HGM461/1995
ID intern unic:  296345
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 461
din  06.07.1995
cu privire la aprobarea Regulamentului privind agrementul
   tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii
Publicat : 05.10.1995 în Monitorul Oficial Nr. 55     art Nr : 435
MODIFICAT
NOTĂ: În tot textul hotărîrii şi anexelor la ea sintagmele "Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului",
            "Ministerul Economiei şi Reformelor", "Departamentul controlului vamal pe lîngă Ministerul
            Finanţelor", "Departamentul Standartizare, Metrologie şi Supraveghere Tehnică",
            "Departamentul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale", se substituie, respectiv, prin sintagmele
            "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului", "Ministerul Economiei",
            "Departamentul Vamal", "Departamentul Standartizare şi Metrologie", "Departamentul
             Situaţii Excepţionale".
      [Nota in redacţia HG 531 pct.3 din 28.06.2001 MO68-71/29.06.2001]

Pentru a evita    realizarea   sau   folosirea   unor    construcţii necorespunzătoare  cerinţelor  fundamentale ale mediului şi  societăţii,
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă "Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii", conform anexei nr. 1.
2. Se instituie   Comisia  interdepartamentală  de  agrement  tehnic pentru  produse, procedee şi echipamente noi în construcţii şi se aprobă componenţa-model a ei, conform anexei nr. 2.
Ministerul Mediului şi Amenajării  Teritoriului, în termen de o  lună,va  aproba componenţa nominală şi Regulamentul  Comisiei nominalizate.
[Pct. 2 al.2 modificat prin HG1288/25.12.2000,MO166/31.12.2000]
3. Se stabileşte   că,   începînd  cu  30  august  1995,   folosirea produselor,  procedeelor  şi  echipamentelor  noi  în  construcţii  fără agrement tehnic este interzisă.
[Pct. 4; 5   se suspendă pînă la 01.07.2001  prin HG255/17.04.2001]
4. Se stabileşte că, importul produselor, procedeelor şi echipamentelor noi, destinate utilizării în construcţii şi fabricării materialelor de construcţie, se va face în baza agrementului tehnic.
Prevederile prezentului punct se vor pune în aplicare după publicarea, în modul stabilit, a Nomenclatorului produselor, procedeelor şi echipamentelor noi destinate utilizării în construcţii, care necesită agrementare tehnică.
[Pct.4 modificat prin HG 531/28.06.2001 MO 68-71/29.06.2001]
5. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului în comun cu autorităţile publice de specialitate interesate, ţinînd cont de practica internaţională în domeniul agrementării tehnice, vor elabora Nomenclatorul produselor, procedeelor şi echipamentelor noi destinate utilizării în construcţii, care necesită agrementare tehnică, şi-l va prezenta, în termen de pînă la 1 august curent, Guvernului spre aprobare.
[Pct.5 modificat prin HG 531/28.06.2001 MO 68-71/29.06.2001]
[Pct. 4; 5 în redacţia HG1288/25.12.2000,MO166/31.12.2000]


    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                Andrei SANGHELI


          Chişinău, 6 iulie 1995.
    Nr. 461.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 461
din 6 iulie 1995
R E G U L A M E N T
privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi
echipamente noi în construcţii
1. Prevederi generale
1. Prezentul  Regulament  privind agrementul tehnic pentru  produse, procedee  şi echipamente noi în construcţii (în continuare - Regulament) se  referă  la  sistemul  de organizare şi  elementele  metodologice  de elaborare a agrementului tehnic în construcţii.
2. Agrementul   tehnic  este  componenţa  sistemului  calităţii   în construcţii,  prin  care  se atestă aptitudinea de  utilizare  a  noilor produse,  procedee  şi echipamente în construcţii, pentru care  nu  sînt elaborate   reglementări  tehnice  naţionale. Pentru acestea  agrementul tehnic   stabileşte condiţii de fabricaţie, transport, depozitare şi  de punere în  operă.
