a Comisiei interdepartamentale de agrement tehnic
pentru produse, procedee şi echipamente noi în
construcţii
    preşedinte - din cadrul Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor
    vicepreşedinte - din cadrul Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor
    3 reprezentanţi ai Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor (secretariat)
    reprezentatul Concernului republican de producţie a industriei materialelor de construcţie "INMACOM"
    reprezentantul Companiei "Moldconinvest" S.A
    reprezentantul Asociaţiei "Moldagroconstrucţia"
    reprezentantul Ministerului Sănătăţii
    reprezentantul Departamentul Standartizare şi Metrologie
    reprezentantul Direcţiei pompieri şi salvatori a Departamentul Situaţii Excepţionale
    reprezentantul Centrului Republican de Cercetări şi Reglementări în Construcţii "Cercon"
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1288 din 25.12.00, MO166-168/31.12.00]