3. Termenii utilizării în prezentul Regulament semnifică:
produs: material   sau   element  definit  ca natură,    concepţie, proprietăţi,  eventual  ca formă şi dimensiuni, încorporat cu  un   scop bine determinat într-o construcţie;
procedeu: ansamblu   de  metode  şi  operaţiuni,  stabilite   într-o succesiune  logică,  care permit realizarea de construcţii sau părţi  de construcţii cu destinaţia dată;
echipament: aparat,  dispozitiv, accesoriu de instalaţii  încorporat în  construcţii, care contribuie la realizarea funcţionalităţii acestora;
agrement tehnic:  concluzia unei analize tehnice (încercări, analize şi  experimentări),  făcute  pe  baza unor proceduri  armonizate  de  un laborator  acreditat,  privind aptitudinea produselor,  procedeelor  sau echipamentelor  respective  de  a  satisface un  domeniu  de  utilizare, inclusiv  modalităţile  de  transport,  depozitare,  punere  în   operă, întreţinere şi reparaţii;
aviz tehnic: document de concluzii tehnice privind exigenţele pentru produse, procedee şi echipamente;
aviz tehnic de  experimentare: document de concluzii tehnice privind lucrările  experimentale  de  apreciere a  exigenţelor  pentru  produse, procedee şi echipamente;
ghid tehnic:  lista  instrucţiunilor pentru elaborarea  agrementului tehnic.
În cazul în care  produsele,  procedeele sau echipamentele  în  ţări dezvoltate    industrial   sînt   considerate   tradiţionale,   existînd reglementări  tehnice  naţionale aprobate, sau sînt folosite  în  aceste ţări    în  baza  unor  agremente  tehnice  emise  de  instituţiile   de specialitate,   recunoscute  pe  plan internaţional, utilizarea  lor  în Republica  Moldova se  face, de regulă, prin asimilarea  reglementărilor tehnice respective sau a  agrementelor tehnice deţinute.
Fac excepţie   de  la  prevederile  mai  sus  menţionate  produsele, procedeele  sau  echipamentele, al căror domeniu de utilizare  poate  fi afectat de condiţiile climaterice, seismice sau de altă natură, diferite în Republica Moldova faţă de cele din ţările de origine.
Utilizarea acestor  produse,  procedee sau echipamente în  Republica Moldova  se admite numai în condiţiile elaborării agrementului tehnic în conformitate cu prezentul  Regulament.
4. Agrementul  tehnic  poate  fi solicitat în construcţii  de  către producători,  agenţi  economici cu activitate de comerţ  şi  utilizatori pentru  produse  şi  echipamente  realizate  ca  urmare  a  unui  proces tehnologic  definit, care asigură menţinerea în timp a caracteristicilor tehnice  declarate  de  producător, specifice  domeniului  de  utilizare preconizat.
II. Organizarea activităţii de agrement tehnic
în construcţii
5. Activitatea  de  agrement tehnic în construcţii este  condusă  şi coordonată  de  către  Comisia interdepartamentală  de  agrement  tehnic pentru    produse,  procedee  şi  echipamente  noi  în  construcţii  (în continuare  -   Comisia  de agrement tehnic în construcţii),  creată  pe lîngă Departamentul  Arhitecturii şi Construcţiilor.
6. Comisia de  agrement tehnic în construcţii aprobă înfiinţarea  de grupe specializate pe domeniile de activitate, care rezolvă solicitările de  acordare,  revizuire sau prelungire a termenului de  valabilitate  a agrementelor tehnice.
Grupele specializate  sînt  organizate  în  institute  şi  societăţi comerciale   cu  profil  de  încercări  în  construcţii,  ca  urmare   a satisfacerii  condiţiilor  aprobate  de  Departamentul  Arhitecturii  şi Construcţiilor.
7. Activitatea  Comisiei  de  agrement tehnic în  construcţii  şi  a grupelor  specializate  pe domenii de activitate se desfăşoară  în  baza instrucţiunilor  de  organizare şi funcţionare, emise  de  Departamentul Arhitecturii  şi Construcţiilor în conformitate cu Regulamentul  aprobat de  Guvernul Republicii Moldova.
8. Grupele specializate  elaborează  şi supun aprobării Comisiei  de agrement  tehnic în construcţii ghiduri tehnice, cuprinzînd instrucţiuni pentru   elaborarea  agrementului tehnic, în domeniul specific  fiecărei grupe, şi procedura urmată pentru stabilirea aptitudinii de utilizare.
9. În cadrul   grupelor   sînt  desemnaţi   responsabili,   denumiţi raportori   de specialitate, care analizează documentaţia de solicitare, organizează   testările  necesare conform instrucţiunilor din  ghidurile tehnice  specifice şi elaborează proiectul de agrement tehnic.
Raportorii de  specialitate sînt responsabili pentru elaborarea,  în termenul   stabilit,   a   agrementelor  tehnice  în   conformitate   cu revendicările documentaţiei tehnice în vigoare.
10. Grupele specializate  efectuează  anual analize, pe baza  cărora propun  Comisiei  de  agrement tehnic în construcţii liste  cu  produse, procedee  şi  echipamente, care au confirmat calităţile de utilizare  în perioada   de   valabilitate  a  agrementelor  tehnice,  pentru   a   fi reglementate  şi folosite ca tradiţionale.
III. Procedura de agrementare tehnică
11. Agrementele  tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în  construcţii se solicită, se elaborează şi se acordă în limba de stat şi  în  limba  rusă  conform procedurii aprobate  de  către  Comisia  de agrement  tehnic în construcţii.
12. Solicitantul   de   agrement   tehnic   trebuie   să   înainteze secretariatului  Comisiei  de  agrement tehnic în construcţii  o  cerere însoţită  de dosarul cuprinzînd documentaţia de prezentare a  obiectului solicitării.
Pentru produsele,  procedeele  şi  echipamentele  noi  realizate  în Republica  Moldova  sînt necesare certificate de încercări sau  analize, efectuate  în  laboratoare acreditate ale institutelor sau  societăţilor comerciale  cu profil de încercări în construcţii, independente faţă  de solicitant şi autorizate conform legislaţiei în vigoare.
În cazul produselor,  procedeelor  şi echipamentelor de import  sînt luate  în consederare eventualele agremente sau avize tehnice  eliberate de  instituţii specializate, acreditate în ţara respectivă, şi care sînt prezentate  de  către  solicitant secretariatului Comisiei  de  agrement tehnic în construcţii.
13. Secretariatul   Comisiei  de  agrement  tehnic  în   construcţii repartizează  grupei  de  specialitate de  profil  dosarul  solicitării, pentru  analiză.
Grupa specializată desemnează un raportor care analizează dosarul cu participarea  solicitantului.  În urma acestei analize, în cazul în care datele  cuprinse  în dosar nu sînt suficiente, se pot  cere  explicaţii, clarificări, probe sau investigaţii suplimentare. Acestea sînt efectuate cu  acordul solicitantului şi pe cheltuiala acestuia. Încercările vor fi realizate   de   laboratoare  acreditate  care  îndeplinesc   condiţiile prevăzute  în punctul 12 al prezentului Regulament.
14. În cazul  în care solicitarea se referă la produse, procedee sau echipamente utilizate în străinătate, în condiţiile prevăzute în punctul 2   al   prezentului  Regulament,  grupa  de  specialitate  va   analiza compatibilitatea    caracteristicilor   produselor,   procedeelor    sau echipamentelor în cauză cu cele corespunzătoare condiţiilor de utilizare din  Republica  Moldova şi va decide recunoaşterea  agrementului  tehnic obţinut  în  ţara  de origine sau  necesitatea  elaborării  agrementului tehnic  în Republica Moldova.
Agrementul tehnic    elaborat   sau   rezultatul   analizei   grupei specializate  se înaintează secretariatului Comisiei de agrement  tehnic în  construcţii, care îl înregistrează şi îl comunică solicitantului.
15. Grupa specializată   poate  efectua,  după  caz,  inspecţii   la producător,  pentru  a constata condiţiile de fabricare a produselor  şi echipamentelor ce fac obiectul solicitării de agrement tehnic.
16. Agrementul tehnic va cuprinde:
1) prezentarea   produsului,  procedeului  sau  echipamentului  nou, inscripţia de identificare;
2) avizul tehnic cu privire la:
domeniul de utilizare acceptat;
condiţiile de fabricaţie şi control al calităţii;
condiţiile cu  privire  la aptitudinea de utilizare în  legătură  cu respectarea    exigenţelor    esenţiale   (parametri   de    rezistenţă, fizico-chimici,  durabilitate,  factori  climatici,  parametri  igienici etc.);
condiţiile de punere în operă şi întreţinere;
durata de valabilitate a agrementului tehnic;
3) dosarul tehnic  elaborat, de regulă, de solicitant, care cuprinde descrierea  detaliată  a  produsului,  procedeului  sau  echipamentului, rezultatele  probelor  sau  încercărilor de laborator  efectuate  pentru fundamentarea  agrementului  tehnic  şi instrucţiuni asupra  modului  de utilizare.
Durata la valabilitate  este în general de 3 ani. Ea poate fi redusă sau prelungită, conform condiţiilor stabilite de procedură.
17. Termenul de rezolvare a solicitărilor de agrement tehnic decurge din  momentul înregistrării cererii şi nu trebuie să depăşească 4  luni, exceptînd  cazurile  în  care solicitantul cere prelungirea  lui  pentru completarea cu rezultatele unor probe sau încercări suplimentare.
18. Deţinătorul de agrement tehnic poate cere prelungirea termenului de  valabilitate  cu  trei luni înainte de expirarea  acestuia  şi  după executarea unei proceduri noi de agrement tehnic.
Revizuirea unui  agrement  tehnic  poate rezulta  şi  la  propunerea grupei    specializate  de  profil  care  l-a  elaborat,  ca  urmare   a constatării  unor   neconformităţi privind caracteristicile  produsului, procedeului sau  echipamentului faţă de prevederile agrementului tehnic. În acest caz,  grupa specializată de profil elaborează un raport tehnic, în  baza căruia  Comisia de agrement tehnic în construcţii emite decizia de revizuire, ce  va fi comunicată deţinătorului de agrement tehnic.
19. În cazul   în  care,  pentru  aprecierea  aptitudinii  sale   de utilizare,  obiectul solicitării de agrement tehnic nu poate fi comparat cu produse, procedee sau echipamente, care posedă deja agrement anterior sau  sînt reglementate, acordarea agrementului tehnic va fi condiţionată de   realizarea  prealabilă  a  unei  lucrări  experimentale.   Lucrarea experimentală  se execută de către solicitant, în baza unui aviz  tehnic de   experimentare,  care  precizează  obiectivele  urmărite  în  cadrul experimentării,  condiţiile  de remediere a eventualelor  neconformităţi apărute  în  timpul execuţiei şi modul de valorificare a  lucrării  după perioada de experimentare.
Avizul tehnic  de experimentare este acordat în condiţiile precizate de  alineatul  1  al  punctului 12 şi punctele 13 şi  14  din  prezentul Regulament.
Avizul tehnic  de experimentare are o procedură de aprobare  simplă, cu   termene de valabilitate de 1-2 ani, şi se referă la realizarea unei singure lucrări experimentale.
IV. Finanţarea elaborării agrementelor tehnice
în construcţii
20. Finanţarea  elaborării  agrementelor  tehnice în construcţii  se face  din  contul solicitantului. Mărimea taxei pentru  elaborarea  unui agrement tehnic nu va depăşi două salarii minime.
Solicitarea devine   efectivă  după  prezentarea  la  secretariat  a adeverinţei de plată a taxei pentru agrementul tehnic pe contul Comisiei de agrement tehnic în construcţii.
21. Cercetările  şi  încercările  (analizele)  suplimentare  se  vor efectua de către institute (laboratoare acreditate) pe bază de contracte din contul solicitantului.
V. Dispoziţii finale
22. Membrii Comisiei   de  agrement  tehnic  în  construcţii  şi  ai grupelor   specializate  sînt obligaţi să respecte secretul  profesional asupra   informaţiilor  cuprinse în dosarul de agrement tehnic, în  baza unei  declaraţii.
23. Un agrement  tehnic nu acordă deţinătorului său dreptul exclusiv de  producere  sau  de comercializare a  produsului  sau  echipamentului pentru  care a fost eliberat.
24. Pentru nerespectarea     prevederilor    agrementelor    tehnice persoanele   juridice  şi  fizice vor fi trase  la  răspundere,  conform legislaţiei în  vigoare.
25. Produsele,  procedeele  şi  echipamentele, care au  fost  supuse procedurii  de  agrement tehnic, se trec în Registrul de stat şi vor  fi publicate în ediţii oficiale.
În referirea  la un agrement tehnic în corespondenţa comercială,  în anunţuri  publicitare  şi  în  contracte  se  vor  menţiona  numărul  de înregistrare şi data publicării lui. Reproducerea agrementului tehnic nu se va face decît integral.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 461
din 6 iulie 1995
COMPONENŢA-MODEL
a Comisiei interdepartamentale de agrement tehnic
pentru produse, procedee şi echipamente noi în
construcţii
    preşedinte   - din cadrul Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor
    vicepreşedinte   - din cadrul Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor
    3 reprezentanţi ai Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor (secretariat)
    reprezentatul  Concernului  republican  de  producţie  a  industriei materialelor de construcţie "INMACOM"
    reprezentantul Companiei  "Moldconinvest" S.A
    reprezentantul Asociaţiei "Moldagroconstrucţia"
    reprezentantul Ministerului Sănătăţii
    reprezentantul Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică
    reprezentantul Direcţiei pompieri  şi salvatori a Departamentului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale
    reprezentantul Centrului Republican de Cercetări şi Reglementări în Construcţii "Cercon"
    [Anexa 2 modificată prin HG1288/25.12.2000,MO166/31.12.2000